Skip to content

<

Gypsy moor / Cikánská slat

A cache by LOVCI POKLADU Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/29/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Surface area is about 102.01 hectares, the estimated supply of peat 1 341 000 m3, the maximum power of 620 cm, in the middle there are several small lakes. The whole territory is located in the first zone of the Sumava National Park.


Gypsy moor Preliminary coordinates introduce you to the top of the Gypsy moor from Brezník.

Gypsy moor is Peat uplands long shape in the direction of east-west narrowed in the middle. It springs to Gypsy Creek, which is located in the 1,080 m at the foot of the mountain Modravské.
In the past, the whole territory of Gypsy moors was ungenerously drained by network of surface drainage channels. These interference into the water regime could affect the development of bogs and in the long-term exposure can lead to serious disruption to their gradual demise.
At this moment on the site are carried out rehabilitation measures in order to re-increase groundwater level and water retention in the territory, as an essential prerequisite for the preservation of unique local wetlands. Drainage grooves are dammed by cascade wooden dam. Their number and location are predetermined so as to increase the level of water to a level which corresponds to the type of peat bogs. All work is performed manually and without the use of heavy equipment.
Revitalization of the Gypsy moors is carried out in the long-term rehabilitation program Sumava wetlands and bogs. Revitalization Program is in the territory of the Sumava National Park and is being implemented since 1999 and its main aim is to redress damaged water regime in the territory and the protection of unique peat bogs and wetlands. Revitalization is always carried out within the scope of the entire sub-basins, primarily source area and the upper basin are delt with. A number of projects particularly in the field Modravských moors and Vltavského mens have been implemented so far.

Cikánská slatÚvodní souradnice Vás zavedou na zacátek Cikánské slati od Brezníku. Další možnost je jít od Modravy, viz popis trasy. Na ceste pres Cikánskou slat je zakázáno jet na kole !!!
Cikánská slat je vrchovištní rašelinište protáhlého tvaru smeru východ-západ v puli zúžené. Je to pramenište Cikánského potoka, který se nachází se v 1080 m n. m. na úpatí Modravské hory. Porost: smrky, klec, rašeliníky, suchopýr pochvatý, vres obecný, vlochyne, klikva, kyhanka sivolistá, ostrice, rosnatka okrouhlolistá. Rozloha je asi 102,01 ha, odhadovaná zásoba rašeliny 1 341 000 m3, maximální mocnost 620 cm, uprostred se nachází nekolik malých jezírek. Celé území se nachází v první zóne NP Šumava, kde je možný pohyb pouze po znacených chodnících.
V minulosti bylo celé území Cikánských slatí nešetrne odvodneno sítí povrchových odvodnovacích kanálu. Tyto neuvážené zásahy do vodního režimu nepríznive ovlivnují vývoj rašeliništ a pri dlouhodobém pusobení mohou vést k jejich vážnému narušení až postupnému zániku.
V soucastné dobe jsou proto na lokalite provádena revitalizacní opatrení jejichž cílem je opetovné zvýšení hladiny podzemní vody a zadržení vody v území, jako základní predpoklad pro zachování zdejších unikátních mokradu. Odvodnovací rýhy jsou prehrazovány kaskádou drevených hrází. Jejich pocet a rozmístení jsou predem stanoveny tak, aby zvýšily hladinu vody na úroven, která odpovídá danému typu rašelinište. Veškeré práce jsou provádeny rucne a bez použití težké techniky.
Revitalizace Cikánských slatí je provádena v rámci dlouhodobého programu revitalizace Šumavských mokradu a rašeliništ. Revitalizacní program je na území NP Šumava je realizován od roku 1999 a jeho hlavním cílem je náprava narušeného vodního režimu v území a ochrana unikátních rašeliništ a mokradu. Revitalizace jsou provádeny vždy v rozsahu celých dílcích povodí, prednostne jsou rešeny pramenné oblasti a horní cásti povodí. Do soucastné doby byla realizována již rada projektu zejména v oblasti Modravských slatí a Vltavského luhu.

Gypsy Creek
This watercourse drains throughout the territory on which we are. A large part of the water drawn from the eastern part of Gypsy slate. It flows to Modravského creek from left side. The length of the flow is 1,7 km, average gradient 21 ‰.

Cikánský potok
Tento vodní tok odvodnuje celé území na kterém se nacházíme. Velkou cást vody cerpá z východní cásti Cikánské slati. Vlévá se zleva do Modravského potoka. Délka toku je 1,7 km, prumerný spád 21‰.

