Skip to Content

<

De Wieden

A cache by AMTS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/20/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Nederland heeft er niet altijd uit gezien zoals momenteel. Wanneer precies het geografische gebied dat we noemen  'Nederland' tot stand is gekomen, is moeilijk te zeggen. Er waren momenten dat het oppervlakte volledig overstroomd was, en tijden waarin dikke lagen zand en klei Nederland bedekte. De geologische geschiedenis van Nederland is opgebouwd uit drie delen: het Paleozoïcum, het Mesozoïcum en het Cenozoïcum.

Paleozoïcum
Het oudste stenen die u kunt vinden op het oppervlak van de aarde zijn afkomstig uit het Carboon-periode. Dit tijdperk begon 355 miljoen jaar geleden en eindigde ongeveer 290 miljoen jaar geleden. Stenen uit dit tijdperk zijn te vinden in de Steengroeve Heimans, in de buurt van het dorpje Epen in het noorden en het zuiden van Nederland, deze laag van steen ligt vier kilometer onder het aardoppervlak. Door erosie is dit echter inmiddels verdwenen. De laag op de top van het Carboon is ongeveer 250 miljoen jaar oud (het Perm-tijdperk). Bij Slochteren, bestaat deze laag uit zandsteen. Slochteren staat bekend om zijn natuurlijke gasreserves, gelegen op een diepte van 2,8 kilometer. Tijdens de Perm, in het noorden van Nederland zijn grote hoeveelheden van steenzout geproduceerd.


Mesozoïcum
Het tijdperk Trias volgde op de Permian. Sommige stenen die werden gevormd zijn: zandsteen, evaporite (sedimenten die werden gecreëerd door middel van verdamping van water), kalk, dolomiet, leisteen en gips. Shale is bijna overal verdwenen als gevolg van erosie. Tegen het einde van Trias (ongeveer 200 miljoen jaar geleden), is een sedimentatie proces gestart die ongeveer 20 miljoen jaar zou duren. Tijdens het Jura-periode (200 - 160 miljoen jaar geleden) werden rotsen die aardolie konden bevatten gevormd. Dit is de reden waarom de grond in de Noordzee zoveel aardolie bevat.
Later, in de Krijt-periode heeft de zee een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Nederlandse landschap. De meteoriet die het Mexicaanse schiereiland Yucatan 65 miljoen jaar geleden trof, betekende het einde van de dinosaurussen. Een ander gevolg van het effect was een toename van het gemiddelde zee temperatuur met 10 graden Celsius. In sommige delen van Europa, de zee gemiddelde temperatuur was op dat moment een comfortabele 25 graden Celsius - veel warmer dan de Noordzee is tegenwoordig in de zomer.
In de loop van het Krijt-periode, Nederland was volledig bedekt met water. De kalk die is neergelegd in die tijd, wordt vandaag de dag gebruikt als bouwmateriaal, mortel, brandstof en kunstmest. Tijdens de laatste periode van het Krijt, werden de oude lagen verstoord. In het noordelijk deel van Nederland is de Krijt laag lokaal 1,5 kilometer dik.


Cenozoïcum
De sedimenten van het Mesozoïcum werden later bedekt met jongere sedimenten. Kleilagen die afkomstig zijn uit het Oligoceen (40 - 24 miljoen jaar oud) wordt gewonnen in steengroeven en gebruikt voor de productie van bakstenen. In het volgende tijdperk, het Mioceen (24 - 5 miljoen jaar geleden), is kwarts-en bruinkool gevormd in het zuid-oostelijk deel van Nederland. Het Plioceen was de overgangsfase tussen het Mioceen en het Pleistoceen, 1,8 miljoen jaar geleden. De klei en zand sedimenten die gevonden kunnen worden in de omgeving van de stad Breda werden gevormd tijdens het Plioceen. In het Plioceen, domineerde de rotsen die werden vervoerd door de rivieren Rijn en Maas het landschap. Tijdens de ijstijden veranderde het oprukkende ijs de rivieren 'natuurlijk.
De eerste keer dat Nederland met ijs bedekt was was tijdens de Elsterien periode, en de tweede keer was tijdens de Saalien periode. Tijdens het Saalien, is het Nederlandse landschap drastisch veranderd: laterale morene rotsblok en klei werden gestort. Enorme rotsblokken werden vervoerd naar Nederland. Tussen 2700 en 2400 B.C. Deze stenen werden gebruikt voor het bouwen van megalithische graven. Na de tweede ijstijd,is de zee geleidelijk teruggetrokken. Leem en turf sedimenten zijn afkomstig uit de periode na het Nederlandse 'ijstijden. Een derde ijstijd, het Weichselien, bereikten nooit de Nederlandse grens. Echter, een sterke koude wind verschoof grote hoeveelheden zand in het land.

