Skip to Content

<

Zamek Rochlov

A cache by LOVCI POKLADU adopted by vs:opr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/02/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zámek Rochlov je nejstarší soucásti obce.

HISTORIE

Zámek Rochlov je nejstarší soucásti obce Rochlov. V míste dnešního zámku stávalo kdysi starší sídlo zdejších pánu. Z této doby se zde zachovalo ješte nekolik objektu. V roce 1711 je zde postaven barokní zámek s prilehlým parkem. Celý areál mel v prubehu doby ruzné využití, byl zde pivovar, konírna, školkarské závody a skleníky. Po celé veky byl zámek centrem dení v obci. Za doby socialismu však po ztráte majitele zpustl a z jednotlivých objektu se stala ruina.
Pravdepodobne nejstarší zmínka o Rochlove pochází z berního rejstríku plzenského kraje z r. 1379. Už zde byly uvádeny dva Rochlovy, což muže být prícinou jistých nejasností pri dnešním studiu historických pramenu. Nejstarší rochlovští vladykové mohli být zrejme leníky klášteru v Kladrubech a Chotešove. V 17. Století bylo sídlo majetkem rodu Henigaru. Diky sporu bratru Jana Adama a Františka Jindricha Henigarových o rochlovský statek je podoba statku v roce 1683 podrobne zadokumentována ve smlouvách popisujících jeho rozdelení mezi bratry. Je to vubec první výslovný doklad o existenci panského domu, bylo to však pouze nevelké prízemní stavení se ctyrmi svetnicemi, kuchyní a dvema komorami.
Ke statku dále patrily dodnes dochované objekty jako kravín, konské stáje, sýpka a pivovar, dále pak šenk, vinopalna, chmelnice, tri rybníky, malá korenná zahrádka, velká zahrada, polnosti a 43 poddaných. Obe cásti rochlovského panství koupil do roku 1701 František Vilém Údrcský, jehož manželka pocházela také z rodu Henigaru. Postavil zde v r. 1711 nové panské sídlo, dnešní barokní zámecek.

Historický znak Rochlova
Po smrti F.V.Údrcského strídalo panství rychle své majitele. Nedocházelo ani k významným promenám stavby. Teprve v první polovine 19. stol. zustal nejakou dobu v držení rodu Weissenbachu, kterí nechali nove prorazit v levé cásti bocní vchod a zprístupnit ho nove postavenou bocní chodbou, místnosti v patre byly predeleny cihelnými príckami a získaly nové stropy. Po levé strane byl vybudován obdélný prístavek spojený se zámkem úzkým krckem, dnes již po nem nezustalo ani stopy. Z této doby také pochází nejstarší katastr, který zachycuje zámek jako obdélníkovou budovu s prístavbou. V této dobe došlo také k úprave a rozšírení zahrady a parku pri zámecku a k oprave pivovaru a vinopalny.

Majiteli byli dále napr. MUDr. Julius Hofmann, který nechal udelat novou fasádu a došlo i k zmenám v interiéru, nejpozdeji v této dobe byla ubourána prístavba po levém boku zámecku a byla nahrazena záchodovým arkýrem, z této doby pochází pravdepodobne i schodište do patra. Velký podíl rochlovských obyvatel tvorili vždy Nemci, casto i židovského vyznání, roku 1900 zde žilo 653 Nemcu a 11 Cechu, na zacátku 20. století se pomer národností 20. století zacal menit - roku 1910 tak zde bylo 533 Nemcu a již 55 Cechu. Statek své majitele menil i behem 1.sv. v. války a za první republiky. Hodnota zámku stále stoupala. V r. 1919 koupili zámek pánové Jirásko a Holoubek, rozšírili ovocnou zaharadu, kde vedle ovocných stromu pestovali i ruzné druhy keríku a jehlicnanu, které se vyvážely i pestitelum do Vídne. V letech 1938 – 1945 byl vlastníkem Franz von Metschov z Dráždan. Po vysídlení nemeckého obyvatelstva v r. 1945 byl v Rochlove ustanoven národní správce, tím byl až do roku 1948, kdy majetek prevzaly CSSS, Václav Klíma. V rochlovském zámku byly zrízeny byty a kanceláre a stravovací prostory JZD. Ostatní objekty ( napr. puvodní stáje ) byly využívány ke skladování nejruznejšího materiálu.

