Skip to content

M.O.S.L. Traditional Geocache

Hidden : 07/10/2008
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

M.O.S.L. - Memorial obetí snehovej lavíny
( Memorial victims of snow avalanche )

Táto cache Vas privedie na pietne miesto, kde v roku 1968 lavína usmrtila 6 ludí


pamatnik „Boli mraky a nevideli sme vrch hole. Zrazu som zacul zvláštny zvuk, ktorý pripomínal prúdové lietadlo. Do toho prostredia nepatril. Pozrel som sa hore a zbadal som ciernu stenu rútiaceho sa snehu. Lavína! - zakrical som. Masa snehu bola v okamihu pri mne. Prudký náraz do chrbta ma zvalil…"

Prelom rokov 1967-1968 mnohých prekvapil rekordne vysokými teplotami. Prvé januárové dni priniesli ochladenie a nový sneh, z ktorého mali radost všetci lyžiari. Potešil aj študentov I. rocníka elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej z Brna, ktorí prišli 14. januára 1968 na Kubínsku holu na lyžiarsky výcvik. Vtedy netušili, že šiesti z nich si po zápocet z výcviku nikdy neprídu...
Celková bilancia lavíny bola 53 zasypaných osôb, z toho traja lahko a osem tažko zranení. Miloš Kalabis, Miloslav Zika, Zdenek Mikulica, Marie Fialová, Milan Havránek a Petr Navrátil nemali štastie a na Kubínskej holi ich dostihla biela smrt. V tej dobe patrila Kubínska hola medzi oblúbené lyžiarske strediská. Nepôsobila ako nebezpecný kopec, kde by sa mohla spustit lavína. Nikdy predtým a nikdy potom sa to nestalo. Odborníci, ktorí sa na svah postavili, povedali: “Preboha, ako tu mohla spadnút lavína?” Co teda viedlo ku katastrofe? Bol to súhrn viacerých faktorov, ktoré sa spojili a vyvrcholili neštastím obrovských rozmerov. Najväcší podiel na nom mala príroda. Po oteplení prišiel mráz, ktorý vytvoril vrstvu zamrznutého snehu. Na ten napadol nový sneh, ale s pevnou vrstvou ladu sa nespojil. Pod vrcholom hole vietor urobil snehové náveje. Ich odtrh v hrúbke 1,5 m a šírke 450 m nastal vo výške 1 320 metrov. Stovky ton snehu sa dali do pohybu. Princípom snehovej gule sa nabalovali a nakoniec sa dole svahom rútilo stokilometrovou rýchlostou viac ako 300 tisíc m3 snehu, ktorý lámal stromy a nicil všetko, co mu prišlo do cesty. Lavína sa zastavila po prejdení viac ako jedného kilometra, približne 600 metrov pod chatou, na súvislom pásme mohutných smrekov. Skaly, polámané stromy, casti vleku a výstroj v rotujúcej snehovej mase mali na študentov znicujúci úcinok. „To bola taká zhoda náhod, že všetci, co neprežili, mali už pri narodení napísané v knihe osudu, že zomrú v lavíne na Kubínskej holi,“ Dnes je na mieste tragédie les tridsatrocných stromov. Ani chata už neexistuje. Vyhorela v roku 1973, len pár hodín predtým ako mala ubytovat posluchácov elektrotechnickej fakulty z Brna, ktorí mali absolvovat lyžiarsky výcvik na vleku premiestnenom pod chatu. Na pamiatku obetiam postavili pamätník z drevených stlpov - totemov, ktoré sa ako varovný prst týcili k oblohe a pripomínali silu prírody. Nedávno ich nahradili samorasty. Od roku 1977 sa na na Kubínskej holi organizoval Memoriálu obetí snehovej lavíny v obrovskom slalome. V roku 1996 bolo toto podujatie pre nepriaznivé poveternostné podmienky zrušené. Potom nastala takmer desatrocná pauza a v roku 2007 sa ho podarilo obnovit.A v dnešnej dobe sa v predvečer dna neštasia organizuje večerný faklovy sprievod "Aj svetla naše nech im svietia"
stara chata
Na miesto cache vedú viacere cesty.
1. Bud na bicykli alebo aute po ceste na chatu,(cesta je dost rozbitá) odkial je to cca 15min peši.
2.Pre zdatnejších turistov peši zo Záskalia po žltej turistickej znacke je to tak cca 2,5 hod. Je to aj cesta po ktorej išla pomoc zasypaným v lavíne.
3.Po zelenej turistickej znacke po známej a oblubenej zjazdovke popod lanovku, na parkovisku pri lyžiarskom stredisku si možete nechat aj auto, odtialto je to tak na hodinku

