Skip to content

This cache has been archived.

Pajast: Když tak nad tímto svým prvním pokusem o zemekeš premýšlím, docházím k názoru, že to je spíše waymark, který snad ani nemá právo nazývat se zemekeší. Návštevníci sice tuhle nekešku hodnotí kladne, ale spíše jen proto, že je privádí na krásné místo. Když si to tak vezmu, vzdelávací úcel moc neplní. Závistský presmysk si stejne nikdo v terénu neprohlédne. Abych rekl pravdu, tak ani nevím, jaké náhradní úkoly, které se dají splnit na míste, bych mel v tomhle prípade vymyslet, aby to nebyla nejaká pitomost. Je pravda, že jsem si s tím listingem dost vyhrál. Sám jsem se pri jeho vytvárení dozvedel spoustu nových vecí. Aspon cást z tohoto listingu presunu do listingu keše Pod Závistí.
Na Šance se kaceri mužou podívat i díky jiným keším. Jenom si už nepripíšou další bodík za tuhle earthku.

More
<

Keltska stezka / Celtic pathway

A cache by Pajast Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/11/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ukol (zkracene a bez ceske diakritiky):
Poridte fotku na miste a u nektere cedule naucne stezky. Fotky pridejte ke svemu logu. E-mailem mi poslete odpovedi na tyto otazky:
1. Jmeno vedce, ktery zde zkoumal hmyz, a latinske jmeno motyla, ktereho zde tento vedec popsal.
2. Ktere horniny zde prevladaji? (jedno slovo)
Necekejte na potvrzeni a zalogujte rovnou!


Vítejte na Šancích! Tato keš Vás seznámí se zajímavostmi a geologickou minulostí tohoto úžasného místa.
Welcome to Sance! This cache invites you to a beautiful place.

Pozor! Toto není klasická keška! Nehledejte tedy na uvedených souřadnicích žádnou krabičku! Fyzicky neexistuje!

Nalezení tohoto virtuálního „pokladu“ spočívá v návštěvě daného místa a splnění zadaných úkolů.

Váš úkol:

1. Pořiďte fotografii na výchozích souřadnicích a připojte ji k internetovému logu.
2. Pořiďte fotografii u některé z informacních tabulí naucné stezky, jiné než té, která se nachází na výchozích souradnicích.
Fotografie by měly být důkazem, že jste na místě byli. Když vyfotíte sebe, jak bývalo donedávna dobrým zvykem, bude mi potěšením Vás poznat.
3. Na adresu pajast@geocaching.cz mi pošlete jméno vědce, který zde zkoumal hmyz, a latinský název motýla, kterého zde tento vědec popsal (ne toho, který byl na jeho počest pojmenován, ani toho, o jehož chovu napsal pojednání).
4. Napište mi rovněž jedním slovem,* které horniny v této oblasti převládají (na informační tabuli je nesprávně uvedeno, že patří k letenskému souvrství, ve skutečnosti jsou však z období starohor). Správný „šutrolog“ ani nemusí tuto informaci hledat. Stačí mu podívat se cestou pod nohy, po čem vlastně šlape. Cihly to nejsou.

Odpovědi na otázky naleznete na informačních tabulích naučné stezky.
Nečekejte, až Vám odpovím na e-mail. Zalogujte rovnou. Když bude něco špatně, určitě se ozvu. Pokud se neozvu, považujte to za můj souhlas. Za správné odpovědi všem předem děkuji!

*Opravdu není potřeba opisovat či kopírovat „romány“ z webových stránek. Vytáhněte z nich (ale lépe z informačních tabulí, viz waypointy) jedno jediné slovo, ze kterého poznám, že tato keška skutečně splnila svoji vzdělávací funkci, jak vyžadují pravidla.

Your task:

1. Take a photo of yourself near the rock at the scheduled coordinates and add the photo to the log.
2. Take a photo of yourself near some of the informational panels of the educational pathway (other than that at the scheduled coordinates) – to be sure you don’t use other than the marked trail.
If you are shy, take a photo of your GPS at least.
3. In an e-mail to my address (pajast@geocaching.cz), send me the name of the scientist whom is the memorial plaque dedicated to, and the Latin name of the butterfly which was described by this scientist in this area.
4. Write to me which type of rocks prevails in this area. (These rocks originate in the Proterozoic period.)

