Skip to Content

This cache has been archived.

bediss: Jak jsem již uvedl .. mé rozhodnutí je zrušit a premístnit jinam.
Pockejte si na druhou verzi.

More
<

ZS Komenskeho

A cache by bediss Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/18/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rychlá a pohodová cache s pekným pohledem nejen na školu ve které jsem strávil 8 let svého života.

Meštanská škola v Kurimi

Myšlenka založit meštanskou školu se v Kurimi objevila již pred první svetovou válkou. K její realizaci v tomto období však ješte nedošlo. Po vzniku samostatné Ceskoslovenské republiky 28. ríjna 1918 nastaly príznivejší podmínky pro rozvoj školství. V novém obecním zastupitelstvu získalo zrízení školy silnou podporu. 4. zárí 1920 bylo výnosem zemské školní rady císlo 25 530 povoleno zrídit smíšenou meštanskou školu v Kurimi. Do prví trídy bylo zapsáno 82 žáku, kterí se ucili ve dvou trídách v 1. poschodí obecné školy. Reditelna byla umístena do místnosti obývané doposud školnicí a mela prosté vybavení. Ucitelská knihovna obsahovala zpocátku 14 knih a žákovská 63.
Malým školským zákonem z cervence roku 1922 byl zaveden nový predmet obcanská výchova a nauka, výuky náboženství se nadále musely úcastnit všechny deti s vyjímkou tech, jejichž rodice si to vyslovene nepráli. Nejvýznamnejší událostí v tomto období byla návšteva prezidenta republiky T.G.Masaryka 17. cervna 1928. Po celé délce brnenské ulice stál špalír detí a clenu jednotlivých spolku, kterí zakladatele první republiky bourlive privítali. Ten pri krátké zastávce pred budovou obecné školy podekoval za vrelé privítání a poté pokracoval na své okružní ceste Podhoráckem.

Nová budova meštanské školy

V roce 1925 se místní školní rada a obecní zastupitelstvo shodly na stavbe školy u silnice do Lipuvky. Moravské Knínice souhlasily, že se budou spolupodílet na úhrade nákladu v prípade obdobné spoluúcasti Lipuvky. Obecní zastupitelstvo Lipuvky však zaujalo zamítavé stanovisko. Stavba se tedy opet odložila.

3. trída meštanské školy s reditelem Hubertem Vítkovicem

Konecne v roce 1926 obecní zastupitelstvo Kurimi upustilo od požadavku stavet na pozemku Vitulove u silnice k Lipuvce a usneslo se stavet na obecním pozemku v Syslicích. Pro stavbu školy byli vybráni vetšinou místní remeslníci. Vlastní stavba byla zahájena v léte roku 1928 s predpokládaným rozpoctem 1 200 000 Kc.

1929 - 1938

Nový školní rok 1929-30 byl zahájen ješte v budove obecné školy. 6. zárí bylo vydáno Okresním úradem Tišnov povolení k užívání celé školní budovy a 16. zárí probehlo prestehování. Již od dalšího dne zacalo konecne vyucování v nové budove meštanské školy, jejíž stavba nakonec stála 1750000 Kc. Slavnostní otevrení probehlo v den výrocí vzniku Ceskoslovenska 28. ríjna 1929. Žádost místní školní rady, aby škola mohla v názvu užívat jméno prvního prezidenta CSR byla kladne vyrízena a 6. cervna 1930 byl dán souhlas, aby škola nesla název Masarykova meštanská škola.

1938 - 1945

Behem jediného školního roku došlo k rozbití Ceskodlovenské republiky a vytvorení Protektorátu Cechy a Morava, který byl zaclenen do Velkonemecké ríše. Povinné vyucování nemciny bylo narízeno již od první trídy obecné školy, omezeno bylo vyucování ceštiny, dejepisu a zemepisu. Také na meštanské škole v Kurimi se tyto zmeny projevily. Nápis "Masarykova meštanská škola" musel být odstranen. Povinne se slavil den rozbití CSR. 15. brezen byl pripomínán jako datum vzniku Protektorátu Cechy a Morava. Slavily se narozeniny Adolfa Hitlera, Hermana Göringa a Alfreda Rosenberga.

