Skip to content

<

Hranický kras/Hranice Karst

A cache by I+B+M+H Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/01/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš byla založena pro geomaraton Valašské keškobraní 2009 pod kódem (VK-144).

[CZ]

Hranický kras predstavuje nekolik desítek kilometru ctverecních rozlehlé a pár set metru mocné teleso staroprvohorních vápencu v masivu Maleníku v okolí mesta Hranic a mezi Kuncicemi a Cernotínem. Jeho vetší cást je pohrbena pod vrstvami mladších sedimentu a na povrch vystupují jen jednotlivé vápencové ostrovy.

Nachází se na styku dvou geologických celku - Ceského masívu a Západních Karpat a svým vývojem patrí mezi svetové pozoruhodnosti. Podobne jako vetšinu krasových oblastí na Morave jej tvorí mocné souvrství vápencu stredne až svrchne devonského stárí (350 - 380 milionu let), jejichž vývoj zde prechází až do spodního karbonu. Pri alpinsko-karpatském vrásnení, kdy v jejich tesném sousedství vznikalo horstvo Karpat, byly na vápence nasunuty ješte príkrovy krídových a paleogenních sedimentu karpatského flyše.

Eroze i tektonické pohyby postupne obnažovaly vápencový masív. Vznikaly jeskyne a krasový reliéf dostával postupne podobu tzv. kuželového krasu s homolovitými útvary - mogoty (dnes se s tímto typem krasu setkáváme prevážne v tropických oblastech Asie a Karibiku). Pri tretihorní morské záplave byl kuželový kras prekryt dalšími nekrasovými sedimenty, takže dnes na povrch vystupují již jen vrcholy bývalých mogotu.

Na jejich zkrasovení, vzniku jeskyní i propastí, se spolu s povrchovými a atmosférickými vodami významne podílely i vydatné prameny teplých minerálních vod, vystupujících podél geologických zlomu z velkých hloubek. Tak vznikl unikátní termální kras s nejhlubší propastí v CR a s našimi nejvetšími aragonitovými jeskynemi.

Kombinace povrchového a hlubinného krasu dává jeskynním prostorám Hranicka rozmanité podoby. Horní partie podzemních dutin mají modelaci typickou pro erozní cinnost vod. Naopak výrazne odlišné porézní a naleptané steny nižších úrovní dokládají korozi teplými prameny z hlubin. Nelze presne definovat, v jakém sledu se podílely jednotlivé faktory na vzniku jeskyní, pravdepodobne po vetšinu casu pusobily soucasne. Vedle Zbrašovských aragonitových jeskyní, které jsou ucebnicovou ukázkou hydrotermálního krasu, je zcela unikátním jevem Hranická propast.

Široké ústí propasti se strmými skalními stenami trychtýrovite svažuje k hladine jezera v hloubce -69,5 m. Její šachta pokracuje dále i pod vodou, kde se rozširuje do monstrózních, težko predstavitelných rozmeru. Podvodní prostory jsou postupne prozkoumávány a jejich hloubka overována sondami i potápeci. Dosud se ješte nepodarilo dosáhnout dna; prokazatelne dosažená hloubka, zmerená potápeci v cervnu roku 2006, ciní vcetne suché cásti -289,5 m. Protože mocnost zdejších vápencu je odhadována na 600 - 1000 m a minerální vody vyplnující propast vystupují patrne z hloubek okolo 700 m, lze predpokládat ješte úctyhodnejší hloubku této nejhlubší propasti a nejhlubšího jezera Cech, mimorádného prírodního jevu v rámci Evropy.

V Hranickém krasu je zatím zdokumentováno 31 jeskyní a propastí. Z nich nejvýznamnejšími jsou Hranická propast (GCQDGV), Zbrašovské aragonitové jeskyne (GCXJ4A), (GC1GRQ5) a (dnes již patrne odtežené ci zavalené) Cernotínské jeskyne. Dále sem patrí NPR Hurka (GC12YVF), PR Velká Kobylanka, PR Malá Kobylanka, PP Nad Kostelíckem a PP V Obore.

Protože velká cást Hranického krasu je už pro geokešing zmapována, chceme vás nyní dovést do méne známých, ale stejne významných a zajímavých cástí této rozlehlé lokality.

Pro uznání logu musíte projít tri místa a zde splnit nekolik úkolu...

