Skip to Content

<

Statues of Gjøvik - part 2 - tomahg #42

A cache by tomahg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/04/2007
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[NOR] For å finne denne cachen, må du først lokalisere noen statuer i Gjøvikområdet.

[ENG] To log this cache, you'll first have to locate a few statues in the Gjøvik area.1. Pan
Kunstner: Knut Steen
Avduket: 8. september 1966
Høyde skulptur: 0,9 meter

Skogguden Pan med sin fløyte.
I eldre tid var han en mektig og vennligsinnet guddom. Han var særlig jegerens skytshelgen, vill og lidenskaplig. Som eldre mann ble han avbildet med bukkeben, horn i pannen og halvt dyriske trekk. I kunsten finnes han også avbildet i ungdommelig skikkelse. Ved middagstid sover Pan og den som vekker ham blir rammet av panisk redsel.
Oppsatt på initiativ av Gjøvik Bys Vel.

Hva er det egentlige navnet på plassen der denne statuen er plassert?
Hvis det er «Fløyteparken», A = 1.
Hvis det er «Fahlstrøms plass», A = 2.
Hvis det er «Gesellparken», A = 3.

The god of the forest, Pan, with his flute.
In olden times he was a powerful and friendly god. He was the god for hunters, wild and passionate. As an old man he was pictured with a goat's legs, horns on his forehead, partly animal features. In art he is also shown as a youth. At noon Pan sleeps, and those who wake him are befallen by panic and fright.
Erected upon an initiative of the Residents' Association of Gjøvik.

What is the real name of the location where this statue is situated?
If it is «Fløyteparken», A = 1.
If it is «Fahlstrøms plass», A = 2.
If it is «Gesellparken», A = 3.

2. Bondekone og Industriarbeider
Kunstner: Dyre Vaa
Avduket: 9. oktober 1966
Høyde skulptur: 3,0 meter
Høyde sokkel: 3,0 meter

Skulpturene symboliserer et møte mellom landbruk og industri, mellom slitets representant og den moderne industriarbeider. Bondekona står for trofastheten mot jorda og det varige. Gnisten, som den unge industriarbeider holder i hånden, er et symbol på tanken som slår ned i sinnet og som bidrar til å føre folket videre.

Hvordan står statuene i forhold til hverandre?
Hvis de står vendt i samme retning, B = 1.
Hvis de står vendt fra hverandre, B = 2.
Hvis de står vendt mot hverandre, B = 3.

The sculptures symbolize a meeting between agriculture and industry, between the protagonist of toil and the mordern industrial worker. The farmer's wife represents loyalty towards the soil and permanence. The spark held in the hand by the young industrial worker is a symbol of thought which strikes down into the mind and helps the people forward.

How is the statues orientated?
If they are facing in the same direction, B = 1.
If they are facing away from each other, B = 2.
If they are facing each other, B = 3.

3. Paul Olaf Bodding
Kunstner: Nic. Schiøll
Avduket: 23. september 1945
Høyde skulptur: 5,5 meter

Paul Olaf Bodding var misjonær og vitenskapsmann.
24 år gammel reiste han til Santalistan i India og ble Lars Skrefsruds medarbeider og etterfølger. Bodding oversatte hele bibelen og annen litteratur til santali, samlet opplysninger og utga bøker om santalernes kultur. I den språkvitenskaplige verden var hans navn kjent. P.O. Bodding oppnådde stor internasjonal berømmelse, og hans navn vil alltid leve som et av de største i misjonens historie.
Den slanke granittsøylen har et portrettreileff av misjonæren og oppfordringen «Forkynn evangeliet for all skapningen». To foldede hender bærer de fire oppslåtte evangelier. Korset øverst er reist på en halvkule som symboliserer jorden.

På baksiden av statuen er det preget tre latinske ord.
C = antall bokstaver, totalt i disse tre ordene.

Paul Olaf Bodding was a missionary and a scientist.
24 years old he went to Santalistan in India and became partner and successor to Lars Skrefsrud. Bodding translated the whole Bible and other litterature to Santali, gathered information and published books about the Santali culture. He was well known in the scientific world, and his name will live forever as one of the greatest in missionary history. The slender granite column has a relief portraint of the missionry and the motto «Preach the Gospel to all creations». Two folded hands carry the four opened Gospels. The cross above is elevated on an hemisphere symbolizing the earth.

