Skip to content

This cache has been archived.

Team Jakaa: Cachen er i dag blevet arkiveret, da denne cache´s tid vidst er overstået. Cachen er fra en tid, hvor der ikke var mange caches i Jammerbugten. Så for, at cachen ikke skal ende, som en skod/stats cache lukker vi den ned!

Tak til alle besøgende!

More
<

FFJ - "Bag Fjerritslev Østergaard".

A cache by Team Jakaa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/26/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

To give geocachere the best experience of our caches, we update our cach descriptions of our railway series with new content and images. We hope it falls in taste and you will like our railway series. We look forward to reading logging! When you find the cache may have mentioned a number of cache, for example. FFJ no. 1 that was previously no cache in the series, this point does not matter any more!

 

Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane
"Bag Fjerritslev Østergaard"

En cach i serien om vestlige del af den tidligere jernbane der skabt vækst og fremgang!

 

To "grise" køre forbi hinanden på Arentminde Station.

Aagaard Skov Trindbrædt

Reglements skilt!

FFJ nr. 34 på Aalborg Station.

 

I 1869 kom jernbanen til Aalborg, dette fik kammerherren på Birkelse Hovedgaard til arbejde for en jernbane til Fjerritslev. I 1874 lykkedes det kammerherren, at samle så megen støtte til, at bygge en jernbane nord for fjorden. At man afholdte et orienterende møde på Hotel Phønix i Aalborg, her nedsatte man en komite der skulle arbejde videre med planerne. I 1897 indviede man den vestlige del af jernbanen mellem Fjerritslev og Frederikshavn via Nørresundby.

Den vestlige del af banen fra Fjerritslev til Aalborg var 52,7 km. banen krydsede Thistedvejen i den østlige ende af Fjerritslev og fulgte i ca. 1½ kilometers længde Mølleåens forløb, hvor den derefter svingede mod sydøst, siden fortsatte den i en blød kurve, hvor den igen drejede mod øst.

Aagaard Skov var det første trinbræt ude på strækningen og var blot markeret med en jordvold i terrænet som udgjorde perronen. Desuden var der et trinbræt signal samt et navneskilt, der markerede, at netop her kunne man stige på og af toget. Trinbrættet var af nyere dato og var anlagt i 1952. Tæt ved trinbrættet krydsede en skovvej. En nabo til trinbrættet har fortalt at før trinbrættet kom, kunne man stige på og af toget alt efter, om personalet ønskede at stoppe.

På denne cach kommer man forbi bagsiden af hr. Jakaas barndomshjem, Fjerritslev Østergaard! Hr. Jakaas familie levede selvfølgelig også på godt og ondt med banen. En lidt bizar historie fra banen er om bedstefaderen, som godt kunne være lidt hurtig i vendingen og som altid fløjtede. Jens som bedstefaderen hed, kørte engang ind i toget der netop havde afgået fra Fjerritslev. Personer som dengang boede og levede klods opad jernbanen, kunne nok næsten bedre tiderne for togets passage på strækningen end personalet, som var ansat ved banen.
Det var vel det, der var skyld i at Jens mente nok at han kunne køre over jernbaneoverskæring og videre ud i marken, for toget skulle jo have passeret. Men desværre var toget forsinket.
Jens skulle jo nok have set sig lidt bedre for, men folk mente nu alligevel at det helt var banens skyld for Jens havde jo ”fløjtet” for afgang.

Hvis du efter af havde fundet cachen, har lyst til at læse mere om Fjerritslev – Frederikshavn Jernbane er der udgivet en rigtig god bog om banen. Den hedder ”Fjerritslevbanen – dens forløb gennem tid og landskab” er skrevet af Arnold Andersen og udgivet af forlaget Nord – press. Du kan også gå på internettet se mere på www.baner-omkring-aalborg.dk Begge kilder er brugt til at skabe denne cach.

Nu til cachen:
Denne cach er ret lang, så det vil være en fordel at bruge sin cykel evt. bil til denne cach, mens du køre på cach kan du jo så sidde og sige tog lyde og rigtig komme i tog stemning.

Start koordinatet er ved en gammel tog bro, for at bevare broen er der sat nogle restriktioner på den!
Rund max bredden ned til nærmeste hele tal og sæt det til A og brug det i formlen og du har næste koordinat.
N57 04.(A x 200) + (A x 39)
E009 (A x 9).276

På koordinatet ser du et skilt, hvilke farver har dette skilt, den rigtige farve fører til cachen!
Blå & Hvid: B = 3
Rød & Hvid: B = 2

N57 05.(B x 5)1
E009 ((3 x B x A) - 1).205

Pas på ved logning, der kan være mange mugglere i området og dæk venligst evt. geosti til.
In 1869 the railway came to Aalborg, this was chamber master at Birke Manor to work for a rail to Fjerritslev. In 1874 they managed chamber master to gather as much support to build a railway north of the fjord. At where held a briefing session at the Hotel Phønix in Aalborg, here they set up a committee which would work on the plans. In 1897 inaugurated the western railway between Fjerritslev and Frederikshavn through Nørresundby.


The western part of the track from Fjerritslev to Aalborg was 52.7 kilometers. The railway crossed Thisted road on the eastern end of Fjerritslev and came in about. 1 ½ kilometers Mølleåens (small river) course, where the then swung southeast since continued in a gentle curve where it again turned to the east.

Aagaard Forest was the first steps out on the line and was only marked by a land of violence in the ground which formed the platform. Moreover, there was a stepping-stone signal and a nameplate, which marked that it is precisely here could board and alight from the train. Step board was new and was built in 1952. Near step board crossed a forest. A neighbor of the steps the board has told the board before step came, we could board and alight from the train, depending on whether the staff wanted to stop.

In this cach to get past the back of Mr Jakaa childhood, Fjerritslev Østergaard! Mr Jakaa family living course for better or worse with the railway. A slightly bizarre story from the track is grand father, who could be a little quick off the mark and as always whistled. Jens as grand father was named, drove off into the train that had just departed from Fjerritslev. People who then lived up block railways could probably almost better times for the train crossing on the line than the staff who were employed at the track.
That was probably what was causing the thought that Jens enough that he could run the crossing and to the field for the train ought to have passed. Unfortunately the train was delayed.
Jens ought probably have looked a little better, but people thought now that the whole runway was blamed for Jens had "flute" for departure.

If you're after the cache was found, want to learn more about Fjerritslev - Frederikshavn Railway has released a very good book on the track. It is called "Fjerritslev course - its course through time and landscape," written by Arnold Andersen and published by the publisher Nord - press. You can also go online to see more www.baner-around-aalborg.dk Both sources are used to create this cache.


Now to the cache:

This cache is quite long, so it will be beneficial to use his bicycle possibly. car this cach while you run on cach course so you can sit and say train sounds and really come into trains mood.

Start coordinates is an old train bridge, to preserve the bridge is set some restrictions on it!
Ripple max width down to the nearest whole number and put it to A and use it in the formula and you have the next coordinate.
N57 04 (A x 200) + (A x 39)
E009 (A x 9) .276

For the coordinates, you'll see a sign, the colors have this sign, the right color leads to cache!
Blue & White: B = 3
Red & White: B = 2
N57 05 (W x 5) 1
E009 ((3 x B x A) - 1) .205

Watch out for logging, which can be many mugglere in the region and possibly tires please. geopath to

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.