Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching Polska: Z uwagi na niekończący się remont, postanowiłem zarchiwizować tę skrytkę.

More
<

Most Św. Macieja

A cache by fck Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/21/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching Polska

PL Skrytka obok mostu Św. Macieja
EN Cache near St Matthias Bridge

Most Św. Macieja
Most Św. Macieja

PL POLSKI

O miejscu:

Most św. Macieja (Matthias Brücke) – most położony we Wrocławiu, łączący wyspę Tamka (inaczej: Wyspę Świętego Macieja) ze Starym Miastem. Jest to jedyne stałe połączenie z lądem dla tej wyspy. Most stanowi przeprawę nad rzeką Odrą, a dokładniej nad jej ramieniem bocznym nazywanym Kanałem Jazu Macieja, przepływającym na południe od wyspy.

Pierwszy most w tym miejscu był mostem drewnianym. Jego powstanie wiązało się z budową i funkcjonowaniem w tym miejscu młynów wodnych. Pierwszy młyn zlokalizowany był na wyspie – młyn św. Macieja. O jego istnieniu wzmiankowano już w roku 1254. Później powstał drugi młyn, a w 1539 roku nowy wodociąg. Kolejny most wybudowano w 1880 r., natomiast żelazny most św. Macieja został wybudowany w latach 1905-1907, później przebudowany w 1967 roku, a w 2007 gruntownie odremontowany wraz z przylegającymi nabrzeżami rzeki. W miejscu zlikwidowanych młynów, w przebudowanych rynnach roboczych, istniało przęsło, jedno z trzech, Jazu św. Macieja, o zamknięciach kozłowo-iglicowych, wchodzącym w skład Piaskowego Stopnia Wodnego. Po zwiększeniu w 1959 roku piętrzenia na Mieszczańskim Stopniu Wodnym, kozły zostały zdemontowane, a z dawnych budowli pozostał most i umocnione brzegi rzeki.

Północny przyczółek mostu położony jest na wyspie Tamka, na prawym brzegu kanału, natomiast południowy leży przy terenie Starego Miasta, na lewym brzegu kanału. Tu ulica biegnąca przez most łączy się z ulicą Grodzką i przebiegającą z południa na północ ulicą Szewską. W latach 30. XX wieku istniały plany poprowadzenia z ulicy Szewskiej przez Most św. Macieja i dalej przez wyspy Śródmiejskiego Węzła Wodnego nowej trasy, lecz nigdy nie zostały zrealizowane. Sama ulica biegnąca przez most na wyspę nie ma odrębnej nazwy; nadano jej nazwę taką jak wyspie czyli Tamka, i takie adresy obowiązują dla dwóch budynków zlokalizowanych na wyspie.

Długość mostu wynosi 15,75 m, a szerokość 7,5 m, na którą składają się: jezdnia o szerokości 3,5 m i dwa chodniki po 2 m szerokości każdy. Most został wykonany w konstrukcji stalowej, przy zastosowaniu technologii połączeń spawanych, jako belka swobodnie podparta, jednoprzęsłowa. Elementami nośnymi są trzy dźwigary główne – blachownice o zmiennej sztywności. Jako stężenia poprzeczne dźwigarów zastosowano belki dwuteowe umieszczone w połowie rozpiętości mostu i na skrajach. Nawierzchnia jezdni została wykonana z kostki granitowej. Rozpiętość mostu w świetle łożysk wynosi 15,15 m, a w świetle kanału, tzn. między ścianami przyczółków, 14,65 m. Most oparty jest na przyczółkach betonowych z okładziną kamienną, za pośrednictwem łożysk płaskich i betonowej ławy podłożyskowej. Balustrady pomostu wykonano z płaskowników, pochwyt z ceownika, natomiast przyczółki zwieńczone są balustradami kamiennymi z piaskowca i granitowymi nakrywami ozdobione neogotyckim ornamentem. Na przyczółkach mostu znajdują się również nieduże tarasy widokowe.

Skrytka:

Pojemnika szukaj pod wskazanymi współrzędnymi.

Ta skrytka została adoptowana przez Geocaching Polska. Twórcą tej skrytki jest fck.

EN ENGLISH (Google Translate)

About this spot:

Bridge St. Matthias (Matthias Brücke) - the bridge is located in Wroclaw, connecting the island Tamka (also known as St. Matthew Island) to the Old Town. It is the only permanent connection to the mainland to the island. The bridge is a crossing of the Oder River, and more on her arm, called the Canal side of the weir Matthias, flowing south of the island.

The first bridge at this site was a wooden bridge. His rise was associated with the construction and operation of water mills here. The first mill was located on the island - Mill St. Matthias. The already mentioned for its existence in the year 1254. Later a second mill, and in 1539 years a new water supply system. Another bridge was built in 1880, while the iron bridge St. Matthias was built between 1905-1907, later rebuilt in 1967, completely renovated in 2007, along with the adjacent quays of the river. In place of closed mills, working in gutters rebuilt, there was a span, one of three weir St. Matthias, a Kozłowo-spike collar, part of the Sand barrage. After increasing in 1959 damming Mieszczanski Degree Water, goats were removed, and the old buildings remained fortified bridge and river.

Northern outpost of the bridge is located on the island Tamka, on the right bank of the canal, while the south is at the Old Town, on the left bank of the canal. Here, street running through the bridge connects to Grodzka Street and extending north-south street Szewska. In the 30 Twentieth century, there were plans to lead from the bridge Szewska St. Matthias and continue through downtown island Floodway new route, but were never realized. The very street running through the bridge to the island does not have a separate name, was given its name such as an island or Tamka, and these addresses are valid for two buildings located on the island.

The bridge is 15.75 m and a width of 7.5 m, which consists of: roadway with a width of 3.5 m and two walks in 2 m wide each. The bridge was constructed in steel construction, using the technology of welded joints, as a beam freely supported, single-span. Bearing elements are three main girders - Plate girders with variable stiffness. As the concentration of the transverse beams used I-joists placed at mid-span of the bridge and on the edges. Road surface is made of granite. The span of the bridge in the light of the bearings is 15.15 m, and in light of the channel, ie, between the walls of the abutments, 14.65 m bridge is based on concrete abutments with stone facing, through the bearings and flat concrete benches podłożyskowej. Bridge railings are made of flat bars, handrail of the channel section, while the abutments are topped with stone balustrades of sandstone and granite nakrywami decorated Gothic ornament. The bridge abutments are also small terraces.

The cache:

The cache is at the coordinates.

This cache was adopted by Geocaching Polska. The creator of this cache is fck.


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Zntarglpmal
[EN] Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.