Skip to Content

This cache has been archived.

pavelm2408: Podvádíte! Valná většina z vás podvádí - a neluští. Hra tím ztrácí kouzlo, smysl a soutěživou souměřitelnost mezi hráči. A v podvodech vás rozhodně podporovat nehodláme! - Ostatně co od vás čekat, až o něco půjde, když ve hře, při níž nejde o nic než o zážitek, nejste schopni hrát čestně.
Ti slušní mají zase jednou smůlu, těm se omlouváme. Prostě - smůla.
Kde byla k nalezení finálka této keše, najdete určitě třeba na finálky.cz, což nás nebaví - a proto byla tato keš zrušena. Poděkujte provozovatelům těchto a podobných stránek.
Případné následující logy typu FI lze tímto považovat za neplatné.
Na shledanou v lepších časech!

More
<

Borecky Vaclav

A cache by pavelm2408 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/17/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš privádí do vesnicky Borek, která je soucástí obce Suchomasty (cca 9 km jižne od Berouna).
Dieser Cache bringt Ihnen ins Dörfchen Borek, das ein Ortsteil der Gemeinde Suchomasty (ca. 9 km südlich von Beroun) ist.
This cache bring to the village of Borek, which is a part of the municipality Suchomasty (about 9 km south of Beroun).

***

Z památek na první pohled zaujme puvodne gotický, r. 1726 zbarokizovaný kostel sv. Mikuláše. V jeho interiéru lze shledati náhrobní kameny z r. 1526 a ze 17. století. Vedle stojící fara s mansardovou strechou pochází z roku 1798. Celý sakrální okrsek uzavírá patrová zvonice z r. 1604.

Von Merkwürdigkeiten nimmt auf den ersten Blick die ursprünglich gotische, 1726 barokisierte St.-Nikolaus-Kirche ein. In seinem Innenraum befinden sich die Grabsteine aus dem Jahre 1526 und dem 17. Jahrhundert. Die nebenstehende Pfarre mit dem Mansarde-Dach stammt aus dem Jahre 1798. Der ganze heilige Bezirk schließt der Glockenturm aus 1604 ab.

You assume on the first time the original St. Nicholas Church, 1726  baroquised. In its interior there are the tombstones from the year 1526 and 17th Century. The adjacent vicarage with the mansard roof dates from 1798. The entire sacred precinct closes the bell tower from 1604.


Borek

***

Ottuv slovník naucný (vydání 1891, 4. díl, str. 374) o vsi praví:

Borek Suchomastský, farní ves, tc. hejtmanství Horovice, okres Beroun (9 km jižne), bývalé panství Suchomasty, pošta Beroun, 16 domu, 81 obyvatel (1880), má poplužní dvur a kostel sv. Mikuláše, který již roku 1352 byl farním, ale fara brzy zašla a teprve roku 1748 byla obnovena.

Borek od roku 1228 patril ke klášteru sv. Jirí v Praze; poplužní dvur však býval panstvím vyšehradským, kteréž Václav IV, po smrti, roku 1408 dal Zdenku z Cecova a Zdenku ze Štáhlav. Roku 1415 Jan ze Tmane prodal to zboží manské Slavníkovi a Otíkovi z Vesce, a ti je roku 1420 zase pustili Janovi a Mikulášovi z Tmane.

V bourích války husitské zašla ves Borek, jakož zde roku 1422 od panu z Kolovrat a Alše ze Šternberka poražen byl sbor polský, který od obléhání Karlštejna sem zašel na pícovaní. Dvur v Borku s podacím právem kostela po smrti Mikoláše z Litohlav roku 1473 daroval král Vladislav Václavu ze Svárova, mistru kuchyne královské, a týž to pripojil ke svému statku Suchomastum.


Im Lexikon „Ottuv slovník naucný“ (Ausgabe 1891, 4. Teil, S. 374) über das Dorf Borek steht:

Borek Suchomastský, Pfarrdorf, derzeit Hauptmannschaft Horovice, Kreis Beroun (9 km südlich), ehemaliger Gutsbesitz Suchomasty, Postamt Beroun, 16 Häuser, 81 Einwohner (1880), hat den Meierhof und die St.-Nikolaus-Kirche, die schon 1352 die Pfarrkirche war. Jedoch die Pfarre früh untergegangen ist und erst 1748 erneut wurde.