On the back of the statue, you will find three latin words.
C = the number of letters, in these three words.

4. Mor og Barn
Kunstner: Arne Durban
Avduket: 24. juni 1967
Høyde skulptur: 1,1 meter
Høyde sokkel: 1,2 meter

Minnesmerket er reist over Johan Castberg, født i Breivik 1862. Castberg kom til Gjøvik i 1888 som overrettssakfører, og byen fikk en ny rik kulturperiode under hans lederskap.
Castbergs hjem, Fredevik i Ø. Totenveg 2, ble et samlingssted for mange av landets ledende politikere og kulturpersonligheter.
I 1906 flyttet han til Undesløs i Ø. Toten som sorenskriver for Toten, Vardal og Biri.
Som stortingsmann for Det Radikale Folkeparti og statsråd engasjerte han seg sterkt på det sosiale området. «De Castbergske barnelover» ga barn født utenfor ekteskap arverett og navnerett. Lovene ble vedtatt i april 1915 etter en voldsom kamp i Stortinget og pressen.
«Mor og Barn» er reist til minne om Castberg og hans arbeid for barnelovene.

På sokkelen er det et portrettrelieff av Johan Castberg og en inskripsjon med de tre kjernesakene i Castbergspolitiske virke. Hva er inskripsjonen?
Hvis det er: «Nasjonal selvstendighet, Fritt folkestyre, Sosial rettferd», D = 1
Hvis det er: «Fritt folkestyre, Sosial rettferd, Nasjonal selvstendighet», D = 2
Hvis det er: «Sosial rettferd, Fritt folkestyre, Nasjonal selvstendighet», D = 3.

This monument is erected for Johan Castberg, born in Breivik 1862. Castberg came to Gjøvik in 1888 as a lawyer, and the town experienced a new, rich, cultural period under his leadership.
Castberg's home, Fredevik, became a rendezvous for many of the country's political and cultural leaders.
In 1906 he moved to Undesløs at Toten as a magistrate for the districts of Toten, Vardal and Biri.
As Member of Parliament for the Radical People's Party and a minister he was strongly engaged in social affairs. The «Castberg Act for Children» gave children born out of wedlock the right to an inheritance and to have a surname. The act was passed in 1915 after a fierce fight in Parliament and in the press.
«Mor og Barn» (Mother and Child) was erected in memory of Castberg and his work for the Children's Act.

On the base there is a portraint relief of Johan Castberg with the inscription of the three central issues i Castberg's political work. What is the inscription?
If it is: «Nasjonal selvstendighet, Fritt folkestyre, Sosial rettferd» (National independence, democrazy, social justice), D = 1
If it is: «Fritt folkestyre, Sosial rettferd, Nasjonal selvstendighet» (Democrazy, social justice, national independence), D = 2
If it is: «Sosial rettferd, Fritt folkestyre, Nasjonal selvstendighet» (Social justice, democrazy, national independence), D = 3.

5. Johan Enger
Kunstner: Lars Fletre
Avduket: 6. august 1949
Høyde skulptur: 0,8 meter
Høyde sokkel: 2,0 meter

Johan Enger var født i Nordre Land. Redaktør av avisen Samhold fra 1885, og av Norsk Skyttertidende 1886-1912. Han gjorde en betydelig innsats for skyttersaken og medvirket bl.a. til dannelsen av folkevæpningssamlag fra midten av 1880-årene.
Enger satt seks år i bystyret og var en betydelig forkjemper for jernbanen til Gjøvik. Bysten ble reist av skyttere i Oppland 1949.

Hvis bunnen av sokkelen er firkantet, E = 2.
Hvis bunnen av sokkelen er sirkulær, E = 3.

Johan Enger was born in Nordre Land. He was editor of Samhold from 1885 and Norsk Skyttertidende (The Marksman Periodical) 1886-1912. His contribution to the creation of nationwide rifle clubs was considerable and he contributed among other things to the establishement of shooting clubs from the middle of the 1880s.
Enger was a town councillor for six years and was a noticeable advocate for the railway in Gjøvik. The bust was erected by marksmen in Oppland in 1949.

