Skip to content

DREVOPAL-CEMENTAREN LADCE Multi-cache

This cache has been archived.

1acmilan3: rusim su snou problemy

More
Hidden : 08/31/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

prajem príjemne hladanie a prechádzku po ladcoch

Enjoy Finding and walk Ladce


SK
Historické zápisy zaznamenali, že cement z Ladiec sa od prvých rokov existencie cementárne v Ladcoch používal tak pri výstavbe stavebných diel na území Slovenska ako aj v zahranicí.

Generácie ladeckých cementov rozvíjali cementáren od pociatocného vysokého stupna fyzickej ludskej práce v nárocných pracovných podmienkach cez najmodernejšie technológie vo svojej dobe (napr. 1926 - šachtové pece podla systému Hauenschild, 1932 - výroba hlinitanového cementu, 1969 - suchý spôsob výroby slinku v krátkej rotacnej peci), až po súcasný najvyšší štandard progresívnou technológiou nezatažujúcou životné prostredie. Výrobný proces vyústuje do výroby žiadaných cementov, ktorých špicková kvalita predlžuje životný cyklus betónov.

V exporte nastal najväcší rozmach v 90. rokoch 20. storocia, ked export cementu dosahoval viac ako 50 %-ný podiel vyrábanej produkcie. Cementáren v Ladcoch získala trikrát ocenenie "Najlepší exportér SR." Kvalita ladeckých cementov je certifikovaná domácimi i viacerými zahranicnými skúšobnami. Z ladeckého cementu sú postavené viaceré významné stavby nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Rakúsku, Švajciarsku, Ceskej republike, Madarsku i Chorvátsku.

Referencie použitia ladeckého cementu sú také pocetné, že tažko si môžeme na Slovensku predstavit významnú stavbu bez ladeckého cementu. Z viacerých stavieb pripomenieme aspon niektoré ako:
- vodné diela Oravská priehrada, Vážska kaskáda, Liptovská Mara, Nosická priehrada, vodné dielo Gabcíkovo,
- atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce,
- cestná siet - hlavne dialnicný program na Slovensku i v zahranicí,
- výstavba tunelov a letísk, hlavne zahranicie (Nemecko),
- výstavba železníc, vrátane rýchlodráh, hlavne zahranicie (Nemecko),
- priemyselné, administratívne komplexy a samozrejme bytová výstavba vo viacerých štátoch stredoeurópskeho regiónu.

EN
Historical records noted that the cement Ladiec from the first years of the cement used in Ladce both the construction works in Slovakia and abroad.

Generations Ladecký cements cement developed from an initial high degree of human physical work under demanding working conditions through modern technology in its time (eg 1926 - shaft kiln system according Hauenschild, 1932 - aluminous cement manufacturing, 1969 - dry clinker production method in a short rotary furnace) , to present the highest standard of progressive technology-friendly environment. The manufacturing process results in the production of the desired cements whose excellence extends the life cycle of concrete.

In the biggest expansion of exports took place in the 90 20th century, when exports of cement stood at more than 50% share of output produced. Cement in Ladce won three awards "Best Exporter of the Republic." Quality Ladecký cements are certified by several domestic and foreign body. From Ladecký cement are built various important structures, not only in Slovakia but also in Germany, Austria, Switzerland, Czech Republic, Hungary and Croatia.

References Ladecký use of cement are so numerous that we can hardly imagine in Slovakia without major construction Ladecký cement. The buildings will remind more than a few:
- Water works Orava, Vážska cascade, Liptovska Mara Nosická dam, Gabcikovo.Surroundings,
- Nuclear power plant Bohunice and Mochovce
- Road network - especially highway program in Slovakia and abroad,
- Construction of tunnels and airports, especially abroad (Germany)
- Construction of railways, including the roller coaster, especially abroad (Germany)
- Industrial, administrative complexes, and of course housing in several countries of the Central Region.


Súradnice vás zavedú k pamätníku pri cementárni v Ladcoch.
Cache na uvedených súradniciach nehladajte pri prvom stage odpište
dátum v tvare 19AB ked zistíte císla AB pripocítajte k nim císlo 33 a výde vám císlo CD od císla CD odrátajte 57 a výde císlo
EF a máte final N49 01.7CD E018 17.3EF.Prajem príjemnú prechádzku
a hladanie cez Ladce.


The coordinates take you to a memorial for cement in Ladce.
Cache coordinates do not seek to set the stage first recipient
Date format when you find numbers 19AB AB pripocítajte they number 33 and number výde your CD from CD odrátajte number 57 and number výde
EF and the final N49 You 01.7CD E018 17.3EF.Prajem walks
and search through Ladce

Additional Hints (Decrypt)

cbzôpxn:
i xeíxh
gur fueho

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)