Skip to Content

<

Zamek Josefa Hlavky

A cache by pezik1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/27/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dum architekta, stavitele a velkého mecenáše Josefa Hlávky (1831 - 1908).

Zámek a jeho areál slouží predstavitelum ceské vedy a kultury, vybraným studentum vysokých škol, vedení vysokých škol, fakult a pracovišt. Odborné verejnosti je zámek vyjímecne prístupný po dohode s prezidentem a správní radou Nadace. Verejnosti je zamek ani jeho prilehly park nepristupny.

Zámek


Neco z historie...
Lužany patrí k nejstarším vesnicím plzenského kraje. První dochovaná písemná zpráva, potvrzující její existenci, je z roku 1175. Na míste dnešního zámku stála v roce 1245 drevená tvrz, která byla v roce 1853 prestavena v jednopatrový renesancní zámek. Na pocátku 19. století byl renesancní zámek barokne prestaven. Lužanský zámek, k nemuž patrilo panství s nekolika vesnicemi a dvory, menil behem staletí casto majitele. V roce 1886 koupil zámek i panství Josef Hlávka pro svou matku Annu a pozdeji se sám stal jeho majitelem. Když byl Josef Hlávka behem své dlouhé nemoci upoután na invalidní vozík, vetšinu casu se svou první Marií trávil v lužanském zámku, jehož tehdejší podobu zachytil Leopold Schmidt v nekolika akvarelech, které je možno na zámku videt. Po svém uzdravení a úmrtí milované Marie zacíná pocátkem 80. let 19. století Josef Hlávka uvažovat o prestavbe zámku.

Zámek je situován v rovine, na levém brehu reky Úhlavy. Ze trí stran je obklopen parkem, na který navazuje renesancní užitková zahrada. V letech 1886 až 1887 nechal Hlávka cást puvodní renesancne-barokní stavby (s výjimkou místností v prízemí a puvodních sklepu) zbourat. Na jejím míste postavil novostavbu o dvou podlažích, jejíž pudorys navrhl do tvaru písmene Y. Z puvodní barokní veže vyla vybudována dominantní šestipatrová velká vež s hodinami. Obytná cást budovy je typologicky navržena severoitalská vila, v jejímž približném stredu se nachází reprezentacní schodište, kterým se vchází do prvého patra, kde se dodnes nachází hlávkuv puvodní byt. V prízemí zámku je umístena expozice, která je venována dílu a odkazu Josefa Hlávky.

Ve všech prostorách zámku se nachází rada vzácných dobových umeleckých del, zejména portrétu Josefa Hlávky, jeho soucasníku a prátel. Nekteré z nich jsou dílem Hlávkových hostu, zejména Václava Hynaise, Maxe Švabinského, Josefa Václava Myslbeka a Julia Marák. Na hlavním schodišti je umísten velký portrét knížete Metternicha (autorem je známý anglický portrétista Lorenz), dále podobizna v životní velikosti prorektora Nadání a nejvyššího maršálka zemského knížete Lobkovice (autorem je V. Hynais) a menší portrét Antonína rytíre Randy (autorem je ceský malír Loukota). Antonín rytír Randa se stal nástupcem Josefa Hlávky predsedy CAVU a Nadání.

Hlávkuv byt tvorí dnes modernizovaná velká kuchyne, pracovna, sál Ceského kvarteta, malý salonek, knihovna, malá jídelna a ložnice s koupelnou. Vnitrní interiér Hlávkova lužanského bytu je jedním z mála a možná dokonce jediným zachovaným obytným prostorem v Ceské republice, který má veškerý mobiliár a štukovou výzdobu vcetne výmalby provedeny ve slohu novorenesance. Nábytek vykazuje radu Hlávkových originálních detailu, vcetne technické konstrukce. Dumyslnost, s jakou autor promýšlel dispozici svého lužanského sídla, si nejlépe uvedomíme v jeho pracovne, která se nachází v prostoru bývalé kaple zámku. Pro dokonalé osvetlení pracovního stolu navrhl arkýr, do kterého, krome okna v hlavním prucelí, umístil v postranních stenách malá okénka s okenicemi sloužícími k regulaci svetla nezbytného pro práci architekta.

