Skip to Content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše

Rico Reviewer - reviewer pro ČR

More
<

Dejvicke kaplicky / Chapels of Dejvice

A cache by Dadan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/19/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

ENGLISH VERSION BELOW

Na zacátek této multi se nejlépe dostanete tramvajemi císlo 2, 20 a 26, když vystoupíte na zastávce Borislavka nebo Horomerická.


První zastávka (N 50°06.102, E 014°22.162)
Kaple sv. Michala

Tato kaple se nachází u vily Perníkárky na Hanspaulce. Je to barokní oválná svatyne s kupolí, její pudorys je eliptický s výklenkem pro oltár. Je kopulovite sklenuta a v lucernovité vežicce jsou malá okna. Na oltáríku je v barokním vyrezávaném rámu obraz sv. Václava ve válecném odení (z 18. století). Ve výklencích se nacházejí barokní sochy sv. Vojtecha a sv. Prokopa.
V míste kde stojí dnešní kaple byla v 15.stol vysazena vinice, kterou podle historických pramenu od r. 1488 až do roku 1579 vlastnila rada majitelu. Kupodivu všichni byli perníkári, a tak prišla místní usedlost ke svému jménu. Kaple je soucástí budov Perníkárka, které vznikly již v 17.století, kolem roku 1800 došlo k prestavbe a jejich nynejší, v zásade pozdne barokní stav, je výsledkem úprav z pocátku 19. století. Sama kaple je ze století osmnáctého. V 70. letech 20. století byly hospodárské objekty upraveny na byty a spolu s hlavní budovou pronajaty. Kaplicka byla na jare roku 2010 zrekonstruována a je možno skrz mríže ve dverích nahlédnout dovnitr. Oltárík ani sochy však zatím nebyly do kaplicky vráceny.
Zde spocítejte kovové kyticky na jednom krídle dverí kaple. Pocet kyticek minus sedm = A.

Druhá zastávka (N 50°06.122, E 014°22.573)
Kaple Nejsvetejší Trojice

Kaple Nejsvetejší Trojice v Praze - Dejvicích se nachází v parku uprostred vilové ctvrti nad Hadovkou. Stavba je pozdne barokní na pudorysu trojlistu s pripojenou predsíní. Svatyne má zvoncovitou strechu s lucernou. Kupolovitá klenba a steny interiéru jsou vyzdobeny nikami a ilusivní malbou od Josefa Navrátila.
Kaple Nejsvetejší Trojice byla postavena po roce 1750 tehdejším vlastníkem Hadovky farárem Ant. Messlerem. Byla obnovena po roce 1853 a vyzdobena malbami Josefa Navrátila - malby svatých, váz a kvetu. V dnešní dobe je jejím vlastníkem Jubilejní proboštské a kapitulní podpurné nadání v Praze 1.
Pocet zamrížovaných okének na dverích kaplicky = B. Pocet schodu pred kaplickou minus B = C.


K presunu mezi druhou a tretí zastávkou lze použít autobus c. 131 (viz bod BUS).


Tretí zastávka (N 50°06.820, E 014°22.789)
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Klasicistní kaplicka sv. Jana Nepomuckého v Dejvicích byla postavena roku 1771 soucasne pri stavbe slavného dejvického kostela svatého Mateje. Svatý Matej byl postaven na míste puvodního románského kostela, který založil kníže Boleslav II a vysvetil svatý Vojtech. Celá oblast kaplicky a kostela s hrbitovem je známým poutním místem. Dodnes se zde koná Matejská pout. Tato lokalita ohranicená kaplickou a kostelem sv. Mateje byl puvodne areál bývalého hospodárského dvora "U Hendlu". Podle všeho práve toto vyvýšené místo bylo jádrem pradávného osídlení. Archeologické nálezy pred koncem 19. století (napr. v prostoru hrbitova) dokládají významnou osadu doby bronzové (mimorádné pro studium knovízké kultury - pece, žárové hroby, a hroby skrcených koster kultury lužické atd.). Kaplicka byla koncem 90. let 20. stol. zrekonstruována (fasáda) do dnešní podoby.
Vlevo od kaple uvidíte lampu, na které je znacka zákazu vjezdu a pod ní cedule s textem. Na ní spocítejte rádky. Pocet rádku krát dva = D.

Schránku naleznete na souradnicích N 50°06.FGH, E 014°22.IJK.
F=B*D
G=A-B-C
H=A/D+C
I=B*D-C
J=(A-D)/B
K=B-C

Od poslední stage se dá jít k finálce porád po ceste. Není proto treba odnikud padat, nebo sjíždet ze svahu! Také, prosím, vracejte krabicku na to samé místo, kde byla. Balení do igelitu keši též moc neprospeje. Díky.
Asi o 40 metru níž najdete ideální logovací místo.