Borek ab 1228 gehörte zum St.-Georg-Kloster in Prag; der Meierhof gehörte zum Gutsbesitz Vyšehrad, den 1408 nach dem Tot des Königs Václav IV. dem Zdenek von Cecov und Zdenek von Štáhlavy erhalten haben. Im Jahre 1415 verkaufte Jan von Tmán diese Lehensware dem Slavník und Otík von Vesec – und die haben diese wieder 1420 dem Jan und Mikuláš von Tmán zurückgelassen haben.

In Stürmen der hussiten Kriege ist das Dorf Borek untergegangen. Im Jahre 1422 wurde hier die polnische bei der Belagerung der Burg Karlstein für die Fütterung herangekommene Heeresgruppe von Herrn von Kolovraty und  Aleš von Sternberg geschlachtet. Den Hof in Borek mit dem Aufgabenrecht der Kirche schenkte der König Vladislav nach dem Tot von Mikuláš von Litohlavy 1473 dem Meister der königlichen Küche Václav von Svárov – und der diesen zu seinem Gut in Suchomasty beigefügt hat.


In the lexicon, "Ottuv slovnik naucny" (1891, part 4, pgs. 374) through the village of Borek says:

Borek Suchomastský, Parish village, currently captaincy Horovice, district Beroun (9 km south), former manor Suchomasty, Post Office Beroun, 16 houses, 81 inhabitants (1880), has the farm and the St. Nicholas Church, what had been 1352 parish. However, but the parish's early set, and until 1748 was again.

Borek was befit from 1228 to the St. George Monastery in Prague, the estate belonged to the manor Vyšehrad, to have received after the dead of the king Vaclav IV. in 1408Zdenek of Cecov and Zdenek of Štáhlavy. In 1415 Jan of Tman sells these goods to the feudal Slavník and Otík of Vesec - and those gave back to Jan and Mikuláš of Tman 1420 .

In the storms of Hussite wars the village Borek has set. In 1422, the Polish was here during the siege of Castle Karlstein slaughteredby the army group by Mr. of Kolovraty and Aleš  of Sternberg. The estate Borek and the Church gave the king Vladislav after the death of Mikulas of Litohlavy 1473 by the master of the royal kitchen Václav of Svárov - and attaching it to his estate in Suchomasty.

Zvonice

***

V roce 2007 využil exteriéry vsi režisér Jirí Vejdelek pro nekteré scény filmu Václav.
Im Jahre 2007 benutzte  das Dorfexterieur der Regisseur Jirí Vejdelek für einige Szenen des Films Václav.
In 2007 the director Jirí Vejdelek used the exteriors of the village for some scenes in the film Václav.


Komedie-Drama / Komödie-Drama / Comedy-Drama
Cesko, 2007, 97 min

Rezie / Regie / Direction: Jirí Vejdelek
Hraji / Spielen / Acting: Ivan Trojan, Jirí Lábus, Emília Vášáryová, Jan Budar, Zuzana Kronerová, Petra Špalková, Martin Pechlát, Sona Norisová, Vladimír Javorský, Jan Vlasák, Oldrich Hajlich, Josef Polášek, Martin Sitta, Zdenek Dušek, Tomáš Pavelka, František Stupka, Hana Seidlová

 
Oceneni / Bewertung / Awards:
2007, Ceský Lev, Herec v hlavní roli / Der Spieler in der Hauptrolle / Main actor, Ivan Trojan
2007, Ceský Lev, Herec ve vedlejší roli / Der Spieler in der Nebenrolle / Supporting actor, Jan Budar


Hodnoceni na / Bewertung auf / Rating on:  www.csfd.cz: 70 %

***

Kratky popis

Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod jednou strechou. Prestože je Václav oznacován za místního šaška, hlupáka a problematického nezvladatelného kluka, my v nem (spolu s maminkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou plnou milých lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako problém. Dokonce i bratr František, který s Václavem celý život souperí o lásku matky a otce. Tyto dva svety na sebe neustále naráží, a tak Václav lítá z jednoho prušvihu do druhého. Drama vrcholí soubojem bratru o lásku Frantovy milenky Lídy, který koncí trestným cinem. Václav je uveznen. Matcina ochrana je pryc. Stává se tercem útoku spoluveznu a stále více si pripouští traumatické vzpomínky na otce. Pomalu umírá. Matka se rozhodne požádat prezidenta o milost. Ta je však podmínena peticí spoluobcanu. Odpustí Václavovi celá vesnice, když mu nedokáže odpustit ani vlastní bratr?

