Skip to content

<

The spring of Morava River / Pramen Moravy

A cache by unicorne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/20/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


pohled do údolí

[CZ]…Na vrcholku kopce s výhledem do širého kraje zrodila se reka veliká. Svým pramínkem nesmele vykoukla ze skal, kousek popošla a sklouzla se z kopce dolu. Od té doby tudy protéká porád. Cestou dlouhým údolím nabírá na síle a dravosti. Krepcí po kamenech a preskakuje balvany. Ostatní rícky se k ní vesele pridávají až nakonec všechny dohromady vytvárí divokou, dlouhou a krásnou reku. Její hukot je slyšet vysoko v kopcích a ona plná prekotné energie hladí kameny a skály, vlní se loukami, sem tam rychleji a sem tam líne a rozvážne. Je domovem mnoha živých tvorecku a rostlin. A poté dorazí do svého cíle...

Králický Snežník je clenité pohorí na hranici Ceské republiky a Polska, geomorfologicky náležící do Krkonošsko-jesenické subprovincie. Je zároven i pozoruhodným místem, díky své hydrografii nazývaným „strechou Evropy“. Pramení zde tri reky a to Morava, Lipkovský potok a Kladská Nisa, jejichž vody odtékají do trí morí. Území bylo vyhlášeno Národní prírodní rezervací. Kousek pod vrcholem Králického Snežníku, v tomto severovýchodním cípu Cech, zacíná vyverat pramínek nejduležitejší a nejdelší moravské reky, reky Moravy. Bystrina stéká príkrým svahem do údolí s obcemi a osadami Horní, Velká a Dolní Morava. Hluboké údolí oddeluje okolní hrebeny a je do nej krásný pohled prímo od pramene. K jihozápadu vybíhá hreben s Malým Snežníkem a Klepácem, tvorí hranici s Polskem. Jižní hrbet vede pres vrcholy Sušinu, Podbelku, Souš a Sviní horu. Reka bývá oznacována za "tepnu" Moravy. Pritom je zajímavé, že na historickém území Moravy nezacíná ani nekoncí. Klikatí se ale témer celým jejím územím od severu na jih. Protéká Hornomoravským úvalem, mezi Chriby a Vizovickou vrchovinou pres soutesku Napajedelské brány do Dolnomoravského úvalu. Na slovenském území pod Devínem splývá s vodami Dunaje.

V roce 1976 obdrželo Povodí Moravy pramen i s tokem reky Moravy od Hanušovic. Vlastní pramen nebyl v dobrém stavu a v roce 1978 byla dokoncena jeho oprava do dnešní podoby. Presto, že byl uveden do dustojného stavu, jsou neustálé problémy s jeho nicením nekterými „turisty“. Z duvodu zachování kvalitního zdroje vody musí zustat ve své stávající uzamcené podobe.

Po stránce geologické se Králický Snežník nachází ve východní cásti orlicko-kladské klenby, která je soucástí severovýchodního okraje Ceského masivu. Prevládají zde metamorfované (premenené) horniny, které vznikaly v casovém intervalu od svrchního proterozoika do stredního paleozoika (približne pred 600-400 mil. let). Jde zvlášte o ruly, svory (puvodne bridlice) a migmatity, s vložkami krystalických vápencu (mramoru) a dolomitu, kremencu (puvodne pískovcu) a amfibolitu (puvodne tufu). Ve ctvrtohorách se celé horstvo nacházelo v predpolí pevninského ledovce. Vytvorily se zde mrazové sruby, kamenná more a jiné periglaciální jevy.

Pramen reky Moravy je v soucasnosti upravený jako studánka. Vede k nemu žlutá, cervená a modrá turistická znacka. Pokud se vydáte od Dolní Moravy, dovede vás k nemu naucná stezka s informacními tabulemi: naucna stezka kralicky sneznik. Za pozornost pri Vašem výstupu vzhuru stojí urcite i krasové jeskyne Tvarožné díry, k nimž se váže povest plná tajemství a záhad. Mužete se do ní zacíst na: povesti a baje. Jeskynemi protéká podzemní potok, pocházející z vápencového území na polské strane pohorí, jehož voda rovnež obohacuje horní tok Moravy. Obtížnost terénu je závislá na pocasí a rocním období, ve kterém se vydáte pramen Moravy objevovat. Výprava k nemu však stojí za to.