About Bogs
Raised bogs occur in places with a colder climate and more rainfall, which accumulates on the impermeable flat subsoil. Harsh conditions of climate and acidic environment contribute to the emergence and development of monocultures mosses - sphagnum, which constantly grows new generations of the elderly flatlands predispose convex shape similar to a large loaf. The highest position bogs are in the center, where peat moss are the best conditions to develop. The surface of bogs is not monolithic. We distinguish here up to one metre and deeper depressions from circular to elliptical shape, usually partly or completely flooded, called „slenky“. Between „slenky“ can be found slight elevation - uplands scoops, called „bulty“. In the edges of peat bogs there is still water with small amounts of dissolved minerals, more and more towards the center, however, dissolved mineral content and reduced pH increases.

MOSS
The condition for the emergence of moorland is aligned with poor surface drainage conditions, and generally cool and wet enough climate. Moor began to build in the end of the last glacial period (about 10 000 years ago). Initially, in the creation of peatland plants involved were completely different than they are today. They were especially sedge, common reed and mud Blatnice (this is kind of memorable day on the surrounding moors occurs only very rarely and snares moister places called „slenky“). Only much later in their prevailing-resistant and easy sphagnum mosses, which today in many species form a continuous surface cover of bogs. Kind peatland is especially remarkable given the characteristics of peat moss. The bottom layer dies and settle down and very humid environment without air form a peat. Upwards grow moss plant, so plants that grow on the surface of Moors gradually lost contact with the ground, which contains minerals. Peaty thickness profiles in the Sumava ranges from a few decimetres up to eight meters. In the Sumava there are two basic types of peatland: highland bogs in the Sumava flatlands are known as the Moors and the bottom „blatkova“ peat bogs in the „vltavicke“ furrow called the majority meadows.

Rašelinište

Podmínkou pro vznik rašelinište je zarovnaný povrch se špatnými odtokovými podmínkami a celkove chladné a dostatecne vlhké podnebí. Rašelinište se zacala utváret na konci poslední doby ledové (asi pred 10 000 lety). Zpocátku se na tvorbe rašeliništ podílely zcela jiné rostliny než na nich nacházíme dnes. Byly to predevším ostrice, rákos obecný a blatnice bahenní (tento památný druh se dnes na okolních rašeliništích vyskytuje jen velmi vzácne a osidluje vlhcí místa zvané šlenky). Teprve mnohem pozdeji v nich prevládl odolný a nenárocný mechorost rašeliník, který dnes v mnoha druzích tvorí souvislý pokryv povrchu všech rašeliništ. Charakter rašeliništ je zejména dán pozoruhodnými vlastnostmi rašeliníku. Jejich spodní vrstvy odumírají a sléhají se a v silne vlhkém prostredí bez prístupu vzduchu z nich vzniká rašelina. Smerem vzhuru mechové rostlinky prirustají, takže rostliny, které rostou na povrchu slate postupne ztrácí kontakt s podkladem, který obsahuje minerální látky. Mocnost rašelinných profilu na Šumave kolísá od nekolika decimetru až do osmi metru. Na Šumave nalézáme dva základní typy rašeliništ: náhorní vrchovište na Šumavských pláních, zde oznacovaná jako slate a údolní blatková rašelinište ve Vltavické brázde nazývané vetšinou luhy.
The local plants have so few nutrients that this only a few undemanding species can grow under this conditions, unlike their relatives in other locations they grow up to significantly smaller size.

O vrchovištích


Vrchovište vznikají na místech s chladnejším klimatem a vetšími srážkami, které se hromadí na nepropustném rovinatém podloží. Drsné podmínky klimatu a kyselé prostredí prispívají ke vzniku a rozvoji monokultur mechu – rašeliníku, které neustálým narustáním nových generací na starších predurcují vypouklý tvar vrchovišt podobný velkému bochníku. Nejvyšší polohy vrchovište jsou v jeho stredu, kde rašeliníky mají nejlepší podmínky k rozvoji. Povrch rašeliništ není jednolitý. Rozeznáváme zde až metrové i hlubší sníženiny kruhovitého až elipsovitého pudorysu, vetšinou zcásti nebo zcela zavodnené, zvané šlenky. Mezi jednotlivými šlenky pak nacházíme mírné vyvýšeniny – vrchovištní kopecky, zvané bulty. Pri okrajích rašelinište je ješte voda s malým množstvím rozpuštených minerálií, cím dál ke stredu se však obsah rozpuštených minerálií snižuje a hodnota pH stoupá. Zdejší rostliny mají tak málo živin, že se s tímto nedostatkem vyrovnává jen málo nenárocných druhu, které na rozdíl od svých príbuzných z jiných lokalit dorustají podstatne menších velikostí. Potvrzují to i jejich názvy napr. bríza trpaslicí (Betula nana). Na sušších místech vrchovišt roste borovice (Pinus x pseudopumilio), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-ideae), brusnice boruvka (Vaccinium myrtilius) nebo napríklad klikva bahenní. Vedle typických rašeliníku lze v rašeliništích najít rostliny, které nedostatek živin vyrovnávají jejich príjmem z živocišných tel. Jde o rostliny masožravé napr. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), která dokáže rust prímo na obnaženém rašeliníku.