Václav2Kurzbeschreibung

Václav Vingl ist der Dorfoutsider, der in seinen 40 Jahren immer noch mit seiner Mutter unter einem Dach wohnt. Obwohl Václav wie ein lokaler Narr, Tölpel und problematischer unbeherrschbarer Junge bezeichnet ist, ist er von uns (und seiner Mutter) wie ein empfindlicher, gefühlvoller guter Kerl mit der Jungenselle und mit dem lumpereienvollen Kopf gesehen. Das ganze Dorf erfasst ihn nur wie ein Problem. Sogar sein das ganze Leben um die Liebe der Mutter und des Vaters mit ihm kämpfende Bruder František. Diese zwei Welte ständig immerwieder aufeinander prallen – und Václav fliegt von einer Pleite zu der anderen.  Drama kulminiert durch den mit dem Straftat endenden Streit der beiden Brüder um die Liebe der Lída, der Geliebte von František. Václav ist verhaftet. Der Mutterschutz ist weg. Er wird ein Ziel für die Angriffe der Mitgefangenen und immer mehr macht er die traumatischen Gedanken über seinen Vater. Er sterbt langsam. Die Mutter entscheidet sich den Präsidenten um Gnade bitten. Die ist aber durch die Petition der Mitbürger bedingt. Verzeiht dem Václav das ganze Dorf, wenn das der eigene Bruder nicht fähig ist?

Václav3Short description

Vaclav Vingle is a village-outsider, who lives in his 40 years, still with his mother under one roof. Although Vaclav is identified as a local fool, dolt and uncontrollable and problematic boy, he is seen by us (and his mother) as a good sensitive, sensible young fman with a young soul and with head full of skulduggery. The whole village covered him only as a problem. Even his whole life for the love of the mother and father struggling with his brother František. These two worlds collide constantly immerwieder - and Václav flies from a bust on the other. Drama culminates with the ending of the criminal conflict of two brothers for the love of Lída, the lover of František. Vaclav is arrested. Maternity is gone. He becomes a target for attacks by fellow prisoners and more and more he makes the traumatic thoughts about his father. He'll die slowly. The mother decides to invite the President for mercy. But which is caused by the petition of the citizens. Václav forgives the whole village, if his own brother is not capable?

Václav4

***
A nyni jiz k vlastni kesi

Úvodní souradnice jsou souradnicemi boreckého kostela.
Stage 1 se nachází na souradnicích N 49°53.164 - E 14°02.625. Zde je treba zjistit císlo A.
Stage 2 se nachází na souradnicích N 49°53.135 - E 14°02.662. Zde je treba zjistit císlo B.
Zbylé informace (výpocetní formuli) zjistíte na míste.

Pro plnohodnotný umelecký dojem doporucujeme návštevu místa za soumraku.


Und jetzt zum eigenen Cache

Die Einführungskoordinaten sind die Koordinaten der Kirche in Borek.
Stage 1 befindet sich auf Koordinaten N 49° 53.164 - E 14° 02.625, wo A festgestellt werden kann.
Stage 2 befindet sich auf Koordinaten N 49° 53.135 - E 14° 02.662, wo B festgestellt werden kann.
Die restlichen Infos (Berechnungsformel) sind an Ort und Stelle zu finden.

Für den vollwertigen künstlerischen Eindruck ist es empfehlenswert die Ort bei Dämmerung zu besuchen.


And now to its own cache

The introduction coordinates are the coordinates of the Church in Borek.
Stage 1 is located at coordinates N 49° 53,164 - E 14° 02,625, where A can be determined.
Stage 2 is located at coordinates N 49° 53,135 - E 14° 02,662, where B can be determined.
The remaining information (formula) can be found on the place.


For a full artistic impression is recommended the location at twilight to visit.


Série Filmová místa


Pocet návštevníku - Besucherzahl - Attendance:
 
 
                                      NETWAY                                                                                                                       
                                                                                                            http://pocitadlo.netway.cz/

Additional Hints (Decrypt)

[CZ:] fcvf ilf arm avm - [DE:] zrue ubure nyf avrqre - [EN:] zber uvtu nf orybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

203 Logged Visits

Found it 145     Didn't find it 33     Write note 13     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 7     

View Logbook | View the Image Gallery of 29 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.