Skip to content

<

The Greatest Little Mine in the World

A cache by FamiljenSjodin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/23/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SWEDISH
Ytterby gruva öppnades redan på 1600-talet då man bröt kvarts som gick till järnbruken i norra Uppland. På 1700-talet var det fältspaten som blev mest attraktiv och gruvan försåg porslinsfabriken i Gustavsberg med fältspat ända fram till 1933 då brytningen upphörde. Men det som gjorde den lilla obetydliga gruvan världsberömd var att den visade sig innehålla små mängder av flera olika, mycket sällsynta grundämnen. Det hela började 1787 då löjtnanten Carl Axel Arrhenius upptäckte en mycket tung svart sprängsten i gruvan. Han skickade sitt fynd till flera experter på området och den som bäst lyckades analysera provet blev professorn Johan Gadolin vid Åbo Akademi. Han kom fram till att mineralen bestod till stor del av en okänd metalloxid (eller jordart som det kallades då) och som tack för hans insats fick mineralen namnet Gadolinit. Den kemiska formeln bestämdes sedermera till Y2FeBe2Si2O10 och det var alltså Yttrium som var den nya och tidigare okända metallen.

Gadolinit kan dock variera ganska kraftigt i sammansättning, så att Yttrium byts ut mot någon annan sällsynt jordartsmetall. Med tiden gjorde därför förfinade analysmetoder att man kunde hitta ännu fler grundämnen i mineralproverna från Ytterby gruva och fyra av dessa har fått sina namn från den lilla gruvan: Ytterbium, Yttrium, Terbium och Erbium. Inte mindre än åtta av de 92 grundämnen som åtminstone i teorin kan upptäckas i naturen har upptäckts tack vare mineralprover som har hittats i den här gruvan. Ingen annan plats på jorden har gett upphov till så många grundämnen och därför är platsen ett givet utflyktsmål för nyblivna Nobelpristagare i kemi och fysik varje år. Där finns förresten ytterligare en koppling eftersom porslinet i Nobelservisen kommer från Gustavsberg, den porslinsfabrik som var anledningen till att man bröt i gruvan vid tiden för Arrhenius upptäckt.

Idag är det bara lite krossad sten som syns på platsen, och den som äger en Geiger-mätare kan på sina ställen konstatera att det finns en del radioaktivitet på platsen. Det är små mängder Uran och Torium som ligger bakom den låga aktiviteten, två grundämnen som inte upptäcktes här men som också ingår i den komplicerade grundämnes-cocktail som fyller berget. Själva gruvan har efter brytningens slut förseglats och använts som beredskapslager för olja men den verksamheten är nu avvecklad och det torn som står ovanpå berget är en fläkt som ventilerar ut de sista ångorna från det nedlagda lagret.

För att få logga den här cachen krävs att du letar upp en bit svart och tung gadolinit och i din logg lägger in en bild av dig själv, din GPS och ditt mineralfynd vid platsen för gruvan. Innan dess måste du också ha skickat svar på följande två frågor till vår mejladress och fått svaren godkända. FTF blir den som först laddat ner en bild, förutsatt att de inskickade svaren var de korrekta.

a) Förutom ovanstående fyra grundämnen har ytterligare fyra nya grundämnen upptäckts tack vare malmprover från den här gruvan. Vilka fyra?
b) När man drar gadolinit mot en gammal porslinspropp ger den svarta mineralen ett streck av en annan färg. Vilken?

ENGLISH
The Ytterby mine was opened already in the 17th century when quartz was mined for the iron works in the north of Uppland. In the 18th century, the mining of quartz was replaced by that of feldspar. It was the nearby porcelain factory Gustavsberg that needed the raw material which was supplied until the mine closed down in 1933. But it wasn’t the feldspar that made the mine world famous. In 1787, the Swedish lieutenant Carl Axel Arrhenius discovered some very heavy black rocks in the mine. He sent some samples to professor Johan Gadolin at the university in Åbo in Finland, which was a part of Sweden at that time. Gadolin analysed the mineral and found the first of the “rare earth metals” in the sample. Thanks to his discovery, the mineral was named Gadolinite´. The chemical formula was later determined to Y2FeBe2Si2O10, and it was Yttrium that was the new previously unknown metal.

Gadolinite can have slightly different compositions, so that Yttrium is replaced by other rare earth metals. With time, better methods of analysis resulted in the discovery of several more elements in the samples from Ytterby. Four of them got their names from the mine: Ytterbium, Yttrium, Erbium and Terbium. No less than eight of the 92 more or less naturally occurring elements were discovered thaks to samples from the mine. No other place on earth has produced that many new elements, and that is why this small mine is a must stop for all new Nobel Prize Laureates in Chemistry and Physics when they come to Stockholm. The mine has an other connection to the Nobel Prize as well. The porcelain that the dinner is served on comes from Gustavsberg, the factory that was the reason for the existence of the Ytterby mine!

Today, only some rocks are visible at the site, but if you own a Geiger counter you can detect that there is some radioactivity at the place. It is small amounts of Uranium and Thorium that gives the radioactivity, two elements that were not discovered here but that forms a part of the complicated element cocktail that is hidden within the mountain. The mine itself is sealed and has been used as a storage room for large amounts of oil, but it is now empty. The tower that you see on top of the mountain is a fan that ventilates the last fumes of the remaining oil from the old mine.

To log this cache you have to find a piece of black, heavy Gadolinite and post a picture of yourself, your GPSr and your mineral sample at the site of the mine in your log. Before that, you must also post the answers to the two questions below and receive an OK from us.

a) Apart from the four elements mentioned above, four other elements were discovered thanks to minerals in this mine. Which ones?
b) When a piece of gadolinite is dragged against the surface of an unglazed porcelain fuse, the streak will have a certain color. What is the color?

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.