Skip to content

Archemerberg / Archemer Mountain EarthCache

Hidden : 04/20/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De wandeling gaat omhoog over een zandpad of een fietspad naar een uitzichtpunt en informatiehut. The hike will take you uphill on a sandy path or a bicycle track to a viewpoint and information hut

EARTHCACHE ARCHEMERBERG / ARCHEMER MOUNTAIN Wanneer in Nederland buiten de provincie Limburg de hoogte van het terrein de 50 meter overstijgt, kan je er zeker van zijn dat er gletsjers aan het werk zijn geweest. Zo ook bij de Archemer- en Lemelerberg, een gebied van ruim 850 ha in de provincie Overijssel. Tijdens de één na laatste ijstijd, het Saalien (zo’n 150,000 jaar geleden), breidden de gletsjers in Scandinavië zich uit en bereikten ook Nederland. Ze drongen op tot de lijn Nijmegen – Haarlem. Langs de flanken ontstonden heuvels, de zogeheten stuwwallen. Stuwwallen werden gevormd doordat het gletsjerijs als een enorme bulldozer het eerder door rivieren afgezette grind, zand en klei kantelde en opduwde. De IJssel is een voorbeeld van het stroombed van een gletsjer, aan de westkant ontstond de stuwwal van de Veluwe, aan de oostkant heuvels zoals de Archemerberg (76,5 meter hoog) en de Lemelerberg (48 meter hoog) en verder naar het zuiden de Sallandse heuvelrug. Het gebied van de Archemerberg is van oudsher begroeid met een plant die niet veel meer in Nederland voorkomt: de jeneverbesstruik (Juniperus communis), een belangrijk ingrediënt van de beroemde Nederlandse jenever en ook veel gebruikt in zuurkool. Zodra op de bergen de schemer invalt, lijken de jeneverbesstruiken veel op silhouetten, vooral als er mistflarden hangen. De jeneverbesstruiken kwamen dan ook veelvuldig voor in spookverhalen. Zo zouden ze 's nachts veranderen in 'Witte Wieven', die traag over de donkere heidevelden zweefden, op zoek naar jonge kinderen. (link “Witte Wieven”: http://www.meertens.knaw.nl/volksverhalenbank/lijst_lexicon.php?act=detail&volksverhaal_type=SINSAG%200162). Aan de noordkant van de Archemerberg wordt ook water gewonnen: jaarlijks zo’n 4 miljoen kubieke meter wordt van een diepte die varieert van 50-120 meter opgepompt en verwerkt tot drinkwater. Voor meer informatie: Landschap Overijssel (link: http://www.landschapoverijssel.nl/terreinen/lemelerberg.htm) De cache: 1. Je kunt parkeren op N 52° 29.082 E 006° 25.061. 2. Peil de locatie van het informatiebord aan het begin van de parkeerplaats. 3. Ga naar N 52° 28.765 E 006° 24.704. Je kan daarvoor de rode paaltjeswandeling nemen; je loopt door een gebied dat ’t Zand heet. Met de fiets kan je het verharde fietspad bergop volgen. Je vindt hier een schuilhut met een informatiepaneel. Beantwoord de volgende vragen: a. Wie vangt hier mieren en hoe doet hij dat? b. Peil de afstand (in meters) van dit informatiepaneel tot het informatiebord bij de parkeerplaats. c. Peil het hoogteverschil tussen het bord en het bord beneden (ja, dat noemen we in Nederland een berg) 4. Ga naar N 52° 28.807 E 006° 24.665. Maak hier een foto van jezelf met je GPS waarop ook jeneverbesstruiken te zien zijn. LET OP: DE JENEVERBES IS EEN BESCHERMDE PLANTENSOORT, BLIJF ER DUS AF! Plaats deze foto bij je log. Logs zonder foto worden verwijderd. Mail de antwoorden van de vragen bij punt 3 naar de eigenaar van de cache. Na toestemming kan je de cache loggen. ENGLISH VERSION If you are in the Netherlands outside the province of Limburg and the height of the terrain is over 50 meters above sea level, you can be sure that this is the work of glaciers. This is also the case for the Archemer and Lemeler Mountains, an area of about 850 hectares (2100 acres) in the province of Overijssel. Beware that the Dutch call anything above 10 meters high a mountain, whereas most people would consider it merely a hill. During the penultimate ice age, the Saalien about 150,000 years ago, the Scandinavian glaciers expanded and also reached the Netherlands. They came all the way down to the present-day line of Haarlem-Nijmegen. Along the sides of the glaciers, hills were pushed up, which are called “stuwwallen” in Dutch. These hills are formed by the ice of the glacier pushing up the sediment of the rivers that consisted of pebbles, sand and clay. The present-day Ijssel River is an example of a river that follows the path of the glacier, with on the west side the “stuwwal” of the Veluwe and on the east side hills like the Archemer Mountain (76.5 meters, 250 feet) and Lemeler Mountain (48 meters, 157 feet) and further south the hilly ridge of Salland. The area of the Archemer Mountain still harbors a plant that one does not encounter too often anymore in the Netherlands: the common juniper (Juniperus communis), an important ingredient of the famous Dutch jenever, but also used in sauerkraut recipes. When evening falls over the hills, the juniper silhouettes look very much like ghosts, especially when it is also a bit foggy. Folk lore therefore believed that at night the junipers turned into witches (“White Wives”) which roamed the area for the souls of young children. On the north side of the Archemer Mountain water is pumped up from 50-120 meters (160-400 feet) deep. This water is processed into drinking water. The total volume of water pumped up per year is about 4 million cubic metres (about 1 billion gallons). More information (in Dutch, but the pictures are nice) can be found at the website of Landschap Overijssel (link: http://www.landschapoverijssel.nl/terreinen/lemelerberg.htm) The cache: 1. You can park your car or motorbike at the foot of the mountain at N 52° 29.082 E 006° 25.061. 2. Mark the location of the information panel at the entrance of the parking lot. 3. Go to N 52° 28.765 E 006° 24.704. You can either follow the red pole hike or the bicycle track uphill. When hiking you visit an area that is called ’t Zand (“The Sand”). At the above location you find an open-sided hut with an information panel. Answer the following question: a. One of the panels describes the juniper. Under “Oude bessen” (“Old Berries”) you can find the age of the oldest junipers on the Archemer Mountain (hint: it is a 3-digit number). b. Determine the distance in meters from the information panel here to the information panel at the foot of the mountain (i.e. the parking lot). c. Determine the difference in elevation between the two information panels (yes, this is what we call a mountain in The Netherlands…). 4. Go to N 52° 28.807 E 006° 24.665. Take a picture of yourself and your GPS on which you can also see the juniper(s). BEWARE: THE JUNIPER IS A PROTECTED SPECIES: DO NOT TOUCH THEM! Upload this picture with your log; logs without pictures will be removed. Mail the answers to questions at point 3 to the owner of the cache. After receiving permission you can log your visit.

Additional Hints (No hints available.)