Skip to Content

<

De Amersfoortse Berg - Earthcache

A cache by GEO BEAR Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/24/2007
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description: Nederlandse versie

Amersfoort

In en om Amersfoort is veel natuur. Amersfoort ligt dan ook op een bijzondere plek. Drie verschillende landschappen komen hier samen: de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei en het Eemland.

Veel van het natuurlijk reliëf is ontstaan in de voorlaatste ijstijd (200.000 - 125.000 jaar geleden). Een dikke laag ijs bedekte toen het grootste deel van Nederland. Vanuit het noorden verspreidde het ijs zich steeds verder. Grote ijslobben drongen, via de rivierdalen, steeds verder landinwaarts. Door de kracht van het ijs werden de voormalige rivieroevers omhoog gestuwd.

Er ontstonden langgerekte heuvelrijen. De Utrechtse Heuvelrug is zo’n stuwwal en de Amersfoortse Berg is deel van deze Utrechtse Heuvelrug. De ijsmassa stuwde de grond hier tientallen meters omhoog. Het hoogste punt ontstond op de Leusderhei (55m). Maar ook de Amersfoortse Berg mag er zijn. Berekend vanaf het Nieuw Amsterdams Peil (NAP) meet deze berg nu 42,5 meter.

Binnenzee

Vlak na de voorlaatste ijstijd moet deze berg vele meters hoger zijn geweest en een werkelijk prachtig uitzicht hebben geboden over de toen nabije zee. De Gelderse Vallei was door het smelten van die enorme ijsmassa namelijk veranderd in een binnenzee. Het klimaat was toen bijzonder aangenaam. Hier in de buurt zijn fossielen gevonden van schelpen die we nu vinden op de stranden van Zuid-Frankrijk.

Duinen en beken

Na deze warme periode, die van 125.000 - 90.000 jaar geleden, volgde de laatste ijstijd (90.000 - 10.000 jaar geleden). In deze ijstijd was geen sprake van grote ijsmassa’s die het land bedekten. Wel was de bodem permanent bevroren, waardoor er vrijwel niets kon groeien.

De harde wind kreeg hierdoor vrij spel en blies het zand van de Utrechtse Heuvelrug de Gelderse Vallei in. Het verschil in hoogte werd daardoor veel kleiner. Het zand dat de Gelderse Vallei inwaaide zette zich onregelmatig af. Hierdoor ontstonden plaatselijk een soort duinen. Deze hoger gelegen delen noemen we de dekzandruggen.

In de lager gelegen delen tussen de dekzandruggen stroomden de beken, het was er nat en moerassig. Al het water in de vallei stroomt richting Amersfoort. Op een laag punt komt het bijeen en gaat daar verder als de Eem. Daar waar de Eem doorwaadbaar was, is Amersfoort ontstaan.

De EarthCache

Om deze EarthCache te kunnen loggen moet je een aantal opdrachten uitvoeren en vragen beantwoorden:

Parkeer de auto/voertuig op bovenstaande coördinaten en ga naar N52° 08.579 E005° 21.970. Hier staat een informatiebord. Op dat bord kunt u informatie vinden over de nabije omgeving.

  • Wat is de naam van het gebied waar de rondwandeling plaats vindt?

  • Ga naar de locatie aangegeven met het cijfer 8.

Aangekomen op deze plek voer de volgende opdrachten uit:

  • Maak een foto van jezelf of je teamleden en je GPSr met het object op de achtergrond.

  • Doe een plaatsbepaling van het object in de volgende notatie: N52° ab.cde E005° fg.hij.

Om deze EarthCache te kunnen loggen moet je mij de antwoorden op de bovenstaande vragen mailen (via mijn profiel) en de gemaakte foto bij je log plaatsen. Logs zonder foto en/of met foute antwoorden zullen van deze pagina worden verwijderd.
 


 English Version

Amersfoort

In and around Amersfoort lots of nature can be found. The city of Amersfoort is beause of that located at a very special place. Three different landscapes join here together: The 'Utrechtse Heuvelrug', the 'Gelderse Vallei' and the 'Eemland'.

Lots of the natural relief is originated during the the penultimate glacial period, the Saalien (200.000 - 125.000 years ago). A thick layer of ice covered the largest part of the Netherlands.  From the north the ice spread further to the south. Big ice lobes pushed their way, through the river valleys,  further inland. By the pressure of that ice the river beds were pushed upwards.

That way long stretched ridges originated (called 'Stuwwal'). As probably known, the 'Utrechtse Heuvelrug' is such a ridge ('Stuwwal') and the 'Amersfoortse Berg' is a part of the 'Utrechtse Heuvelrug'. The ice masse pushed the ground on the place around Amersfoort tens of meters up. The highest point is located at the 'Leusderheide' (55m). But also the 'Amersfoortse Berg' is quite high. Calculated from the New Amsterdam Level (NAP) it measures 42.5 meter (keep in mind that the Netherlands is a flat country with its highest hill just measuring over 300 m!).

Inner Sea

Just after the penultimate glacial period this mountain (hill) must have been a few meters higher, and should have given a stunning view over the nearby sea. The 'Gelderse Vallei' melted and the enormous amount of ice changed into an inner sea. The climate during that period in time was extremely pleasant. In the neighbourhood fossils have been found of shells the we find nowadays on the beaches in the south of France.

Dunes and Streams

After the warmer period, from 125.000 - 90.000 years ago, the last glacial period, the Weichselien, (90.000 - 10.000 years ago) followed. During this ice age the ice caps did not reach the Netherlands, but the ground is permanently frozen (permafrost), resulting is almost no growth of plants and trees.

The hard winds blew the top layer sand of the 'Utrechtse Heuvelrug' into the 'Gelderse Vallei'. The height of the mountain (or hill) became much less. The top layer of the sand that blew into the 'Gelderse Vallei' stopped and grew at irregular places. This resulted in the formation of Dunes. These higher parts (or dunes) are called 'dekzandruggen' (freely translated 'top layer sand ridges'). Lots of these 'dekzandruggen' can still be found in and around Amersfoort.

In the lower parts between the 'dekzandruggen' the streams flowed, it was wet and swampy. All the water in the valley streams towards Amersfoort. At the lowest point all streams come together and they go further as the river 'De Eem'. At the spot were the river 'De Eem' could be crossed, the city of Amersfoort originated.

The EarthCache

To be able to log this cache as found you will have to perform some tasks and answer some questions:

Park your vehicle on the coordinates mentioned at the top of this page and go to N52° 08.579 E005° 21.970. Here you will find an information sign. On the information sign, information on the surrounding area can be found.

  • What is the name of the area with the 'rondwandeling'?

  • Go to the location marked with the number 8.

When you have arrived at the spot, perform the following tasks:

  • Take a picture of yourself or your team mates and your GPSr with the object in the background.

  • Determine the location of the object using the following notation: N52° ab.cde E005° fg.hij.

To log this cache you will have to email me the answers to the questions (using my profile) and upload the picture with your log. Logs with wrong answers and/or without pictures will be deleted without notice.

GCRulez

 

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.