Skip to content

This cache has been archived.

Aqualung Reviewer: Archivace listingu keše

Aqualung Reviewer pro CZ kraje Královéhradecký, Pardubický, Plzenský a Kraj Vysocina

More
<

Sušice - vyhlídka Sv. Jan Nepomucký

A cache by 29vanecek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/13/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sušice - vyhlídka Sv. Jan Nepomucký


(CZ)

Založení

Sušici založili rýžovníci. Historici nevedí, kdy bylo mesto založeno, s nejvetší pravdepodobností do 11. století. Již tehdy tu totiž fungovalo pohrebište na úpatí Svatoboru – v Ráji. O dataci se zasloužil obolos mrtvého v hrobe malého chlapce.Minci dal razit první ceský král Vratislav I.

Za casu Bogenu

prinesla patrne premyslovská princezna Ludmila. Po vymrení rodu se Sušice dostala do majetku bavorských vévodu. To se ale ceským panovníkum pramálo líbilo a o Sušici se zacaly vést boje. Vše se nakonec vyrešilo smírem a Premyslovci Sušici s vévody bavorskými vymenili za jiné statky.

Zakladatel neznámý

Na ceském trunu v té dobe sedel Premysl Otakar II. Snad to byl on, kdo v míste malé osady založil královské mesto, nedochovaly se o tom žádné písemné doklady. Pozdeji dal král Jan Lucemburský Sušici opevnit hradbami, venoval jí první známá privilegia a do kamene nechal vytesat nápis, který ríká, že dal mesto obehnat zdí (dnes ho mužete videt v budove radnice).

Hodne divocí husité

Za husitských válek se Sušice stala centrem radikálních táboritu. Tábori se zcela rozžehnali s katolickou církví, zvolili si svého vlastního biskupa a uskupili se v mestský svaz v cele s Táborem. Plenili kláštery a zabíjeli mnichy. Jejich mesta pripomínala svým zrízením mestské republiky. Po skoncení husitských král Jirí z Podebrad oblehl jejich hlavní mesta Tábor a Písek a prinutil je k poslušnosti. Tak se i ze Sušice stalo mesto umírnených kališníku.

Sláva Sušice

„Bud, cos byla Sušice, bohatá a plodná ucenci,“ napsal Jan Campanus Vodnanský. A nikoliv neprávem. V dobe pred Bílou horou se Sušice stala venkovským humanistickým ohniskem. Žil tu ucený Tomáš Sobeslavský, hudební skladatel, prekladatel a básník, ale predevším jeho syn Mistr Adam Rosacius z Karlsperka. Po jeho návratu z univerzity se okolo neho utvorila ucená humanistická spolecnost. Clenové se navzájem castovali latinskými básnickami a ve styku byli i s mnohými jinými ucenci své doby. V Sušici se rovnež varily slady a vyvážely do Bavor, z Bavor pak po stejné stezce putovalo do Sušice bílé zlato – sul. Obchodníci bohatli a staveli si prekrásné domy tu a tam pokreslené sgrafity.

(DE)

Gründung

Susici stellen Goldhammeren. Historiker sie wissen nicht, wann war Stadt verschränkt, mit nejvetsi Wahrscheinlichkeit nach 11. Jahrhundert. Schon damals hier nämlich Funktion Bestattungsstelle am Fuße Svatoboru – in Paradies. Um Daten sich verdienen obolos tot in Grab kleinen Junge.Münze gab prägen erste der König von Böhmen Vratislav I.

 

Zur Zeit Bogenu

mitzubringen evident Premysln Prinzessin Ludmila. Nach aussterben Geschlecht sich Trockentrommel sie bekam nach Vermögens bayrisch Herzog. Das sich aber tschechisch Herrscher blutwenig gefallen und um Susici sich beginnen führen Kämpfe. Alles sich zum Schluß zu lösen vergleichsweise und Premyslovci Sušici mit Herzog bayrisch haben verwechselt zu einem anderen Güter.

 

Gründer unbekannt

An tschechischer Thron in der Zeit saß Premysl Otakar II. Vielleicht es war er, wer am Ort kleinen Gemeinden gestiftet Königsstadt, nedochovaly sich davon keine briefliche Dokumente. Später gab König Juan Lucembursky Sušici befestigen Schanze, hat gewidmet isst erste Bekannte Vorrechte und nach Stein ließ ausmeißeln Aufschrift, die sagt, dass gab Stadt abmauern (heute ihn können sehen in Gebäude Rathaus).

 

Sehr wild Kelchner

Zu Gänsefeder des Krieges sich Trockentrommel passiert dem Zentrum radikal Camper. Tabori sich ganz anstecken mit katholisch Kirche, die Wahl sich meines des eigenen Bischofs und man in städtisch Verband voran mit Lager. Verheerten Klöster und schlachteten Mönch. Ihr der Stadt erinnert mit seinem Gesellschaftsordnung städtische Republik. Nach Beendung Gänsefeder König Georg aus Podebrad Anzug ihr hauptsächlich der Stadt Lager und Sand und Zwang angetan ist zu Gehorsam. So sich und von Trockentrommel geworden Stadt gemäßigt Kelchner.

 

Ruhm Trockentrommel

„ Sei, irgend etwas war Trockentrommel, reiches und Schwangeren Gelehrtenwelt," geschrieben Juan Campanus Vodnanský. Und nein zu Unrecht. Zur Zeit voraus weißen Berg sich Trockentrommel passiert rural Humanität ein Herd. Lebte hier gelehrt Thomas Sobeslavsky, Komponist, Übersetzer und Dichter, aber vor allem sein Sohn Meister Adam Rosacius aus Karlsperka. Nach sein Rücksetzen aus Universität sich um ihn bilden gelehrt Humanität Gesellschaft. Mitglieder sich gegenseitig zum besten geben lateinisch Gedichtchen und in Anschlusses waren samt viel anderen Gelehrtenwelt sein der Zeit. In Susici sich ebenso gut kochen Malz und ausführen nach Bayer, aus Bayer dann nach gleich Pfad wandern nach Trockentrommel weißen Goldwaren – Salz. Kaufleute reich werden und stellten an sich wunderschön Häuser hie und da malieren Sgraffito.

Additional Hints (Decrypt)

gev onol

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.