Skip to Content

This cache has been archived.

BarbieTeam: Keš, která lidem otravovala život, nemá smysl ani kontrolovat...

More
<

Smullyan Easy

A cache by BarbieTeam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/20/2007
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na uvedených souradnicích najdete pole. Než se vydáte pro cache, budete ovšem muset nejprve uspet na poli logiky. Tato cache je spíš jen zahrívacím kolem, pro úspešné nalezení stací jen jednoduché úvahy. Cache najdete na souradnicích 50°11.N a 14°42.E. K císlum N a E snadno dospejete, pokud správne vyluštíte všechny vybrané hádanky, které Šeherezáda dala králi. Jen dávejte pozor, abyste po vyrešení každé hádanky pricetli (resp. odecetli) císlo, ke kterému dospejete, k té správné souradnici.

At the given coordinates, there is a field. To find the cache, however, you will first have to prove yourselves on the field of logic. This cache is just the beginning, finding it shouldn’t be very difficult. The cache can be found at 50°11.N and 14°42.E. To find N and E, you will have to answer all the questions Scheherazade asked the king. Just make sure to add (or deduct) the number you come to at the end of each question to the correct coordinate.

Zlatník Abdul
Šeherezáda rekla králi: „Doslechla jsem se, že jednou prinesl jeden zákazník do Abdulova zlatnického krámku šest retezu, z nichž každý mel pet ok. Chtel tech šest retezu spojit do jednoho velkého kruhového retezu a zajímal se, kolik ho to bude stát. „No,“ odpovedel zlatník, „každé oko, které rozetnu a spojím, stojí jeden stríbrnák.“ Otázka pro tebe, nejjasnejší králi: Kolik stríbrnáku bude ta práce stát?“
Král odpovedel: „Šest.“
Mel pravdu? Možná ano, ale možná by se vše dalo porídit levneji. Nejnižší logicky možnou cenu požadované práce vynásobte 15 a toto císlo vezmete jako základ E.

Abdullah the Goldsmith
Scheherazade said to the king: “I’ve heard, that a customer once brought six chains to the goldsmith Abdul, and each of those six chains had five links. The customer wanted them all put together into one large circular chain and asked, how much Abdul would charge him for that. “Well,” said Abdul, “each link I break and connect will cost you a silver coin.” The question, illustrious king, is: “How many silver coins does the customer have to pay?”
“Six,” said the king. And he might have been right, but maybe all could be done cheaper. Take the lowest possible price for the order, multiply by 15 and take the result as the starting value of E.

Sindbád
Šeherezáda rekla králi: „Na jedné z lodí, se kterými se Sindbád plavil, byl pres bok lodi prehozený žebrík, který mel pet prícek. Prícky byly mezi sebou vzdáleny jednu stopu. Za odlivu voda dosahovala na druhou prícku odspoda. Za prílivu morská hladina vystoupila o dve stopy. Na jakou prícku voda dosahovala potom?“
„To je jasné, na ctvrtou odspoda,“ rekl král. Byla to správná odpoved? Pokud ano, prictete k E stovku, ale pokud máte lepší nápad, stovku od E naopak odectete.

Sindbad
Scheherazade said to the king: “One of the ships the famous Sindbad had sailed had a rope ladder tied to the side. The ladder had five steps and the distance of the steps was precisely one foot. At low tide the surface of the water reached to the second lowest step. But when high tide came, the water level rose by two feet. What step did it reach then?”
“That’s easy!” said the king. “The fourth lowest step.” Was he right? If he was, increase E by one hundred. But if you have a better idea, deduct one hundred from E instead.

Poníci
„Jistý šejk,“ rekla Šeherezáda, „mel mnoho poníku. Kdosi se ho jednou zeptal, kolik jich má, a on odpovedel: „Jestliže k jedné tretine mých poníku pricteš jednu ctvrtinu, dostaneš jich o deset více, než je polovicní pocet.“
Kolik mel poníku? Prictete jejich pocet k E.

Ponies
“One well-known sheik,” said Scheherazade, “had a lot of ponies. Once, when asked, how many ponies he had, he said: “If you add a fourth part of them to a third part of them, you will have ten more than a half of them.”
How many ponies did he have? Add that number to E.

Mezek
„Hasan mel mezka,“ rekla Šeherezáda. „Jednou se ho kdosi zeptal, jak je ten mezek starý. Hasan odpovedel hádanou: „Za ctyri roky bude trikrát tak starý, jak byl pred ctyrmi lety.“
Jak starý byl mezek? Desetinásobek jeho veku prictete k E.

Mule
„Hasan had a mule,“ said Scheherazade. „Once he was asked how old the mule was. He answered with a riddle: „In four years he will be three times as old as he was four years before.“
How old was the mule? Multiply his age by ten and add this number to E.

Mezek II.
„Zustanme ješte u Hasana,“ rekla Šeherezáda. „Jednou potkal tri chlapce a vyprável jim o svém mezkovi. „Jakou má barvu?“ zeptal se jeden z nich. „Zkusme trochu hádat,“ odpovedel Hasan. „Ríkám vám, že je bud cerný, šedý nebo hnedý. Chvíli hádejte, a až to bude stacit, neco vám o tom vašem hádání reknu a pak uvidíme, jestli dokážete jeho barvu urcit.“ „Já bych rekl, že není cerný,“ rekl jeden chlapec. „Já bych rekl, že je bud hnedý nebo šedý,“ rekl druhý. „Já bych rekl, že je hnedý,“ rekl tretí. „To už stací,“ rekl Hasan. „Alespon jeden z vás hádal správne a alespon jeden z vás hádal nesprávne.“
Jakou barvu mel Hasanuv mezek? Pokud byl cerný, prictete k E tri stovky, pokud šedý, pak dve stovky, a pokud hnedý, jen jedno sto.

