Skip to Content

<

Adelsö - Sättra - Naturens år 2009

A cache by Reservatsskatter adopted by Ogniz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/28/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


This is one out of a series of geocaches hidden by the County Administrative Board of Stockholm. The caches was placed in some of the county’s more than 260 nature reserves as a part of the celebration of Nature’s Year 2009.
The objective of the geocaching is to encourage people to spend time in nature in general, and more specifically in nature reserves.
  Adelsö Sättra
Reservatet utgörs av en barrnaturskog på Adelsös nordvästra del ner mot Mälaren – Norra Björkfjärden. Reservatsområdet är beläget vid en mindre åsbildning väster om den stora Uppsalaåsen. I området finns påtagligt inslag av död ved i olika former. Det är lågor och vindfällen i varierande nedbrytningsgrad samt torrakor, främst av gran men även tall. Skogliga åtgärder har under de senaste 20 till 30 åren inte utförts i någon större omfattning i området vilket även skogstillståndet indikerar. Enstaka kullfallna träd har tagits om hand. Adelsö - Sättra naturreservat
- I området finns den sällsynta bombmurklan som är fridlyst i hela landet. Bombmurklan lever på granbarr i marken. Den indikerar en speciell och numera hotad granskogstyp på naturligt näringsrika sandjordar. Svampen tål inte slutavverkning eller kraftig gallring och den påträffas i områden som har långvarig skogskontinuitet med gran. Artens huvudutbredning i landet ligger i Mälarlandskapen, där den tidigare inte var alltför sällsynt i äldre granskog. På de gamla granarna i området finns även rikligt med gammelgranslav.
- Förekomsten av bombmurklan i områdets norra del har varit känd sedan början av 1990-talet. Skogsområdet har även uppmärksammats i Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Av denna framgår att området domineras av gammal olikåldrig barrskog med lågor och gran och tall spridda i området och att området bör lämnas utan skogliga ingrepp. Biotoptypen med de kvaliteter som noterats vid nyckelbiotopsinventeringen är idag ovanlig. Förekomsten av den fridlysta bombmurklan tyder på lång kontinuitet av gran. Sammantaget är det faktorer som ger området ett mycket högt naturvärde.
Riksintresse Adelsö ingår i område av riksintresse för friluftsliv i Stockholms län, område Björkfjärden – Prästfjärdens övärld. Historisk och nuvarande markanvändning Skogen har tidigare varit betad, men det är svårt att hitta källor som kan berätta mer exakt när betet upphörde. På en ägomätningskarta från 1708 ingår den nordligaste delen av reservatsområdet i ”Olofsons beteshaga, hwar uti finns skoug till wedbrand och giärsel, och kan föda 5 ellet 6 Creatur sommaren öfver”. Övriga reservatsområdet beskrivs tillsammans med kringliggande marker på denna karta som skog bestående av tall och gran, samt med gott mulbete. Av konceptkartan till det gamla ekonomiska kartverket (från 1800-talets slut) framgår att området var barrträdsdominerat liksom det är idag.
Reservatsområdets östra del är en flack platå av svallsand och ligger cirka 20-25 möh. Sanden kommer från en rygg av isälvsgrus som är belägen 25-30 möh, omedelbart öster om reservatsgränsen. Områdets västra del är en långsträckt moränsluttning ned mot Norra Björkfjärden i Mälaren.
Grillplatsen vid vattnet
Denna cache ingår i en serie cacher som placerades ut av Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av Naturens år 2009. Cacherna i serien ligger alla i några av länets över 260 naturreservat. Syftet är att på ett nytt sätt inspirera till vistelse i naturen i allmänhet, och i naturreservaten i synnerhet.
I varje cache i serien finns en ledtråd som så småningom kommer att leda dig till finalcachen i serien.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

162 Logged Visits

Found it 154     Write note 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 16 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.