You can find all answers on the infopanels of the educational pathway.Proterozoikum u keše. Kterými horninami je tvořeno?

Česky:

[CZ]

Historický význam území
Keltská naucná stezka Vás zavede z osady Závist či Točné na vrch Šance. Území bylo osídleno lidmi již v pravěku. Na tomto vrchu a nedalekém vrchu Hradiště se od 2. století př. n. l. nacházelo významné keltské hradiště (oppidum). Toto hradiště tehdy patřilo k nejvýznamnějším centrům v oblasti Čech. Obě části hradiště byly odděleny hlubokým Břežanským údolím. Na Šancích jsou dodnes velmi dobře patrné obranné valy, podle nichž dostal vrch své jméno. Jedná se o významné archeologické naleziště. Hradiště je chráněno jako národní kulturní památka. Zároveň se jedná o významnou přírodní rezervaci.

Geologická zajímavost
Území je tvořeno starými horninami z období starohor (proterozoika) a ordoviku (období prvohor). Územím šikmo probíhá významný tektonický zlom, tzv. závistský přesmyk. Pohyby zemské kůry na konci prvohor (variské vrásnění) způsobily, že se zde od jihovýchodu nasunuly starší horniny z období starohor (otázka č. 4) na mladší prvohorní horniny. Tento jev je patrný v prvních 500 metrech údolí (v západní části). Závistský přesmyk pokračuje severovýchodním směrem do Modřanské rokle.
Ordovické horniny jsou součástí tzv. letenského souvrství, které nejviditelněji vystupuje na povrch u silnice ze Zbraslavi do Komořan (viz obrázek).
Starohorní usazeniny tvoří většinu území Břežanského údolí. Patří k tzv. davelskému souvrství. Jsou zajímavé také tím, že jsou významným nalezištěm předprvohorní mikroflóry.
Oba typy skal můžete blízko sebe pozorovat na odkryvech podél silnice z Točné ke komořanskému ústí dálnicního tunelu (Branišovská ul.). Samotný předel se mi nepodařilo lokalizovat, zřejme není v těchto místech odkrytý, ale lze aspoň zhruba vytušit, kudy probíhá. Cyklistům doporučuji projet si silnici na kole. Je to zajímavý zážitek a rozhodně bezpečnejší než jízda po frekventované silnici v Břežanském údolí.

Příroda a její výzkum
Souřadnice Vás zavedou na místo, kde se na skále nachází pamětní deska významného pražského entomologa (otázka č. 3). Tento vědec zde pozoroval hmyz a popsal i nový druh motýla. Na jeho dílo navázal i jeho syn, který odkázal rozsáhlé sbírky hmyzu Národnímu muzeu v Praze.
Ke kovové desce sestoupíte po odbočce z naučné stezky. Vidět ji však můžete pouze z protější strany údolí, když opadá listí ze stromů.
Na jižním svahu se nachází unikátní skalní step se zakrslými formami dubu. Choďte prosím pouze po značených cestách, aby toto pěkné místo zůstalo zachováno i pro další návštěvníky.

English:

[EN]

Historical importance
The Celtic educational pathway will lead you to the Sance hill from the settlement of zavist or from Tocna. This area was settled in the prehistoric ages. From the 2nd century BC, there was a very important Celtic oppidum (a site of ancient settlement) on Sance and the nearby Hradiste hill. This oppidum belonged to the most important centers in the Bohemian region in that times. The both parts of the oppidum were separated by the deep Brezany valley. Still, you can see defensive ramparts in the area of Sance. This area is an important archeological discovery site, which is preserved as a national cultural monument. At the same time, this area is also a significant natural preserve.

Geology
The land is formed of rocks, originating from the Proterozoic and Ordovician geological periods. The characteric shape of the landscape was modelled by the so-called Závist shift (rearrangement). In the late Paleozoic era, motions of the crusts of the earth (Variscan orogeny) caused a translation (shift) of older Proterozoic rocks (question No 4) over younger Ordovician rocks. This phenomenon is apparent in the first 500 metres of the valley (in the western part), where the older rocks emerge on the surface. The Závist shift continues in the north-east direction to the Modrany Ravine.
Proterozoic part of the rock is also interesting in the fact they preserved pre-Palaeozoic microorganisms.

