Skip to content

<

Nørlund Slot

A cache by Ebbemonster & Flatmonster Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/11/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English

"Oppe på slottet var der vist fest. Lyden af musik og latter sivede ud af vinduerne højt oppe fra slottet. Hvem der da bare sad deroppe i varmen, i det gode selskab. Men nej, ikke denne nat. Og pludseligt, dér, en skygge bevægede sig hastigt i mørket..." "


Nørlund Slot
Nørlund Slot cachen er en del af Røverne fra Rold mystery cachen, men den kan også tages for sin egen skyld. Koordinaterne til cachen henviser til et sted du kan parkere en bil og udfra teksten kan du regne ud, hvor du skal finde cachen. Cachen indeholder clues til brug for 'Røverne fra Rold'. Forhåbentlig i form af kopier af en kort tekst (tag kun én). Ellers må du fotografere eller tage noter fra den laminerede tekst. Denne må naturligvis ikke fjernes!


Din søgen efter Røverne fra Rolds sidste skat har nu bragt dig til Nørlund Slot.
Du har forstået at Røde Morten på Nørlund Slot ligger inde med værdifuld viden om skatten. Du kører derfor dertil, men vil ikke give dig til kende sådan uden videre. Så du lusker lidt rundt for at få kontakt enten med ham eller en anden ansat. Lige da det er ved at blive mørkt ser du en person snige sig langs stengærdet, der afgrænser slotshaven mod vest. Han går mod den søndre ende af gærdet og gemmer tydeligvis noget der inden han kigger sig omkring og sniger sig væk.

Obs: herunder kommer ikke flere clues.


Lidt historie om Nørlund Slot
Omtrent midtvejs mellem Aalborg og Hobro ved den sydvestligste del af Rold Skov fandtes i middelalderen en røverborg kaldet Nørlund. Og skønt det siges, at Valdemar Atterdag krævede den nedbrudt, fremkom blot en ny borg på samme sted. Efter århundreders om- og tilbygninger fremstår Nørlund Slot nu som et af de mange imponerende slotte, der findes spredt i det danske landskab. Krigsråd Rasmus Conradsen købte i 1830 Nørlund Slot med tilhørende gods samt godserne Torstedlund og Albæk. Snart udvidede han driften med et hestestutteri, et teglværk, et kalkværk og i 1834 anlagde han glasværket "Conradsminde", som blev opkaldt efter hans far.
Det må have knebet med likviditeten hos den driftige mand, som kom i alvorligt økonomisk uføre. I 1837 var den helt gal. Som nærmest en sidste krampetrækning gjorde han forberedelser til ikke at betale kontante lønninger til sine mange ansatte, men i stedet betale dem med egne pengesedler, som så kunne anvendes som betaling hos værkets marketender eller til nød, om helt nødvendigt var, kunne indløses med rigtige penge hos værkets bestyrer.
Det er tvivlsomt, om fremgangsmåden har været ganske lovlig, idet det meget let kunne anses for at være et brud på Nationalbankens eneret til at udstede pengesedler. Det vides ikke, om Nationalbanken har fået kendskab til hans pengesedler, ligesom det heller ikke vides, om de nogensinde nåede at komme i brug, idet de bevarede eksemplarer som ubrugte blanketter er uden nummer og underskrift. Imidlertid kan de kun have været i omløb i meget kort tid, eftersom Rasmus Conradsen døde i det selv samme år den 17. august 1837, hvorefter godserne snart blev overtaget af Den almindelige Enkekasse, der må have været en betydelig kreditor i boet.

Mere info om krigsråd Rasmus Conradsen
Mere info om Nørlund slot


dansk

"There seemed to be a party taking place at the castle. The sound of music and laughter seeped out through the windows high up in the castle. It would sure be nice to be one of those up there at the party. But oh no, not this night. And suddenly, there! a shadow moved fadt in the dark... "


Nørlund Castle
The Nørlund cache is part of the Robbers of Rold mystery cache but may also be taken as itself. The coordinates refer to a place where you may park your car. Then, with the help of the text you can figure out where to find the cache. The cache contains clues for ’The Robbers of Rold’. Hopefully in the form of copies of a short text (take one only). If not you will have to take a photo of or to take notes from the laminated text. This text must of cause not be removed!


Your search for the Robbers of Rold's last treasure has now led you to Nørlund Castle
You have understood that Red Morten at Nørtlund Castle has valuable information about the treasure. You go there but do not wish to be recognised immediately. Therefore you sneak sbout to make contact either with him or with another employee. Just as it is getting dark, you see a person creep along the stone wall which ends the castle grounds to the west. He goes south to the end of the stone wall and obviously hides something there before looking round and creeping away.

Note: Below this note there are no more clues for this cache.


About Nørlund Castle
Approximately halfway between Aalborg and Hobro in the southwest end of Rold Forest there was tín the medieval times a robbers’ castle called Nørlund. Although legend has it that King Valdemar Atterdag (Another Day) requested that it was pulled down, a new castle appeared in the same spot. After centuries of alterations and extensions Nørlund Castle now presents itself as one of many impressive castles spread in the Danish landscape.
In 1830 Warlord Rasmus Conradsen bought Nørlund Castle and its land as well as the estates Torstedlund and Albæk. Soon thereafter he extended the operation with a stud farm, a brickyard, a limestone works, and in 1834 he founded the glassworks "Conradsminde", which was named after his father.
This enterprising man must have had cash flow problems that lead him into serious economic trouble. In 1837 it was disastrous. In what appears as his last cramp he made preparations to not pay his many employees in cash but instead pay them with his own "bank notes" which could be used as payment to the canteen man of the works or, if absolutely necessary, could be cashed with the manager of the works.
The legality of these proceedings is highly doubtful, since it could easily be considered a breach to the National Bank monopoly to issue bank notes. It is not known whether the National Bank had knowledge of his bank notes. Likewise it is not known if they were ever put into use since the preserved copies are unused forms without number and signature. However, they may only have been in circuit for a very brief time since Rasmus Conradsen died in the same year on the 17th of August 1837, after which the estates were soon taken possession of by The Common Widows’ Fund which must have been a considerable creditor to the estate.

For more information about Warlord Rasmus Conradsen
For more information about Nørlund Castle

Additional Hints (Decrypt)

[dk] haqre ra ohfx [eng] haqre n ohfu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.