Skip to Content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše.

[b]Rico Reviewer[/b] - reviewer pro ČR

More
<

Hornobezdekovska 1.

A cache by *kokomo* & jornst Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/23/2008
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Verze / Version / 1.0

[CZ] Cache je umístena do príjemného lesnatého okolí Horního Bezdekova.
[EN] Cache is placed in the enjoyable woody environs of Horní Bezdekov.

[CZ] Máte rádi geocaching? Máte rádi luštení? Nehoníte se jen za poctem caches, ale uvítáte i nárocnejší kousky? Pak je tato série mystery multicaches práve pro vás! Cache je soucástí série caches Hornobezdekovska 1., Hornobezdekovska 2. a Hornobezdekovska 3.
Tato série mystery multicaches nevyžaduje žádnou domácí prípravu, všechny indicie jsou dostupné v míste rešení série.
Po odlovení celé série máte možnost se pokusit o odlovení bonusové cache BH an aknavzoP / BH ot noitativnI v Praze.

[EN] Do you like geocaching? Do you like riddles? Don’t you run after quantity of caches only but do you appreciate also ambitious ones? So, this set of mystery multicaches is just for you! Caches are part of series Hornobezdekovska 1., Hornobezdekovska 2. and Hornobezdekovska 3.
This set of mystery multicaches do not require any home preparing, all indications are available in the location of this set.
After successful hunting this whole series you have a chance to try hunting bonus cache BH an aknavzoP / BH ot noitativnI located in Prague.

[CZ] Obec vznikla na staré stezce Zbecensko – krivoklátské, která vycházela z Prahy. Místo plné bažin a mocálu bylo preklenuto kládami "hatemi" z vymýcených lesu a tak snad bez díku, ci bezdecné cinnosti vznikl název Bezdekov. Možná, že první osadník se jmenoval Bezdek, ci byl bezdetek nebo-li bezdetný. Obec príslušela ke statkum pražského biskupství. První písemná zmínka o obci je z roku 1260, kdy ceský král Premysl Otakar II. si dal "Bezdekov u Unhošte" privteliti. Zanedlouho jej daroval berounským meštanum. Za krále Jana Lucemburského (otec Karla IV.) opet Bezdekov patril královské komore. V rámci krivoklátského panství prešlo Bezdekovské zboží ve 2. polovine 17. století dedictvím a snatkem z rodu Schwarzenbergu na Valdštejny a posléze na Fürstenberky. Dnešní c.p. 7 bylo fürstenberskou hájovnou. Horní Bezdekov byl správní jednotkou pro obce Dolní Bezdekov, Malé Kyšice a Poteplí až do roku 1923. Puvodní rozloha 1209 ha byla rozdelena mezi tri samostatné obce.
Cerpáno z http://www.obechornibezdekov.cz


[EN] Village was originated at the old pathway Zbecensko – krivoklátské which ran from Prague. The place full of swamps and morasses was bridged over logs "fascines" from wood cleaning. So maybe without thanks or unwilling activity came into being name of village Bezdekov (it is hard to translate, but Bezdekov sounds like "bez díku" – without thanks – or "bezdecne" – unwillingly, "Horní" means upper). Maybe first settler had name "Bezdek". Maybe he was "bezdetek" or "bezdetný" which means without children. Village belonged to the manors of Prague’s bishopric. First written mention about village is from 1260, when the Bohemian king Premysl Otakar II. incorporated "Bezdekov u Unhošte". Before long he presented its to Beroun’s townsmen. Under the Jan Lucemburský (father of Charles IV.) king’s rule Bezdekov belongs to king’s chamber again. In the second half of 17th century Bezdekov’s commodity within Krivoklát’s manor descended as an inheritance and marriage from Schwarzenberg’s lineage to Valdštejn’s lineage and later to Fürstenberk’s lineage. Nowadays building number 7 was Fürstenberk’s gamekeeper’s house. Horní Bezdekov had operated as an administrative unit on villages Dolní Bezdekov, Malé Kyšice and Poteplí till 1923. Original area 1209 hectares had been split among three separated villages.
Abstract is from http://www.obechornibezdekov.cz
[CZ] Za jak dlouho nalezli geocacheri finální cache se dozvíte z níže uvedené tabulky. Nezkušeným lovcum odlov spíše nedoporucujeme. Vše také záleží na množství chybicek, kterých se dopustíte. Peclive ctete, všímejte si detailu! V obci je GPS signál obcas rušen domy a elektrickým vedením. GPS prijímac vás pak muže zavést i o cca 10 metru mimo. Jste-li u silnice, dejte si pozor, zda hledáte na správné strane vozovky.

