Skip to content

Liptovske muzeum v Ruzomberku Traditional Geocache

This cache has been archived.

dema(sk): Ahojte, rozhodol som sa ze kesku poslem do archivu. Nejak nemam cas na jej obnovu a tak aspon prenecham miesto na zalozenie novej kese dalsim nadejnym keserom. Touto kesku som ziskal od miska903 cenu "Mlady nadejny sustruznik" a tak sa aspon chcem podakovat :) Dakujem [:D]

More
Hidden : 05/29/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[SK]
Rozmerovo je keska vacsie micro, nachadza sa na okraji mestskeho parku.
Keska obsahuje logbook s gc infom, ceruzku a struhatko.
Neplatene parkovisko pred muzeom.

[EN]
The cache size is bigger micro, is situated on the corner of municipal park.
The cache contains logbook, pencil and pencil sharpener.
Free parking in front of Museum.

[SK]
Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum v Ružomberku vzniklo ako inštitúcia Liptovskej muzeálnej spolocnosti v r. 1912. V roku 1921 ho prevzalo ako verejnú kultúrnu ustanovizen mesto Ružomberok pod názvom Liptovské múzeum. Múzeum sídli od r. 1937 v budove, v ktorej ho nájdete doteraz. V roku 1974 bolo k múzeu priclenené Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. Múzeum má od svojho vzniku vlastivedný charakter.
Verejnosti sú sprístupnené expozície prírody, archeológie, histórie, etnografie a papierníctva na Slovensku a expozícia o živote a diele Andreja Hlinku. Všetky sú umiestnené v hlavnej budove múzea.
Súcastou majetku Liptovského múzea je budova U Cierneho orla v Liptovskom Mikuláši, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a rolnícka usadlost v Bukovine, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Prírodovedná expozícia je tematicky rozdelená na botanickú, zoologickú a geologickú cast. Expozícia rastlinstva a živocíšstva je koncipovaná podla biotopov od najnižších polôh až po vysokohorské. Expozícia archeológie podáva prehlad o najstaršom osídlení Liptova od mladšej kamennej doby až do prvých storocí nášho letopoctu. Expozícia feudalizmu približuje problematiku historického osídlenia Liptova od 13. stor., hospodársky, spolocenský a kultúrny život obyvatelov Liptova v období feudalizmu. Jej záver tvoria udalosti revolucných rokov 1848-1849. Expozícia Cechy a remeslá v Liptove dokumentuje najmä hospodársky, spolocenský a sociálny život cechových organizácií, ktoré s sústredovali v mestách a mesteckách Liptova. Etnografická expozícia Z liptovskej dediny približuje zamestnanie a spôsob života obyvatelov liptovských dedín, s cím je úzko spätý aj vývoj ludového odievania. Expozícia histórie výroby papiera na Slovensku prehladne informuje o výrobe papiera od vzniku prvých rucných papierní až po dnešnú strojovú výrobu. Expozícia o živote a diele Andreja Hlinku sa venuje tejto výraznej osobnosti slovenských dejín. Expozícia sakrálneho umenia predstavuje výber sakrálnej plastiky Liptova a castí mobiliárov z gotických kostolov v Ludrovej a Liptovskej Mare.

Okrem velkého množstva výstav organizuje i nárocné kultúrno-výchovné podujatia a programy pre školy a širokú verejnost.

Súcastou Liptovského múzea je už spomenuté Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, dalej NKP Cierny Orol v Liptovskom Mikuláši a dalšie expozície Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Archeologické múzeum v prírode NKP Liptovská Mara - Havránok, Rolnícky dom Vlkolínec, expozícia Liptovská Maša, Banícky dom Vyšná Boca, Hrad Likava, Rímsko - katolícky kostol Všetkých svätých v Ludrovej - Kúte.
Liptovské múzeum v Ružomberku disponuje rozsiahlou knižnicou sprístupnenou odbornej a laickej verejnosti na prezencné štúdium.

Zdroj internet. Na www.liptovskemuzeum.sk nájdete kontakt a otváracie hodiny pre prípadnú návštevu, ktorú urcite odporúcam.

[EN]
Liptov Museum in Ruzomberok

The Liptov Museum was founded as an institution of Liptov Museum Society in 1912. In 1921 it was taken over as a public cultural institution by the town Ruzomberok under the name The Liptov Museum. Since 1937 it has its headquarters in a building, where we can find yet. In 1974, the museum was affiliated with the Ethnography Museum at Liptovsky Hradok. Since its origins, the museum has the character of a homeland museum with the collection area in the Liptov region.
Open to the public are an open-air exhibition, then exhibitions of archaeology, history, ethnography, paper-making in Slovakia, as also one of the life and work of Andrej Hlinka. All are installed in the museum's principal building.
The Liptov Museum at Ruzomberok also owns the building The Black Eagle (Cierny orol) at Liptovsky Mikulas - a national cultural monument - and a farmstead at Bukovina - a cultural monument.

The Natural History Exhibition is thematically divided into botanical, zoological and geological section. The Exhibition of Plant - and Wildlife is designed to show habitats from the lowest up to the highest elevations. The Exhibition of Archaeology gives a review of the settling of Liptov from the Neolithic up to the first centuries of our epoch. The Exhibition of feudalism shows the process of Liptov's settlement from the 13th century, the economic, social and cultural life of its inhabitants during feudalism. Its conclusion is given by events from the revolutionaly period 1848-1849. The Exhibition Guilds and Crafts in Liptov mainly documents the economic, social and societal life of Guild organizations that used to be concentrated in Liptov's towns and townlets. The Ethnographic Exhibition from the Liptov Village shows the occupation and way of life of Liptov's village inhabitants, and the closely related development of folk costumes. The Exhibitions History of Paper Making in Slovakia shows this process from the first paper-mill up to present-day technology. The Exhibition on the Life and Work of Andrej Hlinka introduces this striking personality of Slovak history. The Exhibition of Sacral Art shows a selection of sakral sculptures from Liptov region and part of the movables from two Gothic churches - in Ludrova and Liptovska Mara villages.

www.liptovskemuzeum.sk

Legendy

Additional Hints (Decrypt)

[SK] ilfr bpv / arore, bqxehg i 1/4 bq iepuh
[EN] nobir rlrf / qba'g gnxr, gjvfg bss va 1/4 sebz gbc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)