Holoceen
Gedurende de laatste 10.000 jaar is de geologische ontwikkeling van Nederland grotendeels bepaald door een stijging van de zeespiegel, die is ongeveer 65 centimeter per eeuw. In de kustgebieden,heeft een constante strijd tussen land en zee plaatsgevonden. Het gebied net achter het het kustgebied heeft zich snel ontwikkeld. De zeespiegel steeg en steeg en steeg zelfs nog meer. 8000 jaar geleden, maar bereikte een niveau dat zich 20 meter onder het niveau van tegenwoordig bevindt. Verschillende soorten ( 'oude' en 'jonge') zeeklei werd verplaatst naar de reeds bestaande lagen van veen. Duinen hebben zich alleen ontwikkeld in de afgelopen 3000 jaar. De uitgestrekte veengebieden in de provincies Drenthe en Groningen zijn ook afkomstig zijn uit het Holoceen.

 

De Wiedenis een meren- en moerasgebied in de gemeente Steenwijkerland in de Kop van de Nederlandse provincie Overijssel. Het is een vergraven veengebied. De Belterwijde en Beulakerwijde (ook Belterwiede en Beulakerwiede genoemd) zijn twee grote veenplassen die deel uitmaken van dit natuurgebied. Samen met de Weerribben vormt het een Nationaal park van ca 10.000 ha groot. Het is één van de belangrijkste moerasgebieden van Europa. De Wieden heeft ook een belangrijke recreatieve functie, het is een populair watersportgebied.

Ergens onder het water in de (Kleine)-Beulakerwiede liggen nog de resten van de nederzetting Beulake, waarnaar dit water is genoemd. Door een grote overstroming in 1825 is het dorpje verdwenen.

In de Wieden komen talrijke zeldzame vegetaties voor, waaronder trilvenen, blauwgraslanden en veenheiden. Tal van zeldzame plantensoorten, waaronder de dennenwolfsklauw, moeraswolfsklauw, blonde zegge en slank wollegras komen in het natuurgebied voor.

Trilveen is een bodemsoort die zich ontwikkelt. De vegatie van het water zorgt ervoor dat het proces van verlanding in werking treedt.

Verlanden is een proces waarbij moerassen, wetlands, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen. Dit proces kan tientallen tot honderden jaren duren.

Verlanding komt het meest voor bij (ondiepe) meren. Dit betekent niet dat alle meren eens zullen verdwijnen: overstromingen, stormen en ook menselijk ingrijpen houden ze in stand en doen nieuwe ontstaan. Een moeras is vaak een tussenfase in een verlandingsproces.

Wanneer de mens niet ingrijpt zal verlanding van een plas als volgt plaats (kunnen) vinden:

  • Riet begint langs de oevers te groeien, en waterplanten in het water;
  • Dode plantenresten veranderen in humus en vullen de plas op. Het riet breidt zich sterk uit, tot bijna in het centrum van de plas;
  • Langs de voormalige oevers wordt het riet verdrongen door vegetatie die aan drogere grond is aangepast;
  • Van de plas resteren nog kleine vijvertjes en slootjes, omringd door riet. Op veel gebieden is de bodem nu stevig genoeg voor andere planten, en zelfs voor een zogenaamd broekbos.
  • De laatste plasjes verlanden. Het broekbos verandert in een normaal bos.

Verlanding wordt vaak als ongewenst beschouwd, omdat men de wetlands of meren wil behouden. De ecologie kan uniek zijn, en meren trekken bovendien toeristen aan (zeilen op de Friese meren). De mens gaat verlanding daarom vaak tegen, bijvoorbeeld door het riet te verwijderen.

Trilveen kan niet overal ontstaan, voor het ontstaan van tril is de aanvoer van voedelsarm en kalkrijk water nodig. Verzuring van het milieu werkt het ontstaan van trilvenen tegen.