Cache zvládnou i deti v doprovodu dospelé osoby.

Dukladne si zapamatujte, co jste na jednotlivých zastávkách objevili.

Radeji pripomínáme, že nalezenou cache je vždy nutné vrátit na puvodní místo tak, jak byla. Preci nechcete kazit hru dalším hrácum, že ano?

Do logu nepište žádné informace (ani kryptované), které by mohly jakkoli napovedet. Takové logy budeme nuceni smazat. Nepište do logu ani žádné informace o jednotlivých zastávkách (stages). Pokud se budete domnívat, že zastávka (stage) je poškozena nebo že ji nemužete nalézt, a proto je nutná její oprava, dejte do logu zápis "Needs Maintenance" s neutrálním textem a podrobnosti o poškození pošlete mailem autorovi cache (volba "Send message" v profilu).

Krome standardní výzvy, kdo nalezne cache jako první (FTF, STF,...), jsme pro vás pripravili i trochu jinou: kdo odloví cache za nejkratší cas. Chcete-li se zúcastnit této souteže, nezapomente si pozamenat cas, kdy tuto cache zacínáte lovit a kdy naleznete finální cache. Prípadne, když z jakýchkoli duvodu lovení prerušíte, poznamenejte si, kdy to bylo. Vámi dosažené "cisté casy" lovení pak uvedte do logu. V listingu pak bude krome prvních úspešných lovcu uvedena i tabulka s nejrychlejšími lovci. Casy nelze nijak kontrolovat, spoléháme se na Fair Play. Podmínkou úcasti v této souteži je zdolání celé trasy pešky. Není duležité vyhrát, ale zúcastnit se a porovnat si, kdo bloudil kratší dobu.


[EN] Time to find the final stage you can see in the table below. For inexperienced geocachers we rather don’t recommend this hunt. Also everything depends on an amount of mistakes which you will make. Carefully read and notice details! GPS signal is sometimes disturbed of houses and electric conductors in the village. GPS receiver may you mislead even about 10 metres out. If you are at a road be careful to finding out on the right side of the road.

Cache is suited also for children accompanied by adults.

Thoroughly remember all what you see on particular stages.

Better to remind, found cache is necessary to give it back in its original location as it was before. You really don’t want to mar up this game for next players, aren't you?

Do not write any information into the log (even encrypted) which can provide any hint for other geocachers. This logs we will be obliged to delete it. Do not write any information into the log about particular stages. If you presume that stage is damaged or that you can’t find it and that is why it should be repaired, write an entry "Needs Maintenance" containing neutral text into the log. Details about damage send via e-mail to the cache’s author (use link "Send message" in profile).

Together with standard challenge who will find cache as a first (FTF, STF,...) we prepared a little bit different one for you: who will find cache in the fastest time. If you want to take part in this competition do not forget note time you started and time you finished your hunt. In case you have to interrupt hunting for any reason note this time. Than your achieved "actual time" of hunting write down in the log. Then in addiction to the first successful hunters there will be mentioned in the listing also table consists of the fastest hunters. Given time is not checkable so we rely on Fair Play. Condition to take part in this competition is to overcome the whole track on foot. It is not necessary to win but to take part in and compare who wander shorter time.


HODNE ZDARU A ZÁBAVY PRI LOVENÍ / GOOD LUCK AND HAVE FUN


Nejúspešnejší geocacheri / The most successful geocachers

Achievement Name
First Time Found Benjo5
Second Time Found (Co-FTF) MiKa Team
Third Time Found bor.uvka
Fourth Time Found Atip
Fifth Time Found prek


Nejrychlejší geocacheri / The fastest geocachers

Position Name Time
1.-2. krtecci 00:57:00
1.-2. Mejstro & Honzik&Pavlinka 00:57:00
3. Deny & MarHan & Monte-x & Jura30 & kvapa & noelin & Pipppi 01:00:00
4. Kolomeda & charinka 01:04:03
5.-6. prek 01:05:00
5.-6. Cejda & dandra 01:05:00
7. hradnik & JohnnyM. & Konvalinky & stanleypaulGC & Lonos 01:06:00
8. Dáin & Olík 01:15:00
9. max.well 01:20:00
10. Benjo5 01:25:00 - Night Hunt![CZ] A nyní již pojdme k zadání.