Soucasne s prestavbou pristavel Josef Hlávka k zámku, jako samostatné krídlo, jednopatrovou kapli, zasvecenou Panne Marii, sv. Václavovi a sv. Antonínovi. Prostor kaple je navržen jako románská centrála se strední kvadratickou cástí s mohutným triumfálním obloukem vymezujícím prostor presbytáre. Je Josefem Hlávkou projektována v jeho osobitém slohu s reckovýchodními prvky, analogickém jeho stavbám v Cernovicích. Zarízení, svícny, lustry, zvonky, mríže a vše, co tvorí neopakovatelnou atmosférou kaple, je dílem Josefa Hlávky. Vnitrní ornamentální i figurální výmalba je provedena Hlávkovým prítelem, vídenským malírem Karlem Jobstem. V kapli jsou vzácné varhany, které jsou dílem pražského mistra Karla Eisenhurta. Po vysvecení kaple v roce 1887 složil Antonín Dvorák Mši D-dur, známou jako „Lužanská“. Na zdi pred vchodem do kaple byla v roce 1951 pécí Spolecnosti Antonína Dvoráka umístena žulová deska s reliéfem skladatele z kararského mramoru od akad. sochare Miloslava Beutlera.

V pravém krídle zámku jsou umísteny pokoje pro Hlávkovy hosty, ve kterých pobývali Antonín Dovorák, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Josef Marák, Josef Václav Myslbek, Max Švabinský, Josef Suk, Oskar Nedbal, Antonín rytír Randa a mnozí další významní umelci, vedci i verejní cinitelé konce 19. století.

V parku pred zámkem je umístena socha Josefa Hlávky v nadživotní velikosti, která je dílem ceského sochare Josefa Maratky a je zapujcena Galerií hlavního mesta Prahy. V sedmdesátých letech 19. století zapocal Hlávka s plánovitou tvorbou zámeckého parku. Skupoval pozemky, vetšinou neplodné mokriny, vysušoval je, melioroval, kultivoval a vysazoval stromy tak, aby daly základ krásnému prostredí krajinárskému parku. Celý proces trval více než 35 let. Z té doby se v parku zachovala celá rada vzácných drevin, dubu, olší, lip i bílých topolu. Mezi nejvzácnejší stromy zámeckého parku patrí liliovník tulipánokvetý, mohutný strom s krásnou stavbou koruny, príbuzný známé magnólii. Je oblíben pro nádherné kvetenství ve tvaru tulipánu a velmi neobvyklé listy ve tvaru lyry. Dále zde nalezneme orešák cerný, velký strom, který dorustá až 50 metru výšky. Stejne jako výše zmínený liliovník, pochází ze severní Ameriky. Je sice príbuzný známého orešáku vlašského, ale jeho plody jsou jen obtížne jedlé, mají velmi tvrdou skorápku a stejne jako listy zvláštne voní. Známý jinan dvoulaloký jediný druh, jediného rodu, jediné celede, jediného rádu a jediné trídy, byl v mnoha druzích rozšíren na Zemi do doby kamenouhelné až do tretihor. Tento druh se dochoval jedine v Cíne, kde se dožívá veku až 2000 let. V lužanském zámeckém parku se nachází pekný exemplár tohoto opadavého, dvoudomého stromu s výrazne rozdílným habitem samcích a samicích jedincu. Jeho plody jsou chutné, ale ohavne páchnou. Jinan odolává dobre škudcum a všechny jeho cásti jsou užívány v prírodním lécitelství. A jako poslední príklad vzácného stromu v zámeckém parku uvádíme metasekvoj tisovcovitou, opadavý jehlicnan s mohutným vzrustem. Je znám z fosilií, jako hojne se vyskytující do období druhohor. Jediný tento druh byl objeven v roce 1941 v malém údolí Šuj-sa na Žluté rece v Cíne v poctu asi tisíc stromu. Po roce 1949 se jako velká rarita rozšíril do botanických zahrad do celého sveta. O stromy v parku je pecováno i v soucasnosti. Vysazují se nové stromy, bežné i vzácné, aby byla zajištena existence parku i v budoucnosti.

Užitková cást zámeckého areálu byla znacne poškozena povodní v roce 2002. Znicená cást zdi a znacne poškozená historicky chránená Preštická brána byly již opraveny. Zbývá opravit poškozené altány. Predevším je to altán nad starým jezem z roku 1873, dríve známý jako „Chaloupka“, dnes pojmenovaný po Antonínu Dvorákovi. Dále altán v pravé cásti zahrady u zámecké zdi, kde za Josefa Hlávky vznikaly statuty Ceské akademie nebo pomerne zachovaný „Zdencín“ v levém rohu druhé cásti zahrady, vybudovaný na pocest druhé Hlávkovy manželky. Opraven bude i památník, který byl podle Hlávkova návrhu postaven na míste, kde rád sedával Julius Zeyer.

