Skip to Content

This cache has been archived.

Dadan: Cache je opravdu ztracená. Obnovena už nebude. Díky všem nálezcům a hezký večer.

More
<

Dejvicke usedlosti / Homesteads of Dejvice

A cache by Dadan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/28/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

ENGLISH VERSION BELOW

CACHE NENÍ VE ZDI!
V Dejvicích dríve bývalo mnoho usedlostí, ne všechny se ale zachovaly do soucasnosti. Pro tuto multi jsem pro vás vybral pet z nich.
Úvodní souradnice vás dovedou na tramvajovou zastávku Hadovka, ze které je to na první stage nejblíž.

1. stage - HadovkaV 1. polovine 16. století se v techto místech rozprostíralo sedm vinic, které postupne spojil novomestský meštan Matej - sladovník z domu U bílého kríže. Vinicní lis se zde pripomíná k roku 1602. Do tricetileté války byla vinice v majetku staromestských a malostranských meštanu, za války pak byla zpustošena a lis poboren. Roku 1661 ji koupil a znovu vysadil malostranský meštan František Ferdinand de Serponte et Bregaziis, císarský notár a právník. Vinici a stavení, které Serponte také obnovil, se od té doby ríkalo Serpontka a nesprávným prekladem do ceštiny vzniklo pozdejší pojmenování Hadovka (serpens = had).
Když Ferdinand Serponte roku 1705 zemrel, zanechal vinici ve velkých dluzích. Ta prišla do dražby, ve které ji stržil František Doudlebský ze Šterneku. V roce 1743 koupil Serpontku Antonín Messler, farár pri kostele sv. Václava na Malé Strane, a spojil ji záhy se sousední velkou vinicí Pušrajbkou. Na pozemcích spojených vinic pak vybudoval velkou usedlost.
Pozdeji se stala soucástí Hadovky i pozdne barokní kaple Nejsvetejší Trojice (viz multi Dejvické kaplicky). V polovine 19. století koupil usedlost Gabriel František Janoušek, továrník zámecnického zboží v Praze. Do roku 1859, kdy koupil Hadovku Rudolf rytír Václavícek, došlo k promene usedlosti v novogotický letohrádek podle návrhu architekta Josefa Niklase a k úpravám zahrady. Od roku 1872 patrila Hadovka metropolitní kapitule a byla pripojena ke statku proboštu. Po první svetové válce prešla Hadovka, stejne jako vetšina ostatních kapitulních pozemku, do vlastnictví hlavního mesta Prahy.
Velkými úpravami prošla po roce 1930, kdy se majitelkou stala Zdenka Havránková a poverila stavitele Nekvasila celkovou adaptací.
Patrové stavení Hadovky, rozložené kolem vnitrního dvora na podkovovitém pudorysu, je znacne ojedinelé architektonickým výrazem. V pražském prostredí pusobí až exoticky bohate clenitá fasáda s mnoha stupnovitými štíty, které kryjí sedlové strechy, bohate rámovaná okna a portály s osteními. Od roku 1948 se letohrádek stal sídlem kanadského velvyslanectví.
Stojíte pred usedlostí Hadovka. Poblíž vás je sloup s císlem XXXAX. (Císlo není pod vrstvou plakátu!)

2. stage - VlcovkaUsedlost Vlcovka byla postavena roku 1855 Janem Wiltschem na pozemcích Hercovky. Wiltsch se stal majitelem Hercovky roku 1851, ale zacal ihned rozprodávat její pozemky, až nakonec prodal i usedlost Hercovku a ponechal si jen cást jejích bývalých pozemku, na kterých vystavel Vlcovku, zvanou puvodne jeho jménem Vilcovka. K tomuto domu náležely pozemky v míre 7 jiter, ale i z nich Wiltsch brzy odprodal 2 pole, každé o rozloze asi 1 jitro, a sice Karlu Freieslebenovi, vlastníku sousední Hanspaulky, a Karlu Grafovi z Ortenberka, který zde postavil novou vilu Karlovku.
Po Wiltschove smrti roku 1897 zdedili usedlost jeho príbuzní, celkem 13 dedicu. Jednopatrová budova byla upravena v 70. letech 19. století. Je nápadná stupnovitým štítem a terasou pred jižním prucelím.
Dodnes má obytnou funkci.
Nalevo od branky jsou zvonky. Pocet zvonku v pravém sloupci = B.

