Skip to Content

Traditional Geocache

Porjus

A cache by Kuson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/29/2008
In Norrbotten, Sweden
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vid randen av magasinet

Megaprojektet - Porjus

Under 1800-talets senare del steg efterfrågan på malm kraftigt och det ledde till ett
ökat intresset att exploatera gällivaremalmen. För att möjliggöra exploatering krävdes
ett effektivt transportsystem till kusten, där malmen skulle utskeppas. Därför byggdes
malmbanan och malmhamnarna i Luleå och Narvik. För att få en effektivare drift av
malmtransporterna och gruvbrytningen krävdes att ångkraften ersattes med el – då
byggdes Porjus kraftstation. Systemen var så starkt kopplade till varandra att förändringar
på ett ställe krävde anpassade förändringar på de andra. Annars riskerade man
stagnation eller tillbakagång av den verksamhet som megasystemet hade tillkommit
för; att främja produktionen och försäljningen av malm. När nu Norrbottens rikedomar
utvanns så framgångsrikt, via en järnväg som förband två hav, blev Norrbotten
värdefullt och krävde ett försvar – Bodens fästning.
Porjus kraftstation ligger vid Stora Lule älv i Jokkmokks kommun några mil norr om polcirkeln. Porjus sägs betyda ”segel” och skulle syfta på en plats i de så kallade Porjus-fallen som liknade just ett segel.
När kraftverket invigdes 1915 fanns redan ett tjugotal vattenkraftstationer i landet men Porjus fick ändå stor uppmärksamhet på grund av sitt geografiska läge och, för tiden, avancerad byggteknik. Att kraftstation skulle ligga under jord, nedsprängd i berget, fick stort internationellt intresse.
Strapatser i ödemarken
Byggandet av kraftstationen och transporten av materiel till bygget blev en strapatsfylld tid för arbetarna. Arbetena startade 1910 utan att det fanns varken väg eller järnväg till Porjus. Istället fick allt man behövde - materiel och förnödenheter - bäras de fem milen från Gällivare. Mansbördorna varierade mellan 45 och 50 kg, men eftersom betalning skedde efter vikt var laster uppemot 70 kg inte ovanliga. Lasten bars över myrmark på dåligt spångade leder. Fem ton förnödenheter fraktades till Porjus på det här sättet de första månaderna. Under tiden pågick arbetet med att dra järnvägsräls från Gällivare till Porjus. Dammbygget blev också strapatsrikt. Inte nog med att arbetet var tvunget att ske på vintern då vattenföringen var låg, förhållandena för arbetarna var dessutom mycket svåra. För att inte betongen skulle frysa under tiden man göt dammkroppen byggde man tält över gjutplatserna och eldade med stora kokspannor för att hålla temperaturen strax över nollpunkten. Många led av den starka och giftiga röken i tälten… Bostadssituationen var primitiv för de omkring 800 arbetarna. Tolv man sov sida vid sida och ytterligare tolv man en våning ovanför. Varje barack rymde alltså drygt 20 personer plus en kokerska som hade ett eget krypin med ett draperi. Lönen för arbetarna varierade från 42 öre per timme till 52 öre för de högavlönade. 1915 invigdes Porjus vattenkraftverk av kung Gustaf V och blev därmed en central punkt i ett alltmer energikrävande Sverige. Fram till dess hade ”den farliga” elektriciteten setts med stor skepsis men när också frågan med långa transportsträckor av elektricitet utan effektförluster lösts, vann elkraften också gehör.

Effekt 465 MW
Fallhöjd 60 meter
Normalårsproduktion 1233 GWh
Maximal vattenföring genom turbinerna cirka 800 kubikmeter per sekund

Translate by Google

At the edge of the tray

Mega Project - Porjus
During the 1800s the latter part of the demand for iron ore rose sharply and it led to a
increased interest in exploiting Gällivare ore. In order to allow exploitation required
an efficient transport to the coast, where the ore was shipped. Therefore built
banana ore and ore ports of Luleå and Narvik. To get a more efficient operation of
transport ore and mining was required to steam power was replaced by electricity - when
Porjus built power station. The systems were so strongly linked to changes
in a place called custom changes on the other. Otherwise, it risked
stagnation or decline of the activities of mega-system had been
for, to promote the production and sale of ore. Now Norrbotten riches
mined so successfully, through a railway connecting the two oceans, was Norrbotten
valuable and demanded a fair hearing - Boden Fortress.
Porjus power station is located at Stora Lule River in Jokkmokk Municipality few mil north of the Arctic Circle. Porjus said to mean "sail" and would aim for a place in the so-called Porjus-cases that looked like a great sail.
When the power plant was inaugurated in 1915, there were already some twenty hydropower stations in the country but Porjus still received much attention due to its geographical location and, for the time, advanced construction techniques. The power station would be underground, nedsprängd in the rock, had a strong international interest.
Hardships in the wilderness
The construction of the power station and the transport of supplies for the building became a hardship-filled time for the workers. Work started in 1910 but that there was no road or rail to Porjus. Instead got everything you need - equipment and supplies - they carried five miles from Gällivare. Man's burden ranged between 45 and 50 kg, but because the payments were made after each weight loads up to 70 kg are not unusual. The cargo was carried over the bog to poor footbridges lead. Five tons of commodities were shipped to the Porjus in this way the first few months. In the meantime, continued efforts to pull rails from Gällivare Porjus. Dam construction also became rich hardships. Not only did the work had to be done in winter when discharges were low, conditions for workers were also very difficult. In order that the concrete would not freeze during the time he cast dust body was built over gjutplatserna tents and fired with large coke boilers to keep the temperature just above zero. Many point to the strong and toxic smoke in the tents ... The housing was primitive for the approximately 800 workers. Twelve we slept side by side and another twelve to one floor above. Each barrack housed ie more than 20 people, plus a cook who had their own nook with a curtain. The wages of the workers ranged from 42 cents per hours to 52 cents for the higher paid. 1915 inaugurated the hydroelectric Porjus King Gustaf V and thus became a central point of a new energy-consuming Sweden. Until then, the "dangerous" electricity is seen with great skepticism, but when the issue of long-distance transport of electricity without power losses resolved, stole electricity also accepted.
Power 465 MW
Drop height 60 meters
Normal production 1233 GWh
Maximum water discharge through turbines about 800 cubic meters per second

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvp Yhgn qvt vagr söe yåatg hg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

595 Logged Visits

Found it 576     Didn't find it 7     Write note 9     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 73 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 10/3/2017 2:38:08 AM Pacific Daylight Time (9:38 AM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page