Skip to Content

<

Domazlice - mestsky pivovar

A cache by nolada Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/17/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Domažlice sú pekný mestecko, je tám pivovár, dobrý pivecko...

Domažlice – mestský pivovar

Komplex bývalého mestského pivovaru je v první rade cennou technickou památkou s hodnotnými interiéry a historickými konstrukcemi se zachovanými umeleckoremeslnými prvky. Soucasne jde o architektonickou památku uplatnující se významným zpusobem v urbanistickém komplexu Týnského predmestí, kterému dává jedinecný charakter. Areál má silnou vypovídací schopnost v historii daného místa. Je dochován takrka v puvodním stavu. Je príkladem ve své dobe vyspelého a velkorysého technického rešení i kvalitního stavebního provedení technického objektu, kultivovaným zpusobem zasazeného do historické zástavby na rozhraní mestského jádra a predmestí.

Soubor staveb bývalého meštanského pivovaru sestává z prízemního obytného domu s kolmým, rovnež prízemním, krídlem, navazujícího vežovitého objektu hvozdu o ctyrech nadzemních podlažích a hlavního krídla sladovny o trech nadzeních podlažích.
Zdivo starších objektu a suterénu novejších objektu je kamenné, vyšší podlaží novejších objektu mají zdivo cihelné. Z cihel jsou provedeny rovnež klenby starších i novejších objektu. Suterénní prostory jsou, krome hvozdu, opatreny dlažbou z kamenných desek, na trámových stropech jsou podlahy ze širokých prken. Prkenné podlahy jsou rovnež v obytných místnostech, vcetne podlah podklenutých. Architektonické clenení všech prucelí bylo pri opravách v prubehu 20. století zjednodušeno, puvodní štukové omítky byly zcásti nahrazeny brízolitem, zcásti prekryty nástrikem. Puvodní pálené bobrovky byly nahrazeny plechovými šablonami. Výplne otvoru jsou z vetší cásti hodnotné, z mekkého dreva, pocházejí z ruzných stavebních etap.

1/ Obytný dum cp. 10 s prízemním krídlem
Obytný dum obdélníkového pudorysu rozmeru 14,2 x 15,5 m, na který ze dvorní, severní strany pri západním štítu navazuje kolmé krídlo obdélníkového pudorysu, šírky 11,5 a délky 18,4 m, rovnež prízemní, obojí zakryté symetrickou sedlovou strechou.
Pod obytným domem a kolmým krídlem se nachází souvislý prostor sklepa, zaklenutý plackami do pasu, nesených kamennými pilíri ctvercového prurezu.

2/ Objekt hvozdu
Objekt hvozdu – výšková dominanta bývalého pivovaru – stojí na obdélníkovém pudorysu o rozmerech 13 x 15,4 m a navazuje na severní štít východního prízemního krídla. Objekt je tvorený suterénem, ctyrmi nadzemními podlažími a podkrovím pod symetrickou sedlovou strechou, která má hreben v jeho kratší pudorysné ose (rovnobežný s ulicí).
Dispozice tohoto objektu je trojtraktová - podél západní štítové steny se nachází jednoramenné kamenné schodište a výtah, následuje chodba a trakt s vlastním hvozdem, který zaujímá jeho severní polovinu, zbývající jižní polovina je využita jako obslužné prostory hvozdu a pro sociální zarízení zamestnancu. Prostor vlastního hvozdu ctvercového pudorysu o strane 5,8 m prochází celou výškou objektu, v úrovni stropu 4. nadzemního podlaží je zakoncen klášterní klenbou, která nese charakteristický osmiboký komín s kovovým otocným nástavcem. V suterénu se dochovalo puvodní topenište, ve 4. nadzemním podlaží a v podkroví cást puvodního strojního zarízení.

