Skip to Content

This cache has been archived.

Laczy76: Po prehliadke niektorych stageov v snahe obnovit ich som prisiel na to, ze tuto kesku v takejto forme nie je mozne a ani nema vyznam obnovit. Vstup na okolie finalu (basta 7) je zakazane kvoli renovacii (ktora podla toho ako to prebieha, potrva este par rokov), pri baste 6 (ktora je jedina basta uplne obnovena a plne dostupna pre turistov) bola doteraz mestom udrziavana a kosena trava, ale teraz je tam obrovska dzungla, zlomene stlpy ostvetlenia a kvoli diskoteke ktora tam je aj dost vela smeti sa nachadza v okoli. Bohuzial aj niektore z dalsich stageov je na tom rovnako. Takze som sa rozhodol miesto celej multiny uvolnit pre pripadne dalsie kesky. Sorry...

Sorry, but there is no opportunity to renew this multi in this form. So it's going to archive...

More
<

Bastions in Komárno

A cache by Laczy76 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/12/2008
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bastions in Komárno
Komárnanské bašty
Komáromi bástyarendszer

      

   

English description:

The fortress in Komárno was the largest fortification system of the Monarchy. Because of its historical and architectonic value, the fortress is declared as a national cultural monument. It was built at the confluence of the Váh and Danube Rivers.

 • The Old fortress (A)
  Built between 1546-57 with the participation of Italian military engineers.
    
 • The New fortress (B)
  Built between 1663-73, it was connected with the Old fortress by a bridge leading over a wide and deep moat.
     
 • The Palatine line: I.-VI. bastions (C1-C6)
  Built between 1839-47 as a defensive chain of new prussian type.
     
 • The Váh line: VI.-VII. bastions (C6-C7) and VIII.-XI. ramparts (D1-D4)
  Chain of fortifications built in the seventies of the 19th century at the River Váh, spreading as far as the confluence of the Váh and Danube Rivers.

More information and photos about fortress system in Komárno you can find on websites:
www.infokomarno.sk, www.komarno.sk, www.komarno-csarda.sk/bastyarendszer.htm.
  

Slovak description:

Komárnanská pevnost bola najväcším pevnostným systémom rakúsko-uhorskej monarchie. Pre svoju historickú a architektonickú hodnotu je pevnost vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Pevnost zacali budovat na mieste, kde sa Váh vlieva do Dunaja.

 • Stará pevnost (A)
  Postavená v rokoch 1546-57. Na jej výstavbe sa podielali taliansky vojenský inžinieri.
    
 • Nová pevnost (B)
  Postavená v rokoch 1663-73, so Starou pevnostou bola spojená mostom ponad vodnú priekopu.
    
 • Palatínska línia: I.-VI. bašty (C1-C6)
  Postavená v rokoch 1839-47 ako obranná retaz novopruského typu.
    
 • Vážska línia: VI.-VII. bašty (C6-C7) a VIII.-XI. fortifikacné objekty (D1-D4)
  Pozostáva z fortifikacných objektov postavených v sedemdesiatich rokoch 19. storocia pri rieke Váh až k sútoku s Dunajom.

Dalšie informácie a fotografie o komárnanskom pevnostnom systéme nájdete na webstránkach:
www.infokomarno.sk,www.komarno.sk, www.komarno-csarda.sk/bastyarendszer.htm.
  

Hungarian description:

A Komáromi erod az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb erodrendszere volt. Történelmi és építészeti értéke miatt az erodöt nemzeti kulturális muemléknek nyilvánították. Az erodöt a Vág és a Duna összefolyásánál kezdték építeni.

 • Az Öregvár (A)
  1546-1557 között épült. Építésében olasz katonai építészek is közremuködtek.
    
 • Az Újvár (B)
  1663-1673 között épült. Az Öregvárral egy széles vizesárok fölötti híd kötötte össze.
    
 • A Nádor-vonal: I.-VI. bástyák (C1-C6)
  Az erodrendszer 1839 és 1947 között épült új porosz típusú védovonal mintájára.
    
 • A Vág-vonal: VI.-VII. bástyák (C6-C7) és VIII.-XI. várdák (D1-D4)
  A 19. század hetvenes éveiben épült a Vág folyó mentén, egészen a Duna és a Vág összefolyásáig.

A komáromi erodrendszerrol további információkat és fényképeket találtok az alábbi weboldalakon:
www.infokomarno.sk, www.komarno.sk, www.komarno-csarda.sk/bastyarendszer.htm.

About the cache - O schránke - A ládáról

This multicache will shows you the I.-VII. bastions (C1-C7 on the map above). First you have to answer tree questions in the I., IV. and V. bastion, find three micro containers in the II., III. and VI. bastions and then the regular sized geocache near the VII. bastion.

DO NOT SEARCH CACHES IN THE DARK! Be careful where you step, because more times you will be on the top of the 5-6 m high walls of bastions (or on the edge of the deep and precipitous moat).

