Skip to Content

This cache has been archived.

Jahn Brown: Keš archivivána, nahrazena Earth geocache na stejném míste. / Geocache archived. It is replaced with Earth geocache on the same place.

More
<

Nostalgie - Skaly (Rocks)

A cache by Jahn Brown & OK2IJH Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/22/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nostalgické skály / Nostalgic rocks

[cesky]

Mezi Otrokovicemi a Tlumacovem mužete nalézt zvláštní skalní pískovcový útvar nazývaný Skalka. Nachází se v lesíku nad vodárnou, která zásobuje pitnou vodou obyvatele cásti okresu Zlín. Skalní útvar se skládá ze dvou skalních bloku a váže se k nim povest o certu a chytrém sedlákovi.

Bizardní útvary vždy lákaly k povestem a zde prý šlo snad o nejakou sázku. Cert mel totiž stihnout za noc prenést obrí balvan až do Vidne, a to vše do ranního kuropení. Že se mu to nepodarilo bylo jen zásluhou sedláka, který tesne pred rozednením vytáhl z nuše schovaného kohouta a ten zakokrhal. Cert s balvanem vzteky mrštil na zem, a ten se rozlomil na dva kusy. Na tom vetším je dodnes patrný otisk jeho kopyta. Co se stalo se sedlákem nevíme. Proste vyhrál. A co cert? Že by se dal na politiku ? Nevíme...

Skalní útvary jsou na samém konci Hornomoravského úvalu a geologicky jsou formovány pískovci, jílovci a slepenci. Oblast patrí do tzv. magurského flyše, racanské jednotky. Materiál se uložil postupne ve vrstvách ruzné zrnitosti v morských hlubinách asi pred 30 až 60 miliony lety. Tyto usazeniny pocházejí však ze západního Slovenska. V prubehu alpínského vrásnení tedy pred 10 až 20 miliony lety byly mohutné kry pískovcu a slepencu zvednuty a nasunuty do dnešního stavu. Hovoríme o flyšovém pásmu, které dosahuje podle odborníku mocnosti až 30km. Jen tu a tam a zejména pak v blízkých Chribech vystupují na povrch ojedinelé roztroušené skály tzv. godulského pískovce. A stejne je tomu i u nás.

Pokud skalní útvar Skalku navštívíte casne zjara ci na podzim, po spadu listí, naskytne se vám kouzelný pohled do okolí. Možná, že v minulosti byly tyto skály duležitým orientacním bodem na tzv. jantarové stezce, která zde vedla. Ješte na konci války se vrchol stal operným bodem nacistické delostrelecké jednotky, kde fašisté kladli po tri dny odpor, postupující rumunské a sovetské armáde.

V minulých letech toto prostredí lákalo milovníky dobrého moku a hudby pri každorocním porádání tanecních zábav, tzv. cervencových a srpnových nocí. Na jednom z útvaru, na tom západním, dnes stojí zvláštní stavba, snad vodárna. Moje vzpomínky na skály jsou jako obvykle nostalgické. Skály byly cílem nekolika peších výletu našeho pionýrského turistického oddílu. Vzpomínky na více ci méne vzdálenou minulost spolu s príjemným prolézáním bylo pro nás kluky tenkrát opravdu hodne pritažlivé. V okolí také rostly moruše a jejich plody podobné malinám nám náramne chutnaly.

Škoda jen, že jsme my lidé taková cunata a to, co nepotrebujeme, klidne odhodíme, kde nás napadne. A nebo se alespon pomocí spreje pokusíme "vylepšit" prírodní vzhled skal.

Dekuji srdecne svému bývalému uciteli OK2IJH za poskytnutí cenných podkladu, které se staly základem tohoto listingu. Keš je také šestým pokracováním nostalgické série. Nezapomente si tedy opsat informace pro výpocet bonusové keše. Pri lovu, zvlášt za mokra, budte opatrní, klouže to.


[english]

There is a specific sandstone rock formation called "Skalka" between Otrokovice and Tlumacov. It is situated in little forest above waterworks, which supplies Zlin district residents of drinking water. Rock formation is composed of two blocks and there is a legend about the farmer and devil.

Devil bet with the farmer and he should transfer a big block to Viena before morning cockcrow. The farmer, however, took out a cock from basket just before daybreak and let him crowed. The devil hurled with rock on the ground, it broke into two pieces. There is still a fingerprint hoof on the bigger one.

The rock formations are at the end of the "Hornomoravsky" valley and are geologically formed with sandstone, claystone and puddingstone. The area belongs to the so-called magur flysch, Racan units. Material shall be imposed gradually in layers different texture in the depths of the sea about 30 to 60 million years ago. These sediments originate from western Slovakia. During the alpine buckling about 10 to 20 million years ago blocks was lift and insert into the current position. Speaking on flyšovém zone, which according to experts making powers upto 30km. Only here and there and especially in close Chriby act on the surface of isolated scattered sandstone rocks called "godul".

If you visit the rock formation on early spring on on fall, you will have a charming view of the surrounding. Maybe in the past, these rocks were important benchmark in so-called amber route, which led here. At the end of the war became a top nazi point of reference artillery units, where fascists laid for three days of opposition Romanian and the Soviet Army.

In recent years the environment tempted lovers of good music and fluid during the annual organization of the dance, the July and August nights. My memories of the rocks are as usual nostalgic. Rocks have been the aim of several of our hiking Pioneer tourist section. Memory of a recent past, together with pleasant climbing was time for us guys really attractive.

What is a pity, that we people are not considerate to the environment and throw anything anythere. Others at least tried to improve appearance of the rocks with spray. Ugh.

Many thanks to OK2IJH for providing valuable data, which became the basis for this listing. The geocache is the sixth episode of nostalgic series. Therefore, do not forget to copy the information to calculate bonus geocache in the future. When hunting, especially wet, be careful, it slips. Because my English is not excellent, I would be glad, if anybody helps me with it.

Additional Hints (Decrypt)

zvav wrfxlaxn / zvav fznyy pnir

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.