Skip to content

Skokansky mustek na Kuneticke hore Traditional Geocache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 04/06/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SKOKANSKÝ MUSTEK NA KUNETICKÉ HORE.


Hrad nad Pardubicemi

NA ÚVODNÍCH SOURADNICÍCH KEŠ HLEDEJTE! :-)

Kunetická hora je symbolem celého pardubického kraje, místem dalekých rozhledu, rozkvetlých trešní a zajímavé historie. Historii hradu se ale tato keš nevenuje, tu se mužete dozvedet na oficiálních stránkách hradu.
Málokdo dnes už totiž ví, že Kunetická hora mohla být i místem zápolení skokanu na lyžích. Chybelo jen málo, aby se realizoval sen pardubických lyžaru-skokanu o stavbe skokanského mustku v této lokalite.
Myšlenka vybudovat mustek na Kunetické hore vznikla na konci 30.let 20. století v hlave vedoucí osobnosti pardubického lyžování ing. Ladislava France. Za pocátecní rok konkrétních úvah o lyžarském mustku muže být považován rok 1939, avšak prvním písemným dokladem je vypracovaný plánek mustku, datovaný až po konci druhé svetové války. Projekt mustku, dokoncený v zárí 1945, byl navrhnut specialistou lyžarského svazu Karlem Jarolímkem, který pocítal s terénními úpravami, nikoliv však se stavbou, která by nájezd zvyšovala.
Délka nájezdu až k hrane mustku mela být 28m, sklon nájezdu ve vrchní partii 35m, ve spodní potom 6m. Šírka nájezdu je uvádena 2,40m. Samotný mustek mel být široký 4m a vysoký 3m. Doskocište se melo svažovat pod úhlem 33 stupnu. Takto jednoduchý mustek byl navržen pro skoky okolo 20m.
Terénní úpravy spocívaly v zahloubení nájezdové dráhy (témer v celém jejím prubehu), stavbe mustku v místech dosud zachovalého zbytku príkopu (soucásti pernštejnské fortifikace) a v drobných úpravách plochy doskocište.

Rekonstrukce


Takto navržený mustek prošel schvalovacími procedurami Svazu lyžaru RCS ješte v zárí 1945. Pres rychlé vyrízení schvalovacího procesu u Svazu lyžaru se aktivita navrhovatelu mustku projevila až v roce 1947. V dubnu tohoto roku byla na místo plánované stavby svolána komise, které navrhovatelé mustku projekt predstavili prímo in situ. Komise se skládala ze zástupcu vlastníka Kunetické hory, tj. Musejního spolku Pardubice, zástupcu Kunetického družstva a clenu MNV Pardubice. Tato komise na míste jak se zdálo zaujala kladné stanovisko, lyžarský odbor se proto zacal pripravovat na realizaci projektu. V prosinci 1947 však pro nej prišel šok v podobe zamítavého stanoviska od Musejního spolku. Své zamítavé stanovisko opíral majitel mustku o tyto argumenty:
1. nedostatecné snehové podmínky lokality 2. nedostacující parametry svahu pro stavbu mustku 3. ochrana vzácných rostlin v dané lokalite 4. škoda na ovocných stromech, které by padly za obet úprave doskocište 5. negativní estetický vliv.

Nadeje na uskutecnení skokanského snu však pretrvala díky podpore projektu na ruzných místech státní správy, od MNV Pardubice až po nekterá ministerstva.
Je zajímavé, že podpora z techto míst pricházela jak pred komunistickým pucem, tak i po nem. Této podpory využil Ski klub v kampani za prosazování mustku, v pocátecních mesících roku 1949. Jejím základním pilírem byl dokument Bude postaven lyžarský mustek na Kunetické hore? Dokument se skládal ze trí cástí: 1. textu obhajujícího projekt, 2. plánku mustku v merítku 1:200 (viz obr.) a 3. fotografií z plenéru.

