Skip to content

This cache has been archived.

Pohatu Nuva: arc

More
<

LLU VET

A cache by lotus1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/07/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LAT - Magnetisks
ENG - Magnetic

1919. gada 3. marta P. Stuckas vadibas laika Latvijas Augstskolas (LA) padome nolema organizet Veterinarmedicinas fakultati (VMF).

3. un 8. septembri Iekšlietu ministrijas Veterinaraja parvalde nolemts, ka VMF dibinama pie LA.

16. septembri LA Organizacijas komisija apstiprinaja, ka VMF ieklaujama LA sastava. Šis datums tiek uzskatits par VMF dibinašanas dienu.

19. septembri P.Dale LA Organizacijas komisija pazinoja, ka Izglitibas ministrija ir apstiprinajusi lemumu par VMF dibinašanu.

29. septembri notika LA atklašanas akts Aula un tagadejas Nacionalas operas telpas; taja piedalijušies astoni VMF studenti.

Veterinarmedicinas fakultates vesture var izdalit vairakus periodus:

Pirmais posms ir fakultates dibinašanas un veidošanas pirmie pieci gadi - lidz 1924.-1925. gadam.

Otrais posms ir laiks lidz Latvijas neatkaribas zaudešanai 1940. gada 17. junija.

Trešais posms ir Padomju okupacijas laiks 1940. gada 5. augusts lidz vacu armijas ienakšanai Riga 1941. gada 1. julija.

Ceturtais posms ir vacu okupacijas laiks lidz padomju armijas ienakšanai Riga 1944. gada 13. oktobri.

Piektais posms ilga 1944. gada 13. oktobris lidz 1964. gada 30. augustam, kad fakultate atradas Riga.

Sestais posms sakas 1964. gada 1. septembra, kad fakultate tika parcelta uz Jelgavu, lidz Latvijas neatkaribas atgušanai 1991. gada 4. maija ( 21. augusta).

Septitais posms ilga no Latvijas neatkaribas atgušanas lidz fakultates reorganizacijai 200. gada un studiju programmu akreditacijai Latvija 2001. gada 11. aprili un Eiropas Savienibas 2003. gada 23. marta.

Astotais posms sakas 2004. gada 1. maija pec Latvijas uznemšanas Eiropas Savieniba.


Fakultates macibspeki 1934. g. 1.rinda no kreisas puses - J.Petersons, V.Brencens (bij. dekans), K.Kangro, L.Kundzinš (bij. dekans), R.Grapmanis (dekans); 2.rinda - J.Zaprauskis, M.Rolle, P.Ozolinš, V.Kaneps, M.Skudina, L.Pavasare

Veterinarmedicinas fakultates nosaukuma un paklautibas maina

Fakultates nosaukums ir divreiz mainits: Veterinarmedicinas (1919-1947 un kopš 1989) un Veterinara/Veterinarijas (1947-1989) fakultate.

Fakultate ka macibu un zinatniska strukturvieniba savulaik ietilpa divas augstakajas macibu iestades, kas ir mainijusies savos nosaukumos:
- Pirma augstskola:
Latvijas Augstskola (LA; 16.09.1919-27.03.1923);
Latvijas Universitate (LU; 27.03.1923-25.09.1940);
Latvijas Valsts universitate (LVU; 25.09.1940-29.01.1942; 15.10.1944-17.11.1944);
Rigas Universitate (RU; 29.01.1942-15.10.1944).
- Otra augstskola:
Latvijas Lauksaimniecibas akademija (LLA; 17.11.1944-27.03.1991);
Latvijas Lauksaimniecibas universitati (LLU; kopš 27.03.1991).

Nozimigakie notikumi
1919. gada fakultatei ieraditas telpas Riga, Kronvalda bulvari 9 un Torgeles (Grostonas) iela 1.

1922. gada fakultates telpas Riga bija Kronvalda bulvari 9 un Pernavas iela 19.

1938./1939. gada meginajumi organizet VMF jaunu eku buvniecibu un pamatu likšanu Riga, Kr. Barona iela 119.

No VMF dibinašanas lidz 1939. gadam fakultate bija 7 katedras: Anatomijas, Patologiskas anatomijas, Kirurgijas, Iekškigo/Iekšejo slimibu, Lipigo un inv;azijas slimibu/higienas, Hipologijas un Mazo kustonu slimibas, un 3 klinikas: Kirurgijas, Terapijas un mazo kustonu.

1940. gada 8. aprili LR izglitibas ministrs izveidoja komisiju, lai izskatitu jautajumus par VMF parvietošanas un buvešanas iespeju Jelgava un tas varbuteju pievienošanu Jelgavas Lauksaimniecibas akademijai.

1940. gada darbojas Anatomijas, Patologiskas anatomijas, Higienas, Hipologijas, Kirurgijas, Specialas patologijas un Terapijas katedras un Anatomijas, Patologiskas anatomijas, Animalo uzturvielu izmeklešanas; Higienas/Bakteriologijas, Kliniskas izmeklešanas laboratorijas, divi muzeji - Anatomijas un Patologiskas anatomijas, ka ari Arstniecibas vielu noliktava ar laboratoriju, macibu kaltuve/kalve un biblioteka.

