Skip to Content

This cache has been archived.

PLAJ family: Po zrale uvaze odesilame do vecnych lovist.

More
<

Teplicky zamek / Teplice castle

A cache by PLAJ family Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/24/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prosím nevkládejte TB a GC. Ztrácejí se!!
Please don't insert TB's and GC's. They are losing!!

Regionální muzeum Teplice

 [CZ]

Regionální muzeum v Teplicích

Regionální muzeum v Teplicích je príspevkovou organizací Ústeckého kraje a sídlí v budove teplického zámku, který po staletí patril šlechtickému rodu Clary-Aldringenu a byl postaven na zbytcích románského kláštera benediktinek který v polovine 12. století založila ceská královna Judita – druhá manželka ceského krále Vladislava II.

Vedle stálých expozic – archeologie, keramika a porcelán, lázenství, gotické a barokní umení, historické hodiny, mincovní kabinet, historické pokoje – si zde mužete prohlédnout také zbytky románské krypty basiliky puvodního kláštera. Stejne tak mužete navštívit radu výstav, pripravených pro vás ve výstavních prostorách zámku. Více se o nich i o vlastních expozicích a aktuálním programu dozvíte na internetových stránkách teplického muzea.

Ve svých sbírkách má teplické muzeum témer na dva milióny predmetu, o než pecuje 5 oddelení. Prírodovedné oddelení s geologickým a zoologickým pracovištem dokumentuje vývoj prírodních pomeru v severozápadních Cechách a jejich zmeny v dusledku civilizacních procesu. Archeologické oddelení se zameruje na vývoj osídlení regionu a provádí terénní výzkumy v oblasti dulní a stavební cinnosti. Historické oddelení spravuje historické, etnografické, numismatické a umelecko-historické sbírky, zabývá se hospodárským, politickým, kulturním a spolecenským vývojem regionu, zmenami zpusobu života a životního prostredí. Znacná pozornost je venována dokumentaci sklárství, keramiky, cínarství a lázenství. Knihovna buduje fondy odborné a regionální literatury, sbírky starých a vzácných tisku a spravuje dva historické knihovní celky. O konzervaci a restaurování sbírek se stará oddelení muzejních služeb, v jehož náplni je rovnež fotografická dokumentace a prezentace expozic a výstav.

Soucasné muzeum navazuje na tradici sahající až k r. 1894, kdy se v Teplicích ustavila Muzejní spolecnost a 7. prosince 1897 otevrela ve Školní ulici c. 17 muzeum. Zde sídlilo do r. 1905, kdy se prestehovalo do Živnostenského domu (dnes budova okresního archivu). Puvodní sbírkový fond tvorily predmety odkoupené od všestranného sberatele A. H. Fassla, který je již od r. 1873 zprístupnil verejnosti. Muzejní spolecnost formulovala svuj program v prímé souvislosti s rozvojem industrializace na Teplicku a stanovila proto muzeu tri hlavní úkoly. Krome obvyklého shromaždování vlastivedné dokumentace melo prostrednictvím sbírek napomáhat snahám po zdokonalení technologické a estetické úrovne keramické a sklárské produkce a zajištovat archeologické památky, každodenne odkrývané pri težbe uhlí a dalších zemních pracích. Tato orientace po desetiletí ovlivnovala práci muzea, které bylo pocítáno mezi nejvetší a nejlepší venkovská muzea v Cechách. V r. 1945 muzeum prešlo do správy mesta a v r. 1947 dostalo do užívání zámek Clary-Aldringenu. V pozdejší dobe spadalo pod Severoceský krajský národní výbor a vykonávalo krajskou funkci. V 90. letech 20. století patrilo mezi organizace zrizované prímo Ministerstvem kultury CR a od 1.10.2001 pusobí s nezmenenou funkcí ve zrizovatelské pusobnosti Ústeckého kraje.

Prohlídkové okruhy:
Otevreno denne mimo pondelí:
10 - 12 hod.
13 - 17 hod.

Teplice oficiální stránky

 

[EN]

The Regional Museum in Teplice

The Regional Museum in Teplice is an allowance organization of the Ústecký region and is located in the building of the Teplice castle, which belonged to the Clary-Aldringens for centuries and was built on remains of a Romanic Benedictine cloister established by the Czech queen Judith the second wife of the Czech king Vladislav II.

You can see the remains of a basilica of the original cloister besides the permanent expositions of archaeology, pottery and porcelain, balneology, Gothic and Baroque art, historic clocks, coining cabinet and historic rooms. You can also visit a number of other exhibitions prepared for you within the representative premises of the castle. You can learn more about these and each particular exposition on the Internet pages of the Teplice’s museum.

The Teplice museum includes almost two million items assorted in 5 sections. The section of Sciences with geological and zoological workplace documents the development of natural conditions in Northwest Bohemia and their changes due to civilization processes. The Archaeological section focuses on the development of settlement in the region and performs field researches in the area of mining and construction activities. The section of History manages historic, ethnographic, numismatic and art-historic collections. It deals with the economic, political, cultural and social development in the region, life-style changes and environmental changes. A considerable attention is paid to the documentation of glass-making, pottery, tinnery and balneology. The library builds funds of specialised and regional literature, collections of old or rare issues and manages two historical library sets. The preservation and restauration of collections are taken care of by the department of servicing of the museum whose job is also to photodocument and present expositions and exhibitions.

The contemporary museum resumes its tradition dated up to year 1894 when the Museum Company was established and later on the 7th of December 1897 opened the museum in Školní Street No. 17. The museum was located here until 1905 when it was moved to Živnostenský Dum (nowadays a building of the County Archive). The original collections fund consisted of items bought from a versatile collector A. H. Fassl who made them accessible to the public from 1873. The Museum Company formulated its program in direct connection with the development and industrialisation of Teplice County and therefore stated three main goals for the museum. It was supposed to help and support the efforts of improving the technological and aesthetic level of pottery and glass working production and to secure archaeological monuments revealed and discovered during coal mining and other ground works on a daily basis through the help of monetary collections besides the usual collecting of geographic documentation. This orientation affected the operation of the museum, which used to be regarded as the biggest and best country museum in Bohemia for decades. In 1945 the museum moved under the management of the town and in 1947 it was given the castle of Clary-Aldringens into its care. During later times it fell under the Severoceský Regional People’s Committee and performed a national function. In the 90’s of the 20the century the museum was amongst the organization established directly by the Ministry of Culture of the Czech Republic and it has been in operation with an unchanged function within the promoting sphere of the Ústecký Region since 1-10-2001.

Visitation domains:
Opened daily except Monday:
10 - 12 hrs.
13 - 17 hrs.

Teplice official website

 

 

Additional Hints (Decrypt)

3 fpuhqxl/ 3 fgnvef

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,341 Logged Visits

Found it 1,300     Didn't find it 7     Write note 18     Archive 1     Needs Archived 1     Post Reviewer Note 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 78 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.