Zastavení první (úvodní souradnice) – vrcholová skalka na Velké Kobylance.
1a) Zmerte nadmorskou výšku nejvyššího místa této skalky
1b) Vyfotte se na skalce (nebo svou GPSku) a fotku pripojte k logu

Zastavení druhé (N 49° 32.596; E 017° 45.568) – Malá Kobylanka
2) Na informacní tabuli zjistete rozlohu této prírodní rezervace v hektarech a pocet druhu zde hnízdících ptáku (v případě poškození tabule najdete údaje na netu)

Zastavení tretí (N 49° 32.993; E 017° 45.541) – Nad Kostelíckem
3) Vyfotte se (nebo svou GPSku) tak, aby v pozadí byly videt Hranice s Moravskou bránou...

Zjištené údaje z úkolu 1a) a 2 nám pošlete pres profil, fotky z úkolu 1b) a 3) pripojte ke svému logu.

[EN]

Hranice Karst spreads at several tens square kilometres large area and is made of older Paleozoic calcite, which is several hundreds thick. It can be found nearby town Hranice in northern Moravia, between smaller towns Kuncice and Cernotin. Most of it is covered by layers of younger sediments so only smaller calcite formations are visible.

This karst, located just at the border of two geological formations – the Czech Massive and the Western Carpathians, has a unique history which makes a world matter of interest of it. As most of karst areas in the northern Moravia, it is made by several thick calcite layers of Middle and Late Devonian era (350 – 380 million years ago), formed also even in the Early Carboniferous. During the Alpine orogeny the nearby Carpathian Mountains were created which affected also this area – sediments of carpathian flysch covered the calcite layer.

By virtue of erosion and tectonic movements, the calcite massive was then more and more exposed. New caves were created. The karst relief started to be modified to its final shape, conical karst with cone ctructures – mogotes typical in tropical areas of Asia and Caribbean. During the Tertiary geologic period, northern Moravia was overwhelmed by a sea, so another sediments covered this area and only tops of the former mogotes stayed visible then.

Water from warm mineral springs rising from depths to the surface along faults helped to create beautiful caves and gorges too. Finally a unique thermal karst with the deepest gorge and the largest aragonite caves in the Czech Republic was created by this process.

Combination of surface features and underground systems makes the area of Hranice Karst very various. Higher parts of the subterranean rooms look like typical karst formations created by water erosion. On the contrary, the lower levels were created by warm deep springs as one can see on differently porous and fretted walls. It isn‘t known and even can‘t be finally stated which factors mentioned above acted first and which afterwards, more probably most of the time they reacted meanwhile. One can visit the Zbrasov aragonite caves, typical hydrothermal karst system.
Another unique system within this area is called Hranice’s gorge – it has a funnelled shape steeply falling down to a lake which water level is 69,5 m deep. The underwater complex of this gorge is rather enormous, still being discovered both by divers and probes, but a bottom still haven’t been reached. The last proven depth is -289,5 m (including the part above water level) measured in 2006. Because thickness of local calcite is expected to be about 600 – 1000 meters and mineral spring water in the gorge rises from a depth around 700 meters, the real depth of this gorge is supposed to be considerable. That’s why this gorge is not only the deepest gorge and deepest lake in the Czech Republic but also a unique natural event within the whole Europe.

Already 31 caves and gorges had been described in the Hranice Karst. The most known are: Hranice’s Gorge (GCQDGV), Zbrasov aragonite caves (GCXJ4A), (GC1GRQ5), Cernotin caves (nowadays probably extracted or filled up), National Nature Reserve Hurka (GC12YVF), Nature Reserve Velka Kobylanka, Nature Reserve Mala Kobylanka and Nature Monuments Nad Kostelickem and V Obore.

Large part of Hranice Karst has already been described for geocaching so we would like to invite you in places not so famous but at least of the same interes.

For acknowledgement of your log, you must visit 3 places and fill several tasks…

1. stop (primar coordinate) – summit of Velka Kobylanka rock
1a) Measure the height above sea level of the highest point of this rock. 1b) Make a photo of yourself at the rock (with your GPS) and add it to your log.

2. stop (N 49° 32.596; E 017° 45.568) – Mala Kobylanka
2) At the information board find the total area of this Nature Reserve (in hectares) and the number of bird species nesting here.


3. stop (N 49° 32.993; E 017° 45.541) – Nad Kostelickem
3) Make a photo of yourself (or of your GPS) with Hranice town and Moravian Gate at the backyard.

Please send the data from tasks 1a) and 2) via our profile. Photos from tasks 1b) and 3) should be linked to your log.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.