If the bottom of the base is square, E = 2.
If the bottom of the base is circular, E = 3.

6. Carl Albert Bull
Kunstner: Wilhelm Rasmussen
Avduket: 1932
Høyde skulptur: 0,5 meter
Høyde sokkel: 1,3 meter

Carl Albert Bull kom til Gjøvik i 1922 som praktiserende lege. Beskikket til stadslege i Gjøvik i 1923. Første overlege og administrative leder ved «Det fælleskommunale sykehus» i Gjøvik som ble innviet 25. april 1925. Under hans ledelse fikk sykehuset det beste renommé.

Finn en dør i nærheten av statuen. Ved siden av døren er det et hvitt skilt med et blått siffer. F = dette sifferet.

Carl Albert Bull came to Gjøvik in 1922 as a general practitioner. He was appointed as chief medical officer in Gjøvik in 1923. He was the first consultant physician and administrator at Gjøvik Hospital, which was inaugurated 25 April 1925. Under his leadership the hospital gained great reputation.

Locate a door close to the statue. Next to the door there is a white plaque with a blue digit. F = this digit.

7. Adolf Houg
Kunstner: Arne Durban
Avduket: 10. oktober 1953
Høyde skulptur: 0,6 meter
Høyde sokkel: 1,6 meter

Adolf Houg kom til Gjøvik som lærer i 1895. Skolebestyrer fra 1898 til 1918 og rektor fra 1918 til 1931.
Houg deltok også i det kommunale liv som medlem av bystyre og formannskap, som varaordfører og ordfører og i mange humanitære og kulturelle sammenhenger.

G = Antall lamper på mursteins-tingen bak statuen.

Adolf Houg came to Gjøvik as a teacher in 1895. He was headmaster from 1898 to 1931.
Houg was politically engaged and was a town councillor and alderman, deputy mayor and mayor and strongly engaged in humanitarian and cultural issues.

G = number of lamps on the brick-thing behind the statue.

8. Rådyrkalv
Kunstner: Arne Durban
Avduket: 9. november 1963
Høyde skulptur: 0,9 meter

Et smekkert lite rådyr, reist i forbindelse med en nærliggende bygnings 60-års jubileum.

Hva slags bygning er rådyret plassert ved?
H = 1, hvis det er en barnehage.
H = 2, hvis det er et fengsel.
H= 3, hvis det er en skole.

A slender little roe deer, erected for a nearby buildings 60th anniversary.

What kind of building is located close to the statue?
H = 1, if it is a kindergarden.
H = 2, if it is a prison.
H = 3, if it is a school.

9. Hans Mustad
Kunstner: Per Hurum
Avduket: 27. september 1953
Høyde skulptur: 2,2 meter
Høyde sokkel: 1,3 meter

Brusveen Spiger og Staaltraadfabrik ble grunnlagt i Vardal i 1832. Hans Mustad ble medeier i 1874 og firmaet fikk navnet O.Mustad & Søn. Hans Mustad ledet bedriften under en av selskapets mest ekspansive perioder. Bedriften fikk innpass i flere land og fabrikker ble opprettet i utlandet. Hans Mustad var en særpreget forretnings- og industrileder som gjorde en innsats for samtiden og etterslekten.
Satuen er reist på samme sted hvor fabrikkens første kontor lå. Reist i takknemlighet av Gjøvik og Vardal kommuner og deres innbyggere.

Finn skiltet som står i forgrunnen på bildet.
Hvis skiltet står på Hans Mustad sin høyre side, I = 7.
Hvis skiltet står på Hans Mustad sin venstre side, I = 8.
(Klargjøring: på bildet er skiltets plassering endret elektronisk, du må lete litt for å finne det. Høyre og venstre regnes slik statuen ville sett det fra sitt synspunkt).