Soucasnost :


Verze pro tisk :


Jednotlivé stavby :

Domek správce

V puvodním dome sládka bude po práve probíhající rekonstrukci umísten byt správce areálu. V bezprostrední blízkosti tohoto objektu a vstupu do areálu se nachází objekt „vrátnice“ , kde bude provozováno cyklocentrum s pujcovnou historických i soucasných kol pro vyjíždky do blízkého okolí.

SÝPKA

V roce 2002 byla u sýpky vyspravená krytina a uklidil se interiér. V roce 2003 jsme provedli rekonstrukci omítek na štítu a též interiér vcetne všech drevených konstrukcí. Všechno bylo nutné peclive ocistit centimetr po centimetru. Steny sýpky se natíraly vápennou barvou dle puvodní receptury s tvarohem. Stejne tak drevo bylo ošetreno a natreno výluhem z orechu a fermeže. Vynikla tak krása puvodního interiéru. V objektu sýpky se již každým rokem instalují výstavy s ruznou tématikou. Soucástí objektu je i venkovní divadelní scéna pro porádání letních vystoupení. Je zde vybudováno zázemí - prípravna, šatna pro herce nebo hudebníky, vcetne WC pro návštevníky.
Historie
Sýpka je nejstarší objekt, který se dochoval v puvodní podobe v areálu. Sýpku postavil v roce 1644 Jan Arnošt Maxmilián Henigar z Rberka. Existenci sýpky dále dokládá zápis do desek zemských roku 1683, kdy se synové Jana Arnošta dohadují o majetek a sýpku si rozdelují na polovic. Sýpka byla tedy zrejme rozdelena na dve cásti nejakou drevenou príckou, ale jinak se zachovala v puvodní podobe. Nekteré nosné trámy podlahy byly vymeneny v roce 1775. V té dobe byl majitelem panství Kryštof Arnošt von Millach, nebo již jeho syn Jan Millach – vrchní lajtnant pechoty. Podrobnosti dnes neznáme. Pozdeji nedoznala sýpka žádných zmen, snad jen výmena krytiny a nového krovu, který je novodobý, pravdepodobne z 19.století.

PIVOVAR


Puvodní pivovar s veží, komínem a pivovarskou veží

Soucasný pohled

na pivovar a sladovnu

Soucasnost
Od svého uzavrení nebyl pivovar využíván jiným zpusobem než pro potreby zemedelského družstava sídlícího v areálu. Do dnešních dnu se nedochovala pivovarská vež, její podobu známe jen z fotografií a kreseb, nedochoval se komín a cást budovy spojující pivovar se sladovnou. V soucasnosti se rehabilitace celého objektu ujala naše firma. Na objektu pivovaru a sladovny byly vyspraveny vážné statické poruchy, objekty byly v letech 2002-2003 vyklizeny, nová strecha nad pivovarem se delala v roce 2003. Tím je objekt zabezpecen proti dalšímu chátrání. Byly odkryty základy pivovarské veže a upraven terén kolem objektu. Výstava: Život na vesnici - Jak se dríve žilo a pracovalo.
Budoucnost
Ve sklepních prostorách objektu bude zrízena stylová restaurace Historie První zmínka o varení piva v Rochlove pochází z roku 1683, kdy se bratri Jan Adam Henigar a František Henigar snažili rozdelit si majetek Rochlovského statku. Proto je v Deskách zemských zanesena zmínka:…pivovar s hvozdem a humnem, pánví a se vším k nemu príslušenstvím bude nám obema spolecný zustávati….v nek každý z nás potrebu piva pro sebe, však bez prekážky v tom druhému, na svuj náklad navariti a slady potrebné sobe delati, dáti moci bude…Šenk piva ve vsi Rochlove též nám spolecný….chmelnice, rybníky spolecné… Zminovaný pivovar však není tím pivovarem dnešním. Podobu toho puvodního neznáme. Nový pivovar se sladovnou byl postaven nekdy mezi roky 1838 a 1890. Písemné dokumenty k pivovaru se nedochovali žádné. Z dochovalé dokumentace je pouze známo, že pivovar byl uzavren v roce 1933, posledním sládkem byl Josef R. Cepek a pivovar nebyl úplne malým pivovarkem, protože zde byl rocní výstav 2000 hl piva. Pivovar nikdy nevydával svoje etikety, pouze mel svoje láhve, zatím se nepodarilo získat ani jeden exemplár.