3. stage - HercovkaPuvodní název vinice, na které vznikla usedlost Hercovka, byl Lichtenberka a byl odvozen od jména Mateje Lichtenbergra z Lichtenberka, jehož manželka Katerina ji zdedila po prvním manželovi Jirím Majerovi z Purkridu v roce 1628. Do té doby se vinici ríkalo „na rohu", nebot se rozprostírala na kraji cesty z Dejvic do Šárky. Jako jiné okolní vinice vznikla i Lichtenberka spojením menších vinohradu, založených ke konci 15. století.
Kolem roku 1670 byl na Lichtenberce postaven nový lis. Od roku 1750 byl novým majitelem Rehor Augustin Hofman, kamenický mistr a správce u kanovníka Jana Michala Hertsche. Nutno však uvést, že v této dobe již byla vinice premenena na zahradu, nebot pestování vinné révy vzalo za své v letech 1742-44. V roce 1768 patrily k Hercovce krome zahrady i pastvina a pole v celkovém rozsahu více než 7 jiter. Hercovka vzkvétala a byla rozširována, zejména za panství hrabat z Pöttingu. V roce 1837 byly za majitele Jana Lokoty pozemky opet premereny pro nový katastr, rozsah parcel cinil již pres 8 jiter (lesík, louka, 2 pastviny, 4 zahrady a cesta).
Roku 1851 koupil usedlost Jan Wiltsch, pudu rozparceloval a rozprodal, nechal si jen díl pole a pastvinu, kde založil nový dum - dnešní sousední usedlost Vlcovku. V letech 1871-78 vlastnila Hercovku Gabriela Haaseová z Wranau. V té dobe došlo k výstavbe domku pro zahradníka s maštalí, k prestavbe domu do novorenesancní podoby a zrejme byla upravena i zahrada.
Budova usedlosti byla prestavena do dnešní podoby obytné vily v letech 1925-26 podle návrhu stavitele Josefa Donáta. Z novorenesancní rekonstrukce se dochovalo obvodové zdivo a sklepy. Prestavba z 20. let pak byla provedena podle predloh baroka a klasicismu. V soucasnosti se jedná o patrovou vilu cinžovního typu na obdélném pudorysu s mansardovou strechou a obytným podkrovím.
Domek pro zahradníka, jednoduchá stavba s dekorativními prvky na fasáde, pochází z roku 1871. Domek navazuje na vilu z východní strany a je od ní oddelen pouze sloupy s kovanou branou postsecesního typu.
Velká cást zahrady byla ztvárnena jako skalka, vcetne stylizovaného jezírka. Zachovány jsou balustrády a na operné zídce schodište plastika lva. Na severu se nachází osmiboký altán, na západe pak menší kruhový bazén z omítnutých cihel. Východní cást zahrady je rešena v prírodne krajinárském slohu, objevíme zde pekné stromoradí z jírovcu a lip a menší skleník s pavilonkem. Vila Hercovka je dnes v soukromém vlastnictví a slouží k bydlení.
Jestliže je na klice na brance lev, pak C=1, je-li na ní orel, pak C=2, a pokud vidíte na klice pegase, potom C=3.
(Stejné zvíre je možno videt za brankou s cp. 13.)