Na základe poslední vule Josefa Hlávky je zámek od roku 1908 vlastnictvím Nadání. Pécí správní rady Nadání bylzámek v posledních letech restaurován, odborne je pecováno i o park a zahradu. V soucasnosti se na zámku konají zasedání rídících orgánu Nadání, predávány jsou zde ocenení nesoucí Hlávkovo jméno významným ceským vedcu a umelcum i vynikajícím vysokoškolským studentum. Na zámku se konají vedecké konference a semináre, jednají zde i kolegia rektoru Univerzity Karlovy, Ceského vysokého ucení technického, Akademie ved Ceské republiky a dalších vysokých škol a vedeckých institucí.

Josef HlávkaJosef Hlávka se narodil v malém západoceském meste Prešticích. Po stredoškolských studiích vystudoval architekturu a vídenské Akademii. Byl tam vynikajícím studentem, získal nekolik ocenení, predevším tzv. Rímskou cenu, která mu umožnila cestovat po Evrope a studovat ruzné architektonické slohy. Po návratu do Vídne dostal darem od ceského stavitele Šebka (v dobe studií pro jeho firmu pracoval) stavební firmu, získal koncesi a stal se vídenským stavitelem. Postupne se vypracoval na jednoho z nejžádanejších vídenských stavitelu. Behem pouhých 13 let (1860-1873) postavil 150 významných staveb (napr. budovu Dvorní opery ve Vídni). Krome stavitelské cinnosti se venoval i projektování vlastních staveb. Mezi nejvýznamnejší patrí areál reckokatolické církve v Cernovicích na Bukovine (dnes je v areálu jedna z významných ukrajinských univerzit), Zemská porodnice v Praze, zámek v Lužanech u Preštic, nekolik vídenských palácu a nadacní domy v Praze, ve Vodickove a Jungmannove ulici. Jeho stavby byly realizovány v novogotickém slohu (Cernovecký areál, Zemská porodnice) nebo ve slohu novorenesancním (paláce, nadacní domy, zámek v Lužanech).

V roce 1869, zrejme z prepracování, težce onemocnel (uzdravil se po dlouhých deseti letech). V roce 1873 odešel do ústraní a stal se bohatým soukromníkem. Venoval se odborné a teoretické cinnosti v oboru záchrany a obnovy historických památek. Napr. v roce 1890, po velké povodni v Praze, kdy byl stržen Karluv most, vypracoval projekt jeho záchrany a též jej financoval.

Josef Hlávka je v novodobé historii ceského národa nejvetším mecenášem. Hlávkove diplomatickému umení a jeho financní podpore vdecí za existenci „Ceská Akademie císare Františka Josefa pro vedy, slovesnost a umení v Praze“ a pozdeji „Národohospodárský ústav“. Pro nadané, lec nemajetné studenty postavil a studentum prostrednictvím jejich spolku venoval „Studentské koleje ceských vysokých škol pražských“. V posledních desetiletích 19. století a na pocátku 20. století vynaložil Josef Hlávka nemalé cástky na vznik a prímou podporu rady institucí i akcí, které znamenaly prínos pro kulturní, vedeckou, umeleckou i hospodárskou cinnost ceského národa. Stovky vedcu, významných umelcu, literátu, hudebníku a studentu vdecili Hlávkovi za financní podporu a stipendia, která jim zajistila potrebné sociální zázemí k práci, tvorbe i studiu ci možnost tvorit a studovat v zahranicí. Bez Hlávkovy pomoci by neexistovala rada institucí a ústavu, z nichž nekteré existují dodnes. Bez Hlávkovy štedrosti by nevznikla mohutná literární, hudební, malírská ci socharská díla, která nás dodnes oslovují a patrí do pokladnice ceské kultury.


Cache
Pro dohledani kesky neni potreba vstupovat na pozemky zamku a prosim vracejte vse na sve misto.
Doporucuji nocni odlov, nebot zamek je v tuto dobu moc pekne nasvicen a i v miste kesky nebude tak napadni.

Additional Hints (Decrypt)

[cz] zntargvpxn
[eng] n zntargvp bar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.