Skip to Content

<

Karlovarska dvojcata / Carlsbad twins

A cache by snail CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/10/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ: Stará známá lokalita karlovarských dvojcat ortoklasu.

EN: Old famous locality of orthoclase carlsbad twin crystals.

 

podle D. Velebil, E. Koša - Historie karlovarských dvojcat a jeden obecne tradovaný omyl pri jejich zobrazení, Minerál, 1998, roc. 6, c. 4, s. 264-267.


CZ:

Živce predstavují skupinu nejbežnejších horninotvorných minerálu, jejich obsah v zemské kure dosahuje až 60 %. Nacházejí se ve vyvrelých, premenených i usazených horninách.

 

Skupinu živcu lze rozdelit na:

- draselné živce (ortoklas, sanidin, mikroklin, anorthoklas) s identickým vzorcem KAlSi3O8

- plagioklasy – pevné roztoky mezi albitem NaAlSi3O8 a anorthitem CaAl2Si2O8

- vzácné barnaté živce - celsian BaAlSi3O8 a hyalofán (K,Na,Ba)(Al,Si)4O8

U živcu a nekterých dalších minerálu se bežne projevuje dvojcatení. Znamená to, že dva (nebo více) samostatné krystaly sdílejí cást jedné krystalické mrížky soumerným zpusobem, což zpusobí jejich pravidelne usporádané prorustání. Tento jev má puvod v pocátecní fázi krystalizace. U živcu je známo nekolik typu dvojcatení - karlovarské, bavenské, manebašské, polysyntetické aj. Karlovarská dvojcata jsou bežná u ortoklasu, mohou se vyskytnout i u živcu ze skupiny plagioklasu. Obvykle vypadají jako dva protažené krystaly, které jsou prorostlé podle roviny soumernosti. 

 

Karlovarská dvojcata byla poprvé popsána z okolí Karlových Varu, konkrétne z Lokte, Josefem Müllerem (1727-1817). Byly studovány známými mineralogy navštevujícími karlovarské lázne – J.W.Goetheem, A.G. Wernerem, K. Sternbergem, F.F. Mohsem, C.F. Naumannem a dalšími. První zmínka o dvojcatech pochází z roku 1805.   

 

Puvodní lokality „Horneberg“ a „Kaltenhof“ jsou už dnes zašlé, ale krásné jednoduché i zdvojcatené krystaly ortoklasu se dají snadno sbírat v areálu motokrosového závodište v Lokti nebo na výchozech žuly nad starou silnicí z Lokte do Hor.  Nejvetší nalezená ortoklasová dvojcata v okolí Lokte dosahovala 10-13 cm.

 

K uznání logu je treba priložit foto s vlastnorucne nalezeným karlovarským dvojcetem živce z této lokality a poslat mi pres profil odpovedi na následující otázku:

K čemu se průmyslově využívají živce?

 

Pozor - pri pohybu na trati AMK Loket je treba se ujistit, že neprobíhá trénink nebo závody!

 


EN:

 

Feldspar is the name of a group of rock-forming minerals which make up as much as 60 % of the Earth's crust. They are present in many igneous, metamorphic and sedimentary rocks.

 

Feldspar group can be divided into:

- potassium feldspars (orthoclase, sanidine, microcline, anorthoclase) with similar formula KAlSi3O8

- plagiocalses – solid solutions between albite NaAlSi3O8 and anorthite CaAl2Si2O8

- rare barium feldspars - celsian BaAlSi3O8 and hyalophane (K,Na,Ba)(Al,Si)4O8

Feldspars and some other minerals commonly exhibit twinning. It means that two (or more) separate crystals share some of the same crystal lattice points in a symmetrical manner which results in an intergrowth of two (or more) separate crystals in specific configuration. This phenomenon originate in initial phase of crystallization. There are several types of feldspar twinning – carlsbad, baveno, manebach, polysynthetic etc. Carlsbad twins are common in orthoclase, might be present also in plagioclase group. Usually can be found as two elongated crystals, which can be separated by a single composition plane.

 

Carlsbad twins were described from the vicinity of Karlovy Vary (Carlsbad), namely from surroundings of Loket, by Josef Müller (1727-1817). They were studied by famous mineralogists wisiting Karlovy Vary spa – J.W.Goethe, A.G. Werner, K. Sternberg, F.F. Mohs, C.F. Naumann and others. First mention about twins dates back to 1805.   

 

It is not possible to find something at original localities „Horneberg“ and „Kaltenhof“, but you can easily find orthoclase single crystals and twins in area of moto-cross field at Loket or at granite outcrops above the old road from Loket to Hory. Largest known twinned orthoclase crystals from vicinity of Loket reached 10-13 cm.

 

To log this EarthCache you must take picture of orthoclase carlsbad twin personally found at this place and answer via profile following question:

What is the main industrial use of feldspars?

Attention - before entering racetrack of AMK Loket, make sure that there is no scheduled training or race!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

  • dvojce / twinortoklas - karlovarská dvojcata / orthoclase - Carlsbad twins

340 Logged Visits

Found it 330     Didn't find it 1     Write note 8     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 408 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.