Skip to Content

<

Resov waterfalls/Resovske vodopady

A cache by michajlpetrof Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/01/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:CZECHNárodní prírodní památka Rešovské vodopády

katastrální území: Rešov, Ruda (obojí obec Horní Mesto), okres Bruntál, výmera: 71,61 ha, nadmorská výška: 401 – 558 m, datum vyhlášení: Dne 26.4. 1966 byla jako chránený prírodní výtvor vyhlášena pouze skalní souteska s vodopádem v rozsahu 6,3 ha. V soucasných dimenzích bylo nove území vyhlášeno 25.10.1989.

Chránené území se nachází v jihozápadní cásti Nízkého Jeseníku, cca 7 km jihozápadne od mesta Rýmarov. Zahrnuje zalesnené sevrené údolí rícky Huntavy pri soutoku s Tvrdkovským potokem, mezi obcemi Rešov a Ruda.

Zrízeno bylo pro ochranu unikátního geologického fenoménu, který vytvárí rícka Huntava hluboce zaríznutým kanonovitým údolím se skalními souteskami, vodopády a perejovitými úseky. Dále i k ochrane komplexu významných, ve strukture a druhové skladbe prírode blízkých lesních porostu, pokrývajících strmé, skalnaté a sutovité údolní svahy.

Geologické podloží je budováno prevážne devonskými a spodnokarbonskými bridlicemi, drobami a neovulkanity. Pres údolí Huntavy zde prechází od JZ k SV težce zvetratelná vrstva diabásu, diabásových tufu ze spodního a stredního devonu.

Jádrem území je hluboký údolní zárez Huntavy s hloubkou 70 – 120 m. Príkré údolní svahy jsou tvoreny mnoha skalními stenami (Soví skála až 32 m výšky), skalními stupni s puklinami a balvanitými pokryvy. Nejpozoruhodnejší je cca 200 m dlouhá, 6 – 10 m široká skalní souteska s erozními tvary, perejemi, tunemi, vývarišti a vodopády, z nichž nejvetší má až 10 m výšku.

Rešovské vodopády patrí k nejvýznamnejším v naší zemi a celé území NPP je ojedinelým krajinársko-prírodním segmentem.

Lesní vegetace území se radí zejména do kvetnatých a bikových bucin, se znatelnými vlivy trvalých teplotních inverzí. Pri inventarizaci nebyly v území zaznamenány zvlášte chránené druhy cévnatých rostlin, což však rozhodne nesnižuje biologickou hodnotu území. A napríklad bryologický pruzkum došel k pozoruhodným výsledkum a celkový pocet nalezených druhu mechorostu byl 95 (z toho 28 játrovek a 67 mechu). K nejvýznamnejším druhum zde patrí šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), kriticky ohrožený druh, zarazený mezi druhy NATURA 2000.

Ze zástupcu fauny lze zastihnout predevším bežné lesní druhy. Ze zjištených zvlášte chránených druhu savcu lze jmenovat napr. plcha velkého. Zajímavá je rozhodne skladba ptacích druhu. Ta je vzhledem k šíri zastoupených biotopu pomerne pestrá. Z pravidelne hnízdících zvlášte chránených druhu lze jmenovat napríklad: cáp cerný, holub doupnák, lejsek malý, jestráb lesní nebo výr velký, jehož populace v samotném CHÚ a širším okolí patrí dlouhodobe k nejstabilnejším na Morave. Z výzkumu bezobratlých živocichu je zajímavé zastižení kovaríka Ampedus tristis.

V pomerne rozsáhlém clenitém území bylo popsáno celkem 17 ruzných lesních typu. Základními soubory lesních typu, které významne prevažují, jsou 4S – sveží bucina, 4B – boruvková bucina a 4K – kyselá bucina. Významneji se ješte podílejí extrémní typy jako 5J – sutová javorina a 4Y – skeletová bucina. Na zastoupení 5. lesního stupne se podílí tzv zvrat tepelných pásem díky výše zmínenému trvalému vlivu teplotní inverze, která ovlivnuje úpatní biotopy na údolním dne. Lze vyzdvihnout hodnotu stinných skalních spolecenstev, pralesovitých fragmentu bucin, habrových a sutových lesu. Nejobtížneji dostupné území v bezprostredním okolí soutesky je relativne nedotceno (nebo minimálne dotceno) lesními hospodárskými zásahy. Jinak jsou lesy v CHÚ již od minulosti více ci méne poznamenány lidskou cinností (napríklad již v dávné minulosti byl nad soutokem Tvrdkovského potoka a Huntavy vystaven stredoveký hrad, po nemž jsou dnes jen nepatrné pozustatky). S ohledem na znacnou neprístupnost a clenitost terénu však je v porovnání s jinými hospodárskými lesy pomerne vysoký podíl druhu prirozené drevinné skladby jako napríklad buk lesní, javor klen a mléc a zejména jedle belokorá, která zde má znacné zastoupení. Jedle na mnoha místech hojne zmlazuje a na údolním dne i dobre odrustá.