Mule II.
„Let us stay with Hasan,“ said Scheherazade. „Once he met three boys and told them about his mule. „What colour is it?“ one of them asked. „Let’s try to guess,“ said Hasan. „It is either black, grey or brown. Now tell me, what you think, and when I think you’ve said enough, I’ll tell you how well you did. Then we’ll see if you can guess its colour.” “I’d say it’s not black,” said one boy. “I’d say it’s either brown or grey,” said the other. “I’d say it’s brown,” said the third. “That’s enough,” said Hasan. “At least one of you was right, and at least one of you was wrong.”
What was the colour of Hasan’s mule? If you think it was black, increase E by three hundred, if grey, by two hundred, and if brown, by one hundred.

Velbloudi
„Krome toho mezka,“ rekla Šeherezáda, „mel Hasan ješte osm velbloudu. Ale behem jednoho neštastného mesíce mu až na pet všichni pomreli. Kolik jich zbylo?“
„To je jasné, že tri,“ vykrikl král. „To by ti rekl každý hlupák.“
Už víme, že se král ve svých odpovedích casto unáhlil. Myslíte, že by se tentokrát na jeho tvrzení dalo najít aspon neco pravdivého? Pokud ano, vezmete rovnou stovku jako základ N.

Camels
„Apart from the mule,“ said Scheherazade, “Hasan also had eight camels. But during one unfortunate month, all but five of them died. How many survived?”
“Three, that’s obvious!” exclaimed the king. “An absolute fool would tell you this.”
As we already know, the king was a little too quick with his answers. But if you think there was at least a bit of truth in his words, take one hundred as the starting value of N.

Moudrý Hárun El-Rašíd
„Alí byl pravoverný muslim,“ vyprávela Šeherezáda, „a se svým prítelem Ahmedem se vypravil na pout do Mekky. Jednoho dne se zastavili v malé vesnicce na obed. Ahmed mel pet bochníku chleba a Alí mel jen tri. Práve když se chystali k jídlu, pristoupil k nim nejaký cizinec a rekl, že nemá žádné jídlo, ale že má peníze, a zeptal se, jestli s nimi muže pojíst. Oba poutníci souhlasili a rozdelili svých osm chlebu rovným dílem mezi tri lidi. Když se najedli, cizinec jim podekoval, vyskládal na zem osm mincí stejné hodnoty a odešel. Ahmed a Alí se ovšem zacali dohadovat, jak by si peníze meli rozdelit. Ahmed navrhoval, že by si sám mel vzít pet mincí a Alí tri, protože Ahmed prispel peti bochníky a Alí tremi.“
„To zní jako spravedlivé,“ prikývl král.
„Jenže Alímu se to zdálo nespravedlivé. Tušil, že má nárok na neco mezi tremi a ctyrmi mincemi. Protože se neshodli, prednesli svuj spor moudrému kalifovi Hárunovi El-Rašídovi. Oba byli prekvapeni, když vynesl svuj verdikt, ale s jeho zduvodnením museli souhlasit. Kolik mincí po právu náleželo Ahmedovi a kolik Alímu?“
Pocet mincí, které po právu získal Ahmed, vynásobte deseti a odectete od nej pocet mincí, které dostal Alí. Výsledek prictete k N.

The wise Harun El-Rashid
„Ali was a good moslem,“ said Scheherazade, „and with his friend Ahmed he went on a journey to Mecca. One day they stopped at a small village to have lunch. Ahmed had five loaves of bread and Ali had three, but as they were about to eat, another traveler approached them and said he had no food but he had money to pay for it. He asked if he could eat with them, they agreed and divided the eight loaves of bread equally among the three of them. When they finished eating, the traveler thanked them, laid eight coins of equal value on the ground and left them. Ahmed and Ali began to argue how they should divide the coins. Ahmed suggested he should get five coins and leave three to Ali, as Ahmed had five loaves of bread and Ali only had three.”
“That sounds like a just solution,” said the king.
“But it didn’t sound just to Ali. He felt he should be given something between three and four coins. As they weren’t able to solve their problem, they brought it to the wise caliph Harun El-Rashid. In the end, they were both surprised by his verdict, but they had to agree it was only just. Now how many coins did he give to Ahmed, and how many to Ali?”
Take the number of coins given to Ahmed, multiply by ten, and decrease this by the number of coins given to Ali. Add the result to N.

Jednoduchá hádanka
„Možná se ti predchozí hádanka zdála príliš složitá,“ rekla Šeherezáda králi. „Zkus mi tedy odpovedet na tuhle: „Kolik je milion deleno jednou ctvrtinou plus padesát?“
„To je prece jednoduché,“ rekl král. „250 050!“
Už víme, že král byl casto trochu ukvapený. Ale myslíte si, že tentokrát mel pravdu? Protože pokud ano, budete muset N i E o sto snížit…

An easy question
“The last question may have seemed too complicated,” Scheherazade said to the king. “Try to answer this one: “How much is one million, divided by a quarter, plus fifty?” “I couldn’t think of an easier question,” the king replied. “It’s 250 050!”
We already know the king was often just guessing. But do you think he was right this time? If so, decrease both N and E by one hundred.


Legendy

Additional Hints (Decrypt)

xqlolf frqry anuber, zry olf wv zrge mn mnql
vs lbh jrer hc gurer, vg jbhyq or bar zrgre oruvaq lbhe onpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.