N a E jsou vždy souradnice, na kterých aktuálne stojíte. Pro úkol (1) jsou to výchozí souradnice, pro ostatní úkoly jsou to souradnice, ke kterým jste dospeli výpoctem.

Pro výpocty je používána konvence "stupne a minuty", napr. N 50° 00.000 E 014° 00.000, všechny hodnoty výpoctu jsou v tisícinách minut.

(1) Stojíte pred objektem nad jehož hlavním vstupem je n luxfer. Císlo n je dvouciferné.
Premístete se na souradnice: N + n + 7, E + 2 * n + 6

(2) Stojíte pred objektem na nemž jsou uvedeny dva letopocty.
Premístete se na souradnice: N + (soucet všech cifer) + 1, E + (ciferace všech cifer) * (jedenácté prvocíslo) + 2
Poznámky:
a) Nula a jednicka nejsou prvocísla.
b) Ciferace je soucet všech cifer; pokud a dokud toto císlo není jednociferné, opet cifry secteme.
ad b) Pokud aplikujeme ciferaci na nenulové císlo, nemuže vyjít nula.
ad b) Devítky lze v rámci ciferace eliminovat.

(3) Na souradnicích je cedule.
Premístete se na souradnice: N - (soucet poctu písmen m a w na ceduli), E + (pocet všech písmen na ceduli) - 2
Poznámka: CH pocítejte jako dve písmena.

(4) Na souradnicích je cedule.
Premístete se na souradnice: N - (pocet všech písmen na ceduli), E + 2 * (pocet všech písmen na ceduli) - (pocet písmen M)

(5) Na souradnicích je objekt.
Premístete se na souradnice: N - 21 * (abecední poradí prvního nebo posledního písmene v nápisu), E + (pocet písmen v nápisu) * (abecední poradí prvního nebo posledního písmene v nápisu) - 200
Poznámka: Používejte anglickou abecedu, tj. ignorujte hácky a vynechte CH.

(6) K finální stage pokracujte pruchodem pres tento bod na souradnice: N - 27 * (ciferace obou letopoctu na objektu z bodu (2)), E - (ciferace prvního letopoctu na objektu z bodu (2)) / (soucet jednicek v druhém letopoctu na objektu z bodu (2))


[EN] And now let’s go for it.

N and E are always coordinates where you are staying currently. For task (1) they are initial coordinates, for other tasks they are coordinates that you reached using enumeration.

For enumeration is always used convention "degrees and minutes", e.g. N 50° 00.000 E 014° 00.000, all enumerated values are in thousands of minutes.

(1) You are staying in front of the object which has n luxfers (luxfer is thick square glass). Number n consists of two digits.
Transfer to coordinates: N + n + 7, E + 2 * n + 6

(2) You are staying in front of the object which has two eras.
Transfer to coordinates: N + (sum of all digits) + 1, E + (digital root of all digits) * (the eleventh prime number) + 2
Remarks:
a) Zero and one are not prime numbers.
b) Digital root is a sum of all digits; if and until this number is not single digit, sum these digits.
ad b) If digital root is applied on non zero number, the result can’t be zero.
ad b) Digit nine can be omitted.

(3) There is a label on the coordinates.
Transfer to coordinates: N - (sum of characters m a w on the label), E + (number of all characters on the label) - 2

(4) There is a label on the coordinates.
Transfer to coordinates: N - (number of all characters on the label), E + 2 * (number of all characters on the label) - (number of character M)

(5) There is an object on the coordinates.
Transfer to coordinates: N - 21 * (alphabetic order position of the first or the last character in the sign), E + (number of characters in the sign) * (alphabetic order position of the first or the last character in the sign) - 200
Remark: Use English alphabet, that means without hooks and accents.

(6) Towards final stage you go ahead through this waypoint to the coordinates: N - 27 * (digital root of both eras on the object from the task (2)), E - (digital root of the first era on the object from the task (2)) / (sum of all ones in the second era on the object from the task (2))

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] iryxlcnerm
[EN] ovtfgho

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.