Cache je umiestnená nedaleko pamätníka. Ak budete mat záujem o viac info o tejto smutnej udalosti, na chate je umiestnená výstavka útržkov z novín z roku 1968
A tu je video : http://www.youtube.com/watch?v=yEkfI-02rTw

"It was cloudy and we saw the top of hole. Suddenly I heard a special sound that resembled a jet plane. In that environment did not belong. I looked up I saw a black wall roling snow. Avalanche! - I yell. Snow hill was at the moment for me. A sharp shock to throw me back ..."

The break of many years of 1967-1968 surprised record-high temperatures. The first days of January brought a new chill and snow, which had all skiers pleasure. We were students and I. year electrical engineering faculty of the Technical University of Brno, who came 14th January 1968 to Kubinska bare for winter camp. Then did not know that six of them after the accreditation of training never come ... The overall balance of the avalanche was submerged by 53 people, three of them easily and eight severely injured. Milos Kalabis, Miloslav Zika, Zdenek Mikulica, Marie Violet, Milan Navrátil Petr Havranek and not for felicity and holi Kubinska their racing white death. At that time belonged Kubinska hola favorite ski resorts. Nepôsobila as dangerous hill, where it could start an avalanche. Never before and never after it happened. Experts are built on the slope, said: "Goodness, how could you fall avalanche?" So what led to the disaster? This was the sum of several factors that come together and culminated in the enormous tragedy. The largest share in it was nature. After warming frost came, created a layer of frozen snow. In the challenging new snow, but with a solid layer of ice is not linked. Below the top hole náveje wind made snow. Their torn off in the thickness of 1.5 mA there was a width of 450 m at 1320 meters. Hundreds of tons of snow were set in motion. The principle is nabalovali snowball and eventually down the slope rutile stokilometrovou speeds of more than 300,000 cubic meters of snow that broke trees and destroying all that was lost in the journey. Avalanche stopped after passing more than one kilometer, about 600 meters below the cottage, on a continuous zone of massive spruce. Rocks, broken trees, lift parts and equipment on a rotating stock of snow had a devastating effect on students. "It was such a coincidence that all survive what had already at birth in the book of fate to die in avalanche in Kubinska holi," Today is a tragedy on the spot thirty forest trees. Neither the cottage no longer exists. It burnt down in 1973, only hours before had audiences provide accommodation Faculty of Electrical Engineering from Brno, who had graduated from training on a ski lift by moving chat. The monument erected a monument to victims of wooden poles - totems that stood as a warning finger to the sky and remind the power of nature. Samorasty recently replaced them. Since 1977, the holi Kubinska organized Memorial of victims of snow avalanches in the giant slalom. In 1996 the event of adverse weather conditions lifted. Then there was nearly a ten-year break in 2007, having been reset.

Additional Hints (Decrypt)

(FX) i ynib bq cnzrgaíxn ppn 30z cbq yvfgangýz fgebzbz mnybžraý xnzrazv (RA) pbagrzcbenevrf va gur yrsg fvqr sebz nobhg 30 z haqre qrpvqhbhf gerrf onfrq fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)