Nature and its research
The coordinates will lead you to a memorial plaque of an significant Prague entomologist (question No 3) who observed the insects and described a new butterfly species here. He demised his large entomologic collection to the National museum in Prague.
You can come to the memorial plaque using a branch of the educational pathway. It is possible to see the plaque from the opposite side of the valley only, best in the times when the trees lose their leaves.
On the southern slope, there is an unique prairie with a scrubby form of oaks. Please, walk on the marked trails only, so that this nice location could be preserved for later visitors.

 

Skalní step na Šancích

Horniny, na něž se ptám

Oblast Břežanského údolí je převážně tvořena velmi starými horninami. Jedná se o zpevněné úlomkovité usazeniny. Vznikly usazováním jemných jílovitých částic na dně mělkého starohorního moře. Tyto částečky se usazovaly ve vrstvách, což se projevuje v jejich mechanických vlastnostech. Při kadomském vrásnění na konci starohor (před asi 545 miliony let) byly na zhruba 60 milionů let tyto usazené vrstvy vyzdviženy nad úroveň moře. Postupně z nich odtékala mořská voda, z níž mezi částicemi vykrystalizoval tmel, který tyto částice spojil dohromady a horninu zpevnil. Od té doby nedošlo k významným přeměnám těchto hornin.
Díky vrstevnaté struktuře jsou tyto horniny štěpitelné podle vrstev. To si ostatně můžete vyzkoušet sami, když seberete na zemi nějaký kámen a budete na něj rukou působit menší silou. Dost možná praskne. V minulosti se takové horniny využívaly (a občas ješte využívají při rekonstrukcích) jako střešní krytina. Rovněž se z nich vyráběly tabulky, na které bylo možné psát. Myslím, že touto informací jsem Vám poskytl již dost velkou nápovědu k zodpovězení otázky č. 4.

The rocks I am asking about

The area around the Brežany Valley is formed by very old rocks. They are consolidated fragmental (clastic) sediments. In the Proterozoic era, very soft paticles of clay vere deposited on the sea floor. The sedimented particles formed layers. This is influenced mechanical properties of the rocks. In Cadomian folding at the end of proterozoic (cca 545 milion years ago), the layers were elevated above the sea level for about 60 milion years. As the sea water drained from the sediments, binding agents (cement) crystallized among the fragments and joined them together. The sediments were consolidated. They have not undergo any significant metamorphosis since then.
The rocks are cleavable thanks to their layered structure. You can try it yourself. If you pick up some stone and apply some force on it, it probably cracks. These rocks were used as roof covering in the past. They also served for production of plates for writing. I think I have provided enough information for answering the question No 4.

Geologický vývoj území

Přehledná
tabulka:

Starohory

Nacházíme se v oblasti, která tvoří jádro základní geologické jednotky zvané Český masiv, na okraji významné geologické oblasti – barrandienu. V nejstarším období, až do konce starohor (proterozoika), bylo toto území dnem mělkého moře, na němž se postupně vytvořily mohutné vrstvy usazenin.

Prvohory

Na přelomu starohor a prvohor probíhalo kadomské vrásnění. Středočeská oblast byla vyvrásněna a vyzdvižena nad mořskou hladinu. Usazené horniny byly působením tlaku částečně přeměněny. Tím byl na asi 60 milionů let přerušen proces sedimentace (usazování). V tomto období naopak docházelo k erozní činnosti, obrušování a zarovnávání terénu.
V ordoviku však území znovu pokleslo a bylo zaplaveno mořem. Opět byly postupně vytvářeny další mohutné vrstvy usazenin, které pokrývaly starší vrstvy z období starohor. V siluru probíhalo kaledonské vrásnění, které vyzdvihlo některé oblasti Čech. Naše území se však nacházelo na okraji barrandienské pánve, která zůstávala i nadále zaplavena mělkým, teplým mořem. V teplé vodě docházelo ke srážení vápence, který vytvořil usazeniny v nedalekém Českém krasu. V oblasti Šancí však dnes již žádné vápence nenajdeme. Tento proces pak pokračoval i v devonu.
Po srážce kontinentálních desek v období karbonu nastalo variské vrásnění, které vyzvedlo a zformovalo Český masiv. Vytvořilo se velmi mohutné pohoří. Starší usazené vrstvy byly působením tlaku zdeformovány, často rozlámány. Na našem území došlo k přesmyku, v jehož důsledku se na mladší ordovické vrstvy usazenin dostaly usazeniny starohorního stárí. Variské vrásnění doznívalo i nasledujícím období permu. Jádro Českého masivu je od té doby pevninou.

