Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

FitReviewer: Ahoj,

žiaľ, vyzerá to tak, že tvoja keška zmizla. Prosím, prečítaj si niekoľko predchádzajúcich logov od hráčov, nájdeš tam viac informácii. Ak kešku nenájde viacero hľadačov v rade - je vhodné, aby si skontroloval, či je stále uložená na mieste a v poriadku. Aby sme predišli sklamaniu ďalších hráčov, kešku radšej disablujem - teraz je teda dočasne vypnutá.

Ak keška naozaj zmizla, prosím, obnov ju. V prípade, že sa o ňu už nechceš ďalej starať, môžeš ju sám archivovať a vytvoriť tak priestor na založenie novej kešky niekým iným. Alebo môžeš nájsť nového ownera a kešku mu posunúť na adopciu.

Ak z objektívnych príčin nemožno kešku obnoviť v priebehu ďalších 4 týždňov, zaloguj aspoň poznámku (Write Note log, nie e-mail) s uvedením predpokladaného termínu, kedy sa o kešku budeš môcť postarať. POZOR - Disablované kešky bez reakcie ownera môžu byť po 4 týždňoch archivované - už bez možnosti výberu z archívu.


Prechodné deaktivovanie kešky slúži na vyriešenie iba krátkodobých problémov, aby ju mohol jej vlastník v rozumnej dobe opraviť, alebo obnoviť. Obvykle to bývajú 4 týždne, potom je odporúčané uvolniť miesto pre prípadné nové kešky v danej oblasti.


V mene všetkých hráčov Ti ďakujem za čas a úsilie, ktoré si Geocachingu doposiaľ venoval a teším sa na skorú obnovu Tvojej kešky.

FitReviewer (Matúš) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines
Odpovede na základné otázky (nielen) ohľadom zakladania kešiek nájdeš v mojom profile.


Viac informácii nájdeš na týchto odkazoch v pravidlách a Centre pomoci:
Guidelines - Keep cache page active
Help Center - 6.4. Maintenance expectations
Help Center - 6.5. Remove the “Needs Maintenance” icon
Help Center - 6.6. Disable and enable a geocache
Help Center - 6.14. Adopt or transfer a geocache
Help Center - 6.15. Archive a geocache

More
<

SK-HU border: Border chcp. Milhost - Tornyosnémeti

A cache by ribeviri Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/15/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


  Štátna hranica je plocha, ktorá vertikálne prechádza hranicnými ciarami po zemskom povrchu a oddeluje územie Slovenskej republiky, jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého druhu od územia susedných štátov.
  Priebeh štátnej hranice býva vyznacený:
  • priamo - ak sú hranicné znaky osadené v jednotlivých lomových bodoch hranicnej ciary
  • nepriamo - ak sú hranicné znaky osadené mimo hranicnej ciary, napr. na brehoch hranicných vodných tokov a okrajoch hranicných ciest a hranicná ciara je urcená spravidla ich osou urcenou matematickými bodmi
  Štátne hranice Slovenskej republiky sú v teréne vyznacené hranicnými znakmi, spravidla žulovými, andezitovými, betónovými, resp. inými medzníkmi. Ich rozmery stanovuje osobitný technický predpis vydaný príslušnou hranicnou komisiou. Odlišujú sa najmä výškou opracovanej casti, ktorá po osadení precnieva nad úrovnou terénu. Najbežnejším typom hranicného znaku je medzník s rozmermi 20 x 20 x 90 cm, pricom jeho opracovaná cast vysoká min. 40 cm je nad terénom (nadzemná cast). V závislosti od významnosti lomového bodu hranicnej ciary sa používajú aj medzníky s väcšími alebo menšími rozmermi. Medzníky väcších rozmerov sú osadené na zaciatku hranicných úsekov, v priestoroch hranicných priechodov alebo vo významných lomových bodoch hranicnej ciary a pod. Medzníky menších rozmerov sú osadené spravidla na doplnenie vyznacenia tam, kde si to vyžaduje zretelnost priebehu štátnej hranice v teréne. Poloha hranicného znaku je spravidla zabezpecená podzemnou stabilizacnou znackou. Hranicné znaky sú natierané bielou trvanlivou farbou, ich hlavová cast cervenou a popis ciernou farbou (císlo znaku, iniciály štátov, stredový krížik, smerové znacky a pod.). Hrancný pás je volný pruh štátneho územia udržiavaný bez viacrocnej vegetácie a iných prekážok, urcený medzinárodnými zmluvami, široký spravidla 1 až 5 metrov.
 