Tato romantická prírodní lokalita je turisticky oblíbeným místem. Proto byla údolím v minulosti zrízena trasa, která provádí peší návštevníky nejkrásnejšími partiemi údolí a skalního kanonu podél toku Huntavy, což je umožneno systémem drevených mostu, schodu a lávek doplneným vyhlídkami na nejpozoruhodnejší partie. Trasa vede po znacené turistické stezce. Protože je v zájmu ochrany prírody usmernovat pohyb návštevníku, je pravidelná péce o zarízení trasy zajištována AOPK CR – Správou CHKO Jeseníky.

VODOPÁD


Vodopád je geologický útvar, príkrý až svislý stupen ve skalním útvaru odolným erozi, pres který prepadá vodní tok, to tvorí náhlý propad ve výšce hladiny reky ci potoka.

Príciny vzniku mohou být bud geologické - dlouhodobé pusobení vodní eroze a váhy vody na odolné horniny, které spocívají na mekkých, zpusobí jejich propad (pritlacení), nebo geomorfologické, když koryto reky ci potoka zmení smer a narazí na spád, propast, ci údolí, na jehož dne zacne tvorit pokracování koryta.

Nekteré formy vodopádu v horských prostredích, ve kterém je erozivní síla vody vysoká a vodní tok silný, nemusí být koncovým výsledkem mnoha let pusobení vody na urcitou oblast, ale výsledek relativne náhlých geologických procesu jako lavin, sesuvu pudy, zlomu nebo sopecné cinnosti.
V chladných oblastech muže v zime nahromadený sníh a led (ledovec) vytvorit zásobárnu zmrzlé vody, která na jare zacne postupne tát a v prubehu léta se zmení na vodopád.

Tvar

Ve vetšine prípadu reky prepadávájí pres propady ve skálách, které bývají vytvoreny zlomovou linií podloží. Pád proudu vody zvýší jeho rychlost u okraje vodopádu a s velkou kinetickou energií pak dopadá na dno reky pod propadem. Tam hloubí rícní dno a zavrtává se dovnitr mekké horniny, proti proudu a hloubeji do vyvýšeniny nad tím.

Tento jev casto vytvárí jeskyne, previsy, jezírka ci tune pod a za vodopádem, to ale muže casem vodopád podhloubit a destabilizovat natolik, že se zrítí.

Razení vodopádu

Vodopády jsou seskupeny do desíti širokých kategorií založených na prumerném objemu prítomnosti vody na vodopádu použitím logaritmického merítka.
Kategorie 10 zahrnuje Niagarské vodopády, Paulo Afonso falls a Khone falls.

Trídy dalších známých vodopádu:
Victoriiny vodopády a Kaieteur falls (9)
Rhine falls, Gullfoss a Sutherland Falls (8)
Angel Falls a Dettifoss (7)


Druhy vodopádu

* perej: nízké vodopády stupnovite za sebou usporádané
* Kaskáda: Voda sestupuje v sérii spádu ci propadu
* Kataract: Velký, silný vodopád se širokým prepadem


Podmínkou uznání logu je :
1. Prilozit svou fotografii s nekterým z Rešovských vodopádu v pozadí.
2. Prilozit fotografii s obrí kremennou žílou.(vpravo od vetšího z vodopádú)
E-mailem zaslat odpovedi na otázky:
3. Jaké je geologické podloží Rešovských vodopádu a co je to porfyroid?
4. Cím byl podmínen vznik Rešovských vodopádu?
5. Název dalšího vodopádu kdekoli na svete a po jaké má podloží?


ENGLISH


Rešovské vodopády National Nature Monument

The Rešovské vodopády (Rešov Waterfalls) NNM lies in the parishes of Rešov and Ruda (which are administered by the town of Horní Mesto) in the Moravskoslezský kraj – Moravian-Silesian Region. The monument covers an area of 71.61ha at elevations of 401-558 metres above sea level and was first declared in 1966 on an area of 6.3ha as a protected natural formation and included the rocky gorge and waterfall. The monument was declared again and extended to its current area in 1989.