3/ Sladovna
Objekt sladovny jako nejvetší z dochovaných objektu navazuje svojí kratší východní stranou na prízemní kolmé krídlo a objekt hvozdu. Trípatrový objekt obdélníkového pudorysu 15 x 37 m s podkrovím využívaným jako plnohodnotné podlaží pod symetrickou sedlovou strechou.
Suterén je zaklenut segmentovými klenbami do prícných pasu, nesených dvojicemi litinových sloupu (9 polí, 16. sloupu). Prízemí, 1. a 2. patro mají trámové stropy podeprené v podélném smeru dvema pruvlaky na ctyrhranných drevených sloupech. S výjimkou prízemí, kde je jeho jižní tretina s namácecími nádržemi oddelena zdenou príckou, jsou ve všech podlažích souvislé prostory, od prízemí výše propojené, krome schodište u hvozdu, jednoramennými drevenými schodišti podél západního štítu. Podlahy v 1. patre až podkroví jsou ze širokých prken. Krov sedlové strechy je vaznicový se ctyrnásobnou stojatou stolicí, pozednice stojí na nadezdívce vysoké 1,3 m.


Tolik suchá (a strucná) fakta o dnes už jen technické památce.

Dlouhou historii varení piva v Domažlicích, potažmo historii domažlického pivovaru, odbudu také jen krátce – trpkost ze ztráty a zmaru více než šestisetleté tradice je tu stále...
Muj otec v Obecním pivovaru v Domažlicích 1. srpna 1934 získal Výucný list jako sladovník, vetšinu svého aktivního života v nem pracoval a své dobré remeslo ctil – ješte, že to už nevidí. Za svých detských let jsem v pivovaru strávil dosti casu. Technologie výroby piva, od príjmu jecmene pres sladovnu, varnu, spilku až po stácírnu, me silne zajímala. A bednári – od dubového prkna až k požahování hotových sudu a kádí – to bylo neco! Vlastne když se ohlížím zpet, bavilo me pozorování "delání" piva (jemuž se také ríkalo "Kozinovy slzy") stejne, jako pozdeji jeho pití.
Kapitalismus, obecný pokrok a globalizace nejsou mými nepráteli, ba ani plzenáci, ale presto – tohle nám domažlickým udelat nemeli...
Trocha historie

Pivovarnictví bylo v Domažlicích, stejne jako v jiných ceských mestech, od pocátku rozvoje hospodárského života významnou složkou remeslné výroby. Varit pivo pro osobní spotrebu a pro celed bývalo stejne obvyklé jako pecení chleba nebo opatrování stravy. V nejstarší dobe mohl varit pivo každý meštan, držitel domu, tzv. právovárecný meštan. V takových domech bývaly casto zrizovány i šenky, kde se pivo prodávalo. Pri prechodu od domáckého varení piva pro vlastní spotrebu k výrobe pro širší okruh zákazníku docházelo ke specializaci remeslníku. Speciálne se vyvíjeli sladovníci, kterí pripravovali slad, mlynári, kterí slad mleli a pivovarští mistri s celedí, kterí pivo varili. Ti všichni se podíleli na výrobe jednoho varu piva pro právovárecníka za mzdu.
S první písemnou zprávou o výrobe piva v Domažlicích se setkáváme v roce 1341. Tehdy na žádost mestské rady vydává Jan Lucemburský listinu, kterou schvaluje narízení mestské rady, aby se sladovníci a kovári premístili s provozováním svých remesel z mesta na predmestí. K tomuto rozhodnutí primely radní požáry, které remeslníci pri manipulaci s ohnem casto zaprícinili. Je zrejmé, že sladovníci byli remeslníci s již zavedenou výrobou, takže nemuže být pochyb o tom, že pivo se varilo v Domažlicích již pred uvedeným datem.
Piva se týkalo i další významné privilegium pro Domažlické z roku 1395. Václav IV. v nem stvrzoval mestu tzv. mílové právo, kde se mimo jiných ustanovení uvádelo, že "…vokolo téhož mesta našeho v míli žádných sladuov nedelali, piva nevarili ani nešenkovali, krcmy nevysadili." Meštanum tak byl zajišten monopol výroby a odbytu piva, což znamenalo zdroj príjmu, které prispívaly k rustu bohatství jednotlivých meštanu i celého mesta.

