Skip to content

Hemr rocks / Hemrovy skály EarthCache

This cache is temporarily unavailable.

Hamerinski: Dologovat a jde spát.

More
Hidden : 03/03/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hemr Rocks panorama

Hemr Rocks

(ENG)

The Hemr Rocks are composed of older volcanic minerals, which have penetrated to the bottom of the sea in the course of Silurian Period, some 423 million years ago. These minerals made basis for a submarine volcano; the top of this volcano is probable to have reached the level of the sea. The origin of the volcano was preceded by origin of a supply fissure which was several meters wide and approximately five kilometres long. Through this fissure, magma was penetrating to the bottom of the sea and it was cooled very rapidly by means of contact with sea water. This activity was accompanied by eruptions connected with belching of volcano ashes of pieces of solidified magma as well as of minerals from the whole fissure; this process was always terminated by magma exudation.

The Hemr Rocks constitute just the southern slope of the volcano. The length of the volcano was about 5,5 kilometres, its width is approximately 2 kilometres and its height amounted to 200 to 300 meters above the sea bottom. The mass of volcanic eructated mass has been estimated, in the course of measuring, to one cubic kilometre. In the course of its activity, the volcano has lifted the sea bottom and enabled development of sea fauna.

The Hemr Rocks represent a very unfavourable environment for growth of plants; the result of unfavourable conditions is rock prairie to semi-desert on the southern side. The life here is demonstrated partly in spring; during the spring period, a quantity of minor plants is growing here.

Because of the fact that the slope of Hemr rocks is just thinly covered by vegetation, the dark colour of volcano products is thus visible. The North Slope above the valley of the Jinonice brook is covered, thanks to more favourable climatic conditions, with much greater quantity of plants. Out planting of wood species has been performed here.


To log this cache you have to

1. Upload in the log photo from the earthcache coordinates with you, the place and Prague - Velka Ohrada behind you.

2. Answer few questions with email:
A. What plants can be found on the rocks (at least 3 plants)?
B. With coordinates N 50°02.641 E014°21.659 is information boards will provide information hen in which 2 periods incurred the rocks.
C.Find out what magma rise from volcano?
D. What minerals containing rocks?
E. Belong the Hemr rocks to the reserved area?

Way to Hemr rocks The entire area is open to the public, and is marked by green tourist trails from the subway station Jinonice, eventually from parking area with Galerie Nove Butovice.

Source and other information: http://botany.cz/cs/hemrovy-skaly

Hemrovy skály

(CZE)

Hemrovy skály jsou složeny ze starších vulkanických hornin, které v siluru pred zhruba 423 miliony let vyvrely na morské dno a vznikla z nich podmorská sopka, vrchol sopky pravdepodobne dosahoval až k morské hladine. Sopku predcházel vznik prívodní pukliny široké nekolik metru a dlouhé približne pet kilometru. Touto puklinou na morské dno proudila láva, která se rychle ochlazovala pri styku s morskou vodou. Tuto cinnost provázely erupce doprovázené vyvrhováním sopecného popela, kusu již ztuhlé lávy a hornin z celé pukliny, toto vždy zakoncil výron lávy.

Hemrovy skály tvorí pouze jižní svah sopky. Délka sopky byla okolo 5,5 kilometru, šírka približne 2 kilometry, výška cinila okolo 200 až 300 metru nad morským dnem. Hmota vulkanických vyvrženin byla behem merení odhadnuta na 1 kilometr krychlový. Behem své cinnosti sopka zvedla morské dno a umožnila rozvoj morské fauny.

Hemrovy skály jsou velmi nepríznivým prostredím pro rust rostlin, výsledkem nepríznivých podmínek je na jižní strane skalní step až polopoušt. Život se zde projevuje cástecne na jare, v jarním období zde vyrustá množství drobných rostlin.

Jelikož je svah Hemrových skal jen málo pokryt vegetací, vyniká na nem tak tmavá barva sopecných vyvrelin. Severní svah nad údolím Jinonického potoka je pokryt díky lepším klimatickým podmínkám mnohem vetším množstvím rostlinstva. Byla zde uskutecnena i výsadba drevin.


Pro uznání logu musíte splnit:

1. Do logu vložte fotografii ze souradnic earthcache, na které jste Vy, místo a Praha - Velká Ohrada za Vašimi zády.

2. Odpovezte na pár otázek emailem pres profil:
A. Jaké rostliny lze na skalách najít (minimálne 3 rostliny)?
B. Na souradnicích N 50°02.641 E 014° 21.659 je informacní tabule ta Vám poskytne informace ve kterých dvou obdobích skály vznikaly.
---- Nepodcenujte tento waypoint je duležitý pro odpovedi
C. Zjistete jaký typ lávy zde vyveral.
D. Jaké horniny obsahují Hemrovy skály?
E. Náleží Hemrovy skály do chráneného území?

Cesta k Hemrovým skalám: Ke skalám se dá dostat po zelené turistické znacce od stanice metra Jinonice, nebo z parkovište nacházejícího se u Galerie Nové Butovice.


Necekejte na schvaleni odpovedi a klidne logujte
Logy nesplnující podmínky foto kacera z místa a zaslané odpovedi budou smazány, pokud to na výzvu hríšník nenapraví.


Zdroj a další informace: http://botany.cz/cs/hemrovy-skaly

Additional Hints (No hints available.)