Skip to Content

This cache has been archived.

jardik1993: Archivováno...

More
<

Sidliste Jizni Mesto

A cache by Jardik1993 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/28/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nenarocna cache

Sídlište Jižní Mesto


[CZ]

Vznik Jižního Mesta


Mestská cást Praha 11 byla ustavena v listopadu roku 1990 pod jménem Praha - Jižní Mesto. Dnešní oznacení nese od roku 1994. O dve desetiletí dríve pred vznikem mestské cásti se na jejím dnešním území rozkládaly dve obce, Chodov a Háje, a jejich dílcí cásti. Pred rokem 1971 predstavovalo Jižní Mesto pouhý pracovní termín, známý zprvu jen úzkému okruhu osob, zainteresovaných na výstavbe rozsáhlého obytného celku na jihu tehdejší Prahy 4. I takto vypadá Jižní Mesto – jihovýchodní okraj sídlište u Milícovského lesa Historie Jižního Mesta se pocínala odvíjet...
V šedesátých letech 20. století se v rámci pražské aglomerace hledala vhodná území pro výstavbu velkých územních celku. Smerný územní plán z roku 1964 urcoval jako jedno z nejvhodnejších katastr Chodova a Háju, obcí, které se tehdy ješte nacházely mimo hranice hlavního mesta. Uvažovaný sídelní prostor mel predpoklady pro snadné zásobování elektrinou a zemním plynem. Také vodou, nebot už byla zrejmá nutnost vést v budoucnu tímto regionu vodovod ze Želivky. Mluvila pro nej i blízkost trasy pripravované dálnice, zajištující spojení s centrem a snadný výjezd za hranice mesta. Prostor ležel v okrajové poloze, ale zato v poloze krajinársky skutecne výrazné. Modelace terénu a prítomnost výrazných prírodních prvku, jak tehdy situaci charakterizovali opdborníci, umožnovaly vytvorení zeleného pásu okolo celého budoucího mesta.
Uvedené kvality skutecne náleží k prednostem dnes již existujícího osídlení pro asi osmdesát tisíc lidí.
Dlouhý, šedivý panelák ze 70. let v Krejpského ulici na Jižním Meste I pred kompletní rekonstrukcí v roce 2006
Mezitím ale ubehla rada let, poznamenaných hledáním, usilováním ale i omezováním možností rešit úkol takového rozsahu, jakým výstavba mimorádne rozsáhlého sídelního celku byla.
V roce 1966 probehla verejná soutež na pojetí Jižního Mesta, zamýšleného jako vnitrne propojený celek. Prinesla ruzné prístupy s radou podnetných námetu. Vítezný návrh od J. Krásného, V. Musila, K. Ondrouška a V. Skokana, odmenený 2. cenou, uvažoval mestský celek se znacnou mírou samostatnosti vuci Praze. Ceneno na nem bylo zejména zaclenení do krajiny a organizace funkcních ploch. Návrh uvažoval centrum tvorené tremi soubory v nejvyšších polohách zvlneného terénu a v jejich težišti park, podtrhující charakter tzv. zahradního mesta. Autori nekolika ocenených návrhu byli vyzváni k úcasti v užší souteži, v níž byly roku 1967 udeleny dve druhé a jedna tretí cena. Následovalo vypracování dvou porovnávacích studií, na jejichž základe se stala výchozí urbanistickou bází pro konecné rešení studie, vypracovaná kolektivem Atelieru 9 ve spolupráci s doc. J. Krásným.
Podrobný územní plán Jižního Mesta zpracoval autorský kolektiv Jan Krásný, Jirí Lasovský a Miroslav Rihošek za autorské spolupráce J. Zeleného, J. Záruby, V. Rothbauerové, K. Policanského, J. Kaufmana, E. Hlavácka a Z. Burianové. Plán, schválený koncem roku 1968, vycházel z puvodního vítezného návrhu a využíval prírodních podmínek pro vytvorení svébytného mestského útvaru, v nemž by se pracovište i prostredí k relaxaci nacházela v bezprostrední blízkosti. Kontakt prírody a zástavby byl dominantním rysem.Kratší panelák u Matúškovy ulice ze stejného období Východne od tehdy již rozestavené dálnice byly koncipovány tri obytné ctvrte, oznacené jako soubory, jmenovite Háje, Opatov a Litochleby. Každý byl urcen pro 16,5 - 19,5 tisíc obyvatel. Další soubor Chodov byl zvažován jako doplnující. Starší a nová zástavba v nem mely prolínat pri zachování menší výšky objektu. Uvažované centrum bylo umísteno kolem stanice Opatov, v dotyku trí souboru, vyjma soubor Háje, v urbanisticky nejatraktivnejším prostoru. Na soustredení obecne potrebných objektu v tomto míste mel navázat východním smerem park, zatímco druhá osa zelene odtud smerovala na sever, kde navazovala na lesopark nad Hostivarskou prehradní nádrží, a obráceným smerem mírila z centra na jih, k Milícovskému lesu.
Následovalo ale ješte mnoho zmen a úprav. Zejména neustále vzrustal pocet uvažovaných bytu a tedy i budoucích obyvatel. Rešení obytného obvodu bylo v príštích letech rozpracováno podrobnou územní dokumentací. Hlavním architektem mesta se stal Jirí Lasovský, vedoucími projektanty sídlišt Jižního mesta I - Háje Aleš Borkovec a Vladimír Ježek, Opatova Jaroslav Vlašánek a Eva Kunová, Litochleb Bohumil Kríž ve spolupráci s J. Hylišem, Chodova Karel Prager a uvažovaného centra Jirí Lasovský a Jaroslav Krc. Na rozloze 1200 ha bylo navrženo kolem 2000 bytových jednotek pro 73400 až 80000 obyvatel.