Plán mustku

Priložený plánek mustku obsahuje pudorys i profil a je doplnující k cásti textu zabývající se problémem terénních úprav stavby. „která vlastne ani žádnou stavbou není“. Poslední cástí dokumentu je fotomontáž, na které je kresebne naznacena plánovaná podoba mustku, jako dukaz o jeho estetické „nezávadnosti“. Tento dokument je vlastne rozsáhlým apelativním dopisem, který byl na pocátku brezna 1949 rozeslán na adresu institucí státní správy, sokolských organizací, redakcí novin, spolku a ministerstev.Valná vetšina oslovených vyjadrovala dopisy Musejnímu spolku i povzbudivými výzvami smerem k iniciátorum akce svou podporu projektu. Tlak na Musejní spolek byl ješte umocnen tlakem verejnosti a médií.
Proto se spolek obrací o pomoc na Státní památkový úrad v Praze (dále jen SPÚ) aby potvrdil svými argumenty správnost zamítnutí. Musejní spolek dokonce v tíživé situaci slibuje, že se rozhodnutí SPÚ plne podrobí.
SPÚ byl v otázce prehodnocení projektu podroben nesporne také tlaku z ministerstev a vydal nakonec rozhodnutí, které lze z urcitého úhlu pohledu nazvat kompromisním. (spíše se však jednalo o rozhodnutí v neprospech Musejního spolku). Státní památkový ústav rozhodl, že za dodržení jím stanovených podmínek by stavba mustku byla „nezávadná“.
Základními podmínkami byly: k stavbe mustku mela být použita jenom zemina, tzn. nesmela být uskutecnena stavba betonové zídky kritizované spolkem; Sokol Pardubice, Musejní spolek a Kunetické družstvo se dohodnou na úhrade jedné rady ovocných stromu, která bude vykácena pri úprave doskocište, u mustku se nebude nacházet žádná trvalá ani provizorní stavba z kamene ci dreva, s výjimkou nejnutnejšího technického zarízení v zimní sezóne. Toto povolení melo svou právní platnost pouze z hlediska ochrany památek a nenahrazovalo rozhodnutí jiných orgánu státní správy. V dané situaci to však bylo rozhodující „ANO“ pro stavbu mustku. Povolením SPÚ byla prakticky prekrocena poslední prekážka k schválení stavby a zapocetí prací.
Prípravné práce na stavbu mustku zapocaly ješte na podzim 1949, kdy byl kontaktován místní zahradník, který provedl presazení ctyr stromu z prostoru doskocište. Hned v roce 1950 zacaly stavební práce na samotném mustku. Ale až v roce 1952 severním smerem z vrcholu severovýchodního bastionu príkre spadá místy až 50cm hluboká brázda, pozustatek pripravované nájezdové dráhy mustku. Na této brázde je videt, že práce na mustku neprobíhaly nikterak rychle, nebot je sice naznacena v celé své délce, tzn. od hrany srázu až po príkop obepínající celý rondel, ale v ruzné šírce i hloubce. Šírka brázdy kolísá mezi témer 2,5m na svém pocátku (na vrcholu rondelu) a necelým 1m, v nejtencím míste približne v polovine svahu. V tomto míste vystupuje až k povrchu skalní masív, k jehož vylamování bylo nepochybne používáno výbušnin. Plánovaným zámerum stavby odpovídá i zavážení fortifikacního príkopu vyrubaným materiálem v místech pod nájezdovou plochou, kde melo stát odrazište. Avšak problémy pri výstavbe byly stále vetší a vetší, stavba se protahovala…

A co bylo prícinou nedokoncení projektu? Duvodu bylo hned nekolik. Prvním duvodem je zmena pomeru v Ceskoslovensku po komunistickém puci z února 1948. Druhým faktorem který bezesporu ovlivnil budoucnost stavby mustku je hydrometeorologická situace. Nedostatecné množství snehu a stálejšího chladnejšího pocasí mely vliv na ukoncení projektu.
Tretím duvodem, patrne nejzávažnejším byly v pocátcích 50 let pochybnosti o smysluplnosti stavby. Tyto všechny faktory dohromady mely konecný vliv na ukoncení stavebních prací.

V dnešní dobe se jeví myšlenka lyžarského mustku na Kunetické hore jako absurdita. Mustek byl snem nadšencu, kterí chteli využít prírodního útvaru, v Polabské rovine tak ojedinelého, k vytvorení centra lyžarského sportu, které by mohlo sloužit mestským obyvatelum.

Tuto málo verejnosti známou epizodu z historie Kunetické hory Vám prináší tato keš, která se nachází prímo pod z vetší cástí dochovanou nedokoncenou nájezdovou brázdou mustku. Jelikož se po celý rok v okolí pohybuje velké množství mudlu, prosím o nejvetší opatrnost pri jejím vyzvedávání. Svá geovozidla ponechte na urceném parkovišti, odtud to již není pro peší vubec daleko.
Zpusobu jak se dostat ke keši je nekolik. Nejjednodušší je vydat se nahoru od parkovište pešky po asfaltové komunikaci až na místo tehdejšího padacího mostu pres príkop, do kterého na tomto míste snadno slezete (viz waypoint).
Potom už jen obejdete príkopem rondel a jste na míste. Rozhodne se nepokoušejte slézt prímo z rondelu!

Štastný lov.

Additional Hints (Decrypt)

bqxybc cbxybc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)