Skip to content

<

Atomove hodiny - Atomic clock

A cache by Asek / adopted by EKLfamily Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/01/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Logická cache na severu Prahy. - A logical cache in the north of Prague.

(For English version scroll down)

Na úvodních souřadnicích žádnou cache samozřejmě nenajdete. Zato tam ale objevíte budovu Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky (ÚFE AV CR) . Ústav byl založen v roce 1954 pod názvem Ústav teoretické radiotechniky (ÚTR). Hned v dalším roce byl přejmenován na Ústav radiotechniky a elektroniky (ÚRE). Tento název vydržel opravdu dlouho, současné jméno ÚFE nese ústav teprve od ledna 2007.
Jednou z hlavních oblastí, na kterou se výzkum soustředil, bylo měření velmi vysokých kmitočtů a velmi krátkých časů. Pod pojmem velmi krátký čas se pokuste představit si 10-15 sec. S tím souvisí pro nás laiky asi největší zajímavost tohoto ústavu - atomové hodiny, které jsou umístěny pod budovou, asi 14 m pod úrovní terénu. Pracují na principu rezonančního kmitočtu cesia a dlouhá léta byly (a vlastně ješte jsou) etalonem přesného času pro celou republiku. Odtud pocházelo onech známých pět pípnutí na konci každé hodiny v rozhlase. Nástupem GPS o tuto výsadu sice prišly, ale jsou stále udržovány v chodu.
Pokud vás zajímá více podrobností, navštivte:
stránky ÚFE
Vše o času - také popis činnosti atomových hodin
O atomových hodináchKe zjištení souřadnic cache musíte vyřešit následující úkol týkající se logických hradel - základního stavebního kamene veškeré digitální elektroniky.

SCHÉMA


TABULKA / TABLE

Pokud víte o co jde, nezdržujte se dalším čtením a luštete. Pokud se na schéma a tabulku díváte vydešene nebo si jen nemůžete vzpomenout, co ty značky znamenají, čtete dál. Vysvětlení funkce logických obvodů bude značně zjednodušené a zidealizované, takže staří praktici i teoretici mě mohou mnohé vytknout, ale princip činnosti je správný a o ten nám jde.

Toto je logický obvod, tzv. hradlo. Vlevo jsou dva vstupy a vpravo jeden výstup. Na každý vstup můžeme přivést napětí (stav 1) nebo ho nechat bez napetí (stav 0). V závislosti na kombinaci stavu vstupu a na typu hradla se na výstupu bud objeví napětí (stav 1) nebo neobjeví napětí (stav 0).

Na našem schématu se vyskytují ctyri základní typy hradel:


AND (angl. a) Privedeme-li na oba vstupy napetí (1), na výstupu se také objeví napětí (1). Je-li jeden nebo oba vstupy bez napětí (0), ani na výstupu napětí není (0). NAND (negované a) Toto hradlo pracuje stejně jako AND, ale na výstupu se objeví opačný stav než u AND. Takže je-li na obou vstupech napětí (1), na výstupu napětí není (0). Ve všech ostatních případech na výstupu napetí je (1).
OR (nebo) Přivedeme-li na jeden libovolný vstup napětí (1) (nebo na oba), na výstupu bude napětí (1). Jedině když není napětí (0) ani na jednom vstupu, není ani na výstupu (0). NOR (negované nebo) se chová opět stejně, ale na výstupu je opačný stav než u OR. Takže je-li na kterémkoli vstupu (nebo na obou) napětí (1), na výstupu není napětí (0). Jsou-li oba vstupy bez napětí (0), na výstupu napětí je (1).

Posledním použitým obvodem je prevodník kódu BCD na sedmisegmentový zobrazovac. Zní to ucene, ale je to jednoduché. Výstupy našich hradel vedou na vstupy prevodníku. Jsou to vstupy A, B, C, D. Podle kombinace napetí na techto vstupech (tzv. BCD kód) prevodník rozsvecí na zobrazovaci príslušnou císlici. Každý ze vstupu má jinou "váhu". Zjednodušene lze ríci, že:
napětí (stav 1) na vstupu A zobrazí číslici 1
napětí (stav 1) na vstupu B zobrazí číslici 2
napětí (stav 1) na vstupu C zobrazí číslici 4
napětí (stav 1) na vstupu D zobrazí číslici 8
Pokud je napětí (1) na více vstupech současně, "váhy" se sčítají, např. napětí (1) bude na vstupech A, B a C - zobrazí se číslice 7. Jsou-li všechny vstupy bez napětí (stav 0), zobrazí se číslice 0.