Druhohory

Staré horstvo vytvořené variským vrásněním postupně podléhalo erozi, která ho obrušovala, zarovnávala a snižovala. Postupně tedy vzniklo kompatní a poměrně ploché území Českého masivu. V druhohorách, v období křídy, Český masiv poklesl a oblasti na severu a severovýchodě byly opět zality mořem. Tehdy zde vznikají pískovcové usazeniny, ve kterých později vznikla skalní města. Středočeské jádro však i nadále zůstalo pevninou a podléhalo postupné erozi.

Od třetihor po současnost

Na konci druhohor začíná jižne a jihovýchodně od Českého masivu alpinské vrásnění, které ve třetihorách vytvořilo Alpy, Karpaty a další světová pohoří. Toto vrásnění nezasáhlo oblast Čech přímo. Došlo však k rozlámání Českého masivu na kry. Byla vyzdvižena okrajová pohoří (Krkonoše, Krušné hory, Šumava) a v důsledku poklesů vznikly pánve (Podkrušnohorská, Třeboňská, Budějovická). Jádro však zůstalo významným způsobem nezasaženo. Pravděpodobně v té době tvořilo parovinu.
Od mladších třetihor (neogénu) se vyvíjí současná říční síť. Působením vodních toků byl rovinatý terén na tomto území rozrušen vznikem hlubokých údolí. Tato činnost byla intenzivní zejména během posledního milionu let (především v chladných obdobích), kdy se Vltava a její přítoky zařízly do okolního terénu o více než 100 metrů. Napomohl tomu i zdvih Českého masivu ve čtvrtohorách. Tak byl vytvořen i členitý terén Břežanského údolí, kde můžeme pozorovat obnažené vrstvy starohorních usazenin v těsném sousedství usazenin z období ordoviku.


 
Ordovik pod Závistí u Zbraslavi, jedna z nejlepších ukázek tzv. letenského souvrství. Původně vodorovné vrstvy zde byly vztyčeny do téměř kolmého postavení.

Schéma přesmyku / The scheme of the rock rearrangement


zelená = prvohorní horniny (ordovik) / green = the Ordovician rocks
modrá = starohorní horniny (proterozoikum) / blue = the Proterozoic rocks

V důsledku tlaku dojde k porušení původních vrstev hornin. Při přesmyku (překryvu) jsou starší vrstvy nasunuty na novější. Působením eroze a odnosem mladších vrstev může časem dojít k obnažení starších vrstev.Přibližné vyznačení závistského přesmyku v terénu.Ukázat geologickou mapu (Česká geologická služba)

Tip na závěr

Tuto keš můžete velmi dobře zkombinovat s mystery/multi GC1XD7M (Hovoríte po slovensky?) a GC1XWK5 (Butterfly cache). Můžete si takto udělat hezký okruh kolem hradište. Pokud se rozhodnete spojit hledání těchto keší dohromady, doporučuji začít 1. stagí prvně jmenované (Hovoríte po slovensky?), abyste zbytečne neběhali několikrát kolem dokola nebo tam a zpět. Ostatní už plynule navazuje.

Chcete-li se něco více dovědět o zlomech, doporučuji pěkně zpracovaný listing keše GC22YKF (Pražský zlom).

Ohodnoťte prosím tuto kešku!

Ohodnoťte prosím tuto keš!Mám rád češtinu a její diakritická znaménka. Proto si dávám tu práci, aby mé listingy nebyly psány „cesky“, ale česky. Jsem si vědom toho, že někomu se tyto znaky nezobrazují korektně. Cizincům to však vadit nemusí a Češi zajisté mají v počítači prohlížeč, který umí česky. Pokud náhodou čtete listing ve své namakané navigaci, vše podstatné je uvedeno ve stručném shrnutí v úvodu. Ostatní je už jen „omáčka“, kterou si můžete přečíst v klidu doma na počítači.

Additional Hints (Decrypt)

TP1KJX5

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.