ZÁMEK

Dnešní pohled na fasádu zámku
Okolí zámku Soucasnost V r. 2007 byly zahájen pruzkum barevnosti místností v zámku. Zacaly se provádet práce na restaurování omítek v salla terrene. V r.2008 zacaly probíhat stavební práce v kapli - omítky, nová podlaha. Sklep pod zámkem slouží zatím jako výstavní prostor. V soucasné dobe je zde nainstalována výstava paní Vítezslavy Klimtové - Pohádková zeme.
Budoucnost
Behem celkové rekonstrukce objektu budou jednak opraveny veškeré stavební konstrukce, ale i obnoveny puvodní interiéry. V objektu zámku bude vybudováno nadstandardní ubytování v podkroví a II.NP. Prízemí objektu bude sloužit k porádání svatebních obradu a hostin, banketu a jiných oslav. Ve sklepních prostorách bude umístena rozsáhlá vinotéka. Historie Zámek nechal vystavet jako svoje panské sídlo František Vilém Údrcský z Údrce, poté, co se mu podarilo vykoupit obe cásti tehdy rozdeleného panství od rodu Henigaru. Zámek byl již zcela dostaven v roce 1711. Zámek byl staven v ranne barokním stylu s velmi jednoduchou dispozicí šestice klenutých prostor. Pozdeji byl z puvodního dvojtraktového rešení udeláno rešení trojtraktové pristavením prícek. Protože docházelo k castému strídání majitelu, nekolikrát se menily interiéry, ale nejvetší zmeny doznal zámek za Dr. Julia Hofmana, který zdedil zámek v roce 1882. V té dobe nechal pristavet klasicistní melký rizalit, predelat fasády do dnešní podoby. Z roku 1882 též pochází nový krov na zámku. Od té doby již zámek nemenil svojí podobu. Nicméne na zámku se vystrídalo mnoho majitelu, pricemž posledním majitelem byla Dráždanská spolecnost zastoupená panem Franzem von Metsch. Po druhé svetové válce byl majetek komunisty zkonfiskován a zestátnen. Od té doby celé panství chátrá, vcetne zámecku. Byly zde zniceny interiéry, vytrhány parkety. Pro neudržování strechy došlo k vážným statickým poruchám na prucelí zámku a také k porušení drevených konstrukcí.

KONÍRNA A KRAVÍNPohled na konírnu s restaurací
Soucasnost
Do dnešní doby se uchoval kravín s konírnou zrejme v puvodním rozsahu. Velmi krásné jsou zachovalé klenby celého prostoru. Ve špatném stavu byla strecha, kde naše firma musela v roce 2002 vymenit krytinu, latování a provést vyspravení krovu. Celý objekt byl vycišten, vyklizen a na prelomu let 2004-2005 probíhá rekonstrukce prední cásti kravína, kde bude provozován stylový sport bar. V zadní cásti je v provozu spolecenský víceúcelový sál. V prostoru podkroví bude vybudována ubytovna pro milovníky pohybu.

