Skip to Content

This cache has been archived.

jegr: Kan ikke vedligeholde cachen

More
<

Tyvebanden på Jyske Aas

A cache by jegr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/30/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En historisk vandring tilbage til dengang Nordjylland var uden for lands lov og ret. Der hviler stadig en skygge over stedet hvor de voldsomme begivenheder fandt sted - min hund vil ikke forbi stedet ved nattetide ....

A historical walk back to the time when North Jutland was "north of law and justice". There still rests a shadow over the place where the violence once took place - my dog refuses to pass the place at night ....


Tyvebanden på Jyske Aas

 

Hedehuset og dets beboere
På Stagsted Hede, ved foden af Jyske Aas, lå i begyndelsen af 1800-tallet et lille hedehus, Asylet, sognets fattiggård. Huset bestod af  2 rum, i det ene boede Klog-familien og i det andet Skov-pakket.
Nogle få af  beboerne ernærede sig lovligt som handlende eller tjente på egnens gårde, men hovedparten var tyve og røvere, som hele egnen frygtede. Sammen med andre lovløse gjorde de egnen usikker, og kun få turde færdes ude om natten.
Men selv bag lukkede døre og tilskoddede vinduer kunne man ikke føle sig sikker for man var norden for lov og ret – siden birkeretten var nedlagt i 1820’erne var der ingen myndigheder nærmere end Sæby, og de var mere end uvillige til at blande sig i, hvad der foregik på disse kanter. 
Således kunne tyvebanden uforstyrret bryde ind i egnens huse og stjæle hvad der var af værdi, mens husets beboere rystende lå i deres senge. Kunne de ikke få døre eller vinduer op, brød de en mur ned for at komme ind. 

Truslen fra Langholt karlene
I nærheden lå den store gård Langholt, som beskæftigede mange karle og piger. Nogle af karlene herfra lod ad omveje de lovløse vide, at de snart kunne forvente sig en ordentlig afklapsning. Men de lovløse dukkede op på Langholt om natten og lokkede karlene ud en af gangen, bandt dem og gennempryglede dem – så meget for de trusler.

 Legestuen på Langholt
Lørdag den 30 oktober 1841 var der legestue (høstfest) på Langholt – med over 100 deltagere, høstkarle og piger og mange andre fra egnen, dog var hedehusets beboere ikke velkomne.
De dukkede op alligevel og ingen turde i starten røre dem. Karlene der havde fået prygl tidligere fik dog i stilhed samlet en flok solide karle, og nu blev  de lovløse gennembanket med knipler og måtte kravle hjem til hedehuset gennem den sump der skilte det fra Langholt.

Drabene i Hedehuset
Mandag aften den 1. november 1841, to dage efter legestuen på Langholt, sidder husets beboere om aftenen og diskuterer hvad der er foregået på Langholt.
Som de sidder bedst, høres der listende trin i nærheden af huset. Der mumles og hviskes uden for vinduerne, og fordægtige ansigter kommer til syne på ruderne, snart her og snart der.
Pludselig flyver yderdøren op med et vældigt brag og 3-4 maskerede mænd trænger ind i forstuen, mens 3-4 andre går rundt om huset og banker på væggene – som for at skræmme beboerne fra at undfly.
Nu begynder de maskerede systematisk at gennembanke beboerne med knipler og slæber nogle af dem udenfor, hvor de bankes ihjel.
Nogle af beboerne forsøger at gemme sig bag ovnen og på loftet, men bliver hurtigt fundet og slæbt udenfor.
En enkelt –Skovlars - skånes og slæbes over mod den nærliggende Stagsted Skov for at vise hvor bandens skat er begravet – men da der ikke er nogen skat, dræbes han også, og efterlades i en grøft.
Andre af husets beboere blev skånet - men fik dog alle nogle drøje hug.

Efterforskning og dommen over drabsmændene
Gerningsmændene var genkendt af nogle af de overlevende i huset, og kunne snart anholdes. Det var hovedsageligt folk fra nabogårdene, Aunkjødt Mølle, Krattet og Østergaard, som hævdede at de ikke havde haft drab i tankerne da de stormede huset, men ledte efter stjålet korn.
4 af drabsmændene fik dødsstraf – men blev senere benådet, mens resten fik varierende fængselsstraffe.

 Kommissionen på Voergaard
Sagen førte til at der nedsattes en kommissionsdomstol som skulle foretage en oprydning i landsdelen. Det blev et omfattende arbejde, og i alt blev 169 personer dømt og 1 frikendt.
Man var da så nidkære, at et ældre par der havde fundet og beholdt en gammel jernstang blev dømt for ulovlig omgang med hittegods.
Læs hele historien i Urban Hansen: Tyvebanden på Jyske Aas og Dan Thustrup: Skovpakket fra hedehuset – de kan begge lånes på Brønderslev bibliotek.   

Hedehuset er for længst borte, nær stedet hvor det stod er der rejst en mindesten hvis tekst ikke viser megen sympati for de dræbte. På marken lige nedenfor pløjes der stadig murbrokker op nu og da.