Od školního roku 1941-42 dostala škola nový název "Újezdní hlavní škola - Sprengelhauptschule" a stala se školou výberovou. Byla ctyrtrídní a navazovala na 4. rocník obecné školy. Ucební kurz jednorocní byl ponechán jako pobocka 4. trídy Újezdní školy. Toto opatrení melo za cíl omezit pocet žáku i na tomto stupni - jestliže ve školním roce 1940-41 mela 418 zapsaných žáku, potom ve školním roce 1944-45 klesl jejich pocet témer na polovinu - 228. Vetšina detí tak byla nucena setrvat na obecné škole, která poskytovala nejnižší možný stupen povinného vzdelání. Od školního roku 1943-44 byla podle vzoru ríše zavedena šestiznámková stupnice (velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, dostatecný, sotva dostatecný, nedostatecný). V prubehu války v Kurimi neustále narustal pocet Nemcu. Z tohoto duvodu byla v budove obecné školy zrízena nemecká škola. Po presunu rodin z vybombardovaného Hamburku dosáhl pocet nemeckých pristehovalcu 1300. O letních prázdninách 25. srpna 1944 zasáhl spojenecký nálet také pobocku brnenské Zbrojovky v Kurimi. Škola byla tímto náletem také poškozena. Do ješte neopravené školní budovy byly 18. zárí 1944 prestehovány kanceláre Zbrojovky a vyucování se presunulo do budovy obecné školy. Po osvobození, kterého se Kurim dockala až 9. kvetna, ihned zacalo cištení a úprava místností ve škole.

1945 - 1952


Stav školy byl po bombardování a pruchodu utecencu i vojáku doslova katastrofální. Ješte v únoru 1947 byla škoda odhadována na více než 300000 Kc. Trvalo nekolik let než byla uvedena do normálního stavu. Od MNV dostala škola z fondu na válecné škody 65000 Kc a Zbrojovka prispela cástkou 50000 Kc. Práce na oprave budovy provádeli predevším nemectí zajatci a úklidové práce pak ucitelé se žáky.

V letech 1945-1952 navštevovaly školu deti z Kurimi, Moravských Knínic, Lelekovic, Ceské, Lipuvky (jen do roku 1946), Svinošic (jen do roku 1946) a Jinacovic (jen do roku 1951). Jejich pocet se pohyboval mezi 249 a 517. Samotná výuka v prvním poválecném školním roce byla velmi složitá. Vyucovalo se podle prozatímních osnov, nove byla zavedena výuka ruského jazyka. Situaci ztežovala neúplnost ucitelského sboru a nedostatek ucebnic a dalších pomucek.

V dubnu 1948 byl prijat nový školský zákon. Vytvárel jednotnou státní školskou soustavu. Zanikly soukromé a církevní školy. Nove zavedená jednotná škola se skládala ze trí stupnu: 1. stupen tvorila petilá škola národní (1.-5.rocník), 2. stupen ctyrletá strední škola (6.-9.rocník) a 3. stupen predstavovalo ctyrleté gymnázium. První dva stupne byly povinné, tretí již byl výberový. Masarykova meštanská škola újezdní v Kurimi zmenila název na Masarykova strední škola v Kurimi a umožnovala absolvovat druhý stupen povinné školní docházky.

