Skip to Content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

  • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

OBS

  • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
<

Kyhns Minde

A cache by SiimNet Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/12/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kyhnsminde - til minde om maleren Vilhelm Kyhn, findes på et højt beliggende sted med udsigt over Ry by og helt til Himmelbjerget på en klar dag. Der er forskellige gangstier til stedet. Parkering kan evt. ske på Brunhøjvej ved børnehave (se ekstra waypoint nedenfor). Følg gangstien ved siden af skoven og 'Rynkeby' (ældrebolig området :).

Traditionel cache med logbog og blyant samt nogle småting.
Oprindeligt indeholdt cachen et engangskamera, billeder taget af div tidlige geocachere, som besøgte stedet kan ses i galleriet (og evt. hinte lidt til gemmestedet).
Kyhnsminde - til minde om maleren Peter Vilhelm Carl Kyhn

Født mandag den 30. marts 1818 i København (andre kilder: 1819)
Død mandag den 11. maj 1903 på Frederiksberg

Han kom først i handelslære, derfra i kobberstikkerlære, men brugte samtidig Kunstakademiet fra 1836 og blev elev på modelskolen 1840, hvor han vandt den lille sølvmedalje. Samme år begyndte han at udstille i landskabsfaget, som han havde tillært sig på egen hånd. I 1845 vandt han den Neuhausenske præmie, og i 1848 tildeltes han akademiets rejseunderstøttelse. Grundet de urolige forhold i Europa på det tidspunkt, fik han imidlertid lov til at udsætte sin rejse til 1850. Året efter fik han stipendiet fornyet, så han kunne tilbringe to år i Frankrig og Italien.

I 1870 blev han medlem af Akademiet og udtrådte i 1882. I 1887 blev han dog medlem af akademirådets plenarforsamling. Mens han var medlem af Akademiet, blev han slået til Ridder af Dannebrog i 1879.

Kyhn udstillede sit første billede Bornholmsk Strandparti, som straks blev købt af Den Kongelige Malerisamling, der siden hen aftog yderligere ni af hans billeder. Han er rigt repræsenteret i offentlige og private samlinger.

Hans værker opfattes som udtryk for det kunstneriske og politiske tomrum, som opstod efter Treårskrigen 1849-51 og Danmarks første frie forfatning, en periode som kunstnerisk strakte sig indtil midten af 1870'erne. I 1840'erne var hans landskabsopfattelse præget af Eckersbergs klassicisme. Derefter skabte han under påvirkning af N.L. Høyen, sin egen udgave af nationalromantikken: storslåede danske landskaber med modlys og historiske staffagefigurer, hvis ideologiske baggrund var skandinavismen. I 1871-79 blev hans haveatelier på Farimagsvej, samlingspunkt for en gruppe yngre kunstnere, kendt under navnet "Huleakademiet", en faglig, men uformel forsamling, der opsamlede den ulmende utilfredshed blandt akademieleverne og foregreb dannelsen i 1882 af Kunstnernes Studieskoler. I samme periode uddannede han en lang række af tidens kvindelige kunstnere, bl.a. Anna Ancher. Fra 1873 arbejdede han hver sommer ved Himmelbjerget og eksperimenterede med friluftsmaleriet. I 1880'erne skiftede han mellem atelierarbejder og store friluftsmalerier. Af hans værker kan nævnes Sommerlandskab, Horneland ved Faaborg (1863), Regnvejrsdag ved Lillebælt (1869), Sildig Aften ved Himmelbjerget (1874), Stranden ved Kandestederne (1877), Fra Himmelbjergsøerne (1877), Tre Damer i en Have (1879), Ved Ry Mølle (1881), Ved Isefjorden (1883), En Oktoberaften ved Ry Station (1887) og Sommereftermiddag fra Have i Rørvig (1887).

Kyhn kom gennem 30 år på sine sommerophold i Ry. Tit mødte den gamle kunstmaler sine mange kunstnervenner her, og en hel lille kunstnerkoloni blev til. Kyhn var meget afholdt af byens borgere og samtidig eviggjorde han egnen gennem sine mange billeder. Vilhelm Kyhn døde i 1903 og i 1910 blev der rejst en mindesten.