  Slovenská republika susedí s piatimi štátmi a jedným z nich je Madarská republika. Hranicné dokumentárne dielo slovensko-madarskej štátnej hranice vzniklo krátko po prvej svetovej vojne v rokoch 1921 až 1925 ako súcast Mierovej zmluvy (Trianon, 4. júna 1920). V súcasnosti je štátna hranica urcená podla Zmluvy medzi Ceskoslovenskou republikou a Madarskou ludovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach (Praha, 13. október 1956). Dielo bolo priebežne aktualizované. K zmenám došlo v súvislosti so zmenami vyznacenia štátnej hranice alebo zmenami priebehu hranicnej ciary (napr. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Madarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hranicných riekach Ipel, Slaná a Ronava, Bratislava, 21. apríla 1997).
  Slovensko - Madarská štátna hranica má 654,8 km , z toho 339km na vodných tokoch, 56.6km na hranicných cestách. 6.7km na hranicných priekopách a 252.6km priamym vyznacením. Úcelom tejto série je predstavit vám zaujímave miesta tejto štátnej hranice.

ENGLISH

The border area, which passes through the vertical border to the surface and separates the territory of the Slovak Republic, its air space, the space underneath the Earth's surface, elevated and underground construction and equipment of all kinds from the territory of neighboring countries.
Course of the border usually indicated:
* Directly - border signs planted in the fracture points borderline
* Indirectly - border signs are planted outside the border line, for example. on the sides of the border watercourses and the edges of border roads and the deadline is determined by their axis generally determined mathematically points
The national borders of the Slovak Republic are in the field signed by border signs, usually from granite, andesite, concrete, respectively other milestones. Their size provides a special technical regulation issued by the Border Commission. They differ, in particular, the amount of processed parts of the placement project the ground level. The most common type of frontier character is a milestone with the dimensions of 20 x 20 x 90 cm, with its worked part high min. 40 cm above the terrain. Depending on the relevance, border signs are also used to launch a larger or smaller dimensions. Milestones are equipped with large size at the beginning of border sections in the area of border crossings or in significant fracture points and the border line. Milestones smaller dimensions are generally equipped to complete the designation of where this is required markedness the course of the frontier in the field. Location-border character is usually secured underground stabilization mark. Border characters are coated in white durable paint, the head of the red and a description of black (number sign, initials states, the center cross, directional signs, etc.).. Border margin is a free lane of the territory maintained without multi-vegetation and other obstacles, determined by international agreements, a broad rule, 1 to 5 meters.
The Slovak Republic is bordered by five states and one of them is the Republic of Hungary. Border documentary work of slovak-hungarian border was founded shortly after World War I in the years 1921 to 1925 as part of the peace treaty (Trianon, 4 June 1920). It is now the border fixed by contracts between Czechoslovak Republic and the People's Republic of Hungary for the modification of the regime on national borders (Prague, 13 October 1956). The work has been continuously updated. The change in the light of the changes the designation of the frontier or to change the course of the borderline (for example, the Treaty between the Slovak Republic and the Republic of Hungary to change the course of the frontier carried adjustments to the water to border rivers Ipel, Slaná and Ronava, Bratislava, 21 April 1997) .
Lenght of the Slovakia - Hungary state border is 654.8 km, of which 339 km to the waterways, 56.6 km on the border road, 6.7 km to the border ditches, and a direct indication of 252.6 kilometers. The purpose of this series is to introduce you to interesting places of the state border.
  Hranicný priechod Milhost / Tornyosnémeti spája Slovensko s Madarskom na ceste E71. Dna 20. decembra 2007 tu za všeobecného veselia slávnostne pílili zátarasy. Kto má chut, môže si zo závor odpílit svoj kúsok hitórie. Na oboch stranách sa povalujú ich zvyšky. Tento priechod pre všetky druhy cestnej dopravy. Do tehto podoby bol postavený v roku 1978. V súcasnej dobe, vzhladom na pristúpenie oboch krajín k Schengenskému dohovoru, prestal plnit svoj zmysel a skôr brzdí, než spája obe susedné krajiny. Vonkajšie i vnútorné zariadenie chátra a stáva sa útociskom pre bezdomovcov. Budova bývalého cestného hranicného priechodu bola Colným riaditelstvom vyhlásená za prebytocný majetok. Súcasný stav budovy je tristný a okolité parkoviská, vuyžívané kamionistami zasypané odpadkami. Na oboch stranách hranice sa rozpráva o plánoch na prepojenie cestnej siete madarskej so slovenskou, kde sa mali spojit rýchlostnou komunikáciou R4 mestá Miskolc a Košice, s následným napojením do Polska cez Vyšný Komárnik. Zatialco na madarskej strane svoju cast úlohy takmer dokoncili, slovenská strana neurobila pre skvalitnenie cestného spojenia nic. Povrch vozovky na slovenskej strane je v takmer havarijnom stave, hlavne po zimnej sezóne plný dier.
Nieco o susedných obciach

