Skip to Content

This cache has been archived.

mandis a pol: .já jsem keš archivoval, jelikož byly samé stížnosti ... bylo mi to hned jasné, ale keš zakládal muj kamarád a napsal to na me- já se to bohužel dozvedel až když tam všichni byli a okamžite jsem archivioval a keš odnesl! .... založím novou na nejhezcím míste pro výhled:-)

[This entry was edited by blesk pol on Tuesday, July 21, 2009 at 12:15:07 PM.]

More
<

Zdikovska kes

A cache by MANDIS a POL Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/19/2009
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

rozmery keše: 16 cm X 11 cm , objem = 900 ml
doporucuji nosit svoji propisku .nebudu doplnovat
uvnitr keše drobné poklady! :-) prosím nebrat tužky! jelikož nebudu doplnovat ! a neprendavejte keš!
strecha je železná plochá!!! prístup ke keši je po železno-betonovým sloupu, úhel cca 30° - dá se to vylézt bez problému! Bouda je u(za) vysílace(m)!!!!!!!
jedná se o preloženou kešku Zdíkovská cache! akorát jsem založil novou a zanechal starý logbook.

Zdíkov:
Povrch území obce Zdíkov o rozloze 32 km2 má ráz znacne clenité vrchoviny, která je tvorena cetnými samostatnými hrbety s výraznejšími vrchy. Jednotlivé hrbety jsou oddeleny hlubšími, spíše otevrenými údolími a kotlinami. Celkový rozmanitý soubor hrbetu, vrchu a údolí vytvárí krajinu vetší reliéfové energie.

Clenitá vrchovina, která tvorí povrch plochy terénu celého katastrálního území obce se rozkládá na rozhraní dvou orografických a geomorfologických celku - Šumavy a Šumavského podhurí. K Šumave (Šumavským pláním) náleží prostor Nového Dvora, Albrechtce a cást zdíkovského území u samot nad Zábrodem. Ostatní vetší plocha katastru obce je soucástí Šumavského podhurí. Zdíkov se nachází v kotline o nadmorské výšce 720-760 m, kterou na jihu a jihozápade ohranicuje vyšší okrajový hrbet Šumavských plání. Úbocími Kamenné hory (1057) a Hrbu (1070) se tyto Šumavské pláne pomerne príkre svažují do Zdíkovské kotliny. Pomerná výška tohoto okrajového hrbetu Šumavských plání, vzhledem k úrovni terénu kotliny a údolí nad Zábrodem je približne 250 metru.

Z vysokého masivu Šumavských plání vystupují severním smerem dva nižší hrbety, které Zdíkovskou kotlinu prevyšují a ohranicují na západe a na východe. Západní hrbet má svuj pocátek u Nového Dvora. Navazuje na východní úpatí vrchu Homole (1000), který je soucástí Šumavských plání. Odtud dále hrbet pokracuje smerem ke Zdíkovci a obsahuje následující výraznejší vrchy: Kamenný vrch (902), Hrbek (897), Podkameny (862) nad Masákovou Lhotou a Zdíkovecký vrch (790) Tento hrbet oddeluje kotlinu Zdíkova od kotliny v okolí obce Stachy.

Východní hrbet nad silnicí Zdíkov-Vimperk je nejprve tvoren výraznou vyvýšeninou, zvanou Hrebena (780 - 860), která je ukoncena melkým sedlem (810) mezi Zdíkovem a Žírcem. Dále tento hrbet pokracuje pres vrch u osady Drvište (850) smerem k mohutné kupe vrchu Kohoutová (894) nad Branišovem.

Oba jmenované hrbety se k sobe obloukovite približují v prostoru na sever od Zdíkova, kde se príkreji svažují do hlubšího údolí u Zdíkovce, kterým je Zdíkovská kotlina spojena s dolní cástí Stachovské kotliny (700).

Do stredu Zdíkovské kotliny ješte z Šumavských plání vystupuje kratší hrbet, ve kterém se výrazneji vypínají Široký kámen (979), bezejmenný vrch (951) a vyklenutá hmota Johanek s Bráchu kopcem (860). Tento hrbet rozdeluje jihozápadní cást kotliny na prostor Albrechtce a Zábroda.