Ved startpunktet ser du 2 tal på et skilt – det første kalder du A og det andet B 

Gå til: N57 16.((A*B)/2)-20,5)  E10 15.((3*B)+7)+(3*A)            


Her mødes de sammensvorne - men der mangler en - find frem til ham: 

Stil dig med ryggen til stangen på koordinaten og kig i glasset – du ser bogstaver og måske tal

 C er antallet af bogstaver D er tallet eller D=17 hvis der intet tal er                                                                            

Gå til: N57 16.((A*C)-(A-C)-(2*D) E10 15.0((B*2)+C+D)      


Nu er sidste mand med - nu skal du hen til tyvebandens hus:

Navnet på stedet du er, indeholder et verdenshjørne. E er kompasretningen til dette verdenshjørne delt med 30                                               

Gå til: N57 16.(E*100)+((4*C)+E) E10 15.((A+B)*7)+(A-D)


Her foregik dramaet - find frem til røvernes skjulested:

Opgave: F er antallet af drabsmænd og G er antallet af dræbte beboere

Gå til: N57 16.(F*53)+G E10 15.(F*3)+(G*119)


Indhold: Certifikater til de første 3 findere + mini kompas, pencilsæt og en lille pung

 

The gang of thieves from Jyske Aas

Heather house and its people
On Stagsted Hede, at the foot of the Jyske Aas ridge , lay in the beginning of the 19'th century a small cottage, Asylet, the workhouse of the area. The cottage held only 2 rooms, one inhabited by the Klog-family (klog=clever) the other by the Skov-pakket (skov=wood).
A few of the poor had legal jobs trading or working on the farms nearby, but most were thieves and robbers,  feared by everyone in the area. Together with other outlaws, they made the area unsafe, and only few of the people around dared to walk out at night.
But even behind locked doors and shuttered windows you could not feel safe, because you were north of law and order - since the local court had been laid down in the 1820's there were no local authority nearer than Sæby, and they were more than unwilling to interfere in the things going on in this area.
So the gang of thieves would not be interrupted in breaking into houses and stealing all of value, while the residents of the houses would lay shivering in their beds. If they were not able to open doors or windows, they would simply break down a brick wall to get in. 

Threat from Langholt farm hands
Nearby was the big farm Langholt, which employed many farmhands and milkmaids. Some of the farmhands let the outlaws know, that they could soon expect a severe beating. But the outlaws went to Langholt at night and tricked the farmhands to come out - one at a time - tied them up and beat them. So much for those threats !

Harvest fest on Langholt
Saturday october 30'th 1841 there was a harvest fest on Langholt - with more than 100 people gathered, farmhands, milkmaids and neighbours- though the people from the heather house were not welcome.
They showed up anyway and in the beginning nobody dared to interfere with them. The farm hands who had had a beating earlier gathered silently a bunch of solid men, and now the outlaws were beaten with cudgels and had to crawl home to the heather house through the swamp that separated it from Langholt.

Killings in Hedehuset
Monday November 1'ste 1841, 2 days after the harvest fest on Langholt, the people in the house is sitting quietly discussing the events that took place on Langholt. As they sit, soft steps are heard near the house. There's mumbling and whispering outside the windows, and suspicious faces can be seen in the windows - now here now there.
Suddenly the door is flung open with a loud noise, and 3-4 masked men is entering the room, while 3-4 others walk around the house knocking on the walls - as if to prevent the occupants to try to escape.
Now the masked men starts a systematic beating of everyone inside with cudgels - and drags some outside where they are beaten to death.
Some of the occupants try to hide behind the oven and on the loft, but they're all found and dragged outside.
A single person - Skovlars - is spared and dragged towards the nearby wood, Stagsted Skov, to show where the thieves treasury is buried - but as there is none, he is also killed and left in a ditch
Others in the house were spared - after receiving severe beating.

Search for the killers and the judgement
The killers had been recognized by some of the survivors from the house, and were soon arrested. They were mostly people from the surrounding farms, Aunkjødt Mølle, Krattet and Østergaard, who they claimed that they had had no intension of killing anybody when they entered the house, but were looking for stolen grain.
4 of the killers received death sentences - but were later pardoned, and the rest prison sentences.

Commission on Voergaard
The incidents brought law and order to this part of the country, as a commission court were assembled and started cleaning up. It was a huge work resulting in the conviction of 169 persons and only one set free. The court was so keen, that an elderly, poor couple who had found an old rusty iron bar on the road  and kept it - were sentenced for illegal handling of  lost property.
You can read the whole story in these two books - though they are not translated to English:
Urban Hansen: Tyvebanden på Jyske Aas and Dan Thustrup: Skovpakket fra hedehuset – both can be found at Brønderslev Library.   

The heather house is long gone, today an engraved stone stands near the place where is once lay. The words on the stone glorifies the killers and show no pity of the victims. On the field close by is often found bricks from the house, when ploughing in the spring.

At the starting point you se 2 numbers on a sign - the first is A and the second B

Next point: N57 16.((A*B)/2)-20,5)  E10 15.((3*B)+7)+(3*A)            

 

This is the meeting point of the conspirators - but one is  missing - find him here:

Place your back against the rod and look into the glass - you see letters and maybe numbers too.

C is the number of letters, D is the number or D=17 if there is no number                                                                            

Next point: N57 16.((A*C)-(A-C)-(2*D) E10 15.0((B*2)+C+D)      

 

Now everybody is ready - lets go to the house of the thieves:

The name on the place you stand contains a direction on the compass. E is the compass direction in degrees divided by 30 (north=nord, east=øst, south=syd, west=vest)                                                

Next point: N57 16.(E*100)+((4*C)+E) E10 15.((A+B)*7)+(A-D)

 

This is where it happened - now find the thieves hiding place for their treasure:

F is the number of killers and G is the number of victims (use hint)

Final point: N57 16.(F*53)+G E10 15.(F*3)+(G*119)

 

Contents: Certificates for the first 3 finders +  mini compass, pencils and a small purse
 
 
 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

[Dansk] Ra gvat xna nygvq frf sen 2 fvqre
[English] Rirelguvat unf n onpxfvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

59 Logged Visits

Found it 56     Archive 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.