V tabulce pro „výpočet“ souřadnic je 7 sloupců pro číslice severní šířky a 7 sloupců pro číslice východní délky. "Priveďte napětí" (0 nebo 1) na vstupy 1 až 12 podle prvního sloupce tabulky a tím se vám "zobrazí" první císlice souřadnic. Et cetera et cetera... Každému je jasné, jaká čísla budou na místě stupňů, je to taková kontrola, že luštíte správně. Pokud si chcete výsledek ověřit ješte než vyrazíte do terénu, mužete tak učinit prostřednictvím následujícího odkazu:Cache je uložena asi 800 m od ÚFE na místě, které sice není ničím zajímavé, ale je tam klid na odlovení a zalogování a za dobrého pocasí i pěkný výhled. Obtížnost 3 jsem dal s ohledem na vyluštení souradnic (pro nekoho 1, pro jiného 5 :-) ), obtížnost nalezení vlastní cache je 1,5. Schránka je velikosti small (13x10x6cm).

Přeji příjemnou zábavu.


[EN] English version:
There is no cache on the coordinates, but you can find the building of The Institute of Photonics and Electronics (IPE) there. The IPE engages in the measurement of very short times and very high freqencies. The most interesting thing in the building may be the atomic clock. It is situated about 14 m under the ground. This clock is the national real time etalon for the Czech Republic. For more information in English you can visit: Official page of The IPE

How to get the coordinates of the cache:
You must solve the diagram (above) with logic gates. The cache is situated about 800 m from the IPE.

This is a logic gate. There are two inputs on the left side and one output on the right. We can bring voltage to both of the inputs (state 1) or leave them without voltage (state 0). Depending on the combination of the states on the inputs and type of the logic gate, there will either be voltage on the output (state 1) or not (state 0).

There are 4 basic types of logic gates in our diagram:


AND If we bring voltage to both inputs (1), there will be voltage on the output aswell (1). If there is no voltage on one or both of the inputs (0), there won't be any on the output either (0). NAND (negated AND) This logic gate functions the same way as AND, but the output will be opposite than AND. So if there is voltage on both inputs (1), there's none on the output (0). In all other cases there is voltage on the output (1).
OR If we bring voltage to any of the inputs (1) (either one of them or both), there will be voltage on the output (1). If there is no voltage on any of the inputs (0), there isn't on the output either (0). NOR (negated OR) Functions the same way as OR, but the output is the opposite. If there is voltage on any of the inputs (1), there isn't one on the output (0). If both inputs are left without voltage (0), there is one on the output (1).

The last type of logic gate, that we'll be using, is a converter of a BCD code to a seven segment display. This may sound complicated, but it's actually really simple. Outputs of our logic gates lead to inputs on the converter. The inputs are A, B, C, D. The converter shows a number depending on the combination of the voltages on these inputs (called BCD code). Each of the inputs has a different "strenght".
voltage (state 1) on input A shows number 1
voltage (state 1) on input B shows number 2
voltage (state 1) on input C shows number 4
voltage (state 1) on input D shows number 8
If there is voltage (1) on more than one input at once, the "strengths" add up, for example, let voltage (1) be on the inputs A, B a C - then the number 7 will be shown. If all inputs are left without voltage (state 0), the number 0 is shown.

In the table for the calculation of the coordinates are 7 columns for the North coordinates and 7 columns for the East ones. "Bring voltage" (0 or 1) to inputs 1 to 12 according to the first column of the table and the first number of the coordinates will be "displayed". Repeat this for each of the numbers with the corresponding columns. It's pretty obvious what the first few numbers will be, so you can see whether you're on the right track. If you want to check your final coordinates, you can use the following link:

Good luck!13.9.2010 – cache adopted by EKLfamily
16.9.2010 – cache opet aktivována beze zmen v zadání i umístení
19.4.2017 – změna Evince na GeoCheck

free counters
Flag counter added as of 5th October 2010.

Additional Hints (Decrypt)

mncnqar h orgbah
ba gur jrfg arne pbapergr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.