Z kupy vrchu Podkameny (862) nad Masákovou Lhotou vybíhá kratší podružný nižší hrbet, který obsahuje kótu Pahorku (773) a kótu Novotných vrchu (767). Novotný vrch je výraznejší dominantou nejbližšího okolí Zdíkova. Cást Zdíkova u budovy Obecního úradu a autobusového nádraží má nadmorskou výšku 727 metru. Hranicí katastru obcí Zdíkova a Stachu je Stachovský potok tekoucí od Zadova. Do údolí Stachovského potoka klesá terén svahu pod Novým Dvorem, Masákovou Lhotou, Zdíkovcem a Branišovem. Nadmorská výška dlouhého údolí postupne klesá z 800 na 685 metru u Zdíkovce, kde se do Stachovského potoka vlévá Zdíkovský potok. Sníženina široké a melké údolní linie dále pokracuje k obci Cábuze a její nadmorská výška u Langu mlýna klesá na úroven 680 m. n m. Na levém brehu potoka krajina pozvolna stoupá a vrcholí hrbetem západne od Hodonína (770) a vrchem Na mýtích (740) mezi Hodonínem a Cábuzemi. Cást území zdíkovské obce v okolí vesnic Žírec, Racov a Putkov se nachází na jižním úpatí mohutnejšího a vyššího hrbetu, který se táhne od plochého temene vrchu Kohoutová (894) smerem k východu, vrcholí Putkovským vrchem (816). Tento výrazný široký hrbet oddeluje údolí Stachovského potoka a malé reky Sputky od údolí Košínského potoka, který pramení poblíže Žírce a protéká dolními okraji Racova a Putkova. Toto široké a melké údolí postupne klesá od nadmorské výšky 750 m u Žírce na 650 m pod Putkovem. Poblíže Putkova se nachází v údolí reky Sputky nejníže položené místo katastrálního území obce. Má nadmorskou výšku 635 metru. Nejvýše položeným místem Zdíkova je vrchol Hrbu (1070). Výškový rozdíl mezi obema body je 435 metru.

Z geologického hlediska je Zdíkovsko tvoreno vetšinou rulami, které místy vystupují cetnými skalními útvary (mrazové sruby, skalní hradby, mrazové srázy, kamenné proudy). Na menších plochách území je zastoupena žula. Ojedinele se vyskytují kremen a krystalický vápenec. Vzácný je výskyt tuhy.

Historie obce Zdíkov15. 05. 2007

Název obce Zdíkov pravdepodobne pochází od jména Zdíka z Janovic, který byl purkrabím na Vimperku. První písemná zpráva, která je dokladem o existenci lidského sídla na míste dnešního Zdíkova pochází z roku 1318. Uvádí se v ní, že Vilém Bavor ze Strakonic daroval strakonickému konventu maltézských rytíru - Johanitu Velký Zdíkov, Malý Zdíkov, Branišov a Lhotu s farním podacím právem, lesy, mlýny, rostlinami, pastvinami, vrchy a pozemky.

Roku 1385 se zdíkovské panství (statek) stává majetkem Hanuše Kaplíre ze Sulevic a je tak pripojeno k vimperskému statku.

V dobe okolo roku 1420 se Velký Zdíkov dostal do držení Jano Koce z Dobrše. Za více než sto let, roku 1529, jej Kocové z Dobrše prodali majiteli vimperského panství Janu Petrovi z Malovic. V držení Malovcu byl pak Zdíkov celých 270 let, až do roku 1799.

Roku 1603 za Zdenka Malovce melo zdíkovské panství již znacnou rozlohu a sahalo až do prostoru Kvildy a Buciny u státní hranice s Bavorskem. Tvorily jej tyto obce a osady: Velký Zdíkov, Lhota (Masákova), Nové Hute, Pláne, Staré Hute, Pokovy hute, Františkov, Kvilda, Hrabecí Hut, Tobiášova Hut, Wiederbruck (Vydrí most), Chaloupky a Bucina.

V období vlastnictví a správy Velkého Zdíkova rodem Malovcu byla na míste dnešního zámku postavena kamenná tvrz, která je historickými písemnostmi poprvé uvádena roku 1666. Když roku 1771, za panování císarovny Marie Terezie, bylo zavedeno císlování domu, obdržela c. p. 1. Zminovaná tvrz byla postavena na skalnatém vyvýšeném pahorku nad potokem, což odpovídá i soucasnému podobnému pozmenenému terénu v tomto prostoru. Témer tri ctvrtiny výmery zdíkovského statku tvorily lesy. Byly rozdeleny do ctyr revíru: Velký Zdíkov, Pláne, Staré Hute a Kvilda (tehdy se užívalo pojmenování "Zdíkovská Kvilda"). Na pocátku 19. století se obyvatelé obcí, osad a samot zabývali obdeláváním polí, chovem dobytka a prací v lese. Také byli zamestnáni v nekolika sklárnách.

K velkozdíkovskému panství též patrilo nekolik cihelen a skláren, vápenka a lom na težbu kremene pro výrobu skla.

Roku 1799 Jan Malovec z Chýnova a Vimperka statek Velký Zdíkov prodal za 271 000 zlatých hrabeti Františku ze Sickingenu. Hrabe František ze Sickingenu vlastnil Velký Zdíkov krátkou dobu, jen do roku 1803, kdy jej prodal c.k. plukovníkovi Jakubovi z Wimerovi.