The protected area lies in the south-western section of the Nízký Jeseník Mountains and around 7km south-west of the town of Rýmarov. The monument covers the closed and wooded valley of the Huntava Stream at the confluence with the Tvrdkovský potok Stream, between the villages of Rešov and Ruda.

The protected area was established to protect a unique geological phenomenon, where the Huntava Stream has formed a deeply incised canyon-like valley with rocky gorges, waterfalls and cataracts. The monument also protects an important forest complex, which has a near-natural structural and species composition and covers the steep, rocky and talus-covered valley slopes.

The geological basement is predominantly built of Devonian and Lower Carboniferous shales, greywackes and neovulcanites. A heavily weathered strata of diabase and diabase tuff of Lower and Middle Devonian age passes across the Huntava Stream valley from the south-west to the north-east.

The core of the protected area is the deep valley incision of the Huntava Stream, which is between 70 and 120 metres deep. The steep valley slopes include many rock walls (such as the Soví skála – Owl’s Rock which is 32m high), rocky ledges with fissures and boulder fields. The most spectacular formation is the 200-metre-long but only 6 – 10 metre wide rocky gorge with erosional forms, cataracts, pools, whirlpools and waterfalls, of which the largest is over 10m high.

The Rešov waterfalls are among the most important ones in the Czech Republic and the whole territory of the national nature monument represents a unique natural and landscape segment.

The forest vegetation on the territory can mostly be classified as herb-rich beechwoods or beechwoods with wood-rushes (Luzula) and show distinct influences from the permanent temperature inversion. No specially protected vascular plant species were recorded in these forests when inventory research was carried out here, although this certainly does not lower the biological value of the territory. Bryological researchers at the monument achieved exceptional results when they recorded 95 bryophyte species here – 28 liverworts and 67 mosses. One of the most notable finds was the critically endangered green shield-moss (Buxbaumia viridis), which is included in the Natura 2000 species list.

At the Rešov waterfalls we can encounter many common forest animal species. The fat dormouse (Glis glis) is a specially protected animal species which has been recorded here. The monument can boast an interesting bird species composition. The bird populations are relatively rich and varied as a result of the variety of biotopes which are represented here. Specially protected species which regularly nest here include the black stork (Ciconia nigra), stock dove (Columba oenas), red-breasted flycatcher (Ficedula parva), goshawk (Accipiter gentilis) and the eagle owl (Bubo bubo). The eagle owl populations in and around the protected area have long been amongst the most stable in Moravia. Invertebrate research in the area uncovered the presence of the click beetle Ampedus tristis.

A total of 17 varying forest types have been identified on this relatively extensive and rugged territory.

The basic complex of forest types which are predominant in the protected area are fresh beechwoods (4S), beechwoods with bilberry (4B) and acidic beechwoods (4K). Extreme forest types such as talus maple stands (5J) and skeletal beechwoods (4Y) are even more notable for their presence here. The long-term inversion of the temperature belts in the valley contributes to the representation of the 5th forest belt in the lower slope biotopes and on the valley floor. We can also find valuable shaded rock communities, fragments of primeval beechwoods, hornbeam and talus and ravine forests. The most inaccessible areas close to the gorge are relatively untouched by forestry interventions. However, the majority of the forests in the protected area have been affected by long-term human activity. One example was the Medieval castle which stood above the confluence of the Huntava and Tvrdkovský potok Streams, the remnants of which are still just visible. As the terrain around the waterfalls is relatively rugged and inaccessible these commercial forests have a relatively high proportion of trees which belong to the natural species composition. Beech, sycamore and Norway maple are well represented here. The silver firs are regenerating in many places and new fir saplings grow especially well on the valley floor.

This romantic natural locality is popular with tourists and a marked tourist trail was built to take visitors along the Huntava Stream and through the rocky canyon. This trail passes through a system of bridges, steps and vantage points at the most attractive points. In the interests of nature protection the trail and visitor movements are managed by the Jeseníky PLA Administration.
WATERFALL

Wikipedia.com
To claim this cache as find:
1. Post your photo with one of the Resov falls in background.
2. Post a photo with silicious streak.(on the ride side of the greater fall)
E-mail me answers to these questions:
3. Geologic bedrock of The Resov falls?
4. What was the creation condition for these falls?
5. Name any of the waterfall on the world and find out what´s it´s bedrock.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

866 Logged Visits

Found it 844     Didn't find it 1     Write note 20     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,600 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.