A jestli chcete, mužete se vydat na další blízké keše, jako jsou napríklad Alta Vista I [Baba], nebo Matejuv vyhled / Matej's view.

Preji príjemnou procházku!

Historie cache:
19.3.2007 - 1. verze, zmizela
29.7.2007 - 2. verze, zmena velikosti na small, zmena umístení finále

Zdroje:
PhotoPa - databáze památek CR
http://pamatky.praha-mesto.cz/
Kniha o Praze 6
císarský otisk stabilního katastru
Díky Áje za výrobu logbooku :)
Vlajecka použita ze stránek 3D Flags.

Tato cache podporuje automatický výpocet souradnic pomocí funkce MultiSolver aplikace Handy Geocaching

You can get to the start of this multi by taking trams no. 2, 20 or 26 and get off on the stop Borislavka or Horomerická.

First stage (N 50°06.102, E 014°22.162)
Saint Michael's Chapel

This chapel is located near the villa Pernikarka on the Hanspaulka neighbourhood. It is an oval baroque shrine with a cupola, its platform is elliptical and has a recess for the altar. It has a domelike vaulting and there are small windows in the lantern-like turret. On the altar there is an image of St. Václav (Wenceslas) in war attire, in a baroque carved frame (18th century). In the niches there are baroque statues of St. Adalbert and St. Prokopius.
On the place of today's chapel there was a vineyard planted in the 15th century, which according to the historical sources passed through the hands of many owners in the course of the years between 1488 and 1579. It's curious that all of them were gingerbread bakers. This is where the name of the ancient estate – Pernikarka - came from, and passed to the name of the current villa. "Pernik" means gingerbread in Czech. The chapel forms a part of the "Pernikarka" estate buildings, that were first built in the 17th century, they were reconstructed around 1800 and their current, basically late baroque appearance, is a result of the adaptation from the beginning of the 19th century. The chapel itself is from the 18th century. In the seventies of the 20th century the farming buildings were adapted to housing use and rented along with the main building.
Count the metal flowers on one half of the chapel door. The number of flowers minus seven = A.

Second stage (N 50°06.122, E 014°22.573)
The chapel of the Holy Trinity

The chapel of the Holy Trinity in Prague-Dejvice is located in a park in the center of the garden suburb above the Hadovka quarter. It is a late baroque building on a trifoliated platform with an antechamber attached. The shrine has a bell-like roof with a lantern turret. The dome-shaped vault and the interior walls are decorated with niches and an illusive paintwork by Josef Navratil.
The chapel of the Holy Trinity was built after the year 1750 by the then owner of Hadovka, the vicar Antonín Messler. It was renewed after the year 1853 and decorated with the paintings of Josef Navrátil – portraits of saints, vases and flowers.
Number of latticed windows on the door of the chapel = B. Number of stairs in front of the chapel minus B = C.

Third stage (N 50°06.820, E 014°22.789)
Chapel of St. John Nepomucene

The classicist chapel of St. John Nepomucene in Dejvice was built in the year 1771 simultaneously with the building of the famous church of St. Mathew. St. Mathew was built on the place of an original romanesque church, founded by the prince Boleslav II and blessed by the bishop St. Adalbert. The whole area of the chapel and church with a cemetery is a well known place of pilgrimage. There is the Mathew's Pilgrimage held every year until today. The area bounded by the chapel and the church of St. Mathew was originally a farmstead called "U Hendlu". There are evidences that this elevated place was the nucleus of an ancient settlement. The archeological findings carried out in the late 19th century in the area of the cemetery are a proof of an important settlement from the Bronze Age. In the 90's of the 20th century the chapel's front was reconstructed to its current form.
On the left of the chapel you will see a streetlight. On the pole of the streetlight there is a traffic sign and under the traffic sign there is another sign. Count the number of the rows of the text on that sign. The number of rows multiplied by two = D.

You will find the cache on the coordinates N 50°06.FGH, E 014°22.IJK.
F=B*D
G=A-B-C
H=A/D+C
I=B*D-C
J=(A-D)/B
K=B-C

If you wish you can also go to get the nearby caches Alta Vista I [Baba], or Matejuv vyhled / Matej's view.

I wish you a pleasant walk!

Translation to English: Grga

Additional Hints (Decrypt)

PM: mvqxn, qven mn xnzrarz
RA: yvggyr jnyy, ubyybj oruvaq fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.