1941. gada 4. junija LK(b)P CK birojs pienema lemumu izdalit no Latvijas Valsts universitates sastava Veterinarijas fakultati un nodot Jelgavas Lauksaimniecibas akademijai, kas netika istenots.

1941. gada 19. novembri Ostlandes reihkomisars H.Loze izdeva rikojumu par augstskolu politiku Ostlande un par Veterinarmedicinas akademijas dibinašanu nakotne Jelgava, ar macibam vacu valoda.

1944. gada 17. novembri VMF pievienota Latvijas Lauksaimniecibas akademijai (LLA), kas tolaik atradas Riga.

1945. gada Zootehnikas fakultatei tika nodota Hipologijas katedra un likvideta Mazo kustonu slimibu katedra. No jauna organizetas Fiziologijas un Farmakologijas katedras. Turpinaja darboties Anatomijas, Patologiskas anatomijas, Higienas/Zoohigienas, Iekškigo nelipigo slimibu un Kirurgijas katedras.

1947. gada uz Higienas/Zoohigienas katedras bazes izveidotas divas katedras: Higienas/Zoohigienas un Parazitologijas.

1949. gada no Higienas/Zoohigienas katedras atdalita un izveidota strukturvieniba - Epizootologijas katedra, bet Fiziologijas un farmakologijas katedras apvienotas ar nosaukumu Fiziologijas un farmakologijas katedra.

1952. gada apvienotas Parazitologijas un Iekškigo nelipigo slimibu katedras, izveidojot Terapijas un parazitologijas katedru.

1956. gada 29. oktobri pienemts LPSR Ministru padomes lemums par LLA parvietošanu uz Jelgavu.

1956. gada no septinam katedram organizetas cetras katedras: Anatomijas un fiziologijas, Patologiskas anatomijas un parazitologijas, Epizootologijas un zoohigienas, Kirurgijas un terapijas. Patologiskas anatomijas un parazitologijas katedrai pievienots farmakologijas priekšmets.

1964. gada 1. septembri notika VMF pilniga parcelšanas uz Jelgavu jaunuzceltajas ekas Brivibas bulvari 30 (Kulturas/K.Helmana iela 8).

1969. gada reorganizeta Kirurgijas un terapijas katedra, izveidojot divas strukturas: Iekškigo nelipigo slimibu un Kirurgijas un dzemdniecibas katedras. Iekškigo nelipigo slimibu katedrai pievienots farmakologijas priekšmets un Patologiskas anatomijas un parazitologijas katedrai - zoologija.

1987. gada izveidotas Anatomijas un Fiziologijas katedras. Anatomijas katedrai pievienots zoologijas priekšmets, bet fiziologijas katedrai - zoohigiena. Epizootologijas un zoohigienas katedrai dots nosaukums Epizootologijas katedra.

1993. gada uz Iekškigo nelipigo slimibu un Kirurgijas un dzemdniecibas katedras bazes izveidots VMF Kliniskais instituts, kura sastava ietilpa tris nodalas: Iekškigo slimibu, Kirurgijas un Dzemdniecibas un ginekologijas, ka ari macibu saimnieciba Kalnenieki. Epizootologijas katedra pardeveta par Infekcijas slimibu katedru.

1998. gada 11. janvari LLU senats apstiprinaja šadu VMF strukturu: Anatomijas, Fiziologijas, Patologiskas anatomijas un parazitologijas, Infekcijas slimibu katedras un Klinisko institutu, kura sastava ietilpa Iekškigo slimibu katedra, Kirurgijas un dzemdniecibas katedra, macibu saimnieciba Kalnenieki un klinika, ka ari BO SIA Veterinarmedicinas izglitibas centrs un BO SIA Universitates Vetfonds.

2000. gada marta mainita fakultates struktura, parejot no katedram uz trim institutiem ar nosaukumiem Prekliniskais institus, Partikas un vides higienas instituts un Kliniskais instituts. Zoohigienas priekšmets no Fiziologijas katedras parcelts uz Partikas un vides higienas institutu, bet radiobiologijas priekšmets uz Klinisko institutu.

2001. gada 11. aprili uz sešiem gadiem tika akreditetas:
- II limena profesionalas augstakas izglitibas studiju programma „Veterinarmedicina"
- doktoranturas studiju programma „Veterinarmedicina".

2003. gada Veterinarmedicinas fakultati izverteja Eiropas Veterinarmedicinas izglitibas iestažu asociacijas (European Association of Establishments for Veterinary education) komisijas eksperti.

2003. gada 23. septembri LR Izglitibas un Zinatnes ministrija (IZM) izsniedza licences studiju programmu realizacijai:
- I limena profesionalas augstakas izglitibas studiju programmai „Partikas higiena"
- profesionalas augstakas izglitibas magistra studiju programmai „Partikas higiena"
- profesionalas augstakas izglitibas magistra studiju programmai „Veterinarmedicina"

2005. gada 14. decembri uz sešiem gadiem tika akreditetas:
- profesionalas augstakas izglitibas magistra studiju programma „Partikas higiena"
- profesionalas augstakas izglitibas magistra studiju programma „Veterinarmedicina",

Additional Hints (Decrypt)

YNG Zrf fxngnzvrf pnhe...
RAT Jr ybbxvat guebhtu gur...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.