Skip to Content

<

Zvolska Homole

A cache by akryx Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/15/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zvolská Homole

Zvolska homole [CZ]

PR Zvolská Homole byla vyhlášena ONV Praha – západ vyhláškou ze dne 13.12.1989 a s úcinností od 1.2.1990. Již dlouho pred tím byl podán návrh na její zarazení do tehdejší kategorie státní prírodní rezervace.

Zvolská Homole je lokalitou prírodovedecky velmi cennou a prírodovedci ji znají a navštevují již dlouhá léta (napr.. literární údaje Celakovského z r. 1870, Hanzgirga z r.1880, Velenovského z r.1884, Kliky z r.1933, Michala z r.1956).

Rozloha: 47,22 ha

Prevýšení: 195 – 327 m.n.m.

Archeologie: V prostoru zvaném Šošolka byly v minulosti objeveny nádoby, zvírecí kosti, zuhelnatelé drevo – vše ze starší doby bronzové (zacátek druhého tisíciletí pred naším letopoctem). Ve stredoveku zde existovalo jakési hradište, po kterém zbyly jen nepatrné stopy, další stopy stredovekého osídlení byly nalezeny i kousek od Homole v oblasti nad Volským potokem – místo je známo pod názvem Hribov.

Geologie: Zvolská Homole je tvorena proterozoickými (starohorními) horninami štechovické skupiny – jílovité bridlice, droby, prachovce. Tyto horniny jsou kyselé, což ovlivnuje i pudu a vegetaci, která na ní roste. Do techto starohorních usazených hornin pri variském vrásnení proniklo nekolik žil cervené draselné žilné vyvreliny – minety. Hlavní žíla má mocnost nekolik metru a od Vltavy je viditelná jako šikmý cervený pruh. V prostoru nazývaném Šošolka (nedaleko bývalého stožáru el.vedení) je návej spraše, která se postupne smývá po svahu k Vltave a zpusobuje zásaditost tohoto prostoru. To je hlavní duvod, proc v této cásti najdeme nejpestrejší spolecenstva rostlin i živocichu s radou velmi vzácných druhu.

Pudy: Z hlediska pedologického prevládají hnedé pudy na plochách s menším sklonem a rankery na skalách. Znacný rozsah mají holé skály a sute.

Ekosystémy: Prevážnou cást rezervace zaujímají spolecenstva skalních stepí, teplomilných krovin a teplomilných doubrav, v menší míre dubo-habrové háje, vresovište a opuštené pastviny. Horní plocha rezervace sloužila celá staletí jako pastviny s roztroušenými solitérními stromy (kvuli stínu), teprve ve 20.století byla opetovne zalesnena, pouze na nekterých místech (prevážne pod bývalým a soucasným el.vedením) zustaly mikroplochy vresovišt.

Významné druhy rostlin: V prostoru rezervace roste rada zvlášt chránených druhu rostlin nebo rostlin zarazených do Cervené knihy kveteny CR.

Významné druhy živocichu: Zvolská Homole a další plochy kolem Vltavy (napr. Závist u Zbraslavi) patrí mezi nejstarší a nejslavnejší entomologické lokality u nás. Ve sbírkách Národního muzea v Praze i nekterých jiných institucí najdeme množství materiálu z ruzných hmyzích skupin, na jejichž lokalitním štítku je napsáno jen Vrané n.Vlt. nebo Závist.


Zvolska homole [EN]

Natural Reserve Zvolská Homole was announcement 13.12.1989 with effectivity from 1.2.1990.

Zvolska Homole – a hill 327m above sea where are thermophilic associations, rocky grassland, heathland oak woods, oak – hornbeam forests. Zvolska Homole is also very important entomological locality. In 1985 here was build up a natural trail. It is about 2km long with several sites. There are posters that inform about local animals, flowers, history, climate. Students use the natural trail to learn more about local nature. This area has got a favourable position because it is near our capital. It has nice surroundings and nature.

Area: 47,22 ha

Crossfall: 195 – 327 m.u.s.

Archeology: In former times there were discovered vessels, animal bones, charcoal - all from the early bronze age (beginning of 2000 BC). There exist sort of Slavic settlement during middle ages with few evidences of it. Next evidences of settlement during middle age were found also close to Homole (name of hillock) in the region "Nad Volskym potokem". This place is known as "Hrbitov" (cemetery).

Geology: Zvolenská Homole (Zvolen hillock) is formed by proterozoic rocks – clay slate (argillite), ... Those rocks are acidic which has an influence on the soil and vegetation. During variscan orogeny few dikes of red potassium igneous rock (mineta) penetrated trough proterozoic rocks. Main dike is around 5 meters long and it is visible from Vltava river as a slanted red stripe. There is a bank of loess in the area called "Šošolka" (near former electric tower) which is washed off around the slope towards Vltava river and cause alkalinity of the this area. That is main reason why we can found the highest diversity of flora and fauna with many rare species in this zone.

Soils: There are mainly brown soil (luvisols) on low gradient slopes and rankers (Lithic Haplumbrepts) on the rocks. The bare rocks and debris cover large area.

Ecosystem: Most of the nature reserve is occupied by prairie's rocks, thermophile bushes and oaks, less amount of oak-hornbeam groves, moorlands and abandoned grasslands. Upper part of the reserve was used as grasslands with solitary trees (because of shadow) for centuries. As lately as in 20th century it was reforested. Only at certain areas (mainly under former and actual electrical lines) micro areas of moorlands were kept.

Significant plants: In the reserve area is growing a number of protected species of plants or plants included in the Red Book of Flora of the Czech Republic.

Significant animals: Zvolska Homole and other areas around the Vltava river belong to the oldest and the most famous entomological sites in the Czech Republic. In the collections of the National Museum in Prague and other institutions can be found a lot of material from different insect groups which have as a place of origin written only "Vrané n.Vlt." or "Zavist" without specified habitat.


 • [CZ]
 • Naucná stezka Vas provede Zvolskou Homoli. Dozvíte se neco z geologie skal a kanonu Vltavy, o rostlinách sklalních stepí, významu lesa a stromu obecne, a také treba o živote mravencu. Stezka je dlouha neco malo prez 4km

  Naucná stezka je dostupná autobusem 333ze stanice Metra C Budejovická (Zvole) a vlakem.

 • Pro platný zápis:
  1) můžete nahrát fotografie:

  1. GPS s cástí Zvolské skály a treba i Vás
  2. Jednu naucnou informacní tabuli treba i s Vámi

  2) a poslat via e-mail v profilu odpoved na:
  1. Jakou mocnost má hlavní žíla (najdete na naucné tabuli "Geologie a Vltava")
 • [EN]
 • The nature trail starting from the village common of Zvole guides visitors through the most interesting parts of the wilderness area of the same name. It is formed by varied vegetal communities, including impressive and scientifically valuable area of Moldau Canyon. Besides many bird species, you can witness a number of interesting matters from the domains of botany, entomology and geology. The trail provides a beautiful vista of the Moldau river valley.
 • For the "found it" log:
  1) You can upload a photo of:

  1. GPS or You with part of Zvolská Rock
  2. One of information table with or without You

  2) And send me via profile e-mail answer to question:
  1. what are main dike around meters long (you will saw number on the information table "Geology and Vltava" - czech "Geologie a Vltava" in 1st par)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

750 Logged Visits

Found it 735     Write note 13     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,395 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.