Traditional Geocache

Vågsallmenningen

A cache by kawlii Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/8/2007
In Hordaland, Norway
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vågsallmenningen

Holbergstatuen avdukes i 1884Holbergstatuen i dag

 

NORSK
Tusen år før dette bildet ble tatt strakte Vågen seg langt opp mot det gamle Rådhus. Vågsalmenningen strekker seg fra Holbergstatuen, forbi den røde gamle Børs-bygningen og opp til den nyere bankbygningen lengst i bakgrunnen. Før den store bybrannen i 1702 het dette Rådstuallmenningen, etter det gamle rådhuset som ennå ligger i enden av allmenningen, oppe ved Allehelgensgate. Fra å være en travel gjennomfartsåre er allmenningen nå blitt en del av det nye byrom, med færre biler - men flere mennesker. Vågsalmenningen er på ny blitt en møteplass, med en stor kleberstein som midtpunkt, der folk samles på uterestauranten ved Holbergs føtter.

Bergens egentlige midtpunkt sies å være statuen av Ludvig Holberg (avduket i 1884).
Dens geografiske sentrum - N60°23.600', E005°20.100' - er regnet fra spissen av Holbergs spaserstokk...

Vågsalmenningen har en lang historie og var tidligere bankstrøket i Bergen. Her ligger blant annet Norges Banks tidligere Bergens-avdeling, en empirebygning fra 1842 etter tegninger av stadskonduktør Høegh.
Det stod lenge strid om bygningen vegg i vegg, som Norges Bank ville rive for å få et nybygg på tomten, men mange gode krefter klarte å redde det imposante huset med sine vridde lyktestolper ved inngangsdørene og svungne smijernsgitre foran vinduene i første etasje. Denne bygningen der Bergens Kredittbank en gang hadde sitt elegante ekspedisjonslokale (eldste del fra 1876, med stort tilbygg i 1897) er nå fredet sammen med resten av kvartalet. Bygningen inneholder i dag pub, restaurant og nattklubb.

Den bygningen som dominerer på Vågsalmenningen, er DnB NOR med turistinformasjonens lokaler vendt mot allmenningen. Det var opprinnelig og like frem til 1967 Bergen Børs som holdt til her. Rimelig nok kom byens første etablerte meglerbørs til å få husrom på Bryggen. Den ble opprettet i 1789 i heller kummerlige lokaler og først i 1862 kunne en virkelig børsbygning tas i bruk her. Tegningene var levert av arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz. Bygningen ble for liten og en konkurranse om utvidelse ble vunnet av arkitekt L. Solberg. Arkitekt Peter Blix ble ansatt som "bygningskonduktør" og i 1893 flyttet man inn.

Freskohallen
Det ble ikke arkitekturen som plasserte Bergen Børs i kunsthistorien, men hallens utsmykning. Tanken om en utsmykning av Børshallen dukket opp i 1912 og etter en innsamling under første verdenskrig startet arbeidet. Konkurransevinner ble maleren Axel Revold som her skrev et vesentlig blad i historien om norsk murmaleri. Freskene ble fullført i 1923. Lokalet kalles fortsatt Freskohallen, men børsen har veket plass for turistkontoret.

Verdensveggen
Denne veggen er viet til transport og mennesker i arbeid. En scene er fra et maskinrom på et skip, en viser ulike former for landbruk og et "jungelmotiv" som viser høsting av naturens overflod.

Nordlandsveggen
Inneholder tre felt som viser torskefisket i Lofoten, tilberedelse av fisken og transporten til Bergen.

Bergensveggen
Inndelt i fire felt; nordlendingene som kommer til Bergen, fiskens videre ferd i til kontinentet, handel med utenlandske varer og scener fra et skipsverft.
 

ENGLISH
A thousand years before this picture was taken Vågen" (the bay) stretched far up towards the old Town Hall. Vågsalmenningen extends from Holberg statue, past the red old Stock Exchange building and up to the newer bank building in the far background. Before the great fire of 1702 this was "Rådstuallmenningen" after the old town hall that still stands at the end of the square, up by Allehelgensgate. From being a bustling thoroughfare it is now a part of the new urban area, with fewer cars - but more people. Vågsalmenningen has again become a meeting place, with a large soapstone as the focal point where people gather at the outdoor restaurant at the Holberg feet.

Bergen's real center is said to be the statue of Ludvig Holberg (unveiled in 1884).
Its geographical center - N60° 23.600', E005° 20.100' - is calculated at the point of Holbergs walkingstick ...

Vågsalmenningen has a long history and was formerly the banking district in Bergen. Here is, among other things, Norges Bank's former department in Bergen, the empire building from 1842 designed by Høegh.
It was a long dispute over the building next door, which Norges Bank would tear down to erect a new building on the site, but many good forces managed to rescue the house with its twisted lamp posts at the entrance doors and curved iron in front of the windows on the ground floor. The building where the "Bergen Credit Bank" once had its elegant offices (the oldest part is from 1876, with a large addition in 1897) is now listed along with the rest of the quarter.
The building today contains a pub, restaurant and nightclub.

The building that dominates Vågsalmenningen facing the square is "DnB NOR" with tourist offices . Originally and up to 1967  "Bergen Stock Exchange" held house here. Reasonable enough, the first established stock broker in Bergen was to get shelter at "Bryggen". It was established in 1789 in rather miserable premises and not before 1862 could be a real stock exchange open in this building. The drawings were submitted by the architect Frantz Wilhelm Schiertz.
TThe building was too small and a competition for an extension was won by architect L. Solberg. Architect Peter Blix was appointed as the "Building conductor" and in 1893 it was opened.

Freskohallen
It was not the architecture that placed the Bergen Stock Exchange in the history of art, but the hall's decor. The idea of a decoration of the Stock Exchange Hall appeared in 1912 and after a money collection during the First World War the work started. The winner of the competition was the painter Axel Revold who contributed to an important page in the history of Norwegian Wallpainting. The frescoes were completed in 1923. The room still called "Freskohallen" (The Fresco Hall), but the exchange has given way for the tourist office.

The World Wall
This wall is dedicated to transportation and people in work. A scene is from an engine on a ship, one shows different forms of agriculture and a "jungle motif" that shows the harvesting of nature's abundance.

Nordland Wall
Contains three panels show cod fishery in Lofoten, preparation of fish and transport to Bergen.

Bergen Wall
Divided into four fields; Northerners who come to Bergen, the fish was in the process of the continent, trade with foreign goods and scenes from a shipyard.

Kilde: HISTOSAdditional Hints (Decrypt)

Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

3,068 Logged Visits

Found it 2,934     Didn't find it 61     Write note 25     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 20     Owner Maintenance 15     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 77 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 6/21/2017 9:35:36 AM Pacific Daylight Time (4:35 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum