Skip to content

LOM BUTKOV- LADCE Traditional Geocache

This cache has been archived.

Vrso: Dakujeme

More
Hidden : 06/17/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

jednoducha drive-in cache nad obcou LADCE
simply drive-in cache over the village LADCE

Prvá cementáren na výrobu portlandského cementu bola postavená v Ladcoch v roku 1889 a jej majitelom bol viedenský bankár a velkostatkár Adolf Schenk. Surovinu cerpali z nedalekého lomu v lokalite Butkov, kde sa taží dodnes.

V Trencianskom kraji sa vysoko využívajú cementárske korekcné suroviny ako sú
sialitické suroviny a slien. Nachádzajú sa v okrese Trencín (ložisko Horné Srnie) a v okrese
Ilava (ložisko Ladce – Butkov). Ich životnost sa odhaduje na niekolko desiatok rokov,
v prípade sialitickej suroviny na 146 rokov.

Tažba nerastných surovín predstavuje významný vplyv na životné prostredie ako v negatívnom, tak aj v pozitívnom zmysle. Najcastejšie sa uvádzajú negatívne vplyvy, ale v niektorých prípadoch tažba môže znamenat aj pozitívny vplyv na životné prostredie cloveka. Napríklad zatopené jamy po vytažených štrkopieskoch sú oblúbené a vyhladávané miesta na kúpanie. V lomových stenách v mäkkých horninách si niekedy robia hniezda kolónie vtákov.
Medzi najväcšie zásahy do životného prostredia patrí zmena reliéfu a záber pôdneho fondu. Vhodnými rekultivacnými prácami po ukoncení tažby je možné jej negatívne vplyvy minimalizovat, prípadne úplne odstránit.

k cache vedie dobra asfaltova cesta a je total DRIVE IN,ale kedze je to pešo z obce asi 30 minut do slusneho kopca,davam terén 2.

EN:

First cement factory for the production of Portland cement Ladce was built in 1889 and its owner was a great Viennese banker Adolf Schenk. Material derived from the nearby quarry on the site BUTKOV, which is mined today.

In Trencín region is a highly used cement raw materials such as corrective
sialitic material and marl. They are located in the district of Trencín (Upper Bearing Srnie) and the district
Ilava (Bearing Ladce - BUTKOV). Their lifespan is estimated at several tens of years,
in the case sialitickej materials for 146 years.

Mining and mineral resources represent a significant impact on the environment than in the negative, and in the positive sense. The most frequently mentioned negative effects, but in some cases, extraction may involve a positive impact on the environment of man. For example, flooded the busy Gravel pits are popular and sought after places for swimming. The quarry walls in the soft rock sometimes nest colonies of birds.
Among the major interventions in the environment include the change in topography and land occupation. Eligible rehabilitation work after the completion of the extraction is possible to minimize its negative impacts, or completely removed.

cache leads to a good asphalt road and is total DRIVE IN, but since it is a walk from the village about 30 minutes into a decent hill, terrain is 2.

translate by google

Additional Hints (Decrypt)

bfnzbgraý š..../nybar e...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)