Pro zalogování této earthcache je potreba splnit následující podmínky:
1. dobrovolné - Vyfotit se s GPSkou ci prístrojem, ve kterém máte GPS (napr. mobilní telefon), pred pramenem Moravy a fotku priložit k logu. (Není nutno fotit celého cloveka, stací napr. jen ruka s GPS, prípadne s mobilním telefonem s GPS. Je to jen na vaší fantazii.)
2. na mejl mi zašlete odpovedi na následující otázky:
- jaké horniny tvorí podloží pramene Moravy (z jakých hornin pramen vytéká?)
- jaké jsou približné rozmery drevených dvírek u pramene?
Príjemný lov!

Zalogujte se ihned po odeslání odpovedí, pokud by byla nejaká chyba, ozvu se. Nejdríve odeslat odpoved, pak logovat!!! Pri obráceném postupu, log ihned mažu.Zvláštní podekování patrí Zuzline a Martocce za preklad do anglictiny a Lukášovi za fotky.
praminek uz bezi


[ENG]Big river was born on the top of the hill from whom the wide scene view is. Since the time it has been flowing this way. On the way through the valley it grows stronger and wilder. Other rivers join her and they form wild, long and gorgeous river together. The river is home of many living creatures and plants…

Králický Snežník mountains are situated on the boundary between the Czech Republic and Poland and it belongs to Krkonošsko-jesenická subprovince. It is called “the roof of Europe” due to the hydrographic curiosity. Three rivers - Morava, Lipkovský potok and Kladská Nisa rivers springs there and their water flows into three seas. Králický Snežník mountains area was declared national nature reserve. Near the top of the mountains (in the north-eastern tip of Bohemia) springs one of the most important and longest Moravian rivers - Morava River. Mountain-stream flows down through a steep slope to valley where villages Horní Morava, Velká Morava and Dolní Morava lie. There is an amazing view into the valley from the spring. Ridge with Malý Snežník and Klepác hills juts out southwest and forms Poland border. South ridge runs through the Sušina, Podbelka, Souš and Sviní hora peaks. The river is called „artery of Moravia“. It does not begin and end in the historic territory of Moravia but meanders almost through the whole territory from the north to the south. River flows from Hornomoravský úval (Upper Moravian Graben) then between Chriby and Vizovická vrchovina highlands through Napajedelská Gateway to Dolnomoravský úval (Lower Moravian Graben). Morava River flows into the Danube in Slovakian territory below Devín Castle.

In 1976 Povodí Moravy obtained Morava River incl. the spring of river from the town of Hanušovice. The spring was in a bad state and its reparation was finished in 1978. Although it was fettled there have been constant problems with its demolition by some „tourists“. The spring must have been locked in order to conserve quality water source.

In terms of geology, Králický snežník mountains are situated in the eastern part of Orlicko-kladská dome that belongs to the north-east part of Bohemian massif. Metamorphosed rocks that formed from upper Proterozoic to middle Paleozoic (around 600 - 400 MA) dominate in Bohemian massif. Gneisses, mica schists (shales primarily) and migmatites with fillers of crystalline limestones (marbles) and dolomites and quartzites (sandstones primarily) and amphibolites (tuffs primarily) dominate there. The whole mountains were located in foreland of continental glaciers in Quaternary. Frost-riven cliffs, block fields and another periglacial phenomenons were formed there.

The spring of Morava River is modified as a well at the present time. Yellow, red and blue tourist marks lead you to the well. If you take a tour from Dolní Morava, the nature trail with information boards (naucna stezka kralicky sneznik) will lead you to it. When you climb up, pay attention to karst caves called Tvarožná holes which is connected with mysterious legend. You can read about the legend on this website: povesti a baje. Groundwater that comes from limestone area on the Polish side of mountain flows through the caves and also supply the upper Morava River. Difficulty of terrain depends on weather and season but hike to the spring of Morava River is definitely worth it.

To log this earthcache find, you must fulfill the following requirement:
1. In your log entry, upload a picture of yourself and your GPS or mobil phone with GPS in front of the Morava spring. If you don´t have a GPS, make a picture of you with thumb up in front of the Morava spring.

2. send answers to my e-mail:
- which are the basement rocks under the spring of Morava river?
- what is the approximate width of the wooden door at the spring of the river?

Please note that the logs which will not comply with the above mentioned requirement will be deleted.


Special thanks to Zuzlina and Martocka for translation to English and Lukáš for photos.


pramen Moravy

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.