1953 - 1976

Ve školství došlo ke zmenám. Dosavadní tri stupne všeobecne vzdelávacích škol se sloucily a povinná školní docházka byla stanovena na 8 let. Zákon zavedl jako základní typ povinnou osmiletou strední školu pro deti od 6 do 14 let a jedenáctiletou strední školu s výberovým stupnem (9.-11. rocník). Na základe techto zmen vznikla v Kurimi osmiletá strední škola, která v tomto roce získala novou školní budovu na Jungmannove ulici postavenou za 16 miliónu korun, ve které byl umísten nižší stupen s 1.-5. rocníkem. Druhý stupen s 6.-8. rocníkem zustal v budove postavené již v roce 1929. Tato však nutne potrebovala úpravu. V padesátých letech školu navštevovalo v prumeru 770 žáku. Zvláštní pozornost byla venována detem zamestnaných matek. Škola pro ne zrídila školní družinu, kde si deti psaly úkoly, ucily se a volný cas trávily hrami a pobytem na cerstvém vzduchu. Rozhodnutím školského odboru ONV Brno-venkov byla v roce 1964 rozdelena dosavadní škola na dva subjekty: ZDŠ 1.-5. rocník (Jungmannova) a ZDŠ 1.-9. rocník (Komenského).

1976 - 2003

V tomto období navštevovalo školu v prumeru 450 žáku z Kurimi a Moravských Knínic. Vedle povinných predmetu se vyucovalo také nekolika nepovinným: praktika z biologie, nemcina, výtvarná výchova, sborový zpev a sportovní hry. Sedmé rocníky jezdily na oblíbené zimní lyžarské kurzy do Jeseníku na chatu TOS Kurim. Od školního roku 1977-78 probíhaly také kurzy plavání nejprve v Blansku, pozdeji v Kurimi.
Pametní deska na budove Komenského odhalená 28.10.1998

Již v roce 1984 bylo rozhodnuto, že se v lokalite u Sokolovny zacne stavet nová škola. V prubehu stavby však došlo ke zmene puvodního zámeru - nová budova se nemela stát samostatnou školou, nýbrž soucástí ZDŠ Komenského. Po peti letech 4. zárí 1989 byla slavnostne otevrena tolik potrebná nová školní budova na Tyršove ulici. Prestehovaly se sem tretí a ctvrté rocníky, celý druhý stupen základní školy a její vedení. Dokoncení stavby však probíhalo ješte celý školní rok. Ve stejném školním roce - 1989-90 byla budova na ulici Komenského upravena pro výuku 1. a 2. rocníku a pro školní družinu. V období rozsáhlých spolecenských zmen dochází k demokratizaci školství a ucebního procesu. Od 1. ledna 1994 byla pro ZŠ Tyršova schválena právní subjektivita. Zrizovatelem byl MeÚ Kurim. V letech 1990-94 prošla budova Komenského rozsáhlou rekonstrukcí. Tyto opravy v hodnote 4141000,- Kc financoval MeÚ Kurim.

Vývoj názvu školy

V prubehu let 1920 -1990 se název školy nekolikrát zmenil. Zde uvádím chronologický prehled vcetne príslušných reditelu.

1920 - Meštanská škola smíšená
1930 - Masarykova meštanská škola smíšená
1935 - Masarykova újezdní meštanská škola
1941 - Újezdní hlavní škola
1945 - Masarykova újezdní meštanská škola
1948 - Masarykova strední škola
1953 - Osmiletá strední škola
1961 - ZDŠ
1964 - ZDŠ 1.-9. rocník
1976 - ZDŠ Komenského
1979 - ZŠ Komenského
1990 - ZŠ Tyršova

Reditelé školy:

1920-1926 - Hubert Vítkovic
1926-1928 - František Vítek
1928-1932 - Jan Wasserbauer
1932-1941 - Cyril Fišer
1941-1945 - Antonín Uhlír
1945-1946 - Cyril Fišer
1946-1958 - Jan Pokorný
1958-1966 - Antonín Králík
1966-1970 - Jaroslav Doležal
1970-1972 - Josef Vozka
1972-1976 - Miroslav Vespalec
1976-1979 - Milada Jarušková
1979-1990 - Hana Jakšová
1990-1996 - Jirí Krumpholc
1996-2003 - Zdenek Motlícek
od r. 2003 - Stanislav Plchot

Additional Hints (Decrypt)

H fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.