Skip to content

<

Kocelovické pastviny

A cache by MVIT Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/12/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prírodní rezervace Kocelovické pastviny byla zrízena 19.3.1990. Je charakterizována jako vlhká pastvina s cennými rostlinnými spolecenstvy a s výskytem velmi vzácných a ohrožených druhu rostlin i živocichu. Uzemí 2,15 ha velké rezervace se nachází na severním okraji Velkého Kocelovického rybníka v severozápadní cásti bývalého okresu Strakonice na katastrálním území obce Kocelovice. Jedná se o bývalé pastviny charakteru mozaiky strídave mokrých luk a krátkostébelných trávníku, typické pro krajinu Blatenska.

Dle geomorfologického clenení patrí území do soustavy Ceskomoravské, geomorfologického celku Blatenská pahorkatina, do podcelku Horaždovická pahorkatina, okrsku Hvoždanská pahorkatina. Nadmorská výška území se pohybuje v rozmezí cca 482 – 485 m n.m. Terén je skoro plochý jen s nepatrným úklonem k jihozápadu (k rybníku Velký Kocelovický).

Podložím zájmového území je blatenský granodiorit stredoceského plutonu (hlubinné prvohorní vyvreliny). Ojedinele vycházejí jednotlivé zvetralé balvany nad terén a jsou peknou pohledovou dominantou. Vetšina plochy prírodní rezervace je prekryta deluviofluviálními píscitými hlínami holocenního stárí. Pudním typem je kambizem typická kyselá s prechody ke kambizemi pseudoglejové, podél stredové strouhy je glej typický.

Prírodní rezervace se nachází v povodí Hajanský potok. Klimaticky spadá území rezervace do mírne vlhkého vrchovinového okrsku mírne teplé oblasti, suma srážek cca 600 mm, prumerná rocní teplota cca 7°C. Rezervace obsahuje prevážne vlhké a strídave vlhké louky svazu Molinion, nicméne v mozaice se uplatnují i další formace: ostricové porosty svazu Caricion fuscae, trvale podmácené porosty svazu Calthion, sušší enklávy s prvky svazu Violion caninae, ruderální lemy a porosty trtiny krovištní. Predmetem ochrany je predevším pocetná populace (nejvetší v CR) kriticky ohroženého rostlinného taxonu horecek drsný (Gentianella aspera). Prehled zvlášte chránených druhu rostlin a živocichu je uveden v následujících tabulkách.

Rostliny

Název druhu Aktuální pocetnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Stupen
ohrožení
Popis biotopu druhu
Horecek drsný
Gentianella aspera
Cca 3 000 kvetoucích ex.
Vitální populace
Kriticky
ohrožený
dle zákona
Centrální cásti moliniových luk, zhruba
2/3 populace v jižní louce, 1/3 v severní
louce nad stredovou stokou
Kosatec sibirský
Iris sibirica
Nekolik trsu Silne
ohrožený
dle zákona
V jižní louce molinového
charakteru v její stredové
cásti (u kamenu)
Prstnatec májový
Dactylorhiza majalis
Desítky ex. Ohrožený
dle zákona
Castejší v jižní louce,
ojedinele i v severní louce
Upolín evropský
Trollius altissimus
Desítky ex. Ohrožený
dle zákona
Místy v trsech, casteji v jižní louce
Tolie bahenní
Parnasia palustris
Stovky ex.
Vitální populace
Ohrožený
dle zákona
Roztroušene v celé ploše, hojná
Vstavac kukacka
Orchis morio
Silne
ohrožený
dle zákona
Ostrice blešní
Carex pulicaris
Desítky ex. Silne
ohrožený
dle CK
Roztroušene v moliniových loukách
Ptacinec bahenní
Stellaria palustris
Nekolik ex. Silne
ohrožený
dle CK
Ve vlhkomilné vegetaci stoky
pri západním okraji ZCHÚ
Ostrice Hartmanova
Carex hartmanii
Desítky ex. Ohrožený
dle CK
V obou moliniových loukách
Zábelník bahenní
Comarum palustre
Desítky ex. Ohrožený
dle CK
Ve vlhkomilné vegetaci stoky
pri západním okraji ZCHÚ
Kozlík dvoudomý
Valeriana dioica
Desítky ex. Ohrožený
dle CK
V obou moliniových loukách
Vrbovka tmavá
Epilobium obscurum
Silne
ohrožený
dle CK
Ostrice stinná
Carex umbrosa
Ohrožený
dle CK
Hadí mord nízký
Scorzonera humilis
Ohrožený
dle CK
Vrbovka Lamyova
Epilobium lamyi
Vzácnejší
dle CK
Srpice barvírská
Serratula tinctoria
Vzácnejší
dle CK
Rozrazil štítkovitý
Veronica scutellata
Vzácnejší
dle CK

Živocichové

Název druhu Aktuální pocetnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Stupen
ohrožení
Popis biotopu druhu
Alianta incana
nekolik exempláru, vitalita populace
není známa
R1, ohrožený
dle CK
Mokrad pri západní hranici rezervace
Ropucha obecná
Bufo bufo
nehojná ohrožený lucní porosty
Brambornícek hnedý
Saxicola rubetra
pravidelne 1 – 2 páry ohrožený lucní porosty
Linduška lucní
Anthus pratensis
pravidelne 1 – 2 páry CK, vyžaduje
pozornost
lucní porosty
Tuhýk obecný
Lanius collurio
pravidelne 1 pár ohrožený lucní porosty
vlaštovka obecná
Hirundo rustica
preletující druh ohrožený lucní porosty


Fotografie


Balvany

Tunka


Ropucha obecná

Prstnatec májový

Minuta z prírody

Zdejší príroda je natolik unikátní, že si zasloužila pozornost i reportéru Ceské televize, kterí zde natocili krátkou reportáž do poradu Minuta v prírode. Zde si mužete prohlédnout záznam vysílání ze dne 12.9.2008.

Keš

Pokud cestujete automobilem doporucuji zaparkovat v Kocelovicích a vydat se za keší peknou procházkou po polní ceste. Nejezdete prosím vozem za keší - není se tam kde otocit. Na kole nebo s kocárkem se dá dojet až k samotné keši. Keš není ukryta v prírodní rezervaci! Berte prosím ohled na zdejší vzácný rostlinný biotop a zbytecne v nem nešlapte, a nikde nic nehrabte. Pro odlov keše se stací porádne dívat. Vím, že podmínky pro uznání logu byly zrušeny, ale budu rád pokud k logu pridáte fotografii nejaké vzácné rostliny nebo živocicha. Mezi kešery je mnoho šikovných fotografu - takže FOTOAPARÁT S SEBOU ! Preji Vám úspešný lov a pekné zážitky strávené ve zdejší krajine.


Jste návštevník tohoto listingu.

Použité materiály: Plán péce pro rok 2006-2015 Prírodní rezervace Kocelovické pastviny

Additional Hints (Decrypt)

Arwirgší unyqn xnzraí i bxbyí. Xrš wr anuber n an bcnpaé fgenar arž wr xreíx. Wr hxelgn mn cynpngýz xerzrarz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.