Táto multicache vám ukáže I.-VII. bašty (C1-C7 na mape hore). Najprv budete musiet odpovedat na tri otázky v I., IV. a V. bašte, nájst tri mikroschránky v II., III. a VI. bašte, a potom geoschránku tradicnej velkosti pri VII. bašte.

SKRÝŠE NEHLADAJTE V TME! Vždy sa pozerajte pod svoje nohy, kedže aj viackrát budete na 5-6 m vysokej stene bášt (alebo na okraji hlbokej a strmej priekopy).

Ez a multicache az I.-VII. bástyába kalauzol el benneteket (C1-C7 a fenti térképen). Elobb válaszolnotok kell három kérdésre az I., IV. és V. bástyában, megkeresni három mikro ládát a II., III. és VI. bástyákban, majd ezek alapján megkeresni a hagyományos méretu geoládát a VII. bástyánál.

A LÁDÁKAT NE KERESSÉTEK SÖTÉTBEN! Mindig nézzetek a lábatok elé, ugyanis többször is lesztek az 5-6 m magas bástyafal tetején (vagy a mély és meredek árok szélén).

In the first half of the 20th century some parts of I. bastion were demolished; only Bratislava Gate and some parts of the retranchments survived. From the waypoint N 47° 45.690' E 018° 06.591' (BAST1) you can see the picture above. A = How many window is missing on the picture above?

V prvej polovici 20. storocia došlo k rozbúraniu niektorých castí I. bašty; zachovala sa z nej len Bratislavská brána a fragment retranchementu. Z  bodu N 47° 45.690' E 018° 06.591' (BAST1) môžete vidiet obrázok hore. A = Kolko okien chýba na obrázku hore?

A 20. század elso felében lebontásra került az I. bástya néhány része; csak a Pozsonyi-kapu és a retranchement egy része maradt fenn belole. Az N 47° 45.690' E 018° 06.591' (BAST1) pontról látható a fenti kép. A = Mennyi ablak hiányzik a fenti képrol?

Through the gate N 47° 45.951' E 018° 06.677' (BAST2G) you can go into the II. bastion (it worth to see it). But the micro container with the next part of final coordinates is NOT accessible from this side of the bastion. You can find it on the coordinates N 47° 45.915' E 018° 06.603' (BAST2) from other side of the bastion. You will have to climb down a little.

Cez bránu N 47° 45.951' E 018° 06.677' (BAST2G) sa môžete dostat do vnútra II. bašty (oplatí sa tam pozriet), ale mikroschránka s dalšou castou finálnych súradníc z tejto strany bašty NIE je dosiahnutelný. Nájdete ju na súradniciach N47° 45.915' E 018° 06.603' (BAST2), kam sa  môžete dostat z druhej strany bašty. Budete musiet trochu liezt dole.

Az N 47° 45.951' E 018° 06.677' (BAST2G) koordinátákon található kapun keresztül bejuthattok a II. bástya belsejébe (megéri megnézni), de a mikro láda az utolsó pont koordinátáinak további részével a bástya ezen oldaláról NEM érheto el. A mikro láda az N47° 45.915' E 018° 06.603' (BAST2) koordinátákon található, amely a bástya másik oldaláról közelítheto meg. Egy kicsit kell majd lefele mászni.

The III. bastion is used as storage place by different companies, thus the large part of this bastion is not accessible. To find this stage may be the most difficult. The micro container with the next part of final coordinates is in the bush area, down in the deep, on the waypoint N 47° 46.160' E 018° 06.827' (BAST3). There is only one field path leading down to the container, which continuous with the very bushed foot path in the jungle!

III. bašta sa používa ako sklad pre rôzne firmy, preto velká cast bašty nie je dostupná. Najdenie tejto schranky bude asi najtazsia zo vsetkych. Mikroschránka s dalšou castou finálnych súradníc je v džungli, dole v priekope, na bode N 47° 46.160' E 018° 06.827' (BAST3). Ku schránke vedie dole do priekopy iba jedna polná cesta, ktorú potom nahradí velmi zarastený chodník v džungli!

A III. bástya raktárhelyiségként szolgál különbözo cégeknek, ezért a bástya nagy része nem közelítheto meg. Talán ennek a ládának a megtalálása lesz a legnehezebb. A mikro láda az utolsó pont koordinátáinak további részével a dzsungelben van, lent az árokban, az N 47° 46.160' E 018° 06.827' (BAST3) koordinátákon. A ládához csak egyetlen mezei út vezet le, amely folytatódik egy nagyon benott gyalogúttal a dzsungelben!

The IV. bastion is also used as storage place by different companies, thus it isn't accessible. From the waypoint N 47° 46.405' E 018° 07.108' (BAST4) you can see the picture above, but in this picture is missing the third line of the text written on the wall. B = the number of characters in the third line.

IV. bašta sa tiež používa ako sklad pre rôzne firmy a preto nie je dostupná. Z bodu N 47° 46.405' E 018° 07.108' (BAST4) môžete vidiet obrázok hore, ale na tomto obrázku chýba tretí riadok textu zo steny. B = pocet písmen v tretom riadku.