4. stage - StrakovkaVinice Strakovka vznikla na pocátku 17. století sloucením starších vinic Kozlovské, Topolky, Malé Topolky a Dolejší Pekarky. Roku 1622 pripojil ješte Jakub Kozel z Peclinovce vinici Koutskou. V roce 1646 se majitelem stal Jindrich Volf Berka z Dubé.
Po nekolika zmenách v držbe získala roku 1696 vinici Rozina Geismüllerová, pozdeji ovdovelá a znovu provdaná za Jirího Františka Lieba z Liebenfelsu. Tehdy se také vinici ríkalo Líbovka. V roce 1750 koupil Líbovku kanovník, pozdeji probošt svatovítské kapituly František Kazimír Strachovský ze Strachovic. Vlastnil ji plných 22 let a také po nem již tehdy získala dnešní název, nejprve Strachovka, ale velmi brzo Strakovka. Dum byl stále zapisován jako vinicní usedlost, i když se zde réva již od válek o rakouské dedictví ve 40. letech 18. století nepestovala.
Další majitelé se strídali po dvou až ctyrech letech. Až roku 1837 koupil usedlost dvorní stavitel Jan Kliment Zobel s úmyslem vybudovat zde cihelnu. Jelikož již v roce 1840 zemrel, nedovedl svuj zámer do konce. Od jeho dedicu však koupil Strakovku po peti letech Gustav Hoffman a cihelnu postavil. Nicméne Hoffman patrne precenil své financní možnosti a celou Strakovku již roku 1847 prodal hospodárskému radovi Františku Braunovi. Cihelna však zrejme nebyla ani nadále úspešná, nebot brzy zanikla.
V roce 1907 došlo k rozdelení pozemku Strakovky. Dum s cástí pozemku koupil architekt Richard rytír Klenka z Vlastimilu a vetší díl bývalé vinice s nove postavenými domy zustal ve vlastnictví rodiny Küffru z Asmannsvilly, které puvodne patrila celá Strakovka, a to od roku 1890. V roce 1927 byly zboreny zbytky stájí. Od roku 1979 byl dum po dobu dvou let opravován a slouží dodnes jako obytný rodinný dum. Jedná se o klasicistní jednopatrovou budovu obdélného pudorysu s valbovou strechou s vikýri. Fasáda, puvodne barevne provedená, se sedmi okenními osami je clenena toskánskými pilastry.
Na lampe kousek od vás je císlo ve tvaru DXXXXX.

5. stage - KarlovkaByla postavena po roce 1861, kdy Karel Graf z Ortenberka koupil díl pole usedlosti Hercovka, resp. Vlcovka o velikosti 1 jitra a 200 sáhu od Jana Wiltsche. Podle jména svého zakladatele získala také název. Dalším majitelem se stal v roce 1878 doktor práv Ferdinand Budil a od roku 1890 byla až do první svetové války v majetku velkoobchodnické rodiny Rottu. Dnes zde sídlí Ústav experimentální botaniky.
Císlo na lampe blízko vás je XXEXXX.

Poklad najdete na souradnicích 50°06.KLM 14°22.NOP, kde
K=E-D
L=A+C
M=E+C-A
N=B-C
O=B-E
P=A+D

CACHE NENÍ VE ZDI, PROSÍM, NEROZEBÍREJTE JI.
Cache se dá ulovit bez problému z cesty! Z té se také mužete potešit pohledem na Pražský hrad. Preji príjemnou procházku!

Dekuji Áje za výrobu logbooku a nálepky.
Text prevzat z knih o pražských usedlostech, staré fotografie rovnež. Mapy stabilního katastru poskytl CÚZK.
Vlajecka použita ze stránek 3D Flags.

There used to be many homesteads in Dejvice, however, not all of them have been preserved until the present day. You are going to visit five of them. The initial coordinates will take you to the Hadovka tram stop, which is the closest to the 1st stage.

1st stage – Hadovka
You are standing in front of the Hadovka homestead. There is a high post nearby bearing number XXXAX. (It is not under the posters.)

2nd stage – Vlcovka
Find the door bells on the left side of the gate. Number of the bells in the right column = B.

3rd stage – Hercovka
Find the door knob on the gate. If it is in the shape of lion, then C=1, if eagle, then C=2, if paegas, the C=3.

4th stage – Strakovka
Look for number DXXXXX on a nearby lampost.

5th stage – Karlovka
Look for number XXEXXX on a nearby lampost.

You will find the cache on coordinates 50°06.KLM 14°22.NOP, where
K=E-D
L=A+C
M=E+C-A
N=B-C
O=B-E
P=A+D

The cache can be retrieved from the path. You can also enjoy a view of Prague castle. Enjoy the walk!

Translation to English: Anneke

Additional Hints (Decrypt)

zntarg, ARAV IR MQV

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

859 Logged Visits

Found it 805     Didn't find it 7     Write note 19     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 21     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 43 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.