TRASA I Modrava - Brezník - Cikánská slat - Modrava
Délka : 15 km Pouze pro peší (cást pres Cikánskou slat je urcena pouze pro peší)
Prevýšení : 280 m
Od turistického rozcestníku na Modrave, se vydáme jižním smerem, po modré turistické znacce, po asfaltové ceste podél Modravského potoka. Po dvou kilometrech prijdeme na rozcestí Modravský potok, kde se rozchází modrá a cervená znacka. Modrá pokracuje na Brezník, cervená pres most prekríží potok a smeruje na Cernohorskou nádrž a pramen Vltavy. Pokracujeme po modré proti proudu Modravského potoka a po 2,5 km dorazíme k rozcestníku Na Ztraceném. Zde pokracujeme po modré na Brezník, žlutá vede pres Ptací nádrž do Filipovy Hute ci smerem na Cernou horu , pramen Vltavy a do Kvildy. Cesta nás zavede do jednoho z nejkrásnejších a také nejdeštivejších údolí, které je z levé strany ohraniceno vrcholy Malé a Velké Mokruvky a po pravé strane Špicákem a Blatným vrchem.Velká Mokruvka ( 1370 m.n.m. ) je nejvyšší horou okresu Klatovy a tím Plzenského kraje. Rozcestí , na které prijdeme nám umožní jít dál až k Modrému sloupu, který byl po dlouhých letech 15.7.2009 otevren. My ale budeme postupovat na Brezník. Zelená turistická cesta nás dovede k bývalé hájovne na Brezníku (1150m.n.m.). Z celé historické usedlosti zustala pouze bývalá fortovna , dejište románu Karla Klostermanna - Ze sveta lesních samot. Odtud je jeden z nejkrásnejších pohledu na Šumave - panorama, kterému vévodí hora Luzný (1373 m.n.m.), majestátní vrchol Bavorského lesa. Postupujeme dál po zelené turistické znacce, po tzv. Staré Breznické ceste. Pozvolným výstupem po lesní ceste postupujeme po úbocí Studené hory (1301 m.n.m.), odkud budeme odmeneni nádherným výhledem na šumavské panorama. Kolem Trampusova krížku (na Brezníku v letech 1832-46 hajným Augustin Trampus, který si osvojil Josefa Stadlera, adjunkta v Modrave, pozdeji hajného Roklanského revíru a v Borové Lade-tri synové i vnuci Josefa Stadlera-Trampuse byli rovnež lesníky ve službách Schwarzenberku ). Dále budeme klesat cestou k Cikánské slati. Poté obejdeme vrchol Modravské hory (1157m.n.m.) a prudce klesáme do Modravy.

TRASA II Modrava - Cikánská slat - Brezník - Modrava
Délka : 15 km Pouze pro peší (cást pres Cikánskou slat je urcena pouze pro peší)
Prevýšení : 280 m
Trasa je pouze v opacném smeru, osobne ji doporucuji vzhledem k mému presvedcení nejhorší vždy první, tím myslím prevýšení, tuto trasu zvládne i 7leté díte

Conditions of recognition of the logo:
Please Stach a photo of yourself and revitalizing dam Gypsy moor. Please, do not leave the sidewalk!
Reply to questions and send them to the email in my profile:
1. How many valuable wetlands and moors were revitalized?
2. What are the most commonly used types of dams?
3. What dam is used to moors?
4. Describe or draw the structure defraying wall.

Podmínky uznání logu:
Priložte prosím foto Vás a revitalizacní prehrady Cikánské slati.
Odpoved na otázky zašlete na email v mém profilu:
1.Kolik bylo celkem revitalizováno cenných mokradu a rašeliništ?
2.Jaká specifická kytka je castým druhem rašeliništ?
3.V oblasti Cikánské slati se vyskytuje jedna z nejvzácnejších kytek, která to je?

Additional Hints (Decrypt)

[Eng.:] Vasbobneq [Cz.:] Vasbgnohyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.