Skip to Content

<

Hodoninska fontana

A cache by kostapanaj Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/11/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

  12.2.2017 úprava šifry


Znak      

        město HODONÍN

 

Historické zajímavosti

 • Název města je odvozen od osobního jména Hodona, staročesky Godona, od slovanského kmene God-doba a znamená to lid Hodonuv
 • Německý název Göding vychází z původního Godonin a dokazuje tím tak původní slovanské osídlení.
 • Název města se poprvé uvádí ve falzu z 12. století k roku 1046. V listině z roku 1169 se však už setkáváme s castellanus de Godonin.
 •  Po zániku Velkomoravské říše a po roce 1018, kdy se Slovensko připojuje k Uhrám, se na strategicky důležitých místech budují nové hrady. Jedním z nich je i hrad Hodonín, který je zbudován při významné obchodní cestě z českého státu do Uher.
 • Město Hodonín vděčí za svůj vznik hodonínskému hradu. Na třech ostrovech v okolí hradu vznikají podhradí, která se pak rozšiřují směrem severním a severovýchodním. tato místa jsou položena výše, takže lidé, kteří se zde usazují, netrpí tolik záplavami řeky Moravy.
 • Listinou manželky krále Přemysla Otakara I. královny Konstancie Uherské z roku 1228 je Hodonín povýšen na město.
 • Město nebylo pravděpodobně opěvneno kamennou zdí, ale mělo dusaný val, na němž byly zaraženy zaostřené kůly. tento fakt je nepochybný a dosvědčují to i názvy ulic Horní a Dolní Valy.
 • Před valy byl vodní příkop, který byl zásobován vodou z nedalekého rybníku Nesytu. Průběh obranného příkopu je potvrzen mapou známého kartografa Jana Kryštofa Mullera z roku 1716.
 • Do města vedly čtyři brány. Jedna byla v Anenské ulici, druhá u hlavní křižovatky, třetí na místě, kde se stýkají Horní a Dolní Valy, a čtvrtá v legionářské ulici. Brány odpovídaly hlavním cestám na Břeclav, K Brnu, k Uherskému Hradišti a do Kátova.
 • Plocha původního města Hodonína bez tzv. Starého města (podhradí vzniklé na ostrově, kde je dnešní Zámecké náměstí) a bez vsi Rybáře, byla asi 16 ha. Hodonín se tak řadil k malým městům, jakými byla města Uničov nebo Uherské Hradiště.
 • V cele mesta stál rychtár, který byl volen obcí a k ruce mel radu prísežných.
 • O hospodárském významu hodonína svedcí nálezy pokladu mincí. Nekdy v polovine 14. století byl schován džbánek s 297 groši, z nichž vetšinu dal razit Jan Lucemburský a Karel IV. Tento poklad byl objeven pri stavbe domu na Masarykove námestí, tak jako byl objeven poklad 33 stríbrných pražských grošu pri stavbe panského hostince v roce 1846.
 • Král Zikmund v listine z roku 1422 rozlišuje meštany, hospodáre a obyvatele. Hospodári byli pravdepodobne i obchodníci, kterí prišli do mesta a meli zde dum. Požívali stejných práv jako meštané a obyvatelé.
 • Listina královny Konstancie dokladuje, že Hodonín mel hrdelní právo a že usiloval , aby zlociny nebyly souzeny jinde. Vnejším znakem tohoto práva byla šibenice, která stávala u cerného mostu.
 • Z listiny královny Konstancie vyplývá, že Hodonín mel jedno z nejzákladnejších práv každého mesta, právo porádat alespon jednou za rok výrocní trh. Trh se konal na sv. Vavrince, patrona hodonínské farnosti. Vyplývá to i z darovací listiny krále Jirího z Podebrad z 12. dubna 1464, ve které udeluje Hodonínu druhý výrocní trh. Nový trh se konal 14 dní pred svatodušními svátky. trval stejne dlouho a mel stejné výsady jako první výrocní trh.
 • Dalším významným právem hodonínských obyvatel byla odúmrt, kterou udelil v roce 1391 markrabe moravský Jošt. Právo odúmrti umožnilo napsat svobodne závet o svých movitých a nemovitých statcích Zemrel-li nekdo bez dedicu a bez záveti, pripadl pak jeho majetek nejbližšímu príbuznéel
 • Za válek mezi králem Jirím z Podebrad a uherským králem Matyášem Korvínem mel ceský král zájem na tom, aby jihovýchodní Morava byla v rukou takových feudálu, kterým by mohl duverovat. Hodonín dostává do držení jeho príbuzný Jan Kuna z Kunštátu.