Kunstmaleren Karl Møller skænkede en bronzemedaljon udført af billedhuggeren Brandstrup til et mindesmærke. Gårdejer Anders Andersen, som skænkede grunden under Ry kirke, skænkede også grunden på toppen af Lynghoved - i dag bedre kendt som Kyhnsminde. Den 28. august 1910 blev mindestenen afsløret. Silkeborg Avis beskrev mindesmærket i sin reportage:
"En ganske almindelig bornholmsk Granitsten, med Brandstrups fortrinlige, veludførte Reliefmedaljon af den gamle kunstner. Stenen, der er 4 alen høj og vejer 4500 pund, er arrangeret på smuk og stilfuld måde midt i en stendysse, og det hele har et yders jævnt og fordringsløst præg som den gamle kunstner selv."

English:

Traditional cache with a logbook and pencil, and some small items.
Originally the cache contained a small one-off camera, the pictures taking by some of the early visitors are found in the gallery (and may hint to the hiding place).

Kyhnsminde are located on a high place overlooking the city of Ry and one can see as far to the 'Himmelbjerget' (Sky Moutain) on a clear day. There are various footpaths to the site. Parking is possible at extra waypoint below on 'Brunhøjvej'.

Kyhnsminde - in memory of the painter Peter Vilhelm Carl Kyhn

Born Monday 30 March 1818 in Copenhagen (other sources: 1819)
Died Monday 11 May 1903 Frederiksberg

He first was apprenticed to become a merchant, then he went into copperplate engraving, but at the same time he studied at the Art Academy from 1836 and was a pupil at the model school from 1840, where he won the Little Silver Medal. That same year he began to exhibit in the landscape profession, which he had studied on his own. In 1845 he won the Neuhausenske price, and in 1848 he was awarded the College travel support. Due to the turbulent conditions in Europe at the time he was allowed to postpone his trip to 1850. The year after he got the scholarship renew, so he could spend two years in France and Italy.

In 1870 he became a member of the Art Academy and resigned in 1882. In 1887, he was nevertheless a member of the College Board. While he was a member of the academy, he was turned to Knight of Dannebrog in 1879.

Kyhn exhibited his first picture ‘Bornholm Beach Party’, which was promptly bought by the Danish Royal Painting Collection, which since has bought further nine of his pictures. He is richly represented in both public and private collections.

His works are perceived as expressions of the artistic and political vacuum that emerged after the three-year war 1849-51 and Denmark's first free constitution, a period that artistically stretched until the mid-1870s. In the 1840s his view on the landscape painting was characterized by Ecker Bergs classicism. Then he created under the influence of N.L. Høyen, his own version of National Romanticism: magnificent Danish Countryside with the back light and historical characters whose ideological background was skandinavismen. In 1871-79 his garden studio in Farimagsvej was a hub for a group of younger artists known as the "Cave Academy", a professional, but informal assembly, which collected the simmering discontent among college students and the anticipated formation in 1882 of the Artists' Studio schools. During the same period he trained a large number of the female artists, including Anna Ancher. From 1873 he worked every summer at Himmelbjerget and experimented with open-air painting. In the 1880s he switched between studio work and large outdoor paintings.

Kyhn spent over a period of 30 years his summers in Ry. Often the old painter meet with his many artist friends here and a great little artist colony flourished. Kyhn was popular with the citizens of Ry and perpetuallied the region through his many pictures. Vilhelm Kyhn died in 1903 and in 1910 this memorial was raised.

Art painter Karl Moller gave a bronze medallion executed by sculptor Brandstrup to this memorial. Farmer Anders Andersen, who gave the land under Ry church, also gave the land on top of Lynghoved - today better known as Kyhnsminde, at 28th August 1910 the memorial stone was revealed. Silkeborg news paper described the memorial in its commentary:
"A very ordinary Bornholm granite with Brandstrups excellent, well done Relief medallion of the old artist. The stone, which is 4 yard high and weighs 4,500 pounds, are arranged in beautiful and stylish way, the middle of a cairn, and it all has an outer smooth and modest character as the old artist himself. "

Additional Hints (Decrypt)

Whyrtnir [English:] Puevfgznf cerfrag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

300 Logged Visits

Found it 219     Didn't find it 50     Write note 7     Archive 1     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 6     Update Coordinates 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 37 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.