Po dvaceti letech bylo panství opet prodáno. Novým majitelem se stal hrabe Ferdinand Palffy - Erdödy, který spravoval Velký Zdíkov do roku 1828. Pak se v krátkých casových obdobích o Velký Zdíkov vystrídalo nekolik majitelu:

Hrabe Antonín Pejacovic z Veröcze (1820 - 1829)
Pražský obchodník se železem Jakub Wimmer (1829 - 1839), žid - s predešlým Wimmerem náhodná shoda jmen
Rodina Gerstenbergova ze sasského Výmaru (1835 - 1836)
Rytír Hubatius z Kotnova (1836 - 1837)

Roku 1837 koupil hrabe Ferdinand Palffy panství znovu s úmyslem zbavit se ho co nejrychlejším a hlavne nejvýhodnejším prodejem. K tomu úcelu si vyžádal povolení k usporádání loterie, jejíž jedinou a hlavní výhrou bylo celé velkozdíkovské panství. V této vypsané loterii roku 1839 nakonec vyhrál jeden z mála neprodaných losu, a tak panství zustalo dosavadnímu majiteli, který se ho chtel zbavit. Ferdinand Palffy se dlouho z této "podarené" loterie neradoval, protože brzy na to zemrel a jeho dedic r. 1841 panství prodal hrabeti Vilému Wurmbrandtovi. Hrabe Wurmbrandt zahájil výstavbu silnice Zdíkov - Kvilda - Bucina (silnice byla dokoncena pozdejšími majiteli Thun-Hohensteiny).
EN:
Kes is in sealable plastic container coated! Kesey small treasures inside! :-) Please disregard pencils! Since there is no complement! and neprendavejte kes! thanks! Please add this nákého small gifts! thanks a lot!

Zdíkov:
Surface Zdíkov territory of the municipality with an area of 32 km2 has features considerably clenité Highlands, which is made up of many separate ridges with increasing Hills. Individual ridges are separated by root, more open valleys and basin. Total diverse set back, the hill and valley landscape creates more energy relief.

Broken uplands, which are the surface area of the terrain around the cadastral territory of the municipality is located on the two orografických and geomorphologic unit - and Šumava Šumava foothills. The Šumava (Šumavským planiem) belongs to an area of New Court, Albrechtce a part zdíkovského territory for itself over Zábrodem. Other larger village area is part of the Šumava foothills. Zdíkov is located in the basin of the altitude of 720-760 m to the south and south-west bound higher marginal ridge Šumava plan. Úbocími Stone Mountains (1057) and Hrbu (1070), the Šumava pláne steepish tied to Zdíkovské basin. Relative height of the marginal ridge Šumava plains, due to the level ground above the basin and valley Zábrodem is approximately 250 meters.

From the high plains Bohemian Massif perform two lower north ridge, which Zdíkovskou beyond the basin and around the west and east. The western ridge has begin for the New Court. It builds on the eastern foot of the hill Homole (1000), which is part of the Šumava plan. Hence further ridge continues towards the Zdíkovci and includes the following prominent hills: Stone Hill (902), Hrbek (897) Podkameny (862) over Masáková Lhota Zdíkovecký a hill (790) This ridge separates the basin Zdíkov from the basin in the vicinity of the village Stachy.

The eastern ridge above the road Zdíkov-Vimperk is initially composed of a significant elevation, called Hreben (780 - 860), which is complete shallow saddle (810) between Zdíkov and Žírcem. Furthermore, the ridge continues through the hill villages Drvište (850) towards a massive hill KUPE Kohoutova (894) over Branišovem.

Both backs are appointed obloukovite closer to each other in an area north of Zdíkov where príkreji tied to deeper valleys in Zdíkovce of Zdíkovská kotlina associated with the lower part Stachovské Valley (700).

Zdíkovské hollow in the center of the Šumava plains still performs less ridge, in which more off Broad Stone (979), nameless hill (951) and rounded mass with Johanek brother hill (860). This ridge separtes south-western part of the basin area Albrechtce and Zábroda.