Brusveen Spiger og Staaltraadfabrik was established in Vardal in 1832. Hans Mustad became a partner in 1874, and the firm changed its name to O.Mustad & Søn. Hans Mustad was director of the factory during one of its most expansive periods. The firm gained a foothold in several countries and factories were established abroad. Hans Mustad was a distinguished businessman and industrial leader whose accomplishments meant a lot for his contemporaries and future generations.
The statue was erected at the site of the factory's first office. Erected in gratitude by the inhabitants of Gjøvik and Vardal

Locate the sign shown in the front of the image.
If the sign is located on Mr. Mustads right side, I = 7.
If the sign is located on Mr. Mustads left side, I = 8.

10. Krigsminnesmerke
Utført av: Gjøvik Stenindustri, Kristiania Kunst og Metalstøberi A/S
Mål minnestein: høyde 0,9 m, bredde 0,9 m, dybde 0,6 m
Mål minneplate: 0,4 x 0,5 m

Willy Lund var ansatt ved O. Mustad & Søn. Skutt av tyskerne på Bjørnhaugen 7. mars 1944 da han sammen med Ragnvald Nilsen og Armand Trønnes skulle ta imot våpenslipp fra England.
Ole Lønstad var ansatt ved O. Mustad & Søn. Falt som sivil under trefninger ved Tobru i Vardal 21. april 1940.

J = Årstallet Willy Lund ble født.

Willy Lund was emplyed by O. Mustad & Søn. Shot by the Germans at Bjørnhaugen 7 March 1944, when he and two others were going to retrieve a drop of weapens from England.
Ole Lønstad was employed by O. Mustad & Søn and was killed as a civilian during a skirmish at Tobru in Vardal 21 April 1940.

J = The year Willy Lund was born.

11. Adkomstmarkør - Gjøvik
Kunstner: Kåre Groven
Oppsatt: August 1993
Høyde skulptur: 7,0 meter
Vekt: 25 tonn

Den spydspissformede skulpturen er en av tre «markører», og ble laget som en kunstnerisk velkomst ved inntreden i «det olympiske triangel». De to andre er plassert i Stange og Ringebu.
«Velkomstmarkørene» er utført av samme kunstner og er nå et minne om De XVII Olympiske Vinterleker 1994.

K = Nummeret til den nærliggende veien. (Se grønt skilt)

This spear-pointed sculpture is one of three «markers» and was made as an artistic invitation upon entering «The Olympic Triangle». The other two are situated in Stange and Ringebu.
All three were sculptured by the same artist and are now a reminder of the XVII Olympic Winter Games 1994.

K = The number naming the nearby road. (Look at the green sign)

12. Gutten og Folen
Kunstner: Skule Waksvik
Avduket: 20. oktober 1974
Høyde skulptur: 2,0 meter
Høyde sokkel: 0,3 meter

Ung gutt i lek med fole. Folen symboliserer det gamle Kopperud med jordbruk og gardsdrift. Gutten symboliserer fremtiden og den oppvoksende slekt. Oppsatt på initiativ av Gjøvik Bys Vel.

Finn et lysende firebokstavers ord på veggen. L = tallet som etterfølger dette ordet.

Boy playing with a foal. The foal symbolizes rural Kopperud with farms and agriculture. The boy symbolizes the future and coming generations. Erected upon the initiative of the Residents' Association of Gjøvik.

Locate a glowing four letter word on the wall. L = The number following the four letter word.

13. Krigsminnesmerke
Utført av: Gjøvik Stenindustri
Avduket: 27. oktober 1946
Høyde bauta: 3,4 meter
Høyde sokkel: 1,3 meter

Minnesmerket er reist over 6 nordmenn som ble skutt under krigsoperasjonene 21. april 1940
Etter kampene ved Mustad tok tyske okkupasjonsstyrker ca 130 militære og sivile fanger som ble eskortert til Gjøvik. En del av dem var sivilkledde soldater. Ved Lindbakken ble det gjort holt, og seks av de sivilkledde soldatene ble henrettet, med medfangene som tilskuere. Henrettelsen var en represalie etter at norske sivile angivelig skulle ha skutt på tyskere og drept en soldat.

På baksiden av bautaen er det noen hull. Hullene er omtrent så store at det ytterste leddet på lillefingeren til cache-eier forsvinner inn i dem.
M = antall slike hull. (Hint: 3, 9 eller 18)

A monument in memory of the six Norwegians who were shot in action at this place, 21 April 1940.
After the skirmishes at Mustad the German army took about 130 military and civilian prisoners. Some of the soldiers were in civilian clothes. While they were escorted to Gjøvik, there was a halt at Lindbakken and six of the civilian-dressed soldiers were shot in front of their comrades. The execution was a reprisal for the supposed shooting of a German soldier by Noregian civilians.