A IV. bástya szintén raktárhelyiségként szolgál különbözo cégeknek, ezért a bástya nem közelítheto meg. Az N47° 46.405' E 018° 07.108' (BAST4) ponton a fenti kép látható, de ezen a képen hiányzik a szöveg harmadik sora a falról. B = a betuk száma a harmadik sorban.

In the V. bastion is T-Gallery, which entry is on the coordinates N 47° 46.600' E 018° 07.372' (BAST5G). Opening hours: Mon.-Fri. 9.00-17.00, Sat. 9.00-12.00 (for information you can call the phone number +421905593998). It worth to see the gallery and the bastion from inside. For finding the next part of final coordinates go to the waypoint N 47° 46.641' E 018° 07.401' (BAST5) (outside the gallery), to the top of the wall of bastions (above the gate). You can see from this point a sculpture inside some columns (in the picture above the columns are missing). C = the number of columns around the sculpture.

Vo vnútri V. bašty je T-Galéria, ktorej vstupná brána je na súradniciach N 47° 46.600' E 018° 07.372' (BAST5G). Otváracie hodiny: Pon.-Pia. 9.00-17.00, Sob. 9.00-12.00 (informovat sa môžete na telefónnom císle +421905593998). Oplatí sa íst dovnútra pozriet si galériu a aj baštu z vnútra. K nájdeniu dalšej casti finálnych súradníc nemusíte íst dovnútra do galérie. Chodte na bod N 47° 46.641' E 018° 07.401' (BAST5), ktorá sa nachádza na vrchole steny bášt (nad bránou). Z tochto bodu môžete vidiet jednu sochu obklopenú stlpcami (na obrázku hore stlpce chýbajú). C = pocet stlpov okolo sochy.

Az V. bástyában T-Galéria található, melynek kapuja az N 47° 46.600' E 018° 07.372' (BAST5G) koordinátákon van. Nyitvatartása: Hét.-Pén. 9.00-17.00, Szo. 9.00-12.00 (érdeklodni a +421905593998 telefonszámon lehet). Megéri bemenni, megnézni a galériát és a bástyát is belülrol. Az utolsó pont további koordinátarészének megtalálásához azonban nem kell bemenni a galériába. Ehhez menjetek az N 47° 46.641' E 018° 07.401' (BAST5) pontra, amely a bástyafal tetején található (a kapu felett). Innen jól látható egy szobor, amely körül oszlopok vannak (a fenti képen az oszlopok hiányoznak). C = a szobor körül található oszlopok száma.

The VI. bastion is renovated and full accessible, enjoy it! In the building of the bastion is Roman Lapidarium and restaurant (Bástya csárda) as well. On the coordinates N 47° 46.644' E 018° 07.810' (BAST6) is a micro container with the next part of final coordinates. Be careful, for finding the container you do not need to go to the edge of the wall of the bastion!

VI. bašta je renovovaná a v plnej miere dostupná, vychutnávajte si túto možnost a dobre si pozrite baštu zo všetkých strán! V budove bašty nájdete Rýmske Lapidárium a aj reštauráciu (Bástya csárda). Na súradniciach N 47° 46.644' E 018° 07.810' (BAST6) je mikroschránka s dalšou castou finálnych súradníc. Budte opatrný, k najdeniu mikroschránky nemusíte íst na okraj steny bášt!

A VI. bástya felújított és teljes mértékben hozzáférheto, élvezzétek ki ezt a lehetoséget és jól nézzétek meg a bástyát minden oldalról! A bástya épületében Római Lapidáriumot és egy éttermet (Bástya csárda) is találtok. Az N 47° 46.644' E 018° 07.810' (BAST6) koordinátákon egy mikro láda található az utolsó pont koordinátáinak további részével. Legyetek óvatosak, a láda megtalálásához nem kell a bástyafal széléhez mennetek!

FINAL: VII. Bastion - VII. Bašta - VII. Bástya

The geocache (regular 1 litre container) is on the final coordinates near the VII. bastion (to get the final coordinates put together the parts of coordinates which you have found in the I.-VI. bastions).

Geoschránka velkosti 1 liter je na finálnych súradniciach pri VII. bašte (k získaniu finálnych súradníc zložte do kopy jednotlivé casti súradníc najdených v I.-VI. baštách).

Az 1 literes geoláda a VII. bástyánál van elrejtve (a geoláda koordinátáit megkapjátok, ha összerakjárok az I.-VI. bástyákban megtalált koordináta darabokat).

     

Additional Hints (Decrypt)

[BAST2] gerr, 2z uvtu / fgebz, 2z ilfbxb / sn, 2z zntnfna.
[BAST3] gerr, 2z uvtu / fgebz, 2z ilfbxb / sn, 2z zntnfna.
[BAST6] zntarg, haqre ebbs / zntarg, cbq fgerpubh / zntarf, grgb nyngg.
[FINAL] gerr / fgebz / sn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

42 Logged Visits

Found it 28     Didn't find it 1     Write note 9     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 34 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.