Budoucnost KONÍRNA - V prízemí objektu bude restaurátorská dílna s prodejem antik. V podkroví objektu bude v budoucnu vybudován sál pro porádání školení, konferencí a odpocinek.

KRAVÍN
- Prední cást objektu bude sloužit jako venkovský hostinec – výcep s bytem pro hospodského v podkroví. V zadní cásti bude vybudována v prízemí jízdárna pro kone a v podkroví turistická ubytovna.
Historie
Z historie kravína a konírny toho príliš neznáme Je ale zrejmé, že se jedná o objekt velmi starý, nebot je zminován již v roce 1683 v zápisu Desek zemských, kdy se bratri Jan Adam Henigar a František Henigar dohadují o majetek Rochlovského statku. Zde se píše…kravín má na dví spravedlive rozdelen býti a ta polovice od stodol k tomu druhému náležeti, jako také i špýcharu polovice od stodol, nacehož obého prehražení máme oba dva jednostejne naložiti… Vnitrní klenby napovídají na ranne barokní provedení kravína a je nepochybné, že zápis hovorí o dnešním objektu. Jeho existenci svedcí i katastrální mapa z roku 1838, kde je kravín s konírnou zachycen v dnešním rozsahu.

DUM ZAHRADNÍKA

Dum zahradníka
Stáj v objektu zahradnictví Soucasnost Jedná se o soubor trí budov – domu zahradníka , malého hospodárského stavení a kovárny. Objekty sloužily jako zázemí zahradnictví, k remeslné cinnosti spojené s údržbou zámku, hospodárství a zahradnictví a k chovu drobného domácího zvírectva. Pri novém využití se prihlédne k puvodnímu a charakter objektu se nebude zásadne menit.
Budoucnost
Po ukoncení stavebních úprav bude objekt sloužit detem. Umístíme zde dílnicky starých remesel, ukázky chovu domácích zvírat a pestování užitkových plodin, prostor pro hraní a odpocinek. Objekt domu zahradníka bude sloužit predevším jako zázemí zamestnancu areálu, k ubytování brigádníku popr. vystavovatelu. Objekt kovárny – budou zde umísteny dílny starých remesel a remesel souvisejících s údržbou areálu.
Návštevnost památky se zvyšuje

O tom, jak zámery majitelu pokracují, se mohli lidé presvedcit behem celodenní akce Dožínky na zámku, která probíhala na rochlovském panství predposlední den prázdnin. Soucástí celé akce byly prohlídky barokní stavby, ukázky remesel i dožínkový pruvod, návštevníci vstoupili do opravené trípatrové sýpky, cástecne zrekonstruovaného kravína, bývalého pivovaru i do dalších historických objektu. Podle spolumajitelky Jitky Ždychové se postupne darí zvyšovat návštevnost památky. Vloni ji navštívilo kolem 1000 turistu. "Letos památku již navštívilo asi 3000 lidí, a to i díky od jara otevrené expozici Pohádková zeme a trem dalším stálým výstavám," dodala Ždychová. Na rochlovské panství podle ní zacínají krome místních prijíždet i Ceši ze vzdálenejších míst republiky a také Nemci, kterí byli z oblasti bývalých Sudet odsunuti. Stává se i oblíbeným cílem cyklistu.

Otevrení areálu: cervenec, srpen: otevreno denne, krome pondelí: 13.00 - 17.00 Prohlídky vždy v celou hodinu. Poslední prohlídky vždy v 16.00.
Poklad se nenachází uvnitr areálu, mužete jej odlovit kdykoliv : ).Kesku prosim ukládejte na puvodní místo. Keška má sloužit pro výmenu TB, GC a CWG a veci pro deti, dbejte na hodnotný obsah menených veci.

Additional Hints (Decrypt)

hebuhcbqxnzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

603 Logged Visits

Found it 571     Didn't find it 6     Write note 13     Publish Listing 1     Needs Maintenance 10     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 50 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.