Skip to Content

<

Prirodni pamatka Kamenna slunce

A cache by plebeda1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/18/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kamenné slunce
Na malém pahorku nedaleko silnice 249 z Libochovic do Libčevsi se nad údolím Hnojnického potoka nachází národní přírodní památka Kamenná slunce. Předmětem ochrany je tvar tzv. "kamenných sluncí" ve stěně bývalého zemníku, tvořených jádry jílovitých zemin, která jsou obklopena prasklinami. Jedná se o tzv. maarovou strukturu, tj. útvar vzniklý explozí žhavého magmatu a následným mísením s okolními horninami. Výbuchem vzniklo trychtýřovité hrdlo, postupně zaplňované sopečnými vyvrženinami a úlomky ze stěn maaru. Jílovité úlomky se staly centry chladnutí pro své okolí, které se v důsledku smršťování paprskovitě rozpraskalo.
Na území národní přírodní památky, části jejího ochranného pásma a na sousedním vršku je cenná stepní vegetace s bohatým výskytem chráněných druhů rostlin (např. kozinec bezlodyžný, kozinec rakouský, koniklec luční český, třezalka ozdobná, bělozářka liliovitá, kavyl Ivanův kavyl sličný, len rakouský). Vyskytuje se zde také významná teplomilná a suchomilná fauna - vřetenuška pozdní, modrásek bělopásný, soumračník žlutoskvrný, ještěrka obecná, slepýš křehký, ropucha zelená, ťuhýk obecný, křepelka polní, strnad luční)

Geologická charakteristika: Kamenná slunce u Hnojnic jsou příkladem klastické (úlomkovité) výplně přívodní dráhy vulkanického aparátu. Na lokalitě je obnažena intruzivní brekcie vzniklá na základě interakce bazaltického magmatu s okolním prostředím (vlhký sediment) - hydrovulkanismus. V takovém případě dochází vlivem tepelného šoku a pohlcení vody z okolí k naprosté desintegraci magmatu a enormnímu zvýšení explozivity. Na lokalite je ješte v takto vzniklé intruzivní brekcii přítomno značné množství xenolitů tvořených křídovými sedimenty, zdrojový materiál pochází z křídových uloženin jimiž brekcie proráží. Tyto xenolity jsou mírně kontaktně metamorfovány a v jejich přímém okolí je vyvinuta radiálně paprsčitá odlučnost brekcie. Tento nezvyklý fenomén je předmětem ochrany. Jeho vznik je podmíněn značným teplotním gradientem na rozhraní xenolit (vlhký sediment) - intruzívní brekcie. Vlastní intruzívní brekcii lze považovat za přívodní dráhu silně explosivního (freatického) vulkanismu, lze tedy předpokládat, že na původním povrchu byl vytvořen maar. Chráněná lokalita Kamenná slunce je svým charakterem ojedinělá mezi známými klastickými výplněmi přívodních drah explozivního vulkanismu.

Je zakázáno poškozovat stenu zemníku a vydloubávat jádra "sluncí". Bohužel už je jich jen málo, která jsou nepoškozená vandaly.

Opatření k udržení dobrého stavu památky: V průběhu let podnikly subjekty pro ochranu přírody celou řadu opatření k tomu, aby tato památka byla udržena v dobrém stavu. Patří k nim zejména
- odstranění opadu ze zemníku v r. 1991, kterým se zlepšil vzhled geologického jevu,
- přepásání lokality ovcemi a kozami, které podporuje růst vzácných stepních druhů rostlin, v posledních letech po dobu cca 10 dnů ročně,
- vypalování, které eliminuje hromadění množství špatně rozložitelné hmoty,
- likvidace expandujících křovin, zejména šeříku obecného a kosení,
- odstranění části křovin okolo "hlavatých vrb".

Podmínkou pro uznání logu je poslat na e-mail plebeda1.earth@hotmail.com odpovědi na otázky:
a) Ve kterém roce byla vyhlášena ochrana tohoto území?
b) Jak velká je plocha této památky ?
c] Co bylo příčinou radiálně paprskovitého praskání?
V souladu s novými pravidly musí odpovědi na otázky zaslat každý, kdo loguje nález. Prosím zašlete odpovědi na výše uvedenou adresu a vzápětí logujte návštěvu. Bude-li nějaká odpověď chybná ozvu se. Logy, u kterých nenaleznu odpovědi, automaticky bez dalšího mažu.

Pokud si chcete z místa odnést něco na památku, odneste si fotografii. V žádném případě neodnášejte vzorky hornin, materiálu a podobně.Připojíte-li zajímavou fotografii k logu, budeme rádi.

Příjemnou zábavu !


EN> National nature monument Kamenná slunce, called Stone Suns is a residual maar structure, which has been formed by explosion of glowing magma. Volcano disgorgements falling down into volcanic crater entrained fragments of chalk rock cover which became a centre of cooling process. Surrounding area has cracked radially due to shrinkage. In the wall of the former borrow pit at hill slope covered with steppe vegetation we can see today formations similar to sun, cores of which are formed of clay particles, surrounded with crevices looking like sun beams.

Geologist characterization: Stone sun near Hnojnice are example clastic (fragmentary) filling incoming trajectory volcanic apparatus. On locality is uncover intruded breccia incurred on basis interaction basaltic magma with surrounding environment (moist sediment) - hydrovulkanismus.In such case arrive under influence thermal shock and absorbtion water from surroundings to absolute desintegration magma and enormous raising explosivity. On locality is yet in so incurred intruded breccia present considerable quantity accident inclusion create Cretaceus sediment, source material come from Cretaceus deposits which breccia glimmer through.These accident inclusion are slightly contact metamorhosed and in their immediate surroundings is work out radial beam jointing breccia.This extraordinary phenomenon is subject of protection. His genesis is conditional on considerable temperature gradient on interface accident inclusion (moist sediment) - intruded breccia. Own intruded breccia possible regard as incoming trajectory strongly explosive vulkanism, possible also assume, that on original surface was create maar.Protected locality Stone sun is your character unique between well-known clastic filling incoming trajectories explosive vulkanism.

Condition acknowledgments your log is send on e-mail plebeda1.earth@hotmail.com answer at the questions:
a) The year when this area was declared a national nature monument?
b) How big is the total area of this monument ?
c] What was cause radial beam cracking ?
You do not have to wait for my email confirmation of the correctness of your answers. So after you send the photo and answers you can automatically log this cache in. In case I find any incorrect answers I will keep you informed.
Want yourself from places something take away in memory of, take away yourself please photo. In no case take away rock sample, material sample and similarly. Attachment photo of places, who you fascinate, is not obligatory but get over us.

Good luck !

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

653 Logged Visits

Found it 644     Write note 8     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 541 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.