From the hill together Podkameny (862) over the shorter ends Masáková Lhota minor lower back, which includes quoting the hill (773) and quoted Novotných Hill (767). Novotny is a larger hill dominating the area Zdíkov. Section Zdíkov in the municipality and the bus station is 727 meters altitude. Limit of the cadastre municipality Zdíkov and Stachy is Stachovský brook flowing from Zadov. In the valley of the river decreases Stachovského terrain slope under the new Court, Masáková Lhoty, Zdíkovcem and Branišovem. Altitude long valley gradually decreases from 800 to 685 meters in Zdíkovce where the creek Stachovského goes Zdíkovský brook. Broad and shallow depression bottom line continues to the village Cábuze and altitude for Lang mill decreases the level of 680 m. n m. on the left bank of the river landscape slowly rises and culminates Ridge west of Hodonín (770) and on the hill mýtích (740) between Hodonin and Cábuzemi. Zdíkovské part of the territory of the village in the vicinity of villages ŽIREC, Rácová Putkov and is located on the southern foot of mohutnejšího and upper back, which stretches from the flat top of the hill Kohoutova (894) towards the east, culminates Putkovským peak (816). The strong broad ridge separating the valley Stachovského creek and small river valleys Sputky from Košínského creek, which comes near Žírce and through the bottom of Rácová and Putkova. This wide and shallow valley gradually decreasing altitude from 750 to Žírce to 650 m below Putkovem. Nearby Putkova is located in the valley of the river Sputky low-lying position cadastral territory of the municipality. It has 635 meter altitude. The uppermost point of the summit is Zdíkov Hrbu (1070). The height difference between the two points is 435 meters.

From geological point of view is made up of mostly gneiss Zdíkovsko that engage multiple points of rock formations (Mrázová cabins, rock walls, Mrázová slopes, stony streams). The smaller the area is represented by granite. Isolated occurring crystalline quartz and limestone. Rare is the occurrence of tuhy.

History Zdíkov15 community. 05. 2007

Title Zdíkov village probably comes from the name of Janovice Zdíka, which was Burgrave to Vimperk. The first written report, which is proof of the existence of the headquarters site of the present Zdíkov comes from the 1318th It is there that William of Bavaria gave Strakonice strakonickému Convention Maltese knights - Johanitu Zdíkov Big, Small Zdíkov, Branišov Lhota and the parish podacím law, forests, mills, plants, pasture, hills and land.

In 1385 the estate zdíkovské (object) becomes the property of Hanuše Kaplíre of Sulevic and is attached to vimperskému farm.

In the time around 1420 with the Wide Zdíkov get into possession of Dobrše Jano Koce. For more than a hundred years, in 1529, it sold Kocová of Dobrše owners vimperského estate of John Peter Malovice. Held Malovcu was Zdíkov whole 270 years, until 1799.

In 1603 the Zdenka Malovce melo zdíkovské estate was already well area and extend up to the space Kvilda and beech forests in the state border with Bavaria. Made it to the municipalities and villages: Big Zdíkov, Lhota (Masáková), New Hute, Plan, Old iron and steel, iron and steel Pokovy, rock, Kvilda, Hrabec Hut, Hut Tobiah, Wiederbruck (Vydra most), Chaloupka and beech forests.

In the period of ownership and management of a large family Zdíkov Malovcu was the site of the present castle built stone fort, which is the first historical documents placed in 1666. When the year 1771, under the reign of Empress Maria Theresa, house numbering was introduced, received a 1st cp Notified fortress was built on the rock vyvýšeném hill above the creek, which corresponds to the current amended similar terrain in that area. Almost three quarters výmery zdíkovského object formed forests. They were divided into four district: Big Zdíkov, Plan, Old Hute and Kvilda (when used with the name "Zdíkovská Kvilda). At the beginning of the 19th century, the inhabitants of villages, hamlets and examine itself obdeláváním fields, livestock farmers and work in the woods. Also been employed in several glass.

The velkozdíkovskému estate also included a few cihelen and glass, lime quarry and the extraction of silica for the manufacture of glass.

In 1799 Jan Malovec of Chýnov a good Vimperk Big Zdíkov sold gold for 271 000 Count František from Sickingenu. Count Franz of Sickingenu owned Big Zdíkov short period, until 1803, when it sold ck James Wimerovi of colonel.

After twenty years the manor was again sold. New owner became a freak Ferdinand Palffy - Erdödy who ran Big Zdíkov until 1828. Then in short periods of time on the Big Zdíkov Several owners:

Count Antonin Pejacovic of Veröcze (1820 - 1829)
Prague trader iron Jakub Wimmer (1829 - 1839), a Jew - to a previous Wimmer random matching of names
Family Gerstenbergova of sasského Weimar (1835 - 1836)
Knight Hubatius of Kotnov (1836 - 1837)

In 1837 Ferdinand was bought by Count Palffy estate again with the intent to discard it as soon as possible and especially the most sales. To this end, requested permission to hold a lottery, whose only win was a major velkozdíkovské entire estate. In this year 1839 listed lottery finally won one of the few unsold lot, and the manor remained the current owners who want to get rid of him. Ferdinand Palffy is long in this "podarený" lottery neradoval since early to Dedic died and his estate sold the year 1841 Count William Wurmbrandtovi. Count Wurmbrandt began construction of roads Zdíkov - Kvilda - Bucina (the road was completed later the owner of Thun-Hohenstein).

Additional Hints (Decrypt)

an fgeršr oíyé ohqxl
ba gur ebbs bs juvgr pbggntr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.