Trilvenen bestaan uit mosrijke op het water drijvende plantenmatten. Van de vaatplanten voeren schijngrassen (Cyperaceae) de boventoon en in de moslaag domineren slaapmossen (Amblystegiacea). De soortenrijke trilvenen zijn meestal maar klein, ook als ze in grote laagveenreservaten liggen. Dat komt doordat trilvenen ontwikkelingsstadia in de verlanding van beschutte wateren zijn. Waterplanten-, slappe drijftil- en krabbenscheergemeenschappen worden in een natuurlijke opeenvolging, successie dus, opgevolgd door drijvende vegetatiematten of kraggen. Trilveenmatten of kraggen zijn 20 tot 70 cm dik en zo stevig dat ze net begaanbaar zijn. Toch geven ze nog mee en golven of trillen bij betreding onder de voeten - vandaar de naam trilveen. Ze kunnen aan de ‘vaste' grond van oevers vastgegroeid zijn. In jonge trilvenen variëren de standplaatscondities van basisch tot zwak zuur en aquatisch tot matig nat. Ze vertonen soms reliëf en een patroon van ‘microhabitats': slenken en bulten van mossen en zeggen. Omdat trilvenen veelal gemaaid worden is het oorspronkelijke reliëf afgevlakt. In sommige trilvenen komen extra veel bijzondere plantensoorten voor doordat er kleilaagjes aanwezig zijn. Die kleilaagjes zijn het gevolg van rivieroverstromingen in het verleden.


In Nederland vinden we trilvenen vooral in Overijssel in de natuurgebieden De Wieden en de Weerribben.

 

Bezoek op het gebied de Wieden, parkeren kan op N.52.41.050 E. 006.00.125., en maak een foto op de houten verhoging met de gps in de hand en op de achtergrond de Wieden.

Mail ons het antwoord op de volgende vragen:

a. Hoe is de grootste open water oppervlakte van de Wieden ontstaan?.

b. Hoe ver lag het dorp Beulake hier vandaan? En wat symboliseert de tragische gebeurtenissen?.

Loop vooral de hele route af, aan het einde kunt u zelf even op het trilveen staan en dat is de moeite waard.


English version:

 

The Netherlands have not always looked like they do today. When exactly the geographical area that we call ‘the Netherlands’ first came into being, is difficult to say. There are times the area was totally flooded, and times when thick layers of sand or clay covered the Netherlands. The geological history of the Netherlands is made up of three parts: the Paleozoic, the Mesozoic and the Cenozoic.
 
Paleozoic
The oldest stones that you can find at the surface of the earth originate from the Carboniferous period. This era started 355 million years ago and ended about 290 million years ago. Stones from this era can be found in the Heimans Quarry, near to the village of Epen. In the north and south of the Netherlands, this layer of stone lies four kilometers below the earth’s surface. Due to erosion however, this stratum of stones has since disappeared. The layer on top of the Carboniferous layer is about 250 million years old (the Permian era). Near Slochteren, this layer consists of sandstone. Slochteren is known for its natural gas reserves, located at a depth of 2.8 kilometers. During the Permian, in the north of the Netherlands large quantities of rock salt were produced.


Mesozoic
The era Trias followed the Permian. Some stones that were formed are: sandstone, evaporite (sediments that were created through of evaporation of water), chalk, dolomite, shale and gypsum. Shale disappeared almost everywhere because of erosion. By the end of Trias (about 200 million years ago), a sedimentation process started which would last for approximately 20 million years. During the Jurassic period (200 – 160 million years ago) rocks that may contain petroleum were formed. This is why the ground under the North sea contains so much petroleum.
Later, in the Cretaceous period, the sea played an important role in the development of the Dutch landscape. The meteorite that hit the Mexican peninsula Yucatan 65 million years ago, meant the end of the dinosaurs. Another consequence of the impact was an increase in the average sea temperature by 10 degrees Celsius. In some parts of Europe, the average sea temperature was at that time a comfortable 25 degrees Celsius – much warmer than the North sea is nowadays during the summer.
During the Cretaceous period, the Netherlands was completely covered with water. The chalk that was deposited during that time, is used today as building material, mortar, fuel and fertilizer. During the last period of the Cretaceous, the old layers were disturbed. In the northern part of the Netherlands, the Cretaceous layer is locally 1.5 kilometers thick.
 