V 16. století, kdy dosáhly Domažlice jednoho z vrcholu svého hospodárského vývoje – mesto melo svou latinskou školu, první po Praze si porídilo kamenné dláždení (Ješte po tricetileté válce, kdy podstatne klesl pocet obyvatel, byl tento srovnatelný s poctem obyvatel Plzne.) – stály pivovary a sladovny na predmestích. Ve meste bylo jen nekolik soukromých sladoven významných domažlických meštanu. V podkostelní ctvrti se uvádí také "dum obecního piva bílého", který asi sloužil jako sklad hotového piva, duležitého artiklu mestského hospodárství. V písemných pramenech se v 16. století uvádí jmenovite pet pivovaru: u Svaté vody nebo Studne, u Branky, u brány Týnské, pod branou Dolní a u Horní brány. Druhy piva tehdy vareného se rozlišovaly jednak podle suroviny, z níž se pivo varilo, jednak podle zpusobu prípravy a varu. Z pšenice se varilo bílé pivo, z jecmene cerné pivo. Pivo bylo bud mladé nebo staré. Výroba bílého piva prevažovala nejen v Domažlicích, ale i v jiných ceských mestech. Príjmy z bílého piva byly významnou složkou mestského duchodu. Na pocátku 16. století predstavovaly až 87 % veškerých príjmu. Proto se mestská rada peclive o své pivovary starala. Financovala opravy pivovaru, nakupovala sudy, káde a další potrebné vybavení, obstarávala suroviny a zajištovala odbyt piva.

Když v roce 1579 získali Domažlictí do zástavy chodské vesnice, byl soucástí kupní smlouvy i odstavec, že pivo "mají brát Chodové jen z Domažlic, což platilo i o poddaných pivonského kláštera". Na domažlickém panství bylo celkem 35 krcem, kam se domažlické pivo výlucne dodávalo. Na správu mestského pivovarnictví dohlížela rada úredníku, z nichž nejduležitejšími byli "úredníci piva bílého". Odpovídali za peníze získané z prodeje piva a za náklady na varení piva. Ze soudobých písemných pramenu si mužeme ucinit i predstavu o objemu produkce piva. v letech 1576-1579 se vyrobilo 3 734 vertelu piva (926 032 l). O prosperite pivovarnictví v této dobe svedcí skutecnost, že v roce 1598 to už bylo 6 478 vertelu (1 606 544 l). Dostatecná produkce piva a jeho kvalita umožnovala i export tohoto artiklu. Domažlické pivo se dováželo na panovnický dvur i do ciziny. Bavorská Kouba (Cham) pro ne mela zvláštní sklady.

A nyní nepríjemnou zkratkou rovnou k trpkému konci:

Spolecnost Plzenský Prazdroj v roce 1996 domažlický pivovar uzavrela.
Originální znacky domažlického piva zanikly (Purkmistr, Prior, Radní), v Plzni se pod znackou Gambrinus zacaly varit podobné druhy piva (Cerný Gambrinus, Bílý Gambrinus).Technologie byla z pivovaru (o nocích – sic!) prevezena do litevského pivovaru Ragutis.

Celý zajímavý text o historii pivovaru najdete na serveru www.pivovary.info


pivovar_kdysi...
Takhle nejak to bylo...
18.11.2009 // Cache byla premístena a bohužel byla zmenena i velikost na micro. Puvodní místo se (od 20. cervence) zmenilo v ohavné smetište.

Additional Hints (Decrypt)

[ CZ] hybmvg ivpxrz anubeh / zntarg, imnqh, icenib, 1,7 z
[ DE] zntargvfpu, uvagre, erpugf, 1,7 z
[ EN] zntargvp, evtug fvqr, ng gur onpx, 1,7 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.