 • V roce 1470 obléhal Matyáš Korvín neúspešne hrad i mesto. Matyáš mel ve svém vojsku speciálne cvicené jízdní Ráce, kterí byli proslulí svým ukrutenstvím. Místo žoldu dostávali dukát za každou uríznutou a predloženou hlavu. Rácové prepadli jednoho vecera spížovací oddíl o 30 vozech, který vezl potraviny do mesta. Premohli jej a prinesli Matyášovi 585 useknutých hlav, které dal Matyáš strílet velkými luky do ceského ležení. Poslední hlava patrila mladšímu synovi velitele hradu a mesta Blažeje Choterínského.
 • V období cesko uherských válek prožil Hodonín mnoho útrap. Zvlášt trpely Hodonínské vesnice, z nichž celá rada zpustla. Zcela zmizely Kunicky, Mokronosy, Kaprište (dodnes je zde trat zvaná Kapriska), Jarohnevice, Roztrhanice, Kapanice, Prusy, Kukvice, Potvorovice, Všetrapy, Plumluvky, Kloboucesko Divice.
 • V druhé polovine a koncem 15. století se zacínají ve vetší míre v okolí mesta budovat rybníky. Z Písecného rybníka pobíral hodonínský hrad polovinu ryb za to, že za to, že se zavázal hradit polovinu nákladu na jeho údržbu, nebot pritom zatopil i Hodonínské pozemky. Výnosy rybnicního hospodarení byly v této dobe nejvýznamnejším príjmem šlechty.
 • Koncem 15. století a pocátkem 16. století došlo ke stavební úprave mesta. Byl prebudován i hodonínský hrad. Jan Kunštát získal Hodonín pod podmínkou, že provede jeho dukladnou prestavbu. Tu však provedl až Haralt z Kunštátu. Hrad byl prestaven v pozdne gotickém slohu. Zvlášte byl zpevnen trakt obrácený k uherské hranici, odkud se ocekával nejpravdepodobnejší útok.
 • V roce 1512 prestává být Hodonín mestem královským a poklesl na mesto poddanské. Avšak i v této nepríznivé situaci neupadá a stává se strediskem vzrustajícího hodonínského panství.
 • 31. prosince 1512 získal Hodonín do dedicného držení z rukou Vladislava II. Vilém z Pernštejna, který však už 18- února 1511 dal dobrou vuli na dosud nevydaný list krále Vladislava, na zámek Hodonín s príslušenstvím Jindrichovi z Lipé.
 • Jan z Lipé provedl dobudování rybníku na Hodonínsku, které zapocal Jan Kuna z Kunštátu. Tak vyrostly na Hodonínsku jedny z nejvetších rybníku na Morave. Hodonínský rybník Nesyt o rozsahu 1000 jiter byl v té dobe druhým nejvetším rybníkem na Morave a rybník Písecný se 600 jitry byl ctvrtým nejvetším na Morave. Ryby z hodonínských rybníku se vyvážely do širokého okolí, nejvíce asi do Vídne, jak svedcí nákup ryb vídenskými obchodníky v roce 1603.
 • Ke konci 16. století obsahovalo hodonínské panství zámek a mesto Hodonín, vsi Dolní Bojanovice, Brumovice, Dubnany, Hovorov, Kobylí, Krumvír, Kurdejov, Lužice, Morkuvky, Mutenice, Nemcicky, Horní, Pavlovice, Plumluvky, Rakvice, Ratiškovice, Šakvice, Tešice, Zajecí, pusté mestecko Cejc a pusté vsi Divice, Harasy, Kapanice, Kloboucky, Kunicky, Mokronovice a pustou tvrz s mýtem šardickým.
 • V roce 1564 postavil Cenek z Lipé jednote bratrské, která mela za pánu z Lipé v Hodoníne mnoho stoupencu, nový bratrský sbor v místech dnešního zámku.
 • Po tricetileté válce byl Hodonín s celým panstvím znacne znicen. Na námestí zustaly obývané jen dva domy a z mestské rady nezustal nikdo.
 • Za hrabete Bedricha z Oppersdorfu nastaly na hodonínském panství velké hospodárské zmeny. Staré svobody, úlevy a výhody, jež byly mestu udeleny drívejšími pány, byly vetšinou zrušeny a místo nich byly udeleny nové. V této dobe se tvorí první cechy tkalcovský, krejcovský, kovárský, kolárský, stolarský, bednárský a zámecnický cechy
 • V roce 1673 mel Hodonín podle lánového rejstríku 50 remeslníku ševcu, krejcích a rybáru po šesti, tkalcu pet, kováru, bednáru, kožešníku a pekaru po trech, hrncíru, koláru, zámecníku a rezníku po dvou, po jednom kloboucníku, provazníku, pancochári, soukeníku, tesari a truhlári. Pripomíná se také lazebník a varhaní
 • V urbári z roku 1691 se nachází nejstarší zmínka o škole. Píše se zde, že jedna polovina obecního domu vedle ulicky je naveky darována na šho
 • Za panování hrabete Czobora se vedlo mestu dobre. Hrabe byl pánem laskavým a potvrdil mestu stará privilegia. Byl však clovek marnotratný a panství zadlužil tak, že bylo dáno do konkurzu.