On the back side of the bauta, there are some small holes. The dept of the holes is approximately one inch. M = Number of holes. (Hint: 3, 9 eller 18)

14. Minnestein over Kong Olav V
Utført av: Gjøvik Stenindustri og O. Storm Sørensen A/S
Avduket: 5. september 1993
Mål minnestein: høyde: 0,9 m, bredde: 1,1 m, dybde: 0,8 m
Mål minneplate: 0,28 m x 0,34 m

Steinen er oppsatt til minne om Kong Olav og hans interesse for norsk skiidrett. Ved steinen står «Fredsbjørka» som ble plantet til Frigjøringsjubileet 7. mai 1995.
Olav V var Norges konge fra 1957 til 1991.

I nærheten av minnesteinen er det et lite rødt hus. Hva heter dette huset?
Hvis det er «Skistua», N = 1.
Hvis det er «Fuglehuset», N = 2.
Hvis det er «Grevlinghuset», N = 3.
Hvis det er «Varmestua», N = 4.
Hvis det er «Bikkjehuset», N = 5.
Hvis det er «Kongestua», N = 6.
Hvis det er «Svanehuset», N = 7.
Hvis det er «Fredsstua», N = 8.

This stone was placed here in memory of King Olav for his interest in Norwegian ski sports. Beside the stone a «Peace Birch» was planted in commemoration of the V-day Celebrations 7 May 1995.
Olav V was king of Norway from 1957 to 1991.

Close to this stone, you will find a small red house. What is the name of this house?
If it is «Skistua», N = 1.
If it is «Fuglehuset», N = 2.
If it is «Grevlinghuset», N = 3.
If it is «Varmestua», N = 4.
If it is «Bikkjehuset», N = 5.
If it is «Kongestua», N = 6.
If it is «Svanehuset», N = 7.
If it is «Fredsstua», N = 8.

15. Krigsminnesmerke
Kunstner: Ståle Kyllingstad
Avduket: 23. juni 1946
Høyde bauta: 2,4 meter

Bautaen er reist til minne om Halvard Bækkemellem og Karl Overn som falt i kampen for Norges frihet våren 1940.
Halvard Bækkemellem, født 1914, var skogs- og gårdsarbeider. Falt som soldat ved Dombås 27. april 1940.
Karl Overn, født 1913, var gårdbruker. Deltok i krigshandlingene fra Brandbu og nordover. Falt ved Bråstadbrua 21. april 1940.

Hvilken bygning ligger like ved bautaen?
Hvis det er en skole, O = 2
Hvis det er en kirke, O = 3
Hvis det er et steinbrudd, O = 4

This stone monument was erected in memory of Halvard Bækkemellem and Karl Overn who were killed in action defending Norway in the spring of 1940
Halvard Bækkemellem, born 1914, was a forestry worker and farmhand and was killed at Dombås 27 April 1940.
Karl Overn, born 1913, was a farmer and participated in the war actions from Brandbu and northwards, and was killed outside Gjøvik 21 April 1940.

What kind of building is close to the monument?
If it's a school, O = 2
If it's a church, O = 3
If it's a quarry, O = 4[NOR] Selve cachen finner du ved:
N 60 [B x C + A x E x E] . [J - L - (N x N x N + C x I + C)]
E 010 [(D + F) x G x H x M + N] . [K x K x K x K + O x O x O x N]

[ENG] The cache is located at:
N 60 [B x C + A x E x E] . [J - L - (N x N x N + C x I + C)]
E 010 [(D + F) x G x H x M + N] . [K x K x K x K + O x O x O x N]

Additional Hints (Decrypt)

[NOR:]
Uølg bt sneyvt
[ENG:]
Uvtu naq qnatrebhf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

94 Logged Visits

Found it 71     Didn't find it 8     Write note 7     Publish Listing 1     Owner Maintenance 7     

View Logbook | View the Image Gallery of 21 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.