Skip to content

Plzenské reky "0" - Berounka /Rivers of Plzen "0" Mystery Cache

Hidden : 01/02/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ: Záverecná cást serie Plzenské reky
EN: The final part of Rivers of Plzen

Plzen byla založena roku 1295 králem Václavem II na soutoku 4 rek. Toto místo bylo velmi hospodársky i strategicky výhodné.
Toky rek sledovaly významné obchodní cesty. Ze západu pres Primdu a Tachov šla cesta norimberská, ríšská. Z jihozápadu pres Domažlice a Horšovský Týn cesta rezenská. V Plzni se pak obe cesty sbíhaly.
Soutok rek dále tvoril prirozenou obranu, kterou ješte zesílily hradby a príkopy. Díky tomu platila Plzen až do tricetileté války za nedobytné mesto. Založení Plzne byl tedy takrka geniální pocin!

Town of Plzen was established in the year 1295 by the king Vaclav II in junction of four rivers. This place was very strategical a economically position.
Rivers followed meaningfull trade routes. The route from Norimberk (imperial route) came from west, over the town Tachov and castle of Primda. The route from Regensburg came from town of Domazlice and Horsovsky Tyn. And both routes were converged in Plzen.
The junction of rivers did natural defence, that was amplified by walls and by ditches. So that, Plzen was uncaptured and safe town until thirty years war. The Plzen establishtment was ingenious enterprise.

Reky Radbuza, Úhlava, Úslava a Mže se spojují na pomerne krátkém úseku. Po soutoku Mže a Radbuzy nese reka jmého Berounka. Nebylo tomu tak však vždy.
Podle Muellerovy mapy z roku 1720 jednotlivé reky rozlišeny a samostatne pojmenovány: Bradlanka (Úhlava), Bratawa (Úslava), Radbuza, Mies (Mže) a Berounka, pro spojený tok pod Plzní.

The rivers Radbuza, Uhlava, Uslava and Mže join on relatively short distance. The river is called Barounka after junction of Mze and Radbuza. But the river had another name many years ago.
If we look at Mueller’s map from year 1720, the rivers were differed and separately labeled Bradlanka (Uhlava), Bratawa (Uslava), Radbuza and Mies (Mze) and Berounka for joined river behind Plzen.

Ješte dríve se reky nazývaly Watto nebo Watta. Tento název pochází ješte snad z keltských dob. V mapách se objevuje od 16. stol.. Problém je v tom, že se nevyskytuje jen u soutoku ctyr plzenských rek, nýbrž i pro každou z nich zvlášt. Název Watta vznikl patrne z puvodního Wattawa. Zde však slyšíme jinou reku - Otavu. Prenesení tohoto názvu na plzenské reky vzniklo patrne chybou v mape.

Rivers were called Watto or Watta earlier. This title is dated back to Bronze Age. We can find on maps from 16.th centure. There is a problem there. This title is not offered only at junction of four Plzen’s rivers but for each river. Name Watta was made from celtic Wattawa. We can here name of another river – Otava. Shifting of the titles was caused by mistake on maps.

Délka toku Berounky k soutoku s Vltavou u Modran v Praze je 246 km. Povodí Berounky má plochu 8 860 km². Vodácké výlety po Berounce je možné zacít v Plzni Doubravce u kostela sv. Jirí, dále pak v Chrástu u Dolanského mostu nebo kdekoliv behem plavby.
Reka protéká pomerne úzkým údolím kolem Vežky (zrícenina hradu), Nadryby (prívoz pres reku), Libštejn (žrícenina gotického hradu),Libštejna (ústí Strely), Krašova (zrícenina rane gotického hradu), Zvíkovce (ústí Javorníce), Skryjí (nalezište zkamenelin), Týrova (zrícenina hradu), Krivoklátu (královský hrad), Berounem, Tetína (predhistorické sídlište, pak knížecí hrad), Karlštejna.

Length of river of Berounka to junction with Vltava river near Modrany in Prague is 246 km. River-basin has an area 8 860 km². We can start water trips (sailing) in Doubravka (Plzen) near the church of St. Georg or in Chrast near the bridge of Dolany.
River run through narrow valley round castle ruins of Vezka, Nadryby (small ferry), Libstejn (gothical castel and the estuary Strela river), Krasov (ruins of gothical castle), Zvikovec (an estuary of Javornice), Skryje (locality of fossils), Tyrov (ruin of castle), Krivoklat (castle), Beroun, Tetin a castle of Karlstejn.

Na výše uvedených souradnicích však cache nehledejte. Tyto souradnice vedou pouze na soutok Radbuzy a Mže. Souradnice uložení cache jsou:
You can not find cache at this coordinates. The coordinates are pointed to junction of rivers Radbuza a Mze. Coordinates of cache are:

N 49. A,B'
E 13. C,D'

Neznámé k souradnicím nezjistíte jinak, než nalezením souvisejících 4 cache Plzenské reky.
Unkown values you can find out if find another four cache „Rivers of Plzen“.

  • Plzenské reky I - Uslava / Rivers of Plzen I (GC108ZK)
  • Plzenske reky II - Radbuza / Rivers od Plzen II (GC10DEQ)
  • Plzenske reky III - Mze / Rivers of Plzen III (GC10GQD)
  • Plzenske reky IV -Uhlava / Rivers od Plzen IV (GC10J6N)

Cerpáno z :
Source:

Kilometráž ceskoslovenských rek
Tajemná mesta PLZEN (Aleš Cesal)
Wikipedie, otevrená encyklopedie (http:// cz.wikipedia.org)

Additional Hints (Decrypt)

cbq iryxlz xnzrarz / haqre ovt fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)