 • V roce 1745 se opravovala kostelní vež a v jejím klenutí byla objevena zazdená truhlice s mestskými privilegii, která tam byla ukryta v roce 1634. Meštané poznali, jaké svobody meli pred érou oppersdorfskou a požádali proto o jejich uznání a obnovení. Byli však vrchností odmítnuti, protože privilegia byla z doby pred velkou rebelií.
 • V roce 1780 je naposledy prestaven kostel sv. Vavrince do dnešní podoby. Pred tím byl prestaven hrabetem Oppersdorfem v roce 1668. Kostel stojí na míste, kde stál už ve 13. století pravdepodobne románský kostel, který byl rovnež zasvecený sv. Vavrinci. Fara se pripomíná už v roce 1240.
 • 1805 ruský car Alexandr I. se po prohrané bitve u Slavkova zastavil v Hodoníne a tri hodiny se zdržel na hodonínské fare. Po odchodu Rusu prijel do Hodonína i Napoleon a ubytoval se na zámecku. Pred morovým sousoším na námestí provedli Francouzi prehlídku.  Francouzská vojska se v Hodoníne objevila ješte jednou. V roce 1809 Napoleon poobedval na zámku a na námestí provedl prehlídku pluku pechoty.
 • Pošta byla v Hodoníne zrízena v roce 1840 a byla jedinou na celém hodonínském panství. Poštovní spojení zajištovali poštovní kone.
 • Nejvetším pokrokem bylo zbudování železnice, která znamenala novou etapu ve vývoji mesta. První vlak na Severní Ferdinandove dráze projel Hodonínem 1. kvetna 1841. 18. cervna 1891 byla dána do provozu trat do Holíce a 16. kvetna 1897 do Zajecí.
 • První osvetlení petrolejovými lampami bylo porízeno v roce 1859. Až o 40 let pozdeji 1. listopadu 1899 bylo mesto osvetleno elektrinou. Toto osvetlení bylo zbudováno vídenskou firmou Vereinigte Elektrizitäts Aktien Geselschaft.
 • V roce 1910 odkoupilo mesto elektrárnu.
 • V roce 1865 byl založen ctenárský spolek Svatopluk, který v roce 1889 zmenil svuj název na Meštanskou besedu a od roku 1919 na Vzdelávací spolek Masaryk.
 • V roce 1907 je založeno Sdružení výtvarných umelcu moravských. Zakladateli tohoto spolku, který pusobil až do roku 1959, byli bratri Joža a Franta Úprkové, Antonín Frolka, Alois Kalvoda, Adolf Kašpar, Stanislav Lolek, Max Švabinský, Cyril Mandel, Antonín Hudecek, Ludvík Ehrenhaft, František Pecírka a Martin Benka. Z ruzných koutu Moravy se ke spolku prihlásili Bohumír a Alois Jaronkové, F. B. Zverina, Roman Havelka a jiní umelci. Ke spolku ze zahranicí se prihlásili i Alfons Mucha a František Ondrušek.
 • Významným úspechem bylo zbudování spolkového Domu umelcu. Dum byl slavnostne otevren 4. kvetna 1913. Autorem stavby je architekt Antonín Blažek. tento dum se stal v té dobe hlavním strediskem výtvarného umení na Morave.
 • 28. zárí 1931 byl v Hodoníne slavnostne odhalen pomník prvnímu prezidentovi CSR a hodonínskému rodákovi T. G. Masarykovi. Autorem sochy je akademický sochar Alois Bucánek z Prahy. Behem své historie byl pomník trikrát odstranen a poctvrté a naposledy byl instalován 7. brezna 1990 za úcasti prezidenta Václava Havla.
 • V roce 1958 byla Hodonákum predána nove otevrená krytá hala zimního stadionu, v roce 1968 mestské koupalište a v roce 1976 byl zprístupnen zoopark.
 • V roce 1978 probehly oslavy k 750. výrocí založení mesta.
 • Krytý 25 metrový bazén byl otevren v roce 1982.
 • V breznu 1992 byla v Hodoníne ustanovena Masarykova spolecnost.
 • V roce 1994 byl zprovoznen tzv. malý silnicní obchvat.
 • V roce 1900 mel Hodonín 10 233 obyvatel.
  V roce 1930 mel Hodonín 14 763 obyvatel.
  K 31. prosinci 1989 mel Hodonín 33 922 obyvatel.
  K 31. ríjnu 1999 mel Hodonín 27 918 obyvatel.

 

 

 

   Keš je uložena na souřadnicích daných šifrou a s jejím luštěním Vám pomůže fontána.

 

Šifra

 

Fontana

Additional Hints (Decrypt)

qbyr oyvm x sbagnar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

416 Logged Visits

Found it 378     Didn't find it 16     Write note 7     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 27 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.