Milhost

Obec v okrese Košice - okolie. Milhost sa v historických listinách spomína už v XIII. storocí. Najvýznamnejšou pamiatkou obce je kúria a zvonica. V roku 1964 bola obec zlúcená so susednou obcou Kechnec, cím vznikla Hranicná pri Hornáde. Aj tú neskôr pripojili k obci Sena. Až v roku 1993 získala obec samostatnost. Žije tu necelých 400 obyvatelov.

Tornyosnémeti
obec v obvode Abaúj–Hegyköz. Žije tu viac než 600 obyvatelov. V obci sa nachádza reformovaný kostol, ktorého pociatky siahajú až k románskemu slohu. Za zmienku stojí i Csákyho-Pallaviciniho kaštiel.


POZOR ! Ak tu budete s detmi dávajte pozor na nezakryté hlboké betónové jamy cca 20 metrov juhovýchodne od budovy !!!

EBGLISH
Border crossing Milhost / Tornyosnémeti linking Slovakia and Hungary on the road E71. On December 20th 2007 here are sawing the barriers. Who want have a piece of the history, can take the part pf the barrier .... On both sides are situated relics aground. This boreder crossing is for all road transport and building was built in 1978. Currently, due to the accession of both countries to the Schengen Convention is not serving to the origin purposes. External and internal device mob and becomes a shelter for the homeless. The current condition of the building and neighboring parking is terrible, full of garbage. On both sides of the border to talk about plans to link the road network between Slovakia and Hungary, where the highway R4 system to connect cities Miskolc and Kosice, with connections to Poland via Vyšný Komárnik. While on the Hungarian side of his part of the role of almost complete, the Slovak party done to improve road connections nothing. Pavement on the Slovakian side is in almost emergency situation, especially after a winter season full of holes.

Something about the neighboring villages

Milhost

village in district Košice - okolie. Milhost the historical schedules mentioned in the XIIIth century. The most important monument of the village is the manor-house and belfry In 1964 the village merged with a neighboring village Kechnec, which was Hranicná pri Hornáde. Even the later joined the municipality of Sena. But in 1993, received village autonomy. He lives here just 400 inhabitants.

Tornyosnémeti

municipality in the district Abaúj-Hegyköz. He lives here more than 600 inhabitants. In the village there is a reformed church, whose origins date back to the Romanesque period.

WARNING! If you are here with children take to care for uncovered deep concrete pits about 20 m southeast of the building !!!

Additional Hints (Decrypt)

ebu / pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.