Geocaching.com


Geocaching

Welcome, Visitor!

Sign In | Create Account

Sign in with Facebook


or

Sign in with Geocaching

Forgot Username/Password

EarthCache

Earthcache "de Westfriese Omringdijk"

A cache by Redhorses
Hidden : 2/18/2010
In Noord-Holland, Netherlands
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Cache Issues:

  • This cache is temporarily unavailable. Read the logs below to read the status for this cache.
Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ontstaan van het zeekleilandschap
De vorming van het Nederlandse zeekleilandschap begon in het vroege Holoceen, vanaf zo'n tienduizend jaar geleden.
In die tijd steeg de zeespiegel door het smelten van de landijskappen.
De Noordzee liep vol en bereikte ons huidige grondgebied.

Zo'n vijfduizend jaar geleden bestond een groot deel van West-Nederland uit een waddenkust, waar zeeklei werd afgezet.
Aan de westkant van deze wadden lagen eilanden en stranden die erg geleken moeten hebben op de huidige Waddeneilanden.
Door het vasthouden van klei en zand op kwelders slibde het gebied op en kwam het steeds iets hoger te liggen.
De invloed van de zee werd daardoor langzaamaan teruggedrongen.
Op de nieuwgevormde zeekleilandschappen ontstonden veenmoerassen.
Zo'n drieduizend jaar geleden waren bijna het hele westen en noorden van Nederland bedekt door dergelijke moerassen.
Door het ontginnen en ontwateren van de veenmoerassen in de middeleeuwen klonk het veen in.
Door verdere afgraving viel het ten prooi aan afslag en kwam op veel plaatsen de onderliggende zeeklei weer aan de oppervlakte.
Dit gebeurde vaak tijdens grote stormvloeden, waarbij soms enorme stukken land verloren gingen.
De Biesbosch bij Dordrecht is bijvoorbeeld ontstaan bij een stormvloed uit 1421 (de Sint-Elizabethsvloed).
In de late middeleeuwen volgden er nieuwe inbraken van de zee, waarbij er ook zeeklei werd afgezet.
In deze tijd ontstond onder meer de Zuiderzee, de voorloper van het IJsselmeer.
Deze geologische geschiedenis heeft geleid tot de aanleg van de Westfriese Omringdijk

De Westfriese Omringdijk anno 2007
De Zuiderdijk van Drechterland zoals dit stuk van de Omringdijk officieel heet, is onderdeel van de primaire dijkring.
Die moet Noord Holland ten noorden van Amsterdam drooghouden, ook bij storm en hoogwater.
Tussen 2007 en 2012 wordt bijna ? kilometer van de 22 kilometer lange dijk tussen Enkhuizen en Hoorn versterkt.
Op sommige plaatsen wordt de dijk hoger. Op andere plaatsen is het voldoende de waterkering te versterken door een gofbrekend voorland, of een binnendijke steunberm aan te brengen.
Soms worden deze methode’s gecombineerd.

Van parkeerplaats to informatiepaneel:
Afstand: 10 - meter

Maak een foto om te laten zien dat je hier bent geweest van jezelf met GPS bij het informatiepaneel en stuur een e-mail naar ons met de antwoorden op onderstaande vragen. ( Antwoorden niet in de log graag ! )
Een link om te mailen vind je bovenaan de pagina klik op Redhorses

1. Met welke grondsoort wordt het binnenkant van de dijk vervangen volgens het informatiebord?
2. Welke zes methodes zijn er voor versterking van de dijk volgens het informatiebord?
3. Hoeveel kilometer van dit stuk dijk wordt er verstevigd volgens het informatiebord?

U hoeft niet te wachten op goedkeuring van de cacheowner om in te loggen als gevonden.
Als ik aanvullende informatie nodig heeft, laat ik je weten.
Vergeet niet om een foto te plaatsen, en géén antwoorden in je log schrijven!

LOGS VAN MENSEN DIE EEN FOUT ANTWOORD OP DE VRAAG GEMAILD KUNNEN WORDEN VERWIJDERD !Deze is goed te combineren met:
Westfriese Omringdijk "Het Grootslag 2"
----------------------------------------------------------------------------------------------


Origin of the sea clay landscape
The formation of the Dutch countryside clay began in the early Holocene, from about ten thousand years ago.
In then the sea level rose by the melting of land ice.
The North Sea was filling and reached our current territory.

Around five one thousand years ago there was a large part of western Netherlands in a Wadden coast, where marine clay was deposited.
On the west side of the Wadden islands and beaches that were really seemed to have the current Frisian Islands.
The detention of clay and sand and salt marshes slibde the area and was always the slightly higher.
The influence of the sea was thus gradually reduced.
The newly formed clay landscapes arose bogs.
Some three thousand years ago, nearly the entire west and north of the Netherlands covered by such swamps.
The mining and dewatering of the swamps in the middle sounded in the peat.
By further excavation fell prey to the exit and came in many places the underlying clay resurfaced.
This happened often during major storm, sometimes huge pieces of land were lost. The Biesbosch at Dordrecht example created by a flood in 1421 (St. Elizabeth's flood).
In the late Middle Ages followed new intrusions of the sea, where there are marine clay was deposited.
In this time, including the Zuiderzee, the forerunner of the IJsselmeer.
This geological history has led to the construction of the Westfries Omringdijk

The emergence of the Westfriese Omringdijk anno 2007
The Zuiderdijk of Drechterland as part of the official name Omringdijk, is part of the primary dike ring.
That should Noord Holland north of Amsterdam dry, even in storm and hoogwater.
Tussen 2007 and 2012 is nearly ? kilometer from the 22 kilometer long dike between Enkhuizen and Hoorn strengthened.
In some places, the higher dike. In other places it is sufficient to strengthen the dam by a gofbrekend for land, or within a dijke roadside assistance to make.
Sometimes this method combined.

From parking to Information Panel:
Afstand: 10 - meter

Take a photo of yourself to show that you've been here with GPS in the Information and send an e-mail to us with answers to the questions below. ( Answers not in the log like ! )
A link to email contains the top of the page click on Redhorses

1. Which soil is the inside of the dike replaced by the information board?
2. What are six methods for strengthening the dike by the information board?
3. How many miles from this piece dike is strengthened by the information board?

You do not need to wait for approval from the cacheowner to log as found.
If I need additional information, I let you know.
Remember to post a picture and not to write answers in your log!

LOGS OF PEOPLE THAT AN ANSWER TO THE QUESTION EMAILED ERROR MAY BE REMOVED!

This combines well with:
Westfriese Omringdijk "Het Grootslag 2"

Additional Hints (No hints available.)

Advertising with Us

Inventory

There are no Trackables in this cache.

 

Find...

304 Logged Visits

Found it 300     Write note 2     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 295 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 6/29/2014 10:04:11 AM Pacific Daylight Time (5:04 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum