Skip to Content

This cache has been archived.

Vawaca: In verband met ziekte in team Vawaca zijn we niet in staat deze cache te onderhouden. De cache gaat dan ook maar het archief in.... Het spijt ons zeer. Het is niet anders....

More
<

Eenrum

A cache by Dwirrel Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/12/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LET OP:
In de weekenden (vanaf vrijdag 18.00u tot en met maandag 9.00u) is de stash van 9.00u tot 18.00u te bereiken. Op overige dagen van zonsopkomst tot zonsondergang.

De cache voert langs een aantal leuke plekjes in het dorp en is ongeveer 3 km lang. Onderweg worden een aantal vragen gesteld of opdrachten gegeven. Met alle antwoorden is het eindcoördinaat te berekenen.

De cache is geschikt voor het hele gezin. Ook goed te doen met de fiets of met kinderwagen/buggy. De route is geheel verhard, maar de laatste 50 meter is over een breed schelpenpad.

English Translation

Parkeer op het bovenstaande coördinaat. Vanaf hier start de cache.

Eenrum
De Romano Gotische kerk op de wierde van Eenrum Rond 600 jaar voor Christus vestigden de eerste mensen zich in het Groningse kustgebied. Eerst woonden ze in de lente en zomer in dit gebied. In de herfst en winter werden de huizen weggevaagd door de zee. Door het ophogen van de grond, de wierde, kon men het gehele jaar in deze streek wonen. Van de wierde van het dorp Eenrum wordt aangenomen dat deze al sinds het jaar 200 voor Christus vrijwel continu wordt bewoond. Het dorp ontstond als agrarische nederzetting. De Romaans-Gotische kerk uit de 13e eeuw en de korenmolen de Lelie zijn beide van verre zichtbaar.

De dorpskern, waar de route langs gaat, is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het dorp telt nu ongeveer 1560 inwoners.

Ga vanaf de parkeerplaats naar het eerste waypoint. Tel het aantal grote en middelgrote dennenappels op het hek, het antwoord is A.

Ga vanuit hier naar het tweede waypoint. Wat wordt hier gemaakt? Noteer de zesde letter als antwoord B, wanneer A=1, B=2, enzovoort.

Volg de bocht naar links en ga naar het derde waypoint. Als je de straat in kijkt zie je het hoogte verschil nu je de wierde oploopt. Tel het aantal planken op één van de aanwezige bankjes, het antwoord is C.

Ga nu naar waypoint vier. Je staat nu op de oudste en hoogste plek van het dorp midden op de wierde. De hoogte van de wierde is 4,16 meter boven NAP. De in de dertiende eeuw gebouwde Romano-Gotische kerk staat midden op de wierde. De renaissance toren is tussen 1646 en 1652 gebouwd. Met 50 meter is het het hoogste gebouw van het dorp. Het zoepenbrijklokje (zoepenbrij is karnemelksepap en stond vroeger vaak op het menu) is sinds 1752 dagelijks om 8 uur, 12 uur en 18 uur te horen en geeft aan dat het etenstijd is.

Welke ster is vanaf de kerk te zien? De vierde letter van de naam van de ster is antwoord D, waarbij A=1, B=2, enzovoort.

Vanaf hier gaat het verder naar waypoint nummer vijf, een monument voor joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Onderweg kom je langs een oude rode dorpspomp. De pomp is vanaf de kerk makkelijk te zien. Het is een van in totaal 3 gietijzeren dorpspompen die nog op de wierde staan. Het is een welpomp van 1871 en was de voorganger van de waterleiding. De pomp is 50 jaar buiten gebruik geweest en is in 1997 en 1998 gerestaureerd. Onderweg komt u langs Grand Hotel de Kromme Raake, het kleinste hotel ter wereld. Het hotel heeft twee vermeldingen in het Guinness Book of Records. Een vermelding omdat het het kleinste hotel ter wereld is. De andere vermelding omdat tijdens de opening werd geschonken uit de grootste fles Beaujolais ter wereld. Het hotel is vernoemd naar een kleine zeearm die door Eenrum stroomde.

Ga na wie het jongste slachtoffer is op de lijst van het monument. Noteer als antwoord E het cijfer wat het vaakst in die regel voorkomt.

Vervolg je weg naar het zesde waypoint. Je staat nu voor de molen De Lelie. Vroeger stonden 3 korenmolens in deze straat, waarvan De Lelie als enige is overgebleven. De molen is gebouwd in 1862 en is een achtkantige stellingmolen. In de zomer draait de molen op woensdagmiddag en zaterdagmiddag door de inzet van vrijwilligers.

Korenmolen De Lelie

Noteer als antwoord F het vierde cijfer van het jaartal boven het halfrond raampje van de molen.

Op naar het zevende waypoint. Je komt langs de haven. Door de toename van vrachtverkeer over de weg wordt de haven niet meer door vrachtschepen gebruikt. Vroeger deden vele vrachtschepen de haven aan om de omliggende dorpen te bevoorraden.

Noteer de een na laatste letter van de naam van de brug als antwoord G, waarbij A=1, B=2, enzovoort.

Volg de bocht naar links en ga naar waypoint acht. Hier staat een horecagelegenheid. Noteer de letter die het meest in de naam voorkomt in de halfronde naam op de gevel boven het balkon als antwoord H, waarbij A=1, B=2, enzovoort.

Ga nu naar het laatste waypoint (Hint: ..Willinge.. , huisnummer 15). Noteer als antwoord I het cijfer tussen de haakjes: Wat stelt de figuur voor in de cirkel van de windwijzer? Een mens (1), een dier (2) of een symbol (3).

Met alle antwoorden kan je het eindcoördinaat berekenen. Hier ligt de cache verborgen:

N 53°2 (G-A) . (D-(FxE)) ((HxF)+F) - E 006°2 (D-I-F) . (B+C) ((CxFxI)+B)

Graag de cache goed afdekken!

Het terrein is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

We hebben schriftelijke toestemming van de beheerders van het terrein.

Als u de cache gevonden heeft kunt u een bezoek brengen aan Arboretum de Notoarestoen (de tuin van de notaris), tegenover de parkeerlocatie. De tuin is 2 hectare groot en bevat een plantencollectie van ongeveer 1.000 verschillende soorten, waaronder ongeveer 600 soorten rododendrons. In de maanden april en mei bloeien de meeste soorten rododendrons, maar ook in de maanden daarna bloeien er veel.

Of u kunt een bezoek brengen aan het hertenkamp in het Eenrummerbos, of de rasechte Groninger Blaarkoppen, beide ongeveer 100 meter naar het oosten. De Groninger Blaarkop is een oud runder-ras. Ze lopen in het zomerseizoen los aan de zuidkant van het bos in het kader van ecologisch beheer van het terrein.

English translation

Park on the above coördinate. From here the cache starts. The cache lets you see some nice locations in the village and is approximately 3 km long. Underway a number of questions are asked or tasks are given. With the answers one can calculate the endcoördinate.

The cache is suitable for the entire family and can be done on bicycle. The route is on hard surface, except for the last 50 meters which is over a wide path of crushed shells.

Eenrum
Around 600 years BC first people established themselves in the Groningse coast area. They lived firstly in spring and summer in this area. In the autumn and winter their houses were wiped out by the sea. By raising the ground, called a 'wierde', one could live in this region the whole year. Of the wierde of the village Eenrum it has been adopted that it has been inhabited since the year 200 BC. The village arose as agrarian settlement. The Romanesque-Gothic church from the 13e centuries and the corn mill De Lelie (the lily) are both visible of quite a distance.

The rural core, where the route passes by, has been designated as protected rural face. The village has approximately 1560 inhabitants.

From the parkingplace go to the first waypoint. Count the number of large and medium pineapples on the fence, the answer is A.

From here to the second waypoint. What is made here? The sixth character of the dutch word notes as an answer B, when A=1, B=2, etc.

Follow the bend in the road to the left and go to waypoint three. If you now look down the street you can see the altitude difference by the wierde. Count the number of beams on one of the present benches, as the answer of C.

Now on to the fourth waypoint. You are now on the oldest and highest spot of the village in the middle of the wierde. The altitude of the wierde is 4.16 meters above Normaal Amsterdams Peil (NAP. In English: Amsterdam Ordance Datum. Currently NAP is close to mean sea level at the Dutch coast ). The Romano-Gothic church is built in the thirteenth century and stands in the middle of the wierde. The Renaissance tower is built between 1646 and 1652. With 50 meters it is the highest building of the village. The zoepenbrijklokje (in English buttermilkpulpbells, buttermilk was in former days frequently on the menu) sounds since 1752 daily on 8 o clock, 12 o clock and 6 o clock and tells the inhabitants it's time to eat.

Which star can be seen from the church? The fourth character of the name of the star is answer D, where A=1, B=2, etc.

As from here it goes further to the fifth waypoint, a monument for Jewish victims of the second world war. Underway you'll come along an old red rural pump. The pump can be seen easily from the church. It is one of in sum 3 cast-iron rural pumps which still stand on the wierde. It is a welpomp of 1871 and was the predecessor of the modern plumbing. The pump has been out of use for 50 years and in 1997 and 1998 it has been restored. Underway you come along Grand Hotel de Kromme Raake, the smallest hotel in the world. The hotel has two indications in the Guinness Book of Records. An indication because it the smallest hotel is in the world. The other indication because during the opening the largest bottle Beaujolais in the world was used. The hotel has been named after to a small sea arm which flowed through Eenrum.

Find the youngest victim on the list of the monument. Note as answer E the figure used most in that line.

Follow the rest of the route by going to the sixt waypoint. You 're standing in front of the windmill De Lelie (the lily). In former days there were 3 corn mills in this street, of which only De Lelie has remained. The mill has been built in 1862. In the summer the mill is operated on Wednesday afternoon and Saturday afternoon by volunteers. Note as answer F the fourth figure of the year above the halfround window above the door of the mill.

Now go to waypoint seven. You come along the port or harbour. By the increase of lorry traffic, cargo ships are not used anymore in the port. In former days a lot of cargo liners came the port to supply the neighbouring villages.

Note the after last character of the name of the bridge as answer G, where A=1, B=2, etc.

Follow the road to the left and go to waypoint eight. You're at a hotel/bar. Write down the character which is most present in the name of the hotel written on the wall above the balcony as answer H, where A=1, B=2, etc.

Now go to the last waypoint (Hint: ..Willinge.. , house number 15). Note as an answer I the figure between the brackets: What presents the character in the circle of the wind indicator? A human (1), an animal (2) or a symbol (3).

With all answers you can calculate the end coordinate. The cache is lies here:

N 53°2 (G-A) . (D-(FxE)) ((HxF)+F) - E 006°2 (D-I-F) . (B+C) ((CxFxI)+B)

Please cover the cache properly!

The area is accessible from sunrise to sunset.

We have written authorisation of the administrators of the area.

If you have found the cache you can bring a visit to Arboretum the Notoarestoen (the garden of the notary), across the parking area on the first coördinates mentioned. The garden is 2 hectares large and contains a collection of plants of approximately 1,000 different types, among which approximately 600 types rododendrons. In the months of April and May the garden is at its best because a lot of rododendrons are flowering, but also in the months afterwards the flowering continues.

Or you can pay a visit to the deer camp in the Eenrummer forest, or the purebred Groninger Blaarkoppen, both located at a 100 meters east. Groninger Blaarkop is an old cow race. They are held in the summertime on the south side of the forest for ecological management of the area.

Op 12/12/2008 geplaatst door Dwirrel en tot en met 16/09/2010 onderhouden.
Vanaf 17/09/2010 onderhouden door Vawaca.

Additional Hints (Decrypt)

Npugre rra zrrefgnzzvtr obbz, gjrr zrgre inans urg cnq. / Oruvaq n gerr jvgu zhygvcyr hctbvat oenapurf, gjb zrgref sebz gur cngu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

236 Logged Visits

Found it 207     Didn't find it 7     Write note 8     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 5     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 66 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.