[EN]


The Origin of Jižní Mesto

The Prague 11 Metropolitan District was established in November 1990 at that time under the name Prague – Jižní Mesto (South City). Today’s name has been used since 1994. Only two decades before the establishment of the Metropolitan District there were two municipalities – Chodov and Háje and their districts – cadastral areas. Prior to 1971, Jižní Mesto was simply a working name, at first known only to a small group of people working on a construction project of a large housing complex in the southern part of the then Prague 4. university of administer law (yellow building) In the 1960s, the authorities looked for suitable urban development areas within the Prague agglomeration. The master plan of 1964 identified the cadastral areas of Chodov and Háje as the most suitable ones. The proposed urban development area was suitable for easy distribution of electricity and gas, as well as water supply, as even at that time the necessity to build a water duct from the Želivka water reservoir through this region was obvious. The plan was also supported by the vicinity of the intended motorway providing for connection to the city centre and an easy way out of town. At that time, the area was on the outskirts but amidst a distinct landscape. Terrain remodelling and the presence of distinct natural elements enabled the creation of a green belt around the entire future municipality.

We can say that the above-mentioned qualities really form the merits of the current urban development, inhabited by some 80 thousand people.
former kindergarten (white building)
However, many years have passed filled with searching, trying but also restricting the opportunities to solve the difficult task of such an extensive urban development.

In 1966 there was a public tender for the conception of the whole of Jižní Mesto. There were many approaches with many interesting ideas. The winning concept by J. Krásný, V. Musil, K. Ondroušek and V. Skokan, awarded the second price, proposed a city complex with a significant extent of independence on Prague. It was appreciated mainly for its integration into the landscape and the organisation of functional areas. The proposal counted on a centre created by three complexes in the highest areas of the undulated landscape and a park in its gravity centre to emphasise the character of a garden suburb. The authors of several award-winning proposals were invited to participate in a limited tender in which two second prizes and one third prize were awarded in 1967. Development of two comparison studies followed, creating the urban basis for the final solution presented by Atelier 9 in cooperation with docent J. Krásný.

The detailed urban plan of Jižní Mesto was developed by a collective of authors: Jan Krásný, Jirí Lasovský and Miroslav Rihošek, with the authorial cooperation of J. Zelený, J. Záruba, V. Rothbauerová, K. Policanský, J. Kaufman, E. Hlavácek and Z. Burianová. Approved by the end of 1968, the plan was based on the original winning proposal and made use of the natural conditions in order to create an independent municipality with working and leisure areas located in close proximity. The dominant feature was the contact of nature and housing areas. To the east of the motorway, at that time already under construction, three housing districts were planned, the complexes Háje, Opatov and Litochleby, each intended for 16.5 to 19.5 thousands of inhabitants. Another district – Chodov – was originally intended as a complementary one. The older and newer construction was supposed to blend while maintaining lower height of the buildings. The planned centre was located around the Opatov station, touching on three areas, especially Háje, from an urban standpoint the most attractive area. Concentration of generally needed buildings was supposed to link to a park in the eastern direction, while the second axis of greenery pointed north where it attached to a wooded park, above the Hostivar dam basin, and, in the other direction, lead from the centre south to the Milícov forest.Many changes and modifications were yet to follow. Especially, the number of proposed flats and, consequently, future inhabitants, kept growing. The solution of the housing district was supported by detailed territorial documentation in the next few years. The main architect of the city became Jirí Lasovský, while the main designers of the Jižní Mesto I blocks of flats were Aleš Borkovec and Vladimír Ježek in Háje, Jaroslav Vlašánek and Eva Kunová in Opatov, Bohumil Kríž, with the cooperation of J. Hyliš in Litochleby, Karel Prager in Chodov, and Jirí Lasovský and Jaroslav Krc in the planned center. Around 2,000 units for 73,400 to 80,000 inhabitants were designed on the area of 1,200 hectares.

Zdroj: www.praha11.cz, www.wikipedia.org


Source: www.praha11.cz, www.wikipedia.org

Additional Hints (Decrypt)

Cbq fgebzrz, Haqre n gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.