Cenozoic
The sediments of the Mesozoic were later covered with younger sediments. Clay layers that originate from the Oligocene (40 – 24 million years old) are mined in quarries and used to produce bricks. In the following era, the Miocene (24 – 5 million years ago), quartz and brown coal were formed in the south-eastern part of the Netherlands. The Pliocene was the transitional stage between the Miocene and the Pleistocene, which started 1.8 million years ago. The clay and sand sediments that can be found in the surroundings of the city of Breda were formed during the Pliocene. In the Pliocene, the rocks that were transported by the rivers Rhine and Meuse dominated the scenery. During the ice ages the advancing ice changed the rivers’ course.
The first time that ice covered the Netherlands was during the Elsterien period, and the second time was during the Saalien period. During the Saalien, the Dutch landscape was radically changed: lateral moraine and boulder clay were deposited. Enormous boulders were also transported into the Netherlands. Between 2700 and 2400 B.C. these stones were used to build megalithic tombs. After the second ice age, the sea gradually withdrew. Loam and peat sediments originate from the period after the Netherlands' ice ages. A third ice age, the Weichselien, never reached the Dutch border. However, strong cold winds shifted large quantities of sand around the country.
 

Holocene
 

 


The Wieden is known for rare vegetation, including vibrating bog, blue grasslands and peat moors. Many rare plant species, including pine wolf claw, claw swamp wolf, blond and slim Wolle sedge grass grow in the park.


Vibration bog is a soil type that develops. The vegetation of water ensures that the process of hydrosere begins.


Hydrosere is a process of marshes, wetlands, ponds or shallow lakes naturally changes into land. This process can take tens to hundreds of years.


Hydrosere is most common in (shallow) lakes. This does not mean that all lakes will disappear also through floods, storms and human intervention, they stay and are new created. A swamp is often an intermediate stage in a hydrosere process.


When man does not interfere hydrosere of a puddle will become as follows:
• Reed begins to grow along the banks, and aquatic plants in the water;
• Dead plant remains turn into humus and fill the pool up. The reed grows strongly, almost in the centre of the lake;
• Along the banks, the former replaced by reed vegetation that is adapted to drier ground;
• From the pool remain little rivers and small ponds surrounded by reeds. In many areas the soil is strong enough for other plants, and even a supposedly beginforest
• The last pools hydrosere. The beginforest changes into a normal forest.


Hydrosere is often regarded as undesirable, because people want the wetlands or lakes to retain. Ecology may be unique, and lakes also attract tourists (sailing on the Frisian lakes). The humans are stopping hydrosere often, for example by removing the reed.


Vibrating bog may not arise everywhere, for the creation of vibration the supply of food arm and calcium-rich water is needed. Acidification of the environment, works against the arise of vibrating bog.
Vibrating bogs exists of moss rich water plants floating mats. The vascular plants are principally fake grass (CYPERACEAE) and the in moss layer sleep mosses (Amblystegiacea) dominate.

The types of vibratory bog are usually small, even if they are in large peat reserves located. This is because vibration bog is a stage in the development of hydrosere in sheltered waters.

Water, weak drijftil and crab’s claw communities are, in a natural succession, followed by floating vegetation mats or kraggen. Quaking mats or kraggen are 20 to 70 cm thick and so strong that they are just passable. Yet they still wave and vibrate at entry under the feet – this is were they get their name from. They may participate in the 'permanent' basis of established banks over time. In young vibrating bog vary from base to basic conditions of weak acid and aquatic to moderately wet. They have some relief and a pattern of micro-habitats: Slenk and lumps of mosses. because vibration bog are often mowed the original topography is smoothed. In some vibrating bog are extra special plants because there are layers of clay. These clay layers are the result of river flooding in the past.

In the Netherlands we find vibrating bog in Overijssel in the nature reserves De Wieden and Weerribben.


Visit the Wieden and make a photo on the wooden tower with the gps in the hand and the background Wieden.


Mail us the answer of the following questions:

 

a. What created the largest open water of De Wieden?

b. How far is the village Beulake from this point? and what symbolizes the tragic events?

 

Do walk the hole route, at the end you can enter the